ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

||ಹರೇರಾಮ||

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತವಾದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿ. ಭಾರತ ದೇಶಲ್ಲಿಪ್ಪ, ಶಿವ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂಗಳ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಹಾಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಪ್ಪಲೇ ಇಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ.
12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂಗ ಇಪ್ಪ ಜಾಗೆಗೊ:
ಸೋಮನಾಥ (ಗುಜರಾತ್), ಶ್ರೀಶೈಲಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ), ಮಹಾಕಾಲ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ), ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ), ಕೇದಾರನಾಥ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ ), ಭೀಮಾಶಂಕರ (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ), ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ), ವೈದ್ಯನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಝಾರ್ಖಂಡ್) , ನಾಗೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ), ರಾಮೇಶ್ವರಂ (ತೆಮುಳುನಾಡು ), ಮತ್ತೆ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ).

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ವಿಶದೇತಿರಮ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಂ |
ಭಕ್ತಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತೀರ್ಣಂ ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||1||

ಶ್ರೀಶೈಲಶೃಂಗೇ ವಿಬುಧಾತಿಸಂಗೇ ತುಲಾದ್ರಿತುಂಗೇsಪಿ ಮುದಾ ವಸಂತಮ್ |
ತಮರ್ಜುನಂಮಲ್ಲಿಕಾಪೂರ್ವಮೇಕಂ ನಮಾಮಿ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರಸೇತುಮ್ ||2||

ಆವಂತಿಕಾಯಾಂ ವಿಹಿತಾವತಾರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಚ ಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ |
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯೋಃಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಂದೇ ಮಹಾಕಾಲ ಮಹಾಸುರೇಶಮ್ ||3||

ಕಾವೇರಿಕಾನರ್ಮದಯೋಃ ಪವಿತ್ರೇ ಸಮಾಗಮೇ ಸಜ್ಜನ ತಾರಣಾಯ |
ಸದೈವ ಮಾಂಧಾತೃಪುರೇ ವಸಂತಮೋಂಕಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ||4||

ಪೂರ್ವೋತ್ತರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕಾನಿಧಾನೇ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಗಿರಿಜಾ ಸಮೇತಮ್ |
ಸುರಸುರಾರಾಧಿತ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಂ ತಮಹಂ ನಮಾಮಿ ||5||

ಯಾಮ್ಯೇ ಸದಂಗೇ ನಗರೇsತಿರಮ್ಯೇ ವಿಭೂಷಿತಾಂಗಂ ವಿವಿಧೈಶ್ಚಭೋಗ್ಯೆಃ |
ಸದ್ ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಮೀಶಮೇಕಂ ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||6||

ಮಹಾದ್ರಿಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ತಟೇ ರಮಂತಂ ಸಂಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ಸತತಂ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ |
ಸುರಾಸುರೈರ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋರಗಾದ್ಯೈಃ ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ||7||

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶೀರ್ಷೇ ವಿಮಲೇ ವಸಂತಂ ಗೋದಾವರೀತೀರ ಪವಿತ್ರದೇಶೇ |
ಯದ್ ದರ್ಶನಾತ್ ಪಾತಕಮಾಶುನಾಶಂ ಪ್ರಯಾತಿ ತಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಮೀಶಮೀಡೇ ||8||

ಸುತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಜಲರಾಶಿಯೋಗೇ ನಿಬಧ್ಯ ಸೇತುಂ ವಿಶಿಖೈರಸಂಖೈಃ |
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತಂ ರಾಮೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ನಿಯತಂ ನಮಾಮಿ ||9||

ಯಂ ಡಾಕಿನಿಶಾಕಿನಿಕಾ ಸಮಾಜೇ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ವಿಶಿತಾಶನೈಸ್ಚ |
ಸದೈವ ಭೀಮಾದಿಪದಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತಂ ಶಂಕರಂ ಭಕ್ತಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ||10||

ಸಾನಂದ ಮಾನಂದವನೇ ವಸಂತಂ ಆನಂದಕಂದಂ ಹತಪಾಪವೃಂದಮ್ |
ವಾರಣಾಸೀನಾಥ ಮನಾಥನಾಥಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||11||

ಇಲಾಪುರೇ ರಮ್ಯ ವಿಲಾಸಕೇsಸ್ಮಿನ್ ಸಮುಲ್ಲಸಂತಂ ಚ ಜಗದ್ವರೇಣ್ಯಮ್ |
ವಂದೇ ಮಹೋದಾರತರಸ್ವಭಾವಂ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||12||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ದ್ವಾದಶಲಿಂಗಕಾನಾಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ಕ್ರಮೇಣ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮನುಜೋsತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾಫಲಂ ತದಾಲೋಕ್ಯ ನಿಜಂ ಭಜೇಚ್ಚ ||13||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ನೋಡಿಯೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳುಲೆ ( ಕೃಪೆ: Youtube ):

~*~*~

ಬಟ್ಟಮಾವ°

   

You may also like...

10 Responses

 1. Lekha atte says:

  ಆನು ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೊಕ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಇನ್ದು ಓದಿದೆ. ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾವ.ಲಾಯಿಕ್ಕ ಆಯಿದು.

 2. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  ಬಟ್ಟ ಮಾವನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಬೈಲಿನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ಲೋಕ, ಮಂತ್ರಂಗೊ ಬೈಲಿಲಿ ಕಂಡರೆ ಕೂಡ್ಳೆ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಕೆಳ ಇದ್ದೋ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ಕುವದು ಕ್ರಮ. ಅದೂ ಇದ್ದದಾ. ಕೊಶಿ ಅತು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪ.

 3. ಚುಬ್ಬಣ್ಣ says:

  ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ ಬಟ್ಟ ಮಾವ. ಇದರೆಲ್ಲವ ನಾವು ಪ್ರಿ೦ಟು ತೆಗದು ಮಡುಗುತ್ತು.. 😉

 4. ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್ says:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಬಟ್ಟಮಾವಂಗೆ.

 5. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

  ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರಲಿಂಗ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿತ್ತಿದ್ದು.
  ಈಗ ಅದರ ವಿವರ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಸ್ತೋತ್ರವ ಧ್ವನಿ ಸಮೇತ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಟ್ಟ ಮಾವಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

 6. ದೀಪಿಕಾ says:

  ಬಟ್ಟ ಮಾವ೦ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.ಓದುಲೆ ತು೦ಬಾ ಖುಶಿ ಆವ್ತು..ಇದರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆನು ಸುರೂ ಒದಿದ್ದು

 7. ಗಣೇಶ says:

  ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ

 8. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ says:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

 9. ಧನ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟ ಮಾವ…
  ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ರಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿರೋ?

 10. ಬಟ್ಟಮಾವ°,

  ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವಂಗೆ ಪರಮಪುಣ್ಯಪದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬೈಲಿಲಿ ಕೂದಂಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೋ.

  ಇದರ ಓದುತ್ತ, ಕೇಳುತ್ತ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *