ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

August 4, 2011 ರ 10:30 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 10 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

||ಹರೇರಾಮ||

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತವಾದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿ. ಭಾರತ ದೇಶಲ್ಲಿಪ್ಪ, ಶಿವ ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂಗಳ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಹಾಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಪ್ಪಲೇ ಇಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ.
12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂಗ ಇಪ್ಪ ಜಾಗೆಗೊ:
ಸೋಮನಾಥ (ಗುಜರಾತ್), ಶ್ರೀಶೈಲಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ), ಮಹಾಕಾಲ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ), ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ), ಕೇದಾರನಾಥ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ ), ಭೀಮಾಶಂಕರ (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ – ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ), ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ), ವೈದ್ಯನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಝಾರ್ಖಂಡ್) , ನಾಗೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ), ರಾಮೇಶ್ವರಂ (ತೆಮುಳುನಾಡು ), ಮತ್ತೆ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ).

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ವಿಶದೇತಿರಮ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಂ |
ಭಕ್ತಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತೀರ್ಣಂ ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||1||

ಶ್ರೀಶೈಲಶೃಂಗೇ ವಿಬುಧಾತಿಸಂಗೇ ತುಲಾದ್ರಿತುಂಗೇsಪಿ ಮುದಾ ವಸಂತಮ್ |
ತಮರ್ಜುನಂಮಲ್ಲಿಕಾಪೂರ್ವಮೇಕಂ ನಮಾಮಿ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರಸೇತುಮ್ ||2||

ಆವಂತಿಕಾಯಾಂ ವಿಹಿತಾವತಾರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಚ ಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ |
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯೋಃಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಂದೇ ಮಹಾಕಾಲ ಮಹಾಸುರೇಶಮ್ ||3||

ಕಾವೇರಿಕಾನರ್ಮದಯೋಃ ಪವಿತ್ರೇ ಸಮಾಗಮೇ ಸಜ್ಜನ ತಾರಣಾಯ |
ಸದೈವ ಮಾಂಧಾತೃಪುರೇ ವಸಂತಮೋಂಕಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ||4||

ಪೂರ್ವೋತ್ತರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕಾನಿಧಾನೇ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಗಿರಿಜಾ ಸಮೇತಮ್ |
ಸುರಸುರಾರಾಧಿತ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಂ ತಮಹಂ ನಮಾಮಿ ||5||

ಯಾಮ್ಯೇ ಸದಂಗೇ ನಗರೇsತಿರಮ್ಯೇ ವಿಭೂಷಿತಾಂಗಂ ವಿವಿಧೈಶ್ಚಭೋಗ್ಯೆಃ |
ಸದ್ ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಮೀಶಮೇಕಂ ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||6||

ಮಹಾದ್ರಿಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ತಟೇ ರಮಂತಂ ಸಂಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ಸತತಂ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ |
ಸುರಾಸುರೈರ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋರಗಾದ್ಯೈಃ ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ||7||

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶೀರ್ಷೇ ವಿಮಲೇ ವಸಂತಂ ಗೋದಾವರೀತೀರ ಪವಿತ್ರದೇಶೇ |
ಯದ್ ದರ್ಶನಾತ್ ಪಾತಕಮಾಶುನಾಶಂ ಪ್ರಯಾತಿ ತಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಮೀಶಮೀಡೇ ||8||

ಸುತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಜಲರಾಶಿಯೋಗೇ ನಿಬಧ್ಯ ಸೇತುಂ ವಿಶಿಖೈರಸಂಖೈಃ |
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತಂ ರಾಮೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ನಿಯತಂ ನಮಾಮಿ ||9||

ಯಂ ಡಾಕಿನಿಶಾಕಿನಿಕಾ ಸಮಾಜೇ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ವಿಶಿತಾಶನೈಸ್ಚ |
ಸದೈವ ಭೀಮಾದಿಪದಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ತಂ ಶಂಕರಂ ಭಕ್ತಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ||10||

ಸಾನಂದ ಮಾನಂದವನೇ ವಸಂತಂ ಆನಂದಕಂದಂ ಹತಪಾಪವೃಂದಮ್ |
ವಾರಣಾಸೀನಾಥ ಮನಾಥನಾಥಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||11||

ಇಲಾಪುರೇ ರಮ್ಯ ವಿಲಾಸಕೇsಸ್ಮಿನ್ ಸಮುಲ್ಲಸಂತಂ ಚ ಜಗದ್ವರೇಣ್ಯಮ್ |
ವಂದೇ ಮಹೋದಾರತರಸ್ವಭಾವಂ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||12||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ದ್ವಾದಶಲಿಂಗಕಾನಾಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ಕ್ರಮೇಣ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮನುಜೋsತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾಫಲಂ ತದಾಲೋಕ್ಯ ನಿಜಂ ಭಜೇಚ್ಚ ||13||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ನೋಡಿಯೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳುಲೆ ( ಕೃಪೆ: Youtube ):

~*~*~

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್, 5.0 out of 10 based on 1 rating
,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. Lekha atte

  ಆನು ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೊಕ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಇನ್ದು ಓದಿದೆ. ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾವ.ಲಾಯಿಕ್ಕ ಆಯಿದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಬಟ್ಟ ಮಾವನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಬೈಲಿನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ಲೋಕ, ಮಂತ್ರಂಗೊ ಬೈಲಿಲಿ ಕಂಡರೆ ಕೂಡ್ಳೆ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಕೆಳ ಇದ್ದೋ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕ್ಕುವದು ಕ್ರಮ. ಅದೂ ಇದ್ದದಾ. ಕೊಶಿ ಅತು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 3. ಚುಬ್ಬಣ್ಣ
  ಚುಬ್ಬಣ್ಣ

  ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ ಬಟ್ಟ ಮಾವ. ಇದರೆಲ್ಲವ ನಾವು ಪ್ರಿ೦ಟು ತೆಗದು ಮಡುಗುತ್ತು.. 😉

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್
  ವಿದ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಬಟ್ಟಮಾವಂಗೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರಲಿಂಗ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿತ್ತಿದ್ದು.
  ಈಗ ಅದರ ವಿವರ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಸ್ತೋತ್ರವ ಧ್ವನಿ ಸಮೇತ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಟ್ಟ ಮಾವಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ದೀಪಿಕಾ
  ದೀಪಿಕಾ

  ಬಟ್ಟ ಮಾವ೦ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.ಓದುಲೆ ತು೦ಬಾ ಖುಶಿ ಆವ್ತು..ಇದರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆನು ಸುರೂ ಒದಿದ್ದು

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ

  ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 9. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಧನ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟ ಮಾವ…
  ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ರಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿರೋ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಬಟ್ಟಮಾವ°,

  ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವಂಗೆ ಪರಮಪುಣ್ಯಪದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬೈಲಿಲಿ ಕೂದಂಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೋ.

  ಇದರ ಓದುತ್ತ, ಕೇಳುತ್ತ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಅಕ್ಷರದಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವದೀಪಿಕಾವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಶಾ...ರೀರಾಜಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವಪವನಜಮಾವಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವವೇಣೂರಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕವಿಜಯತ್ತೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ