ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತಮ್

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ,

ಡಾ।ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ಸೂಕ್ತ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ ”  ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತಮ್ ” ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಗೀತೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೆ.

ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
~~~

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತಮ್

ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ |

ಸ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೇಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ||೧||

ಯ ಆತ್ಮನಾ ಬಲದಾ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಉಪಾಸತೇ ಪ್ರಶಿಷಂ ಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ

ಯಸ್ಯ ಛಾಯಾಮೃತಂ ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ||೨||

ಯಃ ಪ್ರಾಣತೋ ನಿಮಿಷತೋ ಮಹಿತ್ವೈಕ ಇಂದ್ರಾಜಾ ಜಗತೋ ಬಭೂವ |

ಯ ಈಶೇ ಅಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಶ್ಚತುಷ್ಪದಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ||೩||

ಯಸ್ಯೇಮೇ ಹಿಮವಂತೋ ಮಹಿತ್ವಾ ಯಸ್ಯ ಸಮುದ್ರಗ್ಂ ರಸಯಾ ಸಹಾಹುಃ |

ಯಸ್ಯೇಮಾಃ ಪ್ರದಿಶೋ ಯಸ್ಯ ಬಾಹೂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ||೪||

ಯೇನ ದ್ಯೌರುಗ್ರಾ ಪೃಥಿವೀ ಚ ದೃಳ್ಹಾ ಯೇನ ಸ್ವ ಸ್ತಭಿತಂ ಯೇನ ನಾಕಃ |

ಯೋ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ರಜಸೋ ವಿಮಾನಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ||೫||

ಯಂ ಕ್ರಂದಸೀ ಅವಸಾ ತಸ್ತಭಾನೇ ಅಭ್ಯೈಕ್ಷೇತಾಂ ಮನಸಾ ರೇಜಮಾನೇ |

ಯತ್ರಾಧಿ ಸೂರ ಉದಿತೋ ವಿಭಾತಿ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ||೬||

ಆಪೋಹ ಯದ್ ಬೃಹತೀರ್ವಿಶ್ವಮಾಯನ್ಗರ್ಭಂ  ದಧನಾ ಜನಯಂತೀರಗ್ನಿಮ್ |

ತತೋ ದೇವಾನಾಂ ಸಮವರ್ತತಾಸುರೇಕಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ||೭||

ಯಶ್ಚಿದಾಪೋ ಮಹಿನಾ ಪರ್ಯಪಶ್ಯದ್ದಕ್ಷಂ ದಧಾನಾ ಜನಯಂತೀರ್ಯಜ್ಞಮ್ |

ಯೋ ದೇವೇಷ್ವಧಿ ದೇವ ಏಕ ಅಸೀತ್ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ||೮||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ (ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ)

ಸೃಷ್ಟಿಪೂರ್ವ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನು ಪ್ರಜಾಪತಿಸುತ ಮೆರೆಯುತಿದ್ದ

ಜನಿತ ವಿಶ್ವದ ಏಕಪಾಲಕ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯರ ಧರಿಸುತಿಹನು

ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ||೧||

ಜೀವ ಬಲವನು ಪಡೆವರೆಲ್ಲರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮವವನೆ

ಮೃತ್ಯು ಅಮೃತವು ನಡೆದು ಬರುವುದು ನೆರಳ ತೆರದಲಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ

ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ||೨||

ಜಂಗಮಗಳಿಗು ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗು ರಾಜನಾತನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನವನು

ಈಶನಾತನು ಎರಡು ಪಾದದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ

ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ||೩||

ಶೈಲ ಹಿಮಗಿರಿ ಸಾರ್ವುದಾತನ ಗಂಗೆ ವಾರಿಧಿಯಂತೆ ಮಹಿಮೆ

ಬಾಹು ಚಾಚಿದೆ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕಿಗು ಸ್ಥೂಲ ಗೋಚರವಾಗಿ ತೋರಿ

ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ||೪||

ಸ್ಥಿರವು ಸ್ವರ್ಗವು ಧೃಢವು ಭೂಮಿಯು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಲೋಕ ಕೂಡ

ಸೃಷ್ಟಿರಾಜನ ಕರ್ತೃವಾತನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿ ಬೆಳಗುತಿಹುದು

ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ||೫||

ಪೃಥ್ವಿ ದ್ಯಾವಾ ಎರಡು ಲೋಕವು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೊಂಬ ವಿಧದಿ

ಮನದಿ ಬರುವುದು ಮಹಿಮೆಯಾತನ ಸೂರ್ಯಬೆಳಗುವನವನ ದಯದಿ

ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ||೬||

ಪುಣ್ಯ ಜಲವನು ದಕ್ಷ ದೇವನು ಧರಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೈದ

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ತುಂಬಿದ ಜಲದ ಮೂಲದ ಜಗದ ಜನನ

ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ||೭||

ವೇದ ಕಾರ್ಯಕೆ ಅಗ್ನಿಯಿತ್ತನು ಜಲವ ಧರಿಸಿದ ದಕ್ಷ ದೇವ

ದೇವತೆಗಳಿಗು ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ಮಹಿಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ

ಸುಖ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾತ್ಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಹವಿಸನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ||೮||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಸಂಗ್ರಹ: ಸೂಕ್ತ ಗೀತಾಂಜಲಿ- ಡಾ|ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ

ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

   

You may also like...

4 Responses

 1. ಬಳಕೆಲಿ ಅಪರೂಪ ಆಗಿಪ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ‘ಸೃಷ್ಟಿಪೂರ್ವ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನು ಪ್ರಜಾಪತಿಸುತ ಮೆರೆಯುತಿದ್ದ’ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಸಹಿತ ಬೈಲಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.

 2. ಈ ಸೂಕ್ತವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ್ಲಿ ಕಲಿವಲೆ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲೆ..
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೆದಾತಿದಾ..
  :):)

 3. ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ says:

  ಶರ್ಮ ಭಾವ,

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೋ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *