ಕೆಲವು ಚೂರ್ಣಿಕೆಗೊ

July 2, 2010 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 28 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದ್ದು!
ಅನುಪ್ಪತ್ಯದ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಇತ್ಲಾಗಿ ಬಪ್ಪದು ಹೇಳಿರೆ ತಾರಕಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ.

ಆದರೂ ಒಂದರಿ ಬಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು.
ಜೆಂಬ್ರಂಗೊಕ್ಕೆ ಚೂರ್ಣಿಕೆಗಳ ಬರದುಕೊಡಿ ಬಟ್ಟಮಾವ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಣ್ಣ.
ಚೂರ್ಣಿಕೆಗೊ ಬರವಲೆ ಕೂದರೆ ನೆಂಪಾಗ, ಉಂಬಲೆ ಕೂಬಗಳೇ ನೆಂಪಪ್ಪದು ಮಾಣೀ – ಹೇಳಿದೆ.
ಎಂತ ಹೇಳಿರೂ ಕೇಳಲೇ ಕೇಳ!
ಎಷ್ಟಾದರೂ ನವಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪದರ ಹೇಳಿಕೊಡದ್ದೆ ಆವುತ್ತೋ!
ಇದಾ, ಎಂಗೊ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗ ಹೇಳಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ದದಿದ್ದರೆ ಸೇರುಸಿಗೊಳಿ, ಆತೋ?

(ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟಕ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ)
ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ರತ್ನಾಕರೀ |
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನ ಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ||
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶ ಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀ ಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ |
ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ||

(ಗೆಣವತಿ ಸ್ತುತಿ)
ಶುಂಡಾಮಂಡಿತ ರತ್ನಪೂರ್ಣ ಕಲಶಂ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಪ್ರಭುಂ |
ಷಟ್‌ಕೋಣಾಂತ ಹಿಮಾದ್ರಿ ತನಯಾ ಸೂನುಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಮ್ ||
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗಿತ ವಿಗ್ರಹಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಭಕ್ತೇಶು ಕಲ್ಪದ್ರುಮಮ್
ಮಂತ್ರಾಧೀನ ತನುಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಾರ್ಚಿತಂ ||

(ಶಿವಮಾನಸಪೂಜಾ)
ಆತ್ಮಾತ್ವಂ ಗಿರಿಜಾಮತಿಃ ಸಹಚರಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃಶರೀರಂ ಗೃಹಂ |
ಪೂಜಾತೇ ವಿಷಯೋಪಭೋಗ ರಚನಾ ನಿದ್ರಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ||
ಸಂಚಾರಃ ಪದಯೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಗಿರೋ |
ಯದ್ಯತ್ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವಾರಾಧನಮ್ ||

(ರಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರ)
ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾ ಮಂಟಪೇ
ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಮ್ |
ಅಗ್ರೇವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತಂ ತತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ |
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ||


(ಲೀಲಾಶುಕನ ಕಾವ್ಯ)
ಸಾಯಂಕಾಲೇ ವನಾಂತೇ ಕುಸುಮಿತ ಸಮಯೇ ಸೈಕತೇ ಚಂದ್ರಿಕಾಯಾಂ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಂಗಂ ಸುರುನರ ಗಣಿಕಾ ಮೋಹನಾಪಾಂಗಮೂರ್ತಿ |
ಸೇವ್ಯಂ ಶೃಂಗಾರ ಭಾವೈಃ ನವರಸ ಭರಿತೈಃ ಗೋಪಕನ್ಯಾ ಸಹಸ್ರೈಃ
ವಂದೇಹಂ ರಾಸಕೇಲೀರತ ಅತಿಸುಭಗಂ ಪಶ್ಯ ಗೋಪಾಲಬಾಲಮ್ ||

ಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕಂ ಲಲಾಟಫಲಕೇ ವಕ್ಷಸ್ಥಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಂ |
ನಾಸಾಗ್ರೇ ನವಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೇವೇಣುಂ ಕರೇ ಕಂಕಣಮ್ ||
ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನಂ ಚ ಕಲಯನ್ ಕಂಠೇಚ ಮುಕ್ತಾವಲೀ |
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೇ ಗೋಪಾಲಚೂಡಾಮಣೀ ||

ಪಕ್ಕನೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಂಪಾಗದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸೇರುಸುವೊ, ಆಗದೋ?
ನಿಂಗೊಗೆ ನೆಂಪಾದ್ದರ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ!

ಹ್ಮ್, ರಜಾ ಅಂಬೆರ್ಪು!
ಇಂದಿರುಳಿಂಗೆ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಗೆ ಎತ್ತೆಕ್ಕು, ನಾಳೆ ಗ್ರಾಶಾಂತಿ!
ಅಕ್ಕಂಬಗ, ಹಂತಿಲಿ ಕಾಂಬೊ°.
~

ನಿಂಗಳ,
ಬಟ್ಟಮಾವ°

ಕೆಲವು ಚೂರ್ಣಿಕೆಗೊ, 4.6 out of 10 based on 8 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 28 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ವೇಣೂರಣ್ಣ

  ಪಾಯಾತ್ ಕುಮಾರಜನಕ: ಶಶಿಖಂಡಮೌಳಿ:
  ಶಂಖಪ್ರಭಶ್ಚ ನಿಧನಶ್ಚ ಗವೀಶಯಾನ:
  ಗಂಗಾಂಚ ಪನ್ನಗಧರಶ್ಚ ಉಮಾವಿಲಾಸ:
  ಆದ್ಯಕ್ಷರ ರಹಿತೋ ಸಹಿತೋಪಿ ದೇವ:

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 2. ನೆಗೆಗಾರ°
  ನೆಗೆಗಾರ°

  ಅಪ್ಪಚ್ಹಿ ಅಳಿಯಂಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲಾರ
  ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಳಿಯಂಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲಾರ
  ಹುಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಶನ ಕಸಂಟೆಣ್ಣೆ |
  ಹುಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಶನ ಕಸಂಟೆಣ್ಣೆ ಬಳಿಸಿದರೆ
  ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಳಿಯ° ಉಂಡೇಳುಗು ||

  [Reply]

  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ

  ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು Reply:

  ಅಪ್ಪೋ ನಗೆಗಾರ,
  ಇದರ ಯಾವ ರಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು?:) :)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬಟ್ಯ

  ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಲಾ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ್ಜಿ.. :(

  [Reply]

  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ

  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ Reply:

  ಅಂದೊ.. ಕುಂಞಿ ದೆತ್ತಿಟ ಕೇಣುಲಾ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 4. ಮೋಹನಣ್ಣ
  Krishna Mohan Bhat

  nagegaarana haadilli kone saalu appachi aliyan surudungu heli kelida nempu.
  haange uuta aada melana ondu sloka eddu bhatta mavanatre hellaga andare helutte.ningo heleyi helta dairyalli barette.darburasya bhayam naasti tasso mahaa paapaha nishabdo prana sankataa…. bhojananthe madya madye bhara bharaa..
  uttara ningoge gontaagikkallado.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. Ee choornike heenge intha raagalle haadekku heli idda? Yaradru haadidre mp3 upload maadidre engalu kalile sulabha aavthu alda?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ

  ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಯೆಂಗೊಗೆ ಭಟ್ಟ ಮಾವ

  ಯೆವುತ್ತು ನಿಂಗೋಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕುಗು ಕಾದೊಂಡಿದ್ದೆಯೋ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಕೆಲವು ಶುಭಾಷಿತ ಶ್ಲೋಕಂಗಳ ಚೂರ್ಣಿಕೆಲಿ ಬತ್ತಾಂಗೆ ಮಾಡೆಕು ಭಟ್ತಮಾವ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಹಾಂಗಿರ್ತು ಬಾರದ್ದೆ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಹಲವು ಶ್ಲೋಕಂಗೋ ಇದ್ದನ್ನೇ ( ಎನಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೇ- ಎಡೆ ಎಡೆಲಿ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತು -ಖುಷಿಯಾವ್ತು) ಅದು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬರೆಕು ಹೇಳಿ ಆಶಯ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ವಿಜಯತ್ತೆಬೋಸ ಬಾವಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಶ್ಯಾಮಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕೇಜಿಮಾವ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಪವನಜಮಾವದೀಪಿಕಾಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣvreddhiಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಮುಳಿಯ ಭಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಪೆಂಗಣ್ಣ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ