ಕೇನೋಪನಿಷತ್ (ತೃತೀಯ ಖಂಡ)

January 2, 2012 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ,

ಡಾ।ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ಉಪನಿಷತ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಇದರ ತೃತೀಯ ಖಂಡ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಗೀತೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೆ.

ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
~~~~

ಕೇನೋಪನಿಷತ್ (ತೃತೀಯ ಖಂಡ)

ಬ್ರಹ್ಮ ವ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿಜಿಗ್ಯೇ, ತಸ್ಯ ಹ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ

ವಿಜಯೇ ದೇವಾ ಅಮಹೀಯಂತ|

ತ ಐಕ್ಷಂತಾಸ್ಮಾಕಮೇವಾಯಂ

ವಿಜಯೋSಸ್ಮಾಕಮೇವಾಯಂ ಮಹಿಮೇತಿ ||೧||

ತದ್ಧೈಷಾಂ ವಿಜಜ್ಞೌ,  ತೇಭ್ಯೋ ಹ ಪ್ರಾದುರ್ಬಭೂವ,

ತನ್ನ ವ್ಯಜಾನತ ಕಿಮಿದಂ ಯಕ್ಷಮಿತಿ ||೨||

ತೇSಗ್ನಿಮಬ್ರುವನ್ ಜಾತವೇದ ಏತದ್ವಿಜಾನೀಹಿ

ಕಿಮೇತದ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ ತಥೇತಿ ||೩||

ತದಭ್ಯದ್ರವತ್, ತಮಭ್ಯವದತ್ ಕೋSಸೀತಿ, ಅಗ್ನಿರ್ವಾ

ಅಹಮಸ್ಮೀತ್ಯಬ್ರವೀಜ್ಜಾತವೇದಾ  ವಾ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ||೮||

ತಸ್ಮಿಂಸ್ತ್ವಯಿ ಕಿಂ ವೀರ್ಯಮಿತ್ಯಪೀದಂ

ಸರ್ವಂ ದಹೇಯಂ ಯದಿದಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಿತಿ ||೫||

ತಸ್ಮೈ ತೃಣಂ ನಿದಧಾವೇತದ್ದಹೇತಿ, ತದುಪಪ್ರೇಯಾಯ

ಸರ್ವಜವೇನ, ತನ್ನ ಶಶಾಕ ದಗ್ಧುಂ, ಸ ತತ ಏವ ನಿವವೃತೇ

ನೈತದಶಕಂ ವಿಜ್ಞಾತುಂ ಯದೇತದ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ ||೬||

ಅಥ ವಾಯುಮಬ್ರುವನ್ ವಾಯವೇತದ್ವಿಜಾನೀಹಿ,

ಕಿಮೇತದ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ ತಥೇತಿ ||೭||

ತದಭ್ಯದ್ರವತ್, ತಮಭ್ಯವದತ್ ಕೋSಸೀತಿ, ವಾಯುರ್ವಾ

ಅಹಮಸ್ಮೀತ್ಯಬ್ರವೀನ್ಮಾತರಿಶ್ವಾ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮೀತಿ ||೮||

ತಸ್ಮಿಂಸ್ತ್ವಯಿ ಕಿಂ ವೀರ್ಯಮಿತ್ಯಪೀದಂ

ಸರ್ವಮಾದದೀಯ ಯದಿದಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಿತಿ ||೯||

ತಸ್ಮೈ ತೃಣಂ ನಿದಧಾವೇತದಾದತ್ಸ್ವೇತಿ, ತದುಪಪ್ರೇಯಾಯ

ಸರ್ವಜವೇನ, ತನ್ನ ಶಶಾಕಾದಾತುಂ, ಸ ತತ ಏವ ನಿವವೃತೇ

ನೈತದಶಕಂ ವಿಜ್ಞಾತುಂ ಯದೇತದ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ ||೧೦||

ಅಥೇಂದ್ರಮಬ್ರುವನ್ ಮಘವನ್ನೇತದ್ವಿಜಾನೀಹಿ,

ಕಿಮೇತದ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ; ತಥೇತಿ|

ತದಭ್ಯದ್ರವತ್, ತಸ್ಮಾತ್ ತಿರೋದಧೇ ||೧೧||

ಸ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವಾಕಾಶೇ ಸ್ತ್ರಿಯಮಾಜಗಾಮ ಬಹುಶೋಭಮಾನಾಮುಮಾಂ ಹೈಮವತೀಮ್ |

ತಾಂ ಹೋವಾಚ ಕಿಮೇತದ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ ||೧೨||


ಕೇನೋಪನಿಷತ್ (ಮೂರನೆಯ ಖಂಡ)-ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ

ಈಶನಿಂದಲೆ ವಿಜಯ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು

ಅದನು ಮರೆಯುತ ತಮ್ಮ ವಿಜಯವಿದೆಂಬ ಗರ್ವದಿ ಮೆರೆದರು ||೧||

ಪರಮ ಈಶ್ವರನಿದನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಕ್ಷರೂಪದಿ ಬಂದನು

ಅರಿಯದಾದರು ತತ್ತ್ವವಿದರಲಿ, ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕೆಂದರು|೨||

ಸುರರು ಅಗ್ನಿಯ ಬರಿಸಿ ಕೇಳ್ದರು “ಯಕ್ಷ ರೂಪವು ಯಾರದು?”

ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸಲು ಆಜ್ಞೆಗೈದರು ಅಗ್ನಿ  ’ಆಗಲಿ’ ಎಂದನು ||೩||

ಬರಲು ಅಗ್ನಿಯು ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ಯಾರು ನೀನೆಂದರುಹಲು

ನಾನು ಅಗ್ನಿಯು ವೇದ ತಿಳಿದವ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಯು ನುಡಿದನು ||೪||

’ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ನಿನ್ನೊಳಿರುವುದು?’ ಎಂದು ಕೇಳ್ದನು ಯಕ್ಷನು

’ಜಗದೊಳೇನಿದೆ ಸುಡುವೆನೆಲ್ಲವ’ ಎಂದು ನುಡಿದನು ಅಗ್ನಿಯು ||೫||

ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನೆದುರಿಗಿಡುತಲಿ ’ದಹಿಸು’ ಎಂದನು ಯಕ್ಷನು

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಕೂಡಿ ಹಿಡಿದರು ಸುಡಲಸಾಧ್ಯವೆ ಆಯಿತು

ಸೋತು ಮರಳುತ ಅಗ್ನಿ ನುಡಿದನು ಯಕ್ಷ ಯಾರೆಂದರಿಯೆನು ||೬||

ಮತ್ತೆ ವಾಯುವ ಕರೆದು ಪೇಳ್ದರು ’ಈತನಾವನು ಯಕ್ಷನು’

ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸಲು ಆಜ್ಞೆಗೈಯಲು ’ಹಾಗೆಯಾಗಲಿ’ ಎಂದನು ||೭||

ವಾಯು ಬಂದಿರೆ ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ಯಾರು ನೀನೆಂದರುಹಲು

’ನಾನು ವಾಯುವು ಗಗನಗಾಮಿಯು’ ಎಂದು ಪೇಳ್ದನು ವಾಯುವು ||೮||

“ಶಕಿ ಯಾವುದು ನಿನ್ನೊಳಿರುವುದು?” ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದನು ಯಕ್ಷನು

’ಜಗದೊಳಿರುವುದನೆಲ್ಲ ಎತ್ತುವೆ’ ನುಡಿದನುತ್ತರ ವಾಯುವು ||೯||

ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನೆದುರಿಗಿಡುತಲಿ ’ಎತ್ತು’ ಎಂದನು ಯಕ್ಷನು

ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೂಡಿ ಊದಲು ಸೋತು ಹೋದನು ವಾಯುವು

ಹಾಗೆ ಮರಳಿದ ವಾಯು ನುಡಿದನು ’ಯಕ್ಷ ಯಾರೆಂದರಿಯೆನು’ ||೧೦||

ಇಂದ್ರನೇ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿರೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದನೆಂದರು

ತತ್ತ್ವವರಿಯಲು ಇಂದ್ರ ಹೋಗಲು ಯಕ್ಷ ರೂಪವೆ ಮಾಯವು ||೧೧||

ಅಲ್ಲೆ ಆಕಾಶದಲಿ ಶೋಭಿಪ ಹೈಮವತಿ ಉಮೆಯನು

ಕಂಡು ಬಳಿಯಲಿ ಕೇಳ್ದನಾಕೆಯ ’ಯಕ್ಷ ತತ್ತ್ವವು ಏನದು?’ ||೧೨||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಕೇನೋಪನಿಷತ್- ಒಂದನೇ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಕೇನೋಪನಿಷತ್- ಎರಡನೇ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಸಂಗ್ರಹ: ಉಪನಿಷತ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ-ಡಾ| ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ

……ಇನ್ನಾಣ ವಾರಕ್ಕೆ

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಹೈಮವತಿಯ ಉತ್ತರ ಎಂತ?
  ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆ..ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ..[ಅವನ ಹೊರತು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಹಂದ].ಹೇಳುವ ನಿರೂಪಣೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಹೈಮವತಿಯ ಉತ್ತರ “ತತ್ವಮಸಿ” ಆದಿಕ್ಕೋ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನೈ ಭಾವ

  ಹೈಮವತಿಯ ಉತ್ತರ ಬಪ್ಪವಾರ ಇಕ್ಕೊ.

  ಲಾಯಕ ಇದ್ದು ಇದು. ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪಚ್ಹಿ. ಗೀತೆಸಹಿತ ಓದಲೆ ಲಾಯಕ ಆವ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ,
  ಹರೇ ರಾಮ; ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಗುರು ಹೆರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ೦ದ ಮು೦ದಾಣ ಕ೦ತುಗೂ ಬೇಗ ಬರಲಿ.ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ.

  [Reply]

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ Reply:

  ಮುಂದಾಣದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದುಃ

  http://oppanna.com/?p=17118

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಸುಭಗದೊಡ್ಡಭಾವಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಪೆರ್ಲದಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°vreddhiಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಅಕ್ಷರದಣ್ಣಬೋಸ ಬಾವವೇಣೂರಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಕೇಜಿಮಾವ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ