Category: ಮಂತ್ರಂಗೊ

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 09) 6

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 09)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಗೀತೆ” – ಅನುವಾಕ -09

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 08) 4

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 08)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಗೀತೆ” – ಅನುವಾಕ -8

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 07) 8

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 07)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಗೀತೆ” – ಅನುವಾಕ -7

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 5

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ |
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||1||

ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ : ಭಾವಾರ್ಥ 12

ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ : ಭಾವಾರ್ಥ

ಕಳುದ ವಾರ ಬೈಲಿಲಿ ಕಳುದವಾರ ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಯಿಂದು. ಈ ವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ. ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಅಕ್ಕಂಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗೊ. ದೇವ್ಯಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್– ಭಾವಾರ್ಥ ಸಹಿತ: ಶ್ಲೋಕ: ನ ಮ೦ತ್ರ೦ ನೋ ಯ೦ತ್ರ೦ ತದಪಿ...

ವೇದ ಸಾರ ಶಿವಸ್ತವಃ 3

ವೇದ ಸಾರ ಶಿವಸ್ತವಃ

ವೇದ ಹೇಳಿರೆ ಜ್ಞಾನ. ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟುಗೊ ವೇದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ವೇದಸಾರಶಿವಸ್ತವಃ ಹೇಳ್ತ ಈ ಕೃತಿಲಿ ವೇದವ ಸಾರವ ಹೇಳಿಗೊಂಡು, ತನ್ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದ ಶುಭಾಶಯಂಗೊ. ವೇದ ಸಾರ ಶಿವಸ್ತವಃಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಂ...

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ತಸ್ಮೈ ‘ನ’ ಕಾರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ..

ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 26

ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶಿವಾಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್..

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 06) 12

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 06)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಗೀತೆ” – ಅನುವಾಕ -6

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ 33

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಜಗನ್ಮಾತೆ ದೇವಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ – ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ದೇವ್ಯಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಇದರ ಓದಿ, ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯೇಕು – ಹೇಳ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ದೇವ್ಯಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ: ನ ಮ೦ತ್ರ೦ ನೋ ಯ೦ತ್ರ೦ ತದಪಿ...

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 05) 5

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 05)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಗೀತೆ” – ಅನುವಾಕ -5

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 04) 9

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 04)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಗೀತೆ”

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 03) 10

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 03)

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ವೇದ ಮಂತ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಗೀತೆ” ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಅನುವಾಕ – ೦3

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 02) 8

ರುದ್ರ ಗೀತೆ : (ಅನುವಾಕ – 02)

ನಮಿಪೆ ಹೊನ್ನಿನ ಭುಜಗಳೆರಡಕೆ ಸಮಿಪೆ ಸೈನ್ಯದ ದಿಶೆಯ ಪತಿಗೆ| |
ನಮಿಪೆ ಮರಗಳ ಹಸಿರು ಶಿಖರಕೆ ನಮಿಪೆ ಪಶುಗಳ ಪರಮ ಪತಿಗೆ||1||

ರುದ್ರಕವಚಮ್ 7

ರುದ್ರಕವಚಮ್

ಅಂದೊಂದರಿ ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ ಓದಿದ್ದಿರಲ್ಲದೋ, ಇದುದೇ ಅದೇ ನಮುನೆದು – ಆದರೆ ರಾಮಂದಲ್ಲ, ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಪ್ಪು, ರುದ್ರಕವಚಮ್ – ಹೇಳ್ತ ಈ ಶ್ಲೋಕಗುಚ್ಛವ ಹೇಳಿರೆ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾವುತ್ತು – ಹೇಳ್ತದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ. ಸಂಪಾಲುಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೈಲಿನ ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ. –...