ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತಂ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಮ್

December 5, 2011 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ,

ಡಾ।ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ಸೂಕ್ತ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತಂ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಗೀತೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೆ.

ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
~~~

ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತಂ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಮ್

ಧ್ಯಾನಮ್

ಓಂ ಸಿಂಹಸ್ಥಾ ಶಶಿಶೇಖರಾ ಮರಕತ ಪ್ರಖ್ಯ್ಚೆತುರ್ಭಿಭುಜೈಃ

ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಧನುಶ್ಚರಾಂಶ್ಚ ದಧತೀ ನೇತ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭಿಶ್ಯೋಭಿತಾ|

ಆಮುಕ್ತಾಂಗದ ಹಾರಕಂಕಣ ರಣತ್ಕಾಂಚೀರಣನ್ನೂಪುರಾ

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿಹಾರಿಣೀ ಭವತು ರತ್ನೋಲ್ಲಸತ್ಕುಂಡವಾ||

ಸೂಕ್ತಮ್

ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾದಿತ್ತೈರುತ ವಿಶ್ವ ದೇವೈಃ |

ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣೋಭಾ ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನೋಭಾ ||೧||

ಅಹಂ ಸೋಮಮಾಹನಸಂ ಬಿಭರ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಮುತ ಪೂಷಣಂ ಭಗಮ್ |

ಅಹಂ ದದಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ ||೨||

ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಮ್ |

ತಾಂ ಮಾ ದೇವಾ ವ್ಯದಧುಃ ಪುರುತ್ರಾ ಭೂರಿಸ್ಥಾತ್ರಾಂ ಭೂರ್ಯಾವೇಶಯಂತೀಮ್ ||೩||

ಮಯಾಸೋ ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಯೋ ವಿಪಶ್ಯತಿ ಯಃ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಯ ಈಂ ಶೃಣೋತ್ಯುಕ್ತಮ್ |

ಅಮಂತವೋ ಮಾಂ ತ ಉಪಕ್ಷಿಯಂತಿ ಶ್ರುಧಿ ಶ್ರುತ ಶ್ರದ್ಧಿವಂ ತೇ ವದಾಮಿ ||೪||

ಅಹಮೇವ ಸ್ವಯಮಿಧಂ ವದಾಮಿ ಜುಷ್ಟಂ ದೇವೇಭಿರುತ ಮಾನುಷೇಭಿಃ |

ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಮೃಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ ||೫||

ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರವೇ ಹಂತ ವಾ ಉ |

ಅಹಂ ಜನಾಯ ಸಮದಂ ಕೃಣೋಮ್ಯಹಂ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಆವಿವೇಷ ||೬||

ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರ ಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವಾ ಅಂತಸ್ಸಮುದ್ರೇ |

ತತೋ ವಿತಿಷ್ಠೇ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವೋತಾಮೂಂ ದ್ಯಾಂ ವರ್ಷ್ಮಣೋಪಸ್ಪೃಶಾಮಿ ||೭||

ಅಹಮೇವ ವಾತ ಇವ ಪ್ರವಾಮ್ಯಾರಭಮಾಣಾ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ |

ಪರೋ ದಿವಾ ಪರ ಏನಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈತಾವತೀ ಮಹಿನಾ ಸಂಬಭೂವ ||೮||

ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತ (ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ)

ಧ್ಯಾನ

ಸಿಂಹವೇರಿದ ಶಶಿಯ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಭಾರತ್ನದ ನಾಲ್ಕು ಭುಜದ

ಶಂಖ ಚಕ್ರವ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವ ಧರಿಸಿ ಶೋಭಿತೆ ಮೂರು ನಯನ

ಹಾರಕಂಕಣ ಮುಕ್ತ ಫಲದಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ದನಿಯಲಿ ಪಾದಯುಗಳ

ರತ್ನ ಕುಂಡಲಹೊಳೆವ ಚೆಲುವಿನ ದುರ್ಗೆ ದುಸ್ತರ ತರಣಗೊಳಿಸು

ಸೂಕ್ತ

ನಾನು ಚಲಿಪೆನು ರುದ್ರ  ವಸುಗಳು ವಿಶ್ವದೇವಾದಿತ್ಯರೊಡನೆ

ಮಿತ್ರ ವರುಣರ ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರರ ಪೋಷಿಸಿರುವೆನು ಅಶ್ವಿನಿಯನು ||೧||

ನಾನು ಧರಿಸಿಹೆ ಸೋಮ ರಸವನು; ತ್ವಷ್ಟ, ಭಗ, ಪೂಷನನು ಸಹಿತ

ದೇವ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಸೋಮ ಹವಿಸನ್ನೀವ ಹಿರಿಯಗೆ ಸಿರಿಯನೀವೆ ||೨||

ನಾನೆ ಈಶ್ವರಿ ನಾನೆ ದಾನಿಯು ನಾನೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ನಾನೆ ಪ್ರಥಮ

ವಿವಿಧ ರೂಪದಿ ಜೀವ ತಳೆದಿಹೆ ಸಕಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ||೩||

ಅನ್ನ ಉಂಬರು ಕಣ್ಣು ಕಾಂಬರು ಉಸಿರುಗೊಂಬರು ನನ್ನ ದಯದಿ

ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನೆಯೆ ಕ್ಷಯಿಸರು ಕೇಳು ಜ್ಞಾನಿಯೆ ಸತ್ಯದಿರವ ||೪||

ತತ್ವವೀತೆರೆ ಪೇಳುತಿರುವೆನು ದೇವ ಮಾನವ ಸೇವ್ಯಳಾಗಿ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪರನ್ನು ಪೊರೆವೆನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಮೇಧಾ, ಋಷಿಗಳಾಗಿ ||೫||

ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವೇಷದ ಅಸುರನಾಶಕೆ ರುದ್ರಧನುವಿನ ಹೆದೆಯಲಿರುವೆ

ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಳಗೆ ಸೇರುತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತಿರುವೆ ||೬||

ಭೂಮಿ ಮೇಗಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ರಚಿಸಿಹೆ ಕಡಲ ಮಧ್ಯದಿ ಉಗಮಗೊಂಡೆ

ವಿವಿಧ ರೂಪದಿ ಜೀವ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ತನುವ ಹೊಂದುತ ಸುಖವ ಕೊಡುವೆ ||೭||

ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಾಯು ರೂಪದಿ ಲೋಕ ಕಾರಣಳಾಗಿ ಚಲಿಪೆ

ದಿವಿಗು ಭುವಿಗೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿಹೆ ಮಹಿಮೆ ಈತೆರ ಮೆರೆಯುತಿರುವೆ ||೮||
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಸಂಗ್ರಹಃ -ಸೂಕ್ತ ಗೀತಾಂಜಲಿ- ಡಾ| ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ


ಸೂ:
ವೇದಮೂರ್ತಿ ತುಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ಸಹೋದರರ
“ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತಂ
ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಮ್” ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯ ಬೈಲಿನ ಚೆನ್ನೈಬಾವ ಕಳುಸಿಕೊಟ್ಟಿದವು. ಬೈಲಿನ ಕೇಳುಗರಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಲುಸಿದ್ದು:
ಇಬ್ರಿಂಗೂ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

[audio:audio/RUGVEDOKTA_DEVI_SOOKTAM.mp3] ಋಗ್ವೇದೋಕ್ತಂ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಮ್, 5.0 out of 10 based on 1 rating

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ದೇವೀಮಹಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆತು… ಧನ್ಯವಾದಂಗ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಮಡ್ವದಜ್ಜ° ಬರದ್ದು ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು ಶರ್ಮಪ್ಪಚಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಅದರ ಬರದರ್ಪಿಸಿದ್ದೂ ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಸುಭಗ

  (ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವೇಷದ ಅಸುರನಾಶಕೆ ರುದ್ರಧನುವಿನ ಹೆದೆಯಲಿರುವೆ

  ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಳಗೆ ಸೇರುತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತಿರುವೆ..)

  ಅಪ್ಪಚ್ಚೀ, ಇದುವೆ ಬೇಕಾದ್ದದು ಈಗ!
  ಈಶ್ವರಿಯೂ ದಾನಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ದೇವಿಯೂ ಆಗಿಪ್ಪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಿಗಳ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
  ಡಾಕ್ಟ್ರು ಶಂಬಟ್ಟಜ್ಜ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತಂಗಳನ್ನೂ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದು ‘ಸೂಕ್ತ’ ಹೇಳಿ ಇತ್ಲಾಗಿಂದ ಒಪ್ಪಿತ್ತು..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶ್ರೀರಾಮ ಡೋಂಗ್ರೆ

  ರುದ್ರ ವಸುಗಳ ವಿಶ್ವದೇವಾದಿತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಪೆನು
  ಮಿತ್ರ ವರುಣರ ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರರ ಪೋಷಿಪೆನು ಅಶ್ವಿನಿಯನು ||೧||
  ನಾನು ಪೊರೆಯುವೆ ಸೋಮ ರಸವನು; ತ್ವಷ್ಟ, ಭಗ, ಪೂಷಣನನು
  ದೇವತೃಪ್ತಿಗೆ ಸೋಮನೀಡುವ ಹಿರಿಯಗೀವೆ ಸಿರಿಯನು ||೨||
  ನಾನೆ ಈಶ್ವರಿ ನಾನೆ ದಾನಿಯು ಜ್ಞಾನಿ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮಳು
  ವಿವಿಧ ರೂಪದಿ ಜೀವ ತಳೆದಿಹೆ ಸಕಲ ದೇವಗೆ ಪೂಜ್ಯಳು ||೩||
  ಅನ್ನ ಉಂಬರು ಕಣ್ಣು ಕಾಂಬರು ಉಸಿರುಗೊಂಬರು ನನ್ನಲಿ
  ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ನೆನೆಯೆ ಕ್ಷಯಿಸರು ಕೇಳು ಸತ್ಯವ ಜ್ಞಾನಿಯೆ ||೪||
  ನಾನೆ ಸ್ವತಃ ಪೇಳುತಿರುವೆನು ದೇವ ಮಾನವ ಸೇವ್ಯಳು
  ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪರನ್ನು ಮಾಳ್ಪೆನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಮೇಧಾ, ಋಷಿಗಳು ||೫||
  ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವೇಷದ ಅಸುರನಾಶಕೆ ರುದ್ರಧನುಹೆದೆಯೇರುವೆ
  ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವೆ ||೬||
  ಸೃಷ್ಟಿಯಪ್ಪನ ಹೆತ್ತಿರುವ ನಾ ಕಡಲ ಮಧ್ಯದಿ ಉದಿಸಿದೆ
  ವಿವಿಧ ರೂಪದಿ ಜೀವ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಸುಖವ ಶಾಂತಿಯನೀಯುವೆ ||೭||
  ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಾಯು ರೂಪದಿ ಭುವನಗಳ ಸಂಚರಿಸುವೆ
  ದಿವಿಗು ಭುವಿಗೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿಹ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲಿ ಮೆರೆಯುವೆ||೮||

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಮುಳಿಯ ಭಾವಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಶಾಂತತ್ತೆಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ದೊಡ್ಡಭಾವಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಬಟ್ಟಮಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಪವನಜಮಾವಗೋಪಾಲಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಶಾ...ರೀದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪೆರ್ಲದಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ