ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಬಗ್ಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಇದ್ದು. ಸುಮಾರಾಗಿ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದು. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆ, ಹವ್ಯಕ ಸಾಧಕರು ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಟಂಗೊ ಇದ್ದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲೂ ಹೀಂಗೆ ತುಂಬ ಪುಟಂಗೊ ಬರೆಕ್ಕು. ಈಗ ಇಪ್ಪೊ ಪುಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಿಂಕ್‌ಗೊ ಖಾಲಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತು. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೆಕ್ಕು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಎಲ್ಲವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆದು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಎರಡು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಲ್ಲೂ ಹವ್ಯಕ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯಂಗೊ ಬರೆಕ್ಕು.

 

ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

 

 

ಪವನಜಮಾವ

   

You may also like...

11 Responses

 1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  ಸಮ. ಅಪ್ಪು. ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ. ಆರಾರು ಏನಾರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಚರಿತ್ರೆ ಬರವಂದ ಮದಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಇಪ್ಪವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರುಸೆಕ್ಕಾದ್ದೇ.

 2. ಅಪ್ಪು ಮಾವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರಿಯೆಕ್ಕು.

 3. ಮಾಡೆಕ್ಕೂಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದನ್ನೆ. ಹಾಂಗಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸುರು ಆಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬೇಕು. ಅವ ಎಲ್ಲರ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಭೆ (ಗೂಗ್ಲ್ ಹಾಂಗೌಟ್, ಐಆರ್‌ಸಿ ಯೂ ಅಕ್ಕ) ಮಾಡೆಕ್ಕು. ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಂಗೊ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೆಕ್ಕು. ನಂತರ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾಡೊದು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕು. ನಾರಾಯಣ ಶಾನ್‌ಬಾಗರತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕುಗು. ಹೊರಡಿ!

 4. ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಂದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ತನ್ನೆ? ಎಂತಾತು?

 5. ಅಪ್ಪು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪಿದಿಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕು

 6. ಯಾವಾಗ ಸುರು ಮಾಡುವ?

 7. ಈ ವಿಷಯ ಎಂತಾತು? ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಹೊದ್ದು ಮನಿಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತ್ತಾ ಇದ್ದವಾ?

  • ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ says:

   ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವೋರು ಆರಿದ್ದವು ಭಾವ?

 8. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° says:

  ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನುದೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ°. ಹವ್ಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಂಗಳು ಸೇರುಸುಲೆ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ (ತನು-ಮನ) ಸಹಕಾರ ಇದ್ದು.

 9. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° says:

  ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವ° ಹೇಳಿದ ಬರಹಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಗಳೂ ಇದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡೆಕ್ಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರುಲೆ ಎಡಿಗೋ? ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಗಂಟೆಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗ.

 10. ಎಲ್ಲವೂ ಈ ವಿಷಯವ ಮರ್ತ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ತು

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *