ನೆಗೆಚತುಷ್ಪದಿಲಿ “ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..?”

March 2, 2011 ರ 10:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 69 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮುಳಿಯಬಾವನ ಭಾಮಿನಿಲಿ ಪದ್ಯ ಬರದು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಕೊಶಿ ಕೊಡುಸುತ್ತನಡ ಬೈಲಿಲಿ.
ನೀರ್ಕಜೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ದ್ವಿಪದಿ ಬರದು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಜ್ವರ ಹಿಡುಶುತ್ತವಾಡ..
ಎಬೆ! ಎನಗೆಡಿಯದಾ?
ಇದಾ, ಆನುದೇ ಬರದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಆತಾ? 😉

ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಈಗ ಆನೊಬ್ಬನೇ ಬರದು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪಷ್ಟುಪ್ರೈಸು ಕೊಡ್ಳಕ್ಕು ಹೇಳಿದ್ದವು ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು.
ಮುಳಿಯಬಾವ ಎಷ್ಟೇ ಚೆಂದ ಬರದರೂ ಪಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕ, ಬೇಕಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡು ಪ್ರೈಸು ಕೊಡುಸುವೆ! 😉
ನಿಂಗಳದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ  😉

~
ನೆಗೆಮಾಣಿ

=================================

ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..?

ಬೋಸಬಾವ° ಹಲ್ಲುತಿಕ್ಕಿ
ಗ್ಲಾಸುತುಂಬ ಮಿಂದುಗೊಂಡು
ಮೀಸೆಯೆಡೆಲಿ ಚಾಯಕುಡುದು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಮುಳಿಯ ಭಾವ° ಬಂದು ಕಾಯಿ
ಸುಳಿಯ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದುಗೊಂಡು
ಹೊಳೆಯ ಹಾಂಗೆ ಪದ್ಯ ಬರದು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ದೊಡ್ಡಬಾವ° ಬೈಕ್ಕಿಲಿಪ್ಪ
ಹೆಡ್ಡುಲೈಟು ಹಾಕಿಗೊಂಡು
ದೊಡ್ಡಶೆಬ್ದ ಹೋರ್ನುಮಾಡಿ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವ° ಮೊನ್ನೆ
ಪಿಜ್ಜನಕ್ಕಿದವರ ಕಂಡು
ಬೊಜ್ಜು ಬಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಬೈದು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಬೇಂಕಿನೊಳ ಬೊಳುಂಬುಮಾವ°
ಸೇಂಕಿಗೊಂಡು ಪೈಶೆ ಎಣುಸಿ
ಪೀಂಕಿಬಂದ ನೆಗೆಯ ತಡದು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಹಳೇಮನೆಯ ಅಣ್ಣ ಒಂದು
ಬೆಳೀ ಹನಿಯ ಪಟವ ಹಾಕಿ
ಮಳೇಗಾಲ ಬಂದುಬಿಡುವ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ…

ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಕಾನಾವಿನ
ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಡಿಲಿ ಕೂದುಗೊಂಡು
ದೊಡ್ಡ ಸೊರದ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ°
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..?

ಬಂಡಾಡಿಯ ಅಜ್ಜಿಗೆಂತ
ಚೆಂಡಾಟವೆ ಅರಡಿಯದ್ದೆ
ಬೆಂಡುಓಲೆ ತೊಳದು ಬಂದು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ನೀರುಕಜೆಯ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ
ಊರು ಭಾರಿ ನೆಂಪಪ್ಪಗ
ಜೋರು ಜೋರು ತೊಟ್ಳು ತೂಗಿ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಆ ಬೊಳುಂಬು ಬಾವ° ನೋಡಿ
ಸಾಬೊನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸು
ಲಾಬ ನಷ್ಟ ನೋಡಿಗೊಂಡು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಶರ್ಮಪಚ್ಚಿ ಪಿಸುರು ಬಂದು
ಚರ್ಮ ಎಳವ ಹಾಂಗೆ ಬೀಸಿ
ಕರ್ಮ-ಜೆಪವ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಕೇಜಿ ಮಾವ° ಒಂದು ಸರ್ತಿ
ರಾಜಿ ಮಾಡಿ ಬೈಲಕರೆಲಿ
ಸೂಜಿ ತುಂಬ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಚುಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಕೆಮರ ಹಿಡುದು
ಕಬ್ಬಿನಾಲು ತೆಗವ ಪಟವ
ಉಬ್ಬಿದಾಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಡಾಗುಟ್ರೂ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು
ಹೂಗು-ಕಾಯಿ-ಎಸರು ತಂದು
ಮೂಗು ಬೇನೆಗಿಪ್ಪ ಮದ್ದು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಬೈಲಕರೆ ಗಣೇಶ ಮಾವ°
ಕೈಲಿ ಮಣಿಯ ಹಿಡುದು ನಮ್ಮ
ಶೈಲಿಗಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಈ ಕಳಾಯಿ ಗೀತ ಅತ್ತೆ
ನಾಕು ಸರ್ತಿ ಓಮ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು
ಸಾಕು ಬೇಕು ಹೇಳಿಗೊಂಡು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಉಂಡೆಮನೆಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ
ಉಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಡುಗೊಂಡು
ಸಂಡೆ ಮಂಡೆ ನೋಡಿಗೊಂಡು
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ನೆಗೆಯ ಶುದ್ದಿ ಓದುಸಿರುದೆ
ಬಗೆತ್ತರಲಿ ಹೇಳಿದರುದೆ
ನೆಗೆಯೆ ಇಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಯಣ್ಣ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಕೋಲು ಹಿಡುದ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°
ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಂಗುಳೀಶು
ಕೇಳುವಾಂಗೆ ಪಾಟಮಾಡಿ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವನಲ್ಲಿ
ಹಳತ್ತೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ
ಹುಳುಗಳೆಡೆಲಿ ಕಂಡ ಒಳ್ಳೆ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಚೆನ್ನ ಬೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಅಂದು
ಬೆನ್ನು ಕಾದ ಬೆಶಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಚಿನ್ನ ತಂದು ಮನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..

ಸೂ:

 • ನೆಗೆ  ಚೆಂದಸ್ಸು – ತಿಂದರಾಗ – ಅಷ್ಟತ್ರಿಒಡೆ ತಾಳ (/ ಜಂಬೆರೂಪಕ್ಕ° ತಾಳ)
 • ಇದು ಬರೇ ಷಟ್ಪದಿ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ.
  ಒಂದೊಂದೇ ಗೆರೆಲಿ ಬರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏಕಪದಿಯೂ ಅಪ್ಪು, ಎರಡು ಗೆರೆಲಿ ಬರದರೆ ದ್ವಿಪದಿಯೂ ಆವತ್ತು,… ಆರು ಗೆರೆಲಿ ಬರದರೆ ಷಟ್ಪದಿಯೂ ಅಕ್ಕು… ನಿಂಗೊಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಂಗೆ. 😉
 • ಸಹಸ್ರಪದಿ ಅಪ್ಪದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಬೋಸಬಾವ ಹಿಡುದು ತಿಂಗು! 😉
 • ಇದು ಕೇವಲ ನೆಗೆಗಾಗಿ.

(ಇನ್ನೂ ಇದ್ದು, ಇನ್ನಾಣ ಸರ್ತಿ, ಕಾದೊಂಡಿರಿ..)

ನೆಗೆಚತುಷ್ಪದಿಲಿ "ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ..?", 5.0 out of 10 based on 5 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 69 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ

  (ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ “ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ”ದ ದಿನ ) – ಇದು ಏವಾಗ…
  ಬರೆಕ್ಕಾರೆ…
  ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ನೀರು – ಬೋಸ ಭಾವ್ಂಗೆ
  ಬೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸುಳಿ – ರಘುವಿಂಗೆ
  ಬೆಂಡೊಲೆ – ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ
  ಕಬ್ಬಿನಾಲು – ಚುಬ್ಬಣ್ಣಂಗೆ
  ಹೂಗು-ಕಾಯಿ-ಎಸರು – ಡಾಗುಟ್ರೂ ಅಕ್ಕಂಗೆ
  ಉಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ – ಕುಮಾರಣ್ಣಂಗೆ
  ಇಶ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಆಯೆಕ್ಕಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ ?

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಳುಂಬು ಮಾವನ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ಡಾ ಕುಮಾರ ಭಾವ. ಹಾಂಗೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದವಪ್ಪ.!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ನೆಗೆಗಾರ°

  ನೆಗೆಗಾರ° Reply:

  ಅಂಬಗ, ಎನಗೆಂತ್ಸೂ ಇಲ್ಲೆಯೋ? :-( ಅದಾಗ.

  [Reply]

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ Reply:

  ಯೇ ಖೆಣಿಯಾ…ಯೆಲ್ಲೊರಿಂಗು ಸೆಕೆಂಡು ಪ್ರೈಸು ಹೇಳೀಗೊಂಡು ನೀನೆ ಫ್ಹಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ
  ಎನಗೆಂತ್ಸೂ ಇಲ್ಲೆಯೋ ಹೇಳಿದರೆ….!!!

  ಯೆಂತಾಯೆಕ್ಕು ನಿನಗೆ..?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +3 (from 3 votes)

  ಲಕ್ಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕ Reply:

  ನೆಗೆಗಾರನ್ಗೆಃ

  ಭಾಮಿನಿಯ ಬಲೆಯ ಬೀಸಿ
  ಚೆಂಡಿನ ಆರು ಹೊಡೆಶಿ
  ಕ್ಷೇತ್ರವ ರಕ್ಷಿಸುವ
  ಗುಪ್ತನ ಮಂತ್ರಿಗೆ
  ತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕದಾ ?

  ಸೂಚನೆ ; ಇಲ್ಲಿ ಬರದ್ದು ಮಾತ್ರಗನುಸಾರ ಇಲ್ಲೆ . ತಪ್ಪಿ ಮಾತ್ರೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನು ಜವ್ವಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿನ ಜ್ವರ ಹಿಡುದೊರು ಒವೆರಿನ್ಗನುಸರ ಮಾತ್ರೆ ಸೇರ್ಸಿಗೊಮ್ಬಲಕ್ಕು .
  .

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಪಿ.ಐ

  ನೆಗೆಗಾರ ಹೋಗಿ ಬಂದು
  ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬೈಗಾಳು ತಿಂದು
  ಕಾದುಗೊಂಡು ಇದ್ದೆ ಎನ್ನ
  ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಗಾ…?

  ಭಾವ…ಭಾರೀ “ಲೈಕ್” ಆಯ್ದು..

  [Reply]

  ಲಕ್ಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕ Reply:

  ಶುದ್ದಿ ಮೊದಲೆ ಸುಮರು ಜನಗೊ ಹೆಳಿದ್ದವು…….ಭಾಗವಥಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀಥೆ ಒದಿದರೆ ಸರೀ ಆರ್ಥ ಅಕ್ಕು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. drmahabala
  dr mahabala sharma

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವನ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ಕ ಇದ್ದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಪಿ.ಐ

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ..ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಕೃಪೆ ಹೇಳಿ…ನವ್ಯಕಾವ್ಯ ಹೇಳಿರೆ ಮುಗುತ್ತು …ಅಲ್ಲದೋ?

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ‘ಹಗುರ ತ್ರಿಪದಿ’ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಕ್ಕು ಹೇಳ್ತವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶ್ರಿಕೃಷ್ಣಣ್ಣ!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಪಿ.ಐ

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ ..ಆಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆ..

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ Reply:

  ಇದೀಗ ಯಾವ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟಿಂಗೆ ನಿಂಗಳದ್ದು ಪೋಸ್!!

  [Reply]

  ನೆಗೆಗಾರ°

  ನೆಗೆಗಾರ° Reply:

  ಗೋಪಾಲನ್ ಹಲ್ಲುಪುಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ, “ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹಲ್ಲುಹೊಡಿ” (ಕಾರಣ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ!) 😉

  [Reply]

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಗಣೇಶ Reply:

  ಹಹ್ಹಹ್ಹಾ..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಸುಭಗ

  ಸುಭಗ Reply:

  ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಹಲ್ಲು ‘ಇಡಿ’ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನೆ ನೆಗೆಗಾರೋ…ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲು’ಹೊಡಿ’ ಹೇದ್ಸು ಯೆಂತ್ಸಕೋ..?

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಶಾಂತತ್ತೆ

  negegaarana hosa shuddi bhari laikaidu.odule koshi aavuttu.negaarana parichaya oppannanatre kelekku.
  koshi aathu comentgalannu odi.
  good luck.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವvreddhiಪುತ್ತೂರುಬಾವಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಮುಳಿಯ ಭಾವವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಸುಭಗಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕದೊಡ್ಡಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ಶಾಂತತ್ತೆಬೋಸ ಬಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ