ನೆಗೆ ಮಿಂಚು

1. ಜೋಯಿಶ° : ಎಂತ ನಿಂಗಳ ಗೆಂಡನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಲೆ ಬಂದದಾ?

ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ : ಗೆಂಡನ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದ್ದು. ಅವರ ಭೂತವ (ಹಿಂದಾಣದ್ದರ) ತಿಳಿವಲೆ ಬಂದದು ಆನು. 😀

2. ಕೋರ್ಟಿಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಳೆ ಬಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹತ್ತರೆ ವಕೀಲ° ಕೇಳಿದ° – “ರಂಗಣ್ಣ° ಎಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಬೈದ?”nege minchu

ತಿಮ್ಮಪ್ಪ° – ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ನಿಂಗಳ ಹಾಂಗಿಪ್ಪೋರು ಕೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ

ವಕೀಲ° – ಹಾಂಗಾರೆ ಜಡ್ಜನ ಹತ್ತರೆ ಹೋಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೇಳುವ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳು 😀

3. ಒಬ್ಬ° ಭಾಷಣಗಾರ° ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಗೆಡ್ಡವ ಉದ್ದಿಗೊಂಡು “ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗೆಹರುಸಲೆ …. ಹೇಳಿ ತಡವರಿಸಿದ°.

ಅಂಬಗ ಒಬ್ಬ° ಸಭಿಕ° ಎದ್ದು ನಿಂದು – “ಬರೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ರುಪಾಯಿ ಸಾಕು” 😀

4. ನಾಲ್ಕು ಜೆನ ಚೆಂಙಾಯಿಗೊ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟಲ್ಲಿ ಸರೀ ಕುಡುದು ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನಿಂಗೆ ಹೋದವು. ರೈಲೂ ಬಂತು.

ಮೂರು ಜೆನ ರೈಲಿಂಗೆ ಹತ್ತಿದವು. ರೈಲು ಹೆರಟತ್ತು.

ಕೆಳ ಇದ್ದವ° ನೆಗೆ ಮಾಡ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡಿದ°.

ಅವನ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ° “ಎಂತಕೆ ನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೆ” ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ°.

ಅದಕ್ಕೆ ಅವ° – ರೈಲಿಲಿ ಹೋಯೇಕ್ಕಾದವ° ಆನು. ಎನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಳೆ ಬಂದ ಅವ್ವೇ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಹೋಯಿದವು!. 😀

5. ಗೆಂಡ° – ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂಗೆ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಳಿಯೋ?

ಹೆಂಡತ್ತಿ – ಬೆಂಗಳೂರಿಂಗೆ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ತೆಗದುಕೊಡಿ ಅಗದಾ!. 😀

6. ಗೆಂಡ° – ಹೊತ್ತೋಪಗ ಆನು ಮನಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ್ಳೆ ನೀನು ಲಡಾಯಿಗೆ ಸುರುಮಾಡುತ್ತೆನ್ನೆ!

ಹೆಂಡತ್ತಿ – ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡುದು., ಹಗಲೆಲ್ಲ ನಿಂಗೊ ಆಫೀಸಿಲ್ಯೇ ಇರ್ತೀರನ್ನೇ! 😀

7. ಸುರುವಾಣವ° – ಒಂದು ಇರುಳು ನೀನು ದರೋಡೆಕೋರರ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೆ ಆಡ. ಅವು ನಿನ್ನ ವಾಚು, ಉಂಗಿಲು, ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲ ರಟ್ಟಿಸಿಗೊಂಡು ಹೋದವಾಡ. ಅಪ್ಪೋ?!

ಮತ್ತಾಣವ° – ಅಪ್ಪು.

ಸುರುವಾಣವ° – ಆದರೆ ನಿನ್ನತ್ರೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಇತ್ತನ್ನೆ?!

ಮತ್ತಾಣವ° – ಇದ್ದತ್ತು., ಆದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಅದರ ಮೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದಿಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ! 😀

8. ಕೂಸು – ಆನು ಆರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಏವ ಬುದ್ಧಿಕೆಟ್ಟವನ ಹೆಂಡತ್ತಿಯೂ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.

ಮಾಣಿ – ಹಾಂಗಾರೆ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಆವುತ್ತೆಯೋ? 😀

9. ಹೆಂಡತ್ತಿ – ಸಾಕು ಬಿಡಿ ನಿಂಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಪ್ಪಗ ಶುದ್ಧ ಮೂರ್ಖನ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದಿ.

ಗೆಂಡ° – ಮೂರ್ಖನ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಎಂತಕೆ ಹೇಳುವದು., ಆನು ಶುದ್ಧ ಮೂರ್ಖನೇ ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ದು ಹೇಳ್ಳಕ್ಕು. 😀

10. ಅಪ್ಪ° – ನೋಡು ವ್ಯಾಪರಲ್ಲಿ ಏವಾಗಳೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ವಿವೇಚನೆ ಮುಖ್ಯ.

ಮಗ° – ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತರಪ್ಪ?!

ಅಪ್ಪ° – ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹೇಳಿರೆ ಎಂಥದೇ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಂಗೆ ತಪ್ಪಲಾಗ.

ಮಗ° – ವಿವೇಚನೆ ಹೇಳಿರೆಂತರ?

ಅಪ್ಪ° – ವಿವೇಚನೆ ಹೇಳಿರೆ ಏವ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತು ಕೊಡ್ಳಾಗ. 😀

 

11. ಗೆಂಡ° – ಅಲ್ಲ.., ನೋಡು ನಿನ್ನತ್ತರೆ ಆನು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿ . ಇದರ ನಿನ್ನತ್ರೆ ಆನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸರ್ತಿಯಾದರೂ ಹೇಳಿಪ್ಪೆ ಗೊಂತಾತೋ?!

ಹೆಂಡತ್ತಿ – ಅದಪ್ಪು, ಎನಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆರು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಎನಗೆ ಗೊಂತಾಯಿದಿಲ್ಲೆ!. 😀

 

12. ಕೋಪ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಡತ್ತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಳೆ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ° ಕವಿ ಮಹಾಶಯ ಹೀಂಗೆ ಹೇಳಿದ° – ವ್ಹಾ! ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ!. ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದು!

ಕೂಡ್ಳೆ ಹೆಂಡತ್ತಿ ಹೇಳಿತ್ತು – ನಿಂಗೊ ಬರದ ಕವನಂಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಒಲಗೆ ಹಾಕಿ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಈ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದು ರುಚಿಯಾಗದ್ದೆ ಇಕ್ಕೋ?! 😀

 

13. ಹೆಂಡತ್ತಿ – ನೋಡಿ!, ನಿಂಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆನು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದದ ಉಡುಗೊರೆ ತಯಿಂದೆ ಗೊಂತಿದ್ದೋ?!

ಗೆಂಡ° – ಅಪ್ಪೋ!, ಎಲ್ಲಿ ತೋರುಸು ನೋಡ್ವೋ.

ಹೆಂಡತ್ತಿ – ರಜ ನಿಲ್ಲಿ, ಬೇಗ ಸುತ್ತಿಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ. 😀

14. ಅಪರಾಧಿ ಕಳ್ಳ° – (ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿಕ್ಕಿ) ಆನು ಕೆಲವು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗಳ ಮನಗೆ ಬತ್ತೆ ವಕೀಲರೆ.

ವಕೀಲ° (ಮೆಲ್ಲಂಗೆ) – ಹಗಲಿನ ಹೊತ್ತು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆದು. 😀

15. ಜೈಲಿಲಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಕೊಳೆತ್ತ ಇತ್ತಿದ್ದ ಕೈದಿಯ ಹತ್ತರೆ ಜೈಲು ವಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ದಿನ ಕೇಳಿದ° – ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪವರ ನೋಡ್ಳೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ರಾದರೂ ಬಂದುಗೊಂಡೇ ಇರ್ತವು. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಳೆ ಇಷ್ಟರವರೆಂಗೆ ಆರುದೆ ಬಯಿಂದವೇ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ ಏಕೆ?

ಅದಕ್ಕೆ ಕೈದಿ – ಅದು ಹೇಂಗೆ ಬಪ್ಪದು. ಎನಗೆ ಬೇಕಾದವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು 😀

16. ಕೂಸು – ಅಪ್ಪಾ°!, ಆನು ಮದುವೆ ಆವುತ್ತರೆ ಒಬ್ಬ° ಸೈನಿಕನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪದು.

ಅಪ್ಪ° – ಅದೆಂತಕ್ಕೆ?

ಕೂಸು – ಏವ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನಾರು ಸೈನಿಕ° ತಪ್ಪದ್ದೆ ಪಾಲುಸುತ್ತ° ಅಲ್ಲದ?. ಅದಕ್ಕೆ!. 😀

17. ಹತ್ತರಾಣಮನೆ ಸೀತಕ್ಕ ಹಿತ್ತಿಲಿಲಿ ಪಾತ್ರ ತೊಳಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ಸುಬ್ಬಕ್ಕಂಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು – ಎಂತ ಇದು ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ತೊಳೆತ್ತ ಇದ್ದೆ. ನಿಂಗಳ ಕೆಲಸದ್ದು ಇಲ್ಲೆಯ?

ಅದಕ್ಕೆ ಸುಬ್ಬಕ್ಕ° – ಆನೇ ಅದರ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ಟೆ

ಸೀತಕ್ಕ° – ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾಂಬಲೂ ಚೆಂದ ಇತ್ತನ್ನೇ!

ಸುಬ್ಬಕ್ಕ° – ಅಪ್ಪು., ಎನ್ನ ಎಜಮಾನ್ರೂ ಹಾಂಗೇ ಹೇಳ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡಿದವು. ಅದಕ್ಕೆ. 😀

 

18. ಪ್ರಿಯತಮ° – ಆನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೇಂಗೆ ಮನಗೆ ಹೋಪದು?

ಪ್ರಿಯತಮೆ – 11 ನಂಬ್ರದ ಬಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಡಕ್ಕೊಂಡು 😀

***

ನೆಗೆ ಮಿಂಚು
(ಸಂಗ್ರಹ : ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವ°)

ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವ°

   

You may also like...

6 Responses

 1. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

  ನೆಗೆ ಮಿಂಚು ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳದು ಧಾರಾಳ ನೆಗೆಯ ಕೊಟ್ಟತ್ತು ಅರ್ತಿಕಜೆ ಅಣ್ಣ.

 2. ಪುಟ್ಟಭಾವ - ಹಾಲುಮಜಲು says:

  ಮಾವ, ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು… ನೆಗೆ ಮಿಂಚು !!

 3. Asha Balakrishna Bhat says:

  ಒಂದರ ಓದಿಯಪ್ಪಗಳೇ ಕಿಸುದ ಬಾಯಿ ಅಖೇರಿಯಪ್ಪನ್ನಾರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲೆ, ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದಣ್ಣ. ನಗುವು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ …….. ಡಿವಿಜಿ ಯವರ ಪದ್ಯ nenppaathu .

 4. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ನೆಗೆ ಮಿಂಚುಗೋ ಇನ್ನೂ ಬತ್ತಾ ಇರಲಿ ಮಾವ.

 5. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ says:

  ನೆಗೆಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲು ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಮಾವ, ಮಿಂಚು ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇರಳಿ.

 6. raghu muliya says:

  ಇಲ್ಲಿ ಮಿ೦ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ನೆಗೆಯೂ ಗುಡುಗಿತ್ತು..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *