Category: ನೆಗೆಗೊ

4

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 15

1   ಕಲಾರಿಮೂಲೆ ಪುಳ್ಳಿ ಉಪ್ನಾನ ಓ ಮನ್ನೆ ಕಳುತ್ತಪ್ಪೋ.. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನದ್ದೇ ಅಡಿಗೆ.. ಬೈಲಿನೋರು ಕೆಲವು ಜೆನ ಹೋಗಿತ್ತವು.. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗುಶಿ ಹಪ್ಪಳ ಹೊರ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಬೈಲಿನೋರು ಒಂದರಿ ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಮಾತಾಡ್ಸಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಲೆ ಹೇದು...

10

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 14

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ UK ಗೆ ಹೋಯ್ದಾ ಹೇದು ಕೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಆನು ಗ್ರೇಶಿದ್ದದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣ ಹೋದ್ದಾಯ್ಕು ಹೇದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿರೆ ಅದು ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಬಾವನ ಪೈಕಿಯೋರಿಪ್ಪ UK!.  ಪರದೇಶಡ!!. ಸತ್ಯಣ್ಣ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಆರಿಂಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆತಿಲ್ಲೆ., ನವಗೂ....

7

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 13

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ತುಂಬ ತೆರಕ್ಕು. ಸರಿ ಕಂಡುಮುಟ್ಟಿಗೊಂಬಲೆ ಎಡಿಗಾಯ್ದಿಲ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಓ ಮನ್ನೆ ಓ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋವ್ತ ದಾರ್ಲಿ ಕಂಡಿಪ್ಪಗ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದರ್ಲಿ ಓ ಇಷ್ಟು ಶುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತಷ್ಟೆ-   1.   ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಅನುಪ್ಪತ್ಯದ ತೆರಕ್ಕು. ರಮ್ಯಂಗೆ ಕೋಳೇಜು...

6

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 12

ಒಟ್ಟಾರೆ  ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ . ಬೇಶುತ್ತಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಶಿ, ಬೇಶಿ ಮಡಿಗಿದ್ದದೂ ಬೆಶಿ, ಬೇಶಿ ಹಾಕುತ್ತವನೂ ಬೆಶಿ .. ಒಳವೂ ಬೆಶಿ… ಹೆರವೂ ಬೆಶಿ.. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನೂ ಬೆಶಿ.. ನಾವುದೇ ಬೆಶಿ.. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಬೆಶಿ ಆಗದ್ದಿಪ್ಪಲೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೇ ಹೋಪೋ° ಈಗ- ~ 1. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ° ಕೈಪಂಗಳ...

7

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 11

ಮೌಢ್ಯ ಏವತ್ತೇ ಬಿರುದ್ದು.. , ಬೈಲಿಲಿ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಸುರುವಾಯ್ದು.., ಆದರೆ ರಮ್ಯಂಗೆ ಕೋಲೇಜು ಸುರುವಾಯೇಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೂ ಜೆಂಬ್ರಂದ ಮೇಗೆ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ..,  ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದ ತೆರಕ್ಕು.. ಅಂದರೂ ಬೈಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಶುದ್ದಿ ಇದ್ದು ಇದಾ –   1. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ° ಲೋಕಾಭಿರಾಮ...

11

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 10

ಅಂತೂ ರಮ್ಯಂಗೆ ಕೊಲೆಂಜಿಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಡೋ.. ನಮ್ಮ ರಾಮಜ್ಜನ ಕೋಲೇಜಿಂಗೇ ಹೋವ್ಸಡೋ.. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಸೈಂಸ್ ಕಲಿಸ್ಸಡೋ.. ದಿನಾ ಬಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬತ್ಸಡೋ.. ಓಯ್., ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂದ ಆರಾರು ಇದ್ದವೋ..?   ಇದ್ದರೆ… ರಮ್ಯ ಪಷ್ಟು ಈಯರು ಇದಾ. ರಜಾ ನೋಡಿಗೊಳ್ಳೆಕ್ಕೆಡಾ..  ...

11

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 9

ಅಂತೂ ರಮ್ಯ ಕೋಲೇಜಿಂಗೆ ಹೋಪದು ಹೇದು ತೀರ್ಮಾನ ಆತಡ.. ನಾಲ್ಕೈದು ಕೋಲೇಜಿಂದ ಅರ್ಜಿ ತಂದು ತುಂಬ್ಸಿ ಕಳ್ಸಿ ಆಯ್ದಡ.. ರಾಮಜ್ಜನ ಕೋಲೇಜಿಂಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕಳ್ಸಿ ಆಯ್ದಡಾ.. ಎಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ನೋಡೇಕ್ಕಷ್ಟೆ. ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದು. ನಿಂಗೊ? ಅಕ್ಕು., ನೋಡ್ವೋ.. ಮತ್ತೆ...

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 8

ಹೋ..ಹು!! ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಮನೆಲಿ ಹೋದವಾರ ಗೌಜಿಯೋ ಗೌಜಿ.. ರಮ್ಯ ಪಾಸಾದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಗಮ್ಮತು ಮಾಡಿತ್ತವು .. ಅಬಾವ° ಕುಬಾವ° ಡೈಬಾವ° ಹೇದು ಬೈಲ ಬಾವಂದ್ರು ಅಲ್ಪ ಜೆನ ಬಂದಿತ್ತವಡೊ. ಆ ಅಕ್ಕ ಈ ಅಕ್ಕ ಆ ಅತ್ತೆ ಈ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ...

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 7 12

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 7

ಕಳದವಾರದ್ದು ಕಳುದವಾರಕ್ಕೆ. ಈ ವಾರದ್ದು ಈ ವಾರಕ್ಕೆ. ಕಳದ ವಾರದ್ದು ಓದಿ ಆಗದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಜವಾಬುದಾರ ಅಲ್ಲಡ. ಮನ್ನೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದ°. ಹಾಂಗಾರೆ ಈ ವಾರ ಎಂತಾತು ಹೇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವೋ° –   1.   ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ...

16

“ಅಡುಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°” ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 6

ಕಳುದವಾರ ನಾಣಿ ಎಂತಾದ°, ದಾಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರಂಗೆ ಎಂತಾತು.. ಖಂಡಿತಾ ಗೊಂತಿಕ್ಕು. ಮರವಲೆಡಿಗೋ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣನ ಕಥೆ-ನಿರ್ದೇಶನ-ಸಂಭಾಷಣೆ-ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ-ಚಿತ್ರೀಕರಣ! . ಆದರೆ ಕಳುದವಾರ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿದ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿದ್ದೋ?!. ಗೊಂತಿಪ್ಪಲೆ ಅಂವ ಒಂದಿಕ್ಕೆಯೇ ನಿಂಬೋನಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಊರ್ಲಿ ಅನುಪತ್ಯ. ಹೋದಲ್ಲಿ...

6

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 5

ಕಳದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪಿದ್ದನ್ನೇ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮತ್ತೆಯಾರು ಒಂದರಿ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿಕ್ಕಿ. ಈಗ ಈ ವಾರ ಎಂತರ ಹೇದು ನೋಡುವೋ° – 1. ಸೊಡಂಕೂರು ಸೀತಣ್ಣ ಇಪ್ಪದು ಬೇಳದ ಹತ್ರೆ ಹಿತ್ತಲ ಮನೆ.. ಹಿತ್ತಲ ಮನೆ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ...

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 4

ಕಳುದವಾರ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿ ನಿಂಗೊಗೇ ಗೊಂತಿರೆಕು. ವಾರ ವಾರ ನೆಂಪು ಮಾಡ್ಳೆ ಇದು ‘ನಾಣಿ – ದಾಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರ’ ಹಂತ ಹಂತಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳುಸುವ ಧಾರಿವಾಹಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಭಗವಂತ° ಮಾಡಿದ ಗೀತೋಪದಶವೂ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಂಗಳೇ ಹೇಳುವಿ. ಹಾಂಗಾದ ಮತ್ತೆ ಎನಗಿನ್ನು ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ...

6

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 3

ಈ ಮದಲೇ ಹೇಳಿದ ಭಾಗ 1, ಭಾಗ  2  ನೆಂಪಿದ್ದನ್ನೇ.   ಅದರ ನೆಂಪಿಲ್ಲಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಓದೆಕು. ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಇದು ನಿಂಗೊಗೆ ಬೇಯದ್ದ ಭಾಗ ಆಗ್ಯೋಕು.     1 ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ರಮ್ಯ.. ಅದು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ ಕೂಗುಸ್ಸು...

8

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 2

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ ೧ ಓದಿದ್ದೀರನ್ನೇ. (ಸಂಕೋಲೆ)  ಓದದ್ರೆ ಅದರ ಮದಾಲು ಓದಿಕ್ಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ ಇದಾ ..   ‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ ೨ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಓದಿಕ್ಕಿ ಒಪ್ಪ...

7

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 1

ಶುದ್ದಿ ಬರವಲೆ ಒಪ್ಪ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೇಲಿ ಶುದ್ದಿ ಬರೆಯದ್ದೆ  ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪಲಾಗಡ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇಪ್ಪ ಶುದ್ದಿಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಣದು ಆಯ್ತ ಮಾಡಿ ಬರದರೆ ಒಪ್ಪ ಶುದ್ದಿಯೇ ಆಗಿ ಹೋವ್ತು ಹೇಳ್ವದು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಶುದ್ದಿ. ಅದು ಅಶುದ್ಧಿ ಆಗದ್ದಾಂಗೆ...