"ಎನ್ನಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಯೊ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು--70)
“ಎನ್ನಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಯೊ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು–70)

ಎನ್ನಂದ ಮುಂದೆ“ ಬಂದಿಯೊ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ…”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-70) ಮದಲಿಂಗೆ ಪಾಪದ ಪರಮೇಶ್ವರಣ್ಣ ಹೇದೊಬ್ಬᵒ ಇದ್ದಿದ್ದನಾಡ. ನಾಕಡಕ್ಕೆ ಮರದೊಟ್ಟಿಂಗೆ, ಹಟ್ಟಿ,ಮನೆ,ಸಂಸಾರ ಹೇಳಿ...

“ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ ಗೊಂತಿರೆಕು”- ಮುಜುಂಗಾವಿನ ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾವೇಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ
“ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ ಗೊಂತಿರೆಕು”- ಮುಜುಂಗಾವಿನ ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾವೇಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ

“ಇಂದ್ರಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ,ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, , ಒಳ್ಳೆದು, ಕೆಟ್ಟದು ಹೀಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ...

"ತಲಗೆರದ ನೀರು, ಕಾಲಿಂಗಿಳಿಯದ್ದಿರ-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-69)
“ತಲಗೆರದ ನೀರು, ಕಾಲಿಂಗಿಳಿಯದ್ದಿರ-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-69)

“ತಲಗೆರದ ನೀರು ಕಾಲಿಂಗಿಳಿಯದ್ದಿರ”--(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-69) ಆನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನ ಮನೆಲಿದ್ದೊಂಡು ಶಾಲಗೆ ಹೋದ್ದು.ಅಜ್ಜᵒ ,ಅಜ್ಜಿ, ಮಾವಂದ್ರು, ಭಾವಂದ್ರು ಹೇಳಿ...

"ಆಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನೂ ತತ್ತು".--(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು -68)
“ಆಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನೂ ತತ್ತು”.–(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು -68)

“ಆಪತ್ತು  ಮನುಷ್ಯಂಗೆ  ವಿವೇಚನೆಯನ್ನೂ ತತ್ತು”.-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-68) ಶಂಬಣ್ಣ,  ಹೇದೊಬ್ಬᵒ ಇತ್ತಿದ್ದᵒ. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಯೊಂಡು ದನಗಳ ಸಾಂಕೆಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ಅವಂಗೆ ಮಕ್ಕೊ,...

"ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೆ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಗುಣ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಗುಣ"-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-67)
“ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೆ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಗುಣ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಗುಣ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-67)

“ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೆ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಗುಣ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಗುಣ”.-(ಹವ್ಯಕನುಡಿಗಟ್ಟು-67) ನಾವೆಂತಕಪ್ಪ ಈ ನುಡಿಯ ಬಳಸುತ್ತು..? ಇದರೆಡೆಲಿ, ಪುರೋಹಿತ ಭಟ್ರತ್ರೆ,...

"ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನವೇ ಮದ್ದು-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-66)
“ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನವೇ ಮದ್ದು-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-66)

“ತರ್ಕಕ್ಕೆ  ಉದಾಸೀನವೇ ಮದ್ದು.”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-66) “ಈಗಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಒಂದೂ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಕೇಳ್ತವಿಲ್ಲೆ.ಅವು ಹೇಳಿದಾಂಗೇ ನಾವೇ ಕೇಳೆಕ್ಕು.ಎಂತಾರು ಹಠ ಹಿಡುದತ್ಕಂಡ್ರೆ...

ಒಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರೆಕರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಪ್ಪ ಒಸಗೆ
ಒಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರೆಕರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಪ್ಪ ಒಸಗೆ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಹಳೆಮನೆ ಇವು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಜುಂಗಾವು ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ದೇಣಿಗೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ...

"ಉಂಡವಂಗೆ ಹಶು ಹೆಚ್ಚು, ತಿಂದವಂಗೆ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚು"-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-65)
“ಉಂಡವಂಗೆ ಹಶು ಹೆಚ್ಚು, ತಿಂದವಂಗೆ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚು”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-65)

“ಉಂಡವಂಗೆ ಹಶು ಹೆಚ್ಚು,ತಿಂದವಂಗೆ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚು.”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-65) ಆನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಿವಗ ಅಜ್ಜನಮನೆಲಿದ್ದೊಂಡು ಕುಂಬಳೆಸೀಮೆಯ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ(ಕಳತ್ತೂರು) ಶಾಲಗೆ ಹೋದ್ದಿದ....

"ಉಂಡಾತೋ ಕೇಳಿರೆ, ಮುಂಡಾಸು ಮೂವತ್ತುಮೊಳ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-64}
“ಉಂಡಾತೋ ಕೇಳಿರೆ, ಮುಂಡಾಸು ಮೂವತ್ತುಮೊಳ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-64}

“ಉಂಡಾತೋ ಕೇಳಿರೆ ಮುಂಡಾಸು ಮೂವತ್ತು ಮೊಳ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-64}   ಅದೇ… ಈ ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಡಾಸಿಂಗು ಎಂತ ಸಂಬಂಧವೋಪ್ಪ!. ಬಯಲಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ...

"ಆಟಕ್ಕಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-63}
“ಆಟಕ್ಕಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-63}

ಆಟಕ್ಕಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲೆ-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-63} ಆನು ಸಣ್ಣದುಪ್ಪಗ, ಅಜ್ಜನಮನೆಲಿ ಒಂದಾರಿ; ಏವದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನೆಂದ ಎಲ್ಲೋರು ಹೋಯೆಕ್ಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು.ಮದಲಿಂಗೆ...

"ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ,  ತೆಳ್ಳಂಗಾದರೆ ತೆಳ್ಳವು" {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-62}
“ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ, ತೆಳ್ಳಂಗಾದರೆ ತೆಳ್ಳವು” {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-62}

“ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ, ತೆಳ್ಳಂಗಾದರೆ ತೆಳ್ಳವು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-62} ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಂಚಾತಿಗೆ ಸುರುವಾತು.ಆ...

"ಅರಸಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅರೆಹಸಿ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು--61}
“ಅರಸಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅರೆಹಸಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು–61}

  “ಅರಸಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅರೆಹಸಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-61} ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗಣ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ.ಅಪ್ಪನೂ ಎಂಗೊ ಮಕ್ಕಳೂ ಉಂಬಲೆ ಕೂಯಿದಿಯೊᵒ.ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತಾಳು ಮಾಡಿದ್ದರ...

"ಮರದ ಕೇಡು  ಮರವನ್ನೆ ತಿಂಗು"--{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-60}
“ಮರದ ಕೇಡು ಮರವನ್ನೆ ತಿಂಗು”–{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-60}

-“ಮರದ ಕೇಡು ಮರವನ್ನೆ ತಿಂಗು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-60} ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬ. ಅಜ್ಜᵒ, ಅಜ್ಜಿ, ಮಕ್ಕೊ, ಸೊಸೆಯಕ್ಕೊ, ಪುಳ್ಳ್ಯಕ್ಕೊ  ಹೇಳಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಜೆನಂಗೊ...

"ಮನಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಒಲಗೊಂದು ಕೊಳ್ಳಿ"--{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-59}
“ಮನಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಒಲಗೊಂದು ಕೊಳ್ಳಿ”–{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-59}

-ಮನಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಒಲಗೊಂದು ಕೊಳ್ಳಿ-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-59} “ಮನೆತುಂಬ ಮಕ್ಕೊಬೇಕು, ಅವರ ಸರಿದಾರಿಲಿ ಕೊಂಡುನೆಡೆಶಲೆ ಹೆರಿಯೊವು ಬೇಕು”.ಇದು ಮದಲಿಂದಲೇ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾ...

"ಹೊತ್ತುತ್ತ ಮನಗೆ ತೋಡುತ್ತ ಬಾವಿ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-58}
“ಹೊತ್ತುತ್ತ ಮನಗೆ ತೋಡುತ್ತ ಬಾವಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-58}

-“ಹೊತ್ತುತ್ತ ಮನಗೆ ತೋಡುತ್ತ ಬಾವಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-58} ಮದಲಿಂಗೆ ಇಂದ್ರಾಣ ದಿನದಾಂಗಲ್ಲ . ಒಂದು ಮನೆಲಿ ತುಂಬ ಜೆನ ಇಕ್ಕು. ಅಬ್ಬೆ-ಅಪ್ಪಂಗೆ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಕಜೆವಸಂತ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಮಾಲಕ್ಕ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಗಣೇಶ ಮಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಪೆರ್ಲದಣ್ಣದೀಪಿಕಾಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿvreddhiಶಾ...ರೀಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಅಕ್ಷರ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪುಟ್ಟಬಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ