"ಆಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನೂ ತತ್ತು".--(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು -68)
“ಆಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನೂ ತತ್ತು”.–(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು -68)

“ಆಪತ್ತು  ಮನುಷ್ಯಂಗೆ  ವಿವೇಚನೆಯನ್ನೂ ತತ್ತು”.-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-68) ಶಂಬಣ್ಣ,  ಹೇದೊಬ್ಬᵒ ಇತ್ತಿದ್ದᵒ. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಯೊಂಡು ದನಗಳ ಸಾಂಕೆಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ಅವಂಗೆ ಮಕ್ಕೊ,...

"ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೆ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಗುಣ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಗುಣ"-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-67)
“ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೆ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಗುಣ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಗುಣ”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-67)

“ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೆ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಗುಣ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಗುಣ”.-(ಹವ್ಯಕನುಡಿಗಟ್ಟು-67) ನಾವೆಂತಕಪ್ಪ ಈ ನುಡಿಯ ಬಳಸುತ್ತು..? ಇದರೆಡೆಲಿ, ಪುರೋಹಿತ ಭಟ್ರತ್ರೆ,...

"ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನವೇ ಮದ್ದು-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-66)
“ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನವೇ ಮದ್ದು-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-66)

“ತರ್ಕಕ್ಕೆ  ಉದಾಸೀನವೇ ಮದ್ದು.”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-66) “ಈಗಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಒಂದೂ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಕೇಳ್ತವಿಲ್ಲೆ.ಅವು ಹೇಳಿದಾಂಗೇ ನಾವೇ ಕೇಳೆಕ್ಕು.ಎಂತಾರು ಹಠ ಹಿಡುದತ್ಕಂಡ್ರೆ...

ಒಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರೆಕರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಪ್ಪ ಒಸಗೆ
ಒಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರೆಕರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಪ್ಪ ಒಸಗೆ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಹಳೆಮನೆ ಇವು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಜುಂಗಾವು ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ದೇಣಿಗೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ...

"ಉಂಡವಂಗೆ ಹಶು ಹೆಚ್ಚು, ತಿಂದವಂಗೆ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚು"-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-65)
“ಉಂಡವಂಗೆ ಹಶು ಹೆಚ್ಚು, ತಿಂದವಂಗೆ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚು”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-65)

“ಉಂಡವಂಗೆ ಹಶು ಹೆಚ್ಚು,ತಿಂದವಂಗೆ ಕೊದಿ ಹೆಚ್ಚು.”-(ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-65) ಆನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಿವಗ ಅಜ್ಜನಮನೆಲಿದ್ದೊಂಡು ಕುಂಬಳೆಸೀಮೆಯ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ(ಕಳತ್ತೂರು) ಶಾಲಗೆ ಹೋದ್ದಿದ....

"ಉಂಡಾತೋ ಕೇಳಿರೆ, ಮುಂಡಾಸು ಮೂವತ್ತುಮೊಳ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-64}
“ಉಂಡಾತೋ ಕೇಳಿರೆ, ಮುಂಡಾಸು ಮೂವತ್ತುಮೊಳ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-64}

“ಉಂಡಾತೋ ಕೇಳಿರೆ ಮುಂಡಾಸು ಮೂವತ್ತು ಮೊಳ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-64}   ಅದೇ… ಈ ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಡಾಸಿಂಗು ಎಂತ ಸಂಬಂಧವೋಪ್ಪ!. ಬಯಲಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ...

"ಆಟಕ್ಕಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-63}
“ಆಟಕ್ಕಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-63}

ಆಟಕ್ಕಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲೆ-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-63} ಆನು ಸಣ್ಣದುಪ್ಪಗ, ಅಜ್ಜನಮನೆಲಿ ಒಂದಾರಿ; ಏವದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನೆಂದ ಎಲ್ಲೋರು ಹೋಯೆಕ್ಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು.ಮದಲಿಂಗೆ...

"ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ,  ತೆಳ್ಳಂಗಾದರೆ ತೆಳ್ಳವು" {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-62}
“ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ, ತೆಳ್ಳಂಗಾದರೆ ತೆಳ್ಳವು” {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-62}

“ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ, ತೆಳ್ಳಂಗಾದರೆ ತೆಳ್ಳವು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-62} ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಂಚಾತಿಗೆ ಸುರುವಾತು.ಆ...

"ಅರಸಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅರೆಹಸಿ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು--61}
“ಅರಸಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅರೆಹಸಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು–61}

  “ಅರಸಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅರೆಹಸಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-61} ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗಣ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ.ಅಪ್ಪನೂ ಎಂಗೊ ಮಕ್ಕಳೂ ಉಂಬಲೆ ಕೂಯಿದಿಯೊᵒ.ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತಾಳು ಮಾಡಿದ್ದರ...

"ಮರದ ಕೇಡು  ಮರವನ್ನೆ ತಿಂಗು"--{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-60}
“ಮರದ ಕೇಡು ಮರವನ್ನೆ ತಿಂಗು”–{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-60}

-“ಮರದ ಕೇಡು ಮರವನ್ನೆ ತಿಂಗು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-60} ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬ. ಅಜ್ಜᵒ, ಅಜ್ಜಿ, ಮಕ್ಕೊ, ಸೊಸೆಯಕ್ಕೊ, ಪುಳ್ಳ್ಯಕ್ಕೊ  ಹೇಳಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಜೆನಂಗೊ...

"ಮನಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಒಲಗೊಂದು ಕೊಳ್ಳಿ"--{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-59}
“ಮನಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಒಲಗೊಂದು ಕೊಳ್ಳಿ”–{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-59}

-ಮನಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಒಲಗೊಂದು ಕೊಳ್ಳಿ-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-59} “ಮನೆತುಂಬ ಮಕ್ಕೊಬೇಕು, ಅವರ ಸರಿದಾರಿಲಿ ಕೊಂಡುನೆಡೆಶಲೆ ಹೆರಿಯೊವು ಬೇಕು”.ಇದು ಮದಲಿಂದಲೇ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾ...

"ಹೊತ್ತುತ್ತ ಮನಗೆ ತೋಡುತ್ತ ಬಾವಿ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-58}
“ಹೊತ್ತುತ್ತ ಮನಗೆ ತೋಡುತ್ತ ಬಾವಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-58}

-“ಹೊತ್ತುತ್ತ ಮನಗೆ ತೋಡುತ್ತ ಬಾವಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-58} ಮದಲಿಂಗೆ ಇಂದ್ರಾಣ ದಿನದಾಂಗಲ್ಲ . ಒಂದು ಮನೆಲಿ ತುಂಬ ಜೆನ ಇಕ್ಕು. ಅಬ್ಬೆ-ಅಪ್ಪಂಗೆ...

"ಕವುಂಚಿಬಿದ್ದರೂ ಮೂಗು ಮೇಗೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-57}
“ಕವುಂಚಿಬಿದ್ದರೂ ಮೂಗು ಮೇಗೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-57}

—“ಕವುಂಚಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮೂಗು ಮೇಗೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-57} ನಾವು ಕವುಂಚಿ ಬಿದ್ದಪ್ಪಗ ಮದಾಲು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಪ್ಪದೇ ಮೂಗಲ್ಲೊ.ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ ಆ ಮೂಗು...

2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧಗೆ ಕಥಾ ಆಹ್ವಾನ
2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧಗೆ ಕಥಾ ಆಹ್ವಾನ

2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧಗೆ ಕಥಾ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮದತ್ತಿನಿಧಿ ಹಾಂಗೂ ಶ್ರೀಗೋಕರ್ಣಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಮಾತೃವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಹಾಂಗೆ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಮಾಲಕ್ಕ°ವೇಣೂರಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಶಾಂತತ್ತೆಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಡಮಾವ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಸುಭಗಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ನೆಗೆಗಾರ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅಕ್ಷರ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟ್ರಿಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ