"ಇಡೀ ಮುಂಗಿದವಂಗೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-56}
“ಇಡೀ ಮುಂಗಿದವಂಗೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-56}

“ಇಡೀ ಮುಂಗಿದವಂಗೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೆ”—{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-56} ನಾವು ಕೆರೆಲಿಯೋ ಹೊಳೆಲಿಯೋ ಮೀವಗ ಅರ್ಧಂಭರ್ದ ಮುಂಗಿರೆ ಚಳಿ ಅಪ್ಪದು.ಇಡೀ ಮುಂಗಿಯಪ್ಪಗ ಚಳಿ...

"ಎಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೋತು ಹೇಳಿದಾಂಗೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-55}
“ಎಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೋತು ಹೇಳಿದಾಂಗೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-55}

“ಎಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೋತು ಹೇಳಿದಾಂಗೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-55} ನೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಾಣಿ ಅಜ್ಜನತ್ರೆ “ಮೂಲೆ ಮನೆ...

"ಆಸರಿಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು, ಕತಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆದು-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-54}
“ಆಸರಿಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು, ಕತಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆದು-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-54}

ಆಸರಿಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು,ಕತಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆದು.{ ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-54} “ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಖೆ ಭಾವಯ್ಯ ಸರ್ಬತ್ತು ಕುಡುದರೆ ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ...

"ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮುಂದೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53}
“ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮುಂದೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53}

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತುಮುಂದೆ-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53} ಎಂತರಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ….ಕೋಪಕ್ಕೆ…ಮಾತು… ? ಹಾಂ..ಅಪ್ಪು,ಒಂದಾರಿ ನಾವು ನೆಂಪು...

"ಅಕ್ಕಿಲಿ ಆಶೆ,ಅಕ್ಕನತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-52}
“ಅಕ್ಕಿಲಿ ಆಶೆ,ಅಕ್ಕನತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-52}

“ಅಕ್ಕಿಲಿ ಆಶೆ ಅಕ್ಕನತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-52} ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮಗಳ ಮದುವಗೆ ನಿಜ ಮಾಡಿದ.ಮದುವಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗೆಡದೊ?.ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂ.ಅಕ್ಕ-ತಂಗೆಕ್ಕೊಗೆ,ಅತ್ತಿಗೆ-ನಾದಿನಿಯಕ್ಕೊಗೆ,ಮನೆವಕ್ಕೆಲ್ಲ...

"ಹೂಗು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಹೂಗಿನ ಎಸಳು"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-49}
“ಹೂಗು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಹೂಗಿನ ಎಸಳು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-49}

“ಹೂಗು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ, ಹೂಗಿನ ಎಸಳು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-49} ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ ಒಂದರಿ ಆರೋ ಅಪರೂಪದ ನೆಂಟ್ರು ಅರಾಡಿಯದ್ದೆ[ತಿಳಿಶದ್ದೆ ಬಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತವಿದ ಹೀಂಗೆ;ಅವಕ್ಕೆಂತ...

"ತೌಡು ಮುಕ್ಕೆಲ ಹೋದರೆ ಉಮಿ ಮುಕ್ಕೆಲ,ಅದೂ ಹೋದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕೆಲ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-48}
“ತೌಡು ಮುಕ್ಕೆಲ ಹೋದರೆ ಉಮಿ ಮುಕ್ಕೆಲ,ಅದೂ ಹೋದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕೆಲ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-48}

“ತೌಡು ಮುಕ್ಕೆಲ ಹೋದರೆ ಉಮಿ ಮುಕ್ಕೆಲ, ಅದೂ ಹೋದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕೆಲ”-            {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-48} ಸುಮಾರು ವರ್ಷಂದ ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ...

"ಹೊಳಗೆ ಸುರುದರೂ ಅಳದು ಸುರಿಯೆಕ್ಕು"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-47}
“ಹೊಳಗೆ ಸುರುದರೂ ಅಳದು ಸುರಿಯೆಕ್ಕು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-47}

-“ಹೊಳಗೆ ಸುರುದರೂ ಅಳದು ಸುರಿಯೆಕ್ಕು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-47} ಮದಲಿಂಗೆ ಎನ್ನಜ್ಜ; ಆಳುಗಳ ಅಂದಂದ್ರಾಣ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆತ್ತದು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಬರದು...

"ಹಳೆಕೈ ಹೊಟ್ಟಗೊಳ್ಳೆದು, ಹೊಸಕೈ ಹೊಳಪಿಂಗೊಳ್ಳೆದು" {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-46}
“ಹಳೆಕೈ ಹೊಟ್ಟಗೊಳ್ಳೆದು, ಹೊಸಕೈ ಹೊಳಪಿಂಗೊಳ್ಳೆದು” {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-46}

“ಹಳೆ ಕೈ ಹೊಟ್ಟಗೊಳ್ಳೆದು,ಹೊಸ ಕೈ ಹೊಳಪಿಂಗೊಳ್ಳೆದು” {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-46}   ನಮ್ಮ ನಾಣಂ[’ನಾರಾಯಣ’. ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು.  ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಂಗೆ ದೆನಿಗೇಳುಲೆಡಿಗೊ?ಅಜ್ಜಿ...

ಧ್ವಜಾರೋಹಣ
ಸಂಪನ್ನತೆಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ವರ್ಧನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸಂಪನ್ನತೆಲಿ  ಸಂಸ್ಕೃತ  ವಾಗ್ವರ್ಧನ   ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೇವ ಭಾಷೆ. ವೇದಭಾಷೆ, ಆದಿಭಾಷೆಯೂ ಅಪ್ಪು.ಸಂಸ್ಕೃತಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ,...

"ಊಟ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಲಾಗ, ಉಪಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಲಾಗ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-45}
“ಊಟ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಲಾಗ, ಉಪಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಲಾಗ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-45}

“ಊಟ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಲಾಗ,ಉಪಚಾರ ಕಮ್ಮಿಅಪ್ಪಲಾಗ”-{ಹವ್ಯಕನುಡಿಗಟ್ಟು-45} ನಮ್ಮದು ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಊಟ ಹದವಾಗಿರೆಕು.ಆದರಾತಿಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೆಕು. ಹೇಳುವ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮದು.ಇದರ ಅರ್ಥ...

ಗುರುವಂದನೆ-೨೦೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ
ಗುರುವಂದನೆ-೨೦೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ

“ವೈಶಾಲಿ, ಎನ್ನ ಕೈ-ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲೇ! ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ನ ಮಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ....


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಕೇಜಿಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ದೀಪಿಕಾಗೋಪಾಲಣ್ಣಮುಳಿಯ ಭಾವಸಂಪಾದಕ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಪೆರ್ಲದಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶಾಂತತ್ತೆಚುಬ್ಬಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಬೋಸ ಬಾವಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಡೈಮಂಡು ಭಾವಪುತ್ತೂರುಬಾವಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟ್ರಿಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ