"ಕವುಂಚಿಬಿದ್ದರೂ ಮೂಗು ಮೇಗೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-57}
“ಕವುಂಚಿಬಿದ್ದರೂ ಮೂಗು ಮೇಗೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-57}

—“ಕವುಂಚಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮೂಗು ಮೇಗೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-57} ನಾವು ಕವುಂಚಿ ಬಿದ್ದಪ್ಪಗ ಮದಾಲು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಪ್ಪದೇ ಮೂಗಲ್ಲೊ.ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ ಆ ಮೂಗು...

2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧಗೆ ಕಥಾ ಆಹ್ವಾನ
2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧಗೆ ಕಥಾ ಆಹ್ವಾನ

2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧಗೆ ಕಥಾ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮದತ್ತಿನಿಧಿ ಹಾಂಗೂ ಶ್ರೀಗೋಕರ್ಣಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಮಾತೃವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ಹಾಂಗೆ...

"ಇಡೀ ಮುಂಗಿದವಂಗೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-56}
“ಇಡೀ ಮುಂಗಿದವಂಗೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-56}

“ಇಡೀ ಮುಂಗಿದವಂಗೆ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೆ”—{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-56} ನಾವು ಕೆರೆಲಿಯೋ ಹೊಳೆಲಿಯೋ ಮೀವಗ ಅರ್ಧಂಭರ್ದ ಮುಂಗಿರೆ ಚಳಿ ಅಪ್ಪದು.ಇಡೀ ಮುಂಗಿಯಪ್ಪಗ ಚಳಿ...

"ಎಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೋತು ಹೇಳಿದಾಂಗೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-55}
“ಎಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೋತು ಹೇಳಿದಾಂಗೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-55}

“ಎಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೋತು ಹೇಳಿದಾಂಗೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-55} ನೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮಾಣಿ ಅಜ್ಜನತ್ರೆ “ಮೂಲೆ ಮನೆ...

"ಆಸರಿಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು, ಕತಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆದು-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-54}
“ಆಸರಿಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು, ಕತಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆದು-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-54}

ಆಸರಿಂಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು,ಕತಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆದು.{ ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-54} “ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಖೆ ಭಾವಯ್ಯ ಸರ್ಬತ್ತು ಕುಡುದರೆ ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ...

"ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮುಂದೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53}
“ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮುಂದೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53}

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತುಮುಂದೆ-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53} ಎಂತರಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ….ಕೋಪಕ್ಕೆ…ಮಾತು… ? ಹಾಂ..ಅಪ್ಪು,ಒಂದಾರಿ ನಾವು ನೆಂಪು...

"ಅಕ್ಕಿಲಿ ಆಶೆ,ಅಕ್ಕನತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-52}
“ಅಕ್ಕಿಲಿ ಆಶೆ,ಅಕ್ಕನತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-52}

“ಅಕ್ಕಿಲಿ ಆಶೆ ಅಕ್ಕನತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-52} ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮಗಳ ಮದುವಗೆ ನಿಜ ಮಾಡಿದ.ಮದುವಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗೆಡದೊ?.ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂ.ಅಕ್ಕ-ತಂಗೆಕ್ಕೊಗೆ,ಅತ್ತಿಗೆ-ನಾದಿನಿಯಕ್ಕೊಗೆ,ಮನೆವಕ್ಕೆಲ್ಲ...

"ಹೂಗು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಹೂಗಿನ ಎಸಳು"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-49}
“ಹೂಗು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ ಹೂಗಿನ ಎಸಳು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-49}

“ಹೂಗು ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ, ಹೂಗಿನ ಎಸಳು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-49} ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ ಒಂದರಿ ಆರೋ ಅಪರೂಪದ ನೆಂಟ್ರು ಅರಾಡಿಯದ್ದೆ[ತಿಳಿಶದ್ದೆ ಬಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತವಿದ ಹೀಂಗೆ;ಅವಕ್ಕೆಂತ...

"ತೌಡು ಮುಕ್ಕೆಲ ಹೋದರೆ ಉಮಿ ಮುಕ್ಕೆಲ,ಅದೂ ಹೋದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕೆಲ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-48}
“ತೌಡು ಮುಕ್ಕೆಲ ಹೋದರೆ ಉಮಿ ಮುಕ್ಕೆಲ,ಅದೂ ಹೋದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕೆಲ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-48}

“ತೌಡು ಮುಕ್ಕೆಲ ಹೋದರೆ ಉಮಿ ಮುಕ್ಕೆಲ, ಅದೂ ಹೋದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕೆಲ”-            {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-48} ಸುಮಾರು ವರ್ಷಂದ ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ...

"ಹೊಳಗೆ ಸುರುದರೂ ಅಳದು ಸುರಿಯೆಕ್ಕು"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-47}
“ಹೊಳಗೆ ಸುರುದರೂ ಅಳದು ಸುರಿಯೆಕ್ಕು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-47}

-“ಹೊಳಗೆ ಸುರುದರೂ ಅಳದು ಸುರಿಯೆಕ್ಕು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-47} ಮದಲಿಂಗೆ ಎನ್ನಜ್ಜ; ಆಳುಗಳ ಅಂದಂದ್ರಾಣ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆತ್ತದು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಬರದು...

"ಹಳೆಕೈ ಹೊಟ್ಟಗೊಳ್ಳೆದು, ಹೊಸಕೈ ಹೊಳಪಿಂಗೊಳ್ಳೆದು" {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-46}
“ಹಳೆಕೈ ಹೊಟ್ಟಗೊಳ್ಳೆದು, ಹೊಸಕೈ ಹೊಳಪಿಂಗೊಳ್ಳೆದು” {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-46}

“ಹಳೆ ಕೈ ಹೊಟ್ಟಗೊಳ್ಳೆದು,ಹೊಸ ಕೈ ಹೊಳಪಿಂಗೊಳ್ಳೆದು” {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-46}   ನಮ್ಮ ನಾಣಂ[’ನಾರಾಯಣ’. ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು.  ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಂಗೆ ದೆನಿಗೇಳುಲೆಡಿಗೊ?ಅಜ್ಜಿ...

ಧ್ವಜಾರೋಹಣ
ಸಂಪನ್ನತೆಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ವರ್ಧನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸಂಪನ್ನತೆಲಿ  ಸಂಸ್ಕೃತ  ವಾಗ್ವರ್ಧನ   ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ದೇವ ಭಾಷೆ. ವೇದಭಾಷೆ, ಆದಿಭಾಷೆಯೂ ಅಪ್ಪು.ಸಂಸ್ಕೃತಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿ,...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಮುಳಿಯ ಭಾವvreddhiಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಶಾ...ರೀಚುಬ್ಬಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಕಜೆವಸಂತ°ಅಕ್ಷರ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಗೋಪಾಲಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಶ್ಯಾಮಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ