"ಊಟ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಲಾಗ, ಉಪಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಲಾಗ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-45}
“ಊಟ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಲಾಗ, ಉಪಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಲಾಗ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-45}

“ಊಟ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪಲಾಗ,ಉಪಚಾರ ಕಮ್ಮಿಅಪ್ಪಲಾಗ”-{ಹವ್ಯಕನುಡಿಗಟ್ಟು-45} ನಮ್ಮದು ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಊಟ ಹದವಾಗಿರೆಕು.ಆದರಾತಿಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೆಕು. ಹೇಳುವ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮದು.ಇದರ ಅರ್ಥ...

ಗುರುವಂದನೆ-೨೦೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ
ಗುರುವಂದನೆ-೨೦೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ

“ವೈಶಾಲಿ, ಎನ್ನ ಕೈ-ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲೇ! ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ನ ಮಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ....

"ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ  ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ್ದೆ  ಆಗ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-44}
“ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ್ದೆ ಆಗ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-44}

“ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ  ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ್ದೆ ಆಗ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-44}` .   ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಏವತ್ತೂ ಒಂದೇ ಹಾಂಗಿರ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ.ಅದು...

"ಅಶನ ಹಾಕಿದ ಮನೆಯೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ತೋಟವೂ ಹಾಳಾಗ" -{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-42}
“ಅಶನ ಹಾಕಿದ ಮನೆಯೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ತೋಟವೂ ಹಾಳಾಗ” -{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-42}

“ಅಶನ ಹಾಕಿದ ಮನೆಯೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ  ತೋಟವೂ ಹಾಳಾಗ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-42} ಮದಲಿಂಗೆ ಕುಞ್ಞಣ್ಣಜ್ಜ  ಹೇದೊಬ್ಬ ಇದ್ದಿದ್ದಂ. ಅಂವ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ...

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ
2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿವಿಜೇತೆ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ.

2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ – ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಹಾಂಗೂ...

"ಎಬ್ಬಿದಲ್ಲೆ  ಹೋಗದ್ರೆ, ಹೋದಲ್ಲೆ  ಎಬ್ಬುದು"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-41}
“ಎಬ್ಬಿದಲ್ಲೆ ಹೋಗದ್ರೆ, ಹೋದಲ್ಲೆ ಎಬ್ಬುದು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-41}

“ಎಬ್ಬಿದಲ್ಲೆ ಹೋಗದ್ರೆ, ಹೋದಲ್ಲೆ ಎಬ್ಬುದು” {ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-41} ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ಮನೆ ಹೆರಿಯೋಳ್ತಿ. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ನೆಡೆಶುತ್ತ; ಸಾಮಾರ್ತಿಗೆಇಪ್ಪಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ....

"ಅತ್ತಾಳ ಅಟ್ಟುಣ್ಣದ್ದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ  ಎಲ್ಲಿಂದ?"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-40}
“ಅತ್ತಾಳ ಅಟ್ಟುಣ್ಣದ್ದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ?”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-40}

“ಅತ್ತಾಳ ಅಟ್ಟುಣ್ಣದ್ದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ?”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-40} ಒಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಕೇಚಣ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ  ಚಙಾಯಿ ಚುಬ್ಬಣ್ಣ ಉದಿ-ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಬಂದು “ಕೇಚಣ್ಣಾ, ಒಂದಿನ್ನೂರು...

"ಸಾಸಮೆ ಕಾಳು ಹೋಪಲ್ಲಿ ಅಡಪ್ಪಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೋಪಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-39}
“ಸಾಸಮೆ ಕಾಳು ಹೋಪಲ್ಲಿ ಅಡಪ್ಪಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೋಪಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-39}

“ಸಾಸಮೆ  ಹೋಪಲ್ಲಿ ಅಡಪ್ಪಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೋಪಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-39}   ಮದಲಿಂಗೆ ಕಿಟ್ಟಜ್ಜ ಹೇದೊಬ್ಬ ಇದ್ದಿದ್ದಂ.ಅವನ ಎಜಮಾನ್ತಿ  ಐತ್ತಮ್ಮಜ್ಜಿ. ಅವರೊಳ ...

"ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ-ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೆ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-37}
“ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ-ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-37}

“ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ-ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-37} .ಆನು ಸಣ್ಣದಿಪ್ಪಗ, ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿಯಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜನ ಮನಗೆ ಹೋಪದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕೊ,ಬಾವಂದ್ರು, ಅತ್ತಿಗೆಕ್ಕೊ...

"ಕೊಡದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೋಪ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಕೋಪ"-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-36]
“ಕೊಡದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೋಪ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಕೋಪ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-36]

-“ಕೊಡದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೋಪ,ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಕೋಪ”-{ಹವ್ಯಕನುಡಿಗಟ್ಟು-36} “ಆಗ ಆಚಕರೆ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಭಾವ ಎಂತಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದಾಂಗೆ ಕಂಡತ್ತು!”. ಎಲೆ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅಕ್ಷರ°ಪವನಜಮಾವಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಮುಳಿಯ ಭಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ