ಶವಾಲಂಕಾರ – ಕೇಶವಾಲಂಕಾರ..!!

February 18, 2011 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 40 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಬೈಲಿಂಗೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು, ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಅರಡಿಗು.
ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗೊ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನಂಗೊ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಹೇಳ್ತದೂ ಬೈಲಿನೋರ ಆಶೆ!
ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಚಿಂತನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ – ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಪ್ಪಂತಾ ಮುತ್ತುಮಾತುಗೊ ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಗೊಂಡಿರಳಿ ಹೇಳ್ತದು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಇಪ್ಪ ಹಾರಯಿಕೆ.
~
ಮೊನ್ನೆ ಗುರುಗೊ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದವಿದಾ!
– ಅವಕಾಶ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಯಿಂದವು.
ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂದ ಹೋಪ ವೆವಸ್ತೆ ಇತ್ತು, ಆರಾರು ಬತ್ತವು – ಹೇಳ್ತರ ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ವಾಹನದ ವೆವಸ್ತೆ ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದವು, ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆವುತ್ತ ನೆರೆಕರೆ ನೆಂಟ್ರುಗೊ ಸೇರಿಗೊಂಡಿದವು,
ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಬೆರ್ಪು ಎಂತ್ಸೂ ಇಲ್ಲದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವುದೇ ಜೀಪಿಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂದಂಡು ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದು. :-)
~
ಅಂದು ಚೆಂದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಂದ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಸೇರಿಗೊಂಡು ನೆಡೆಸ್ಸು.
– ಸ್ವಾಗತ, ಆಸರಿಂಗೆ, ಸುದರಿಕೆ, ಊಟ, ಬಳುಸುತ್ತದು, ಉಣ್ತದು – ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಡಿಗಾದ ಹಾಂಗೆ ಸೇರಿಗೊಂಡೆಯೊ°.
ಮಾಣಿ ಮಠ ಅಂತೂ ವಟುಮಾಣಿಯ ಹಾಂಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡೊಂಡಿತ್ತು.
ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಲಾಯಿಕಾಯಿದು, ಗುರುದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಂದಾಗಿ.
– ಆ ಕೊಶಿದಿನದ ಕೊಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ತುಂಬ ಕೊಶಿ ಆದ್ಸು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ!

ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ, ಚುಬ್ಬಣ್ಣನ ಹತ್ತರೆ ಮಂದಸ್ಮಿತ ತೋರುಸಿದ್ದು

~
ಯೇವದೇ ದಿನದ, ಯೇವದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಳಿ – ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಬುತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಸಮಸ್ತರಿಂಗೂ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ.
ಇಂಪಾದ ಶಾರೀರಲ್ಲಿ, ಮುದವಪ್ಪ ವಿಷಯಂಗಳ ಉಪಮೆ-ಉಪಕತೆ-ರೂಪಕಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು, ನೇರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಂಗೇ ಇಳಿತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುದೇ ಗುರುಪೀಠದ ಶೆಗ್ತಿ!
ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಳುಲೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡೇ ಎಷ್ಟೋಜೆನ ಉದಿಯಾಂದ ಕಾವದಿದ್ದು.
ಜೆನಂಗೊ ಎಷ್ಟೇ ಗಜಿಬಿಜಿ ಹರಟೆ ಇರಳಿ, ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕಪ್ಪಗ ತನ್ನಷ್ಟಕೇ ಮವುನ ಆವುತ್ತದು ನಿತ್ಯಪವಾಡ!
ಒಂದೊಂದರಿ ನಾವು ಬೈಲಿಲಿ ಆ ಶುದ್ದಿಗಳ ಮಾತಾಡಿದ್ದೂ ಇದ್ದು.

ಅಂದ್ರಾಣ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದರ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳುವೊ ಹೇಳಿ ಅನುಸಿತ್ತು. ಆಗದೋ?
~
ಮಂದ್ರಲ್ಲೇ ಗುರುಸ್ಮರಣೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ,
ಚಂದ್ರಮುಖಲ್ಲಿ ಹದಾನೆಗೆ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಂದರುಸಿ,
ಇಂದ್ರಾಣ ವಿಶಯಕ್ಕೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಂದವು.
ಒಂದೊಂದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲವೂ ರತ್ನತುಲ್ಯ!

ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಸ್ಥಾನದ ಆಶೆ, ಹೆಸರಿನ ಆಶೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತು – ಹೇಳ್ತ ಬೇಜಾರದ ವಿಶಯವ ನೆಗೆನೆಗೆವಿನೋದದ ಎಡೆಲಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರುಸಿಗೊಂಡು ಹೋದವು.
ಗುಂಡಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಯೇವದೋ ಒಂದೆರಡು ಪದ್ಯಂಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡವು, ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ವಿಂಗಡುಸಿ ಚೆಂದಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಂದರುಸಿದವು.
~
ಸಬೆಲಿ ಎದುರೇ – ಮೂರ್ನೇ ಸಾಲಿಲಿ – ಗೂಂಟಪೇನಿನ ಕರೆಲಿ ಕೂದಂಡು ಎಂಗೊ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಕೇಳಿಗೊಂಡೇ ಇತ್ತಿದ್ದೆಯೊ°.
ಎದುರಾಣ ಸಾಲಿಲೆ ಎಂಗಳ ಎದುರೆ ಆಗಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಾವ°, ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ,ಚೆಂಬರ್ಪುಅಪ್ಪಚ್ಚಿ, ಜೆಡ್ಡುಮಾವ°, ಮಧ್ಯಸ್ಥಮಾವ°, ಅರವಿಂದಪ್ಪಚ್ಚಿ ಇದ್ದಿದ್ದವು; ಅವರಿಂದ ಅತ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಾಗರದ ಸತ್ಯಮಾವಂಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಕಂಡಿದಿಲ್ಲೆ. 😉
ಎಂಗೊ – ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ°, ಚುಬ್ಬಣ್ಣ, ಜೆಡ್ಡುವೈದ್ಯರು, ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ, ಮಾರ್ಗದಮಾವ° – ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಒಂದೇ ಸಾಲು!
ಕೂದ್ದದು ಎದುರೇ ಆದ ಕಾರಣ ಎಂತಾರು ಕುಣುಕುಣು ಮಾಡಿಕ್ಕಲೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ! ಎದೂರಾಣವು ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿರೆ ಬೇಗ ಗೊಂತಪ್ಪದು, ಕ್ಳಾಸಿಲಿ ಆದ ಹಾಂಗೆ! 😉

ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಎಂತಾದ್ಸು ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಎರಡುಮೂರು ಸರ್ತಿ ಹೇಳುವಗ ಹಿಂದೆಕೂದ ಬೋಸಬಾವ° ಮಾತಾಡುಸಿ ಕೇಳಿದ, ಅವ° ಎಲ್ಲಿ ಕೂಯಿದ°? – ಹೇಳಿಗೊಂಡು!
ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂದುಗೊ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೆ – ಹೇಳಿದೆ ರಜ ಜೋರಿಲಿ!
– ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಹೇಳಿರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಣುಕುಣು ಆತು!

ಹರಟೆ ಕೇಳಿಅಪ್ಪದ್ದೇ, ಎದುರೆ ಕೂದ ಜೆಡ್ಡುಮಾವ° ಪುಚುಕ್ಕ್ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು, ಕಪ್ಪುಕರೆ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಡ್ಕದ ಎಡೆಲಿ ದೊಡ್ಡಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿದವು!
ಆಶೀರ್ವಚನದ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಎಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದರೂ ಅವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಪ್ಪದು.
ಬರೇ ಮಾತಾಡಿರೇ ಕೋಪ ಬಕ್ಕು, ಮಾತಾಡುಸಿರೆ ಎಂತ ಮಾಡುಗೊ – ಉಮ್ಮ, ಬೆಂಗುಳೂರಿನ ರಾಧಕ್ಕನ ಹತ್ರೇ ಕೇಳೆಕ್ಕಟ್ಟೆ!
ಈ ತಲಬೆಶಿಬೇಡ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಜೆಡ್ಡುಅತ್ತೆ ಆಗಳೇ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೊಡೆಲಿ ಕೂದುಗೊಂಡಿದವು.
ಅದಿರಳಿ.
ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಂದುವರುಕ್ಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು..
~
ಒಂದು ಘಟನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ-ಮುನ್ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹದವಾದ ವಿಚಾರಂಗಳ ತಿಳುಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.
ಮಂತ್ರಿಗೊ ಆದರೆ ಬರದ್ದರ ಓದುಗು, ಗುರುಗೊ ಹಾಂಗಲ್ಲ ಇದಾ – ಮನಸ್ಸಿಲೇ ಅರದು, ಕಡದು, ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಾ ಚಿಂತನೆಗಳ ಶಿಷ್ಯಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತವು.
~
ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನುದೇ ಹಾಂಗೇ ತೆಕ್ಕೊಂಬ ಬದಲು, ಅದರ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರುಸಿದರೆ, ಮುಗಿವಲಪ್ಪಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತು!
ಅಪ್ಪು, ಇಡೀ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಳ್ತದು ಒಂದು ಕೊಶಿ ಆದರೆ, ಆಶೀರ್ವಚನಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ವವ ತೆಗದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮನನ ಮಾಡ್ತದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಶಿ.
ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಶಯ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಾರು-ನೂರಾರು ಕವಲುಗೊ ಇರ್ತು.
ಅವರ ಒಂದೊಂದು ವಿಶಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾಭಾರತ ನೆಡವಲೆ ಸುರು ಆವುತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೋ?
~
ಇಂದ್ರಾಣ ಆಶೀರ್ವಚನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ನಿಂದುಗೊಂಡತ್ತು.
ಹಲ್ಲಿನೆಡಕ್ಕಿಂಗೆ ಎರಟಿಮಧುರ (ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧು) ತುಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಗೊಂಡ ಹಾಂಗೆ – ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಗೊಂಡು ಇತ್ತು!
~
ವಿಶಯ ಮುಂದೆ ಹೋತು, ಚೆಂದದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಗಾತು.
ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಕೂದು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಎದ್ದು, ಚೆಂದದ ಸಾಲು ಮಾಡಿದವು – ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತೆಕ್ಕೊಂಬಲೆ.
~
ಗುರ್ತದೋರ, ಅತ್ಲಾಗಿತ್ಲಾಗಿಯಾಣೋರತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ – ನೋಡಿಗೊಂಡು ಇದ್ದ ಹಾಂಗೇ ಸಾಲು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆತು – ಕಾವೇರಿಕಾನ ಮಾಣಿಯ ತಲೆಕಸವಿನ ಹಾಂಗೆ! 😉
ಈಗ ನಿಂದರೆ ಅಸಲಾಗ – ಕಾಲುಬಚ್ಚುಗು, ಸಾಲು ಮುಗಿವಲಪ್ಪಗ ನಿಂಬ – ಹೇಳಿದ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ,
ಅವಂಗೆ ನಿಂದುಗೊಂಬದು ಹೇಳಿರೆ ಮನಿಕ್ಕೊಂಬದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಸ್ನ. :-)

ಹಾಂಗೆ ಕರೆಲಿ ನಿಂದುಗೊಂಡು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದೆಯೊ ಬೈಲಿನೋರು.
ಅಷ್ಟಪ್ಪದ್ದೇ, ಮೈಕ್ಕದ ದಡಬಡ ಒಂದರಿ ಕೇಳಿತ್ತು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆಯೊ –
ಕೈಲಿ ಎರಡು ಧರ್ಮಭಾರತಿ ಸುರುಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ಕದ ಹತ್ತರೆ ಬಂದ ಶಾರದತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಕೇಳ್ತ ನಮುನೆ ಜೋರು ಹೇಳಿದವು:
ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನಂಗೊ ಹರೇರಾಮ ಬೈಲಿಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು, ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಳಕ್ಕು!
(ಸಂಕೊಲೆ: http://hareraama.in/av )

ಎಂಗಳ ಹತ್ತರೆಯೇ ನಿಂದುಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಯರ್ಪಾಡಿಅತ್ತೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡವು – ಓ, ಅಂಬಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಾ ಕೇಳೆಕ್ಕು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಅಪ್ಪು, ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೋಡುಬೇಂಡು ಬರುಸಿದ್ದವು ಮಾವ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಬೈಲುಗೊಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪಲಾವುತ್ತು.
ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾವಂಗೆ ಬ್ರೋಡುಬೇಂಡು ಬಿಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಮೊಬಯಿಲು ಬಿಲ್ಲುದೇ ಬಂದಿಕ್ಕುಗು.
– ಅದಾಗಲೇ – ಅತ್ತೆ ಮೊಬೈಲು ಓನುಮಡಗಿ ಮಗಳಿಂಗೆ ಇಡೀ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಳುಸಿದ್ದವು, ಇನ್ನು ಅವರ ಮನೆಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೈಲು ಓನು ಮಡಗಿ ಪುನಾ ಕೇಳುಸುಗೋ ಏನೋ!
ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಅತ್ತೆ ಧೈರ್ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡತ್ತು! 😉

ಈ ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನಂಗೊ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಾತು – ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡವು.
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಪ್ರಸಾದವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮತ್ತೆ, ಹೆರಟಿಕ್ಕಿ ಬೈಲಿನ ಹೊಡೆಂಗೆ ಹೆರಟೆಯೊ.
– ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನೇ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು.
~
ಅದಾ, ಎರಟಿಮಧುರದ ವಿಶಯ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದತ್ತು!
ಆಶೀರ್ವಚನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಶಯ ಎಂತರ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ:
ಅಲಂಕಾರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಅಡ – ಒಂದು ಶವಾಲಂಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಶವಾಲಂಕಾರ.
ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿತ್ಯಾಸ ಹಿಡಿವದು ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಅಡ.
ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳ ಇಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಶವನ- ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹವ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಗೊಂಬದು.
– ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು ಗುರುಗೊ.
ಒಪಾಸು ಜೀಪಿಲೆ ಬಪ್ಪಗ ಇದರನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಬಂದೆ.
~
ಕೇಶವಾಲಂಕಾರ:
ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳ ಇಪ್ಪದು ಕೇಶವನ ಅಂಶ.
ಕೇಶವ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ದೇವರು!
ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ದೇವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಪ್ಪದು.
ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯಃಪ್ರೋಕ್ತೋ – ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಆಂತರ್ಯ ಶುದ್ಧಲ್ಲಿ ಇರೇಕು,
ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡೇಕು,
ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೇಕು,
ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೇಕು,
ಅಲಂಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡೇಕು – ಹೇಳ್ತದು ಇದರ ಸತ್ವ.

ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ನೆಂಪಾದ್ಸು ಕಾಂಬುಅಜ್ಜಿಯ!
ನಿತ್ಯ ಮಿಂದು ಮಡೀಲಿ ದೇವರ ನೆಂಪುಮಾಡಿಗೊಂಡು, ಮೋರೆಗೆ (ಅಡ್ಡ) ಕುಂಕುಮದ ಕಡ್ಡಿನಾಮ ಎಳಕ್ಕೊಂಡು, ಕೆಪ್ಪಟೆಕರೆಂಗೆ ಅರುಶಿನ ಉದ್ದಿಗೊಂಡು, ದಾಸನವೋ – ಹಬ್ಬಲಿಗೆಯೋ – ಗೆಂಟಿಗೆಯೋ; ಎಂತಾರು ಜೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೂಡಿಗೊಂಡು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಂಗು!
ಅವರ ಒಳ ಇರ್ತ ದೇವರನ್ನೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದು ಹೇಳ್ತ ಕಲ್ಪನೆಲಿ, ಇವಿಷ್ಟರ ಒಂದುದಿನವೂ ಬಿಡದ್ದೆ ಇದರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗಿ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಬೆಶಿನೀರು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಮೀವದು ಮೀಗು, ಮನೆಲಿದ್ದರೂ, ಹೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ – ದೇವರ ನೆಂಪುಮಾಡುದು ಮಾಡಿಗೊಂಗು!
ಹೂಗು ಚೆಂದ ಇದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲದ್ದರೂ – ತಲಗೆ ಒಂದು ಹೂಗು ಮಡುಗಲೇ ಬೇಕು – ಹೇಳ್ತ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತದು.
ಈ ರೀತಿಲಿ ಕಾಂಬುಅಜ್ಜಿ ಆಂತರ್ಯದ, ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೆರಾಣ ’ಚೆಂದ ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿಗೊಂಡು’ ಇತ್ತಿದ್ದವು.
ಶಂಬಜ್ಜಂಗುದೇ ಅದುವೇ ಕೊಶಿ ಇತ್ತೋ ಏನೋ! 😉

ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಮಾವಂದೇ ಹಾಂಗೆಯೇ – ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸಾದಾಂ ದೇಹಿ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆಯ ಒಂದು ತುಂಡೋ – ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಸಿಂಗಾರವೋ – ತೆಗದು ಜೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುಸೆಂಗು. ಆಂತರ್ಯದ ದೇವರಿಂಗಾಗಿ.

ಶವಾಲಂಕಾರ:
ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಂತರ್ಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿರೆ ಅದು ಜೀವ.

ಶವಾಲಂಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಂಗೊ...

ಈ ದೇಹ ಎನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ – ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿರೆ ಅದು ಶವ. ಅಲ್ಲದೋ?
ಇದರ ಕಾಂಬಲೆ ಚೆಂದ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಎನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವುತ್ತು, ಹಾಂಗಾಗಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿಗೊಳ್ತ ಕೆಟ್ಟುಂಕೆಣಿಗಳ ಮಾಡಿಗೊಳ್ತವು.
ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಅದರ ಉದ್ದಿ ಮೈಯ ಬೆಳಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡು,
ಕೆಂಪು ಪೈಂಟುಮೆತ್ತಿಗೊಂಡು ತೊಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟುಗೊಂಡು,
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಿನ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಣದ್ದಷ್ಟು ತೆಳುವಿಂಗೆ ಮೈಮೆ-ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿಗೊಳ್ತದು ಕಾಣ್ತು.
ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವ ಕರೆಂಗೆ ಮಡಗಿ, ಹೊಸತ್ತಾದ ’ಇಲ್ಲದ್ದ’ ಚೆಂದವ ಬರುಸಿಗೊಂಡು..
– ಒಂದರಿ ಬರುಸಿರೆ ಆತೋ – ಸಮಯ ಕಳುದು ಪುನಾ ನೈಸರ್ಗಿಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ – ಪುನಾ ಹಾಳುಮಾಡಿಗೊಂಡತ್ತು…

ಹೀಂಗೇ ನೆಡೆತ್ತು ಸಿನೆಮದವರ ಅಲಂಕಾರ!
ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯಕ್ಕಳೂ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತವಿಲ್ಲೆ ಕಾಣ್ತು ಅದಕ್ಕೆ!
ತಲಗೆ ಹೂಗುಸೂಡುದು ಬಿಡಿ – ಕಿಲ್ಪು ಹಾಕಿ ತಲೆಕಸವು ಕಟ್ಟುತ್ತವೂ ಇಲ್ಲೆ!
ಪ್ಲೇಷ್ಟಿಕಿನ ಟಂಗೀಸಿನ ನಮುನೆ ಕಾಣ್ತ ಪೈಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಹರಾಗಿ ಬಿಡುಸೆಂಗು.
ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪಸೆ ಆವುತ್ತಿದಾ – ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ನಮುನೆ ನಮುನೆದು – ಎಂತದೋ ಎಸಿಡು ಎರಗು – ಕೆಂಪಿಂದು, ನೀಲಿದು, ಪಚ್ಚೆದು – ಎಂತೆಲ್ಲ- ನವಗರಡಿಯ! :-(
ಕುಪ್ಪಿ ಮಾಂತ್ರ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅಡ, ಒಳ ಇರ್ತದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮುನೆಡ, ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವ ಹೇಳಿದ, ಅವಂಗೆ ಹೇಂಗೆ ಗೊಂತೋ! 😉

ಕಾಂಬುಅಜ್ಜಿ ಆಂತರ್ಯದ ದೇವರಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಮಂಗಳಕರ ಅಲಂಕಾರ ಅದು. ಅವರ ನೋಡೊಗಳೇ ಒಂದು ಗವುರವ ಬಕ್ಕು.
ಪಾತಿಅತ್ತೆಯ ಕಾಲದವ್ವೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಮುಂದರೆಸೆಂಡು ಬಂದವು ಅದರ.
ಮತ್ತಾಣೋರು ಮಾಂತ್ರ ರೂಪವ ಕುರೂಪ ಮಾಡ್ಳೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವು.

ಕೇಶವಾಲಂಕಾರ ಸ್ವಾಲಂಕಾರ ಆಗಿ, ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಶವಾಲಂಕಾರವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದು.

~

ಅದೇನೇ ಇರಳಿ,
ಆಶೀರ್ವಚನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ವಿಶಯ ತಲೆಲಿ ತಿರುಗಲೆ ಸುರು ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಂಗೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳುವೊ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು.
ಹೀಂಗಿರ್ತ ನೂರಾರು ವಿಶಯಂಗೊ ಆ ದಿನ ಬಯಿಂದು.. ಅಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಶುದ್ದಿ ಮಾಡಿರೆ, ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ
ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಒಂದೊರಿಶಕ್ಕೆ ಸಾಕೋ – ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ, ಕೊಶಿಯೂ ಆತು.

ಸ್ವಾಲಂಕಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೊಶಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಆಗಿಂಡೇ ಇತ್ತು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡಿರೂ, ಶುಬತ್ತೆಮಗಳು ಕೇಶವಾಲಂಕಾರಂದ ಬದಲು ಕೇಶಾಲಂಕಾರ ಸುರು ಮಾಡದ್ರೆ ಸಾಕು!

ಒಂದೊಪ್ಪ:
ಕೇಶವನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರೆ ಶವ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಆದರೆ ಶವಾಲಂಕಾರ ಎಷ್ಟುಮಾಡಿರೂ ಕೇಶವಾಲಂಕಾರ ಆಗ!

ಸೂ:
ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರವಚನವ ಹರೇರಾಮ ಬೈಲಿಲಿ ಕೇಳುಲಾವುತ್ತು: http://hareraama.in/av

ಶವಾಲಂಕಾರ - ಕೇಶವಾಲಂಕಾರ..!!, 5.0 out of 10 based on 4 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 40 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶಾಂತತ್ತೆ

  gurugala aasheervachanada vishayave ondu shuddi.
  eega hechhinavakku shavaalankarave beku.
  keshavaalankara kadamme aidu.
  idara odi aadaru elloru tilukkomba hange madide allada oppanno.
  hange ondoppavu kushi aathu.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಹೃದಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ‘ಶಿವ’ (ಮಂಗಲಮಯ)
  ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ‘ಶವ’ (ಅಮಂಗಲಮಯ)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +4 (from 4 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಬೋಸ ಬಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ದೀಪಿಕಾಸುಭಗಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಗಣೇಶ ಮಾವ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಶಾ...ರೀಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಪೆರ್ಲದಣ್ಣಅಕ್ಷರ°ಕೇಜಿಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ