ಅಮೇರಿಕದ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಭಾಷೆಯೇ ಮರದ್ದಡ!

March 11, 2011 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 62 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನಿಂಗೊಗೆ ಮುಣ್ಚಿನಡ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರ ಅರಡಿಗೋ?
ಉಮ್ಮ, ಅರಡಿವಲೂ ಸಾಕು! ಅರಡಿಗಾರೆ ಒಳ್ಳೆದಾತು, ಅರಡಿಯದ್ರೆ ಮತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆದಾತು! 😉
ನಾವು ಅವರ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ರಜ ಕಮ್ಮಿಯೇ!

ಕೃಷಿಯೇ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹೇಳ್ತ ಮಾತಿನ ಒಪ್ಪಿಗೊಂಡು, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಲಿ ಭಗ್ತೀಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಬಂದ ವೆಗ್ತಿ ಅವು.
ಜವ್ವನಲ್ಲಿ ಜಡಮುರುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಗೊಂಡು, ಕೃಷಿಂದ ಬಂದ ಉದ್ಪತ್ತಿಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆಶಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಯಿದವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಲೇ ಟೀವಿನೋಡ್ತವು – ಯೀಸಿ ಚಯರಿಲಿ ಉದಾಕೆ ಕೂದುಗೊಂಡು!
~

ಅವಕ್ಕೆ ನಾಕು ಜೆನ ಮಕ್ಕೊ – ಮೂರು ಕೂಸುಗೊ, ಒಬ್ಬ° ಮಾಣಿ!
ದೊಡ್ಡದು ಕೂಸು, ವೀಣಕ್ಕ°. ಕನ್ಯಾನದ ಹೊಡೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದು.
ಕನ್ಯಾನ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಬುಡ ಕನ್ಯಾನ ಅಷ್ಟೆ; ಈಗ ಕನ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಅವು.
ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹಿತ್ತಿಲುಮನೆಲಿ ಅಜ್ಜ°-ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದವು.
ಮಾಣಿ – ವೀಣಕ್ಕನ ಗೆಂಡ – ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿಪ್ಪದಿದಾ.
ಒರಿಶಕ್ಕೊಂದರಿ ಹದ್ನೈದ್ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಪುಣ್ಯ..!

ಎರಡ್ಣೇದು ವಿನಯಕ್ಕ, ಪುತ್ತೂರು ಹತ್ತರೆ ಕೊಟ್ಟದು.
ಮಾಣಿ ಈಗ ಬೆ೦ಗುಳೂರಿಲಿ – ಶುಭತ್ತೆಯ ಊರಿಲಿ – ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಪರಿಭಾಷೆಲಿ ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದು – ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳ್ತವು.
ಮೂರ್ನೇದರ ಗುರ್ತ ಇಕ್ಕನ್ನೆಪ್ಪಾ ನಿಂಗೊಗೆ – ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಕ್ಕ°, ತರವಾಡುಮನೆ ಪಾತಿಅತ್ತೆಯ ಸೊಸೆ!

~

ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಶುದ್ದಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೋ?
ಹಾಂಗಾಗಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಅರಡಿಗು; ಅಲ್ಲದೋ?
ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ ಒಬ್ಬ° ತಮ್ಮ, ವಿವೇಕ – ರಾಮಜ್ಜನ ಕೋಲೇಜಿಲಿ.
ಕಲ್ತಾತೋ – ಆಯೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯೋ; ಅಂತೂ ಆ ಕೋಲೇಜಿಂಗೆ ಹೋವುತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಅವಂಗೆ.
~

ಮುಣ್ಚಿನಡ್ಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾವನ ಮನೆಯೋರು – ಶಶಿಅತ್ತೆಗೆ – ದೊಡ್ಡ ಮಗಳ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಸಾರ್ಥಕ ಹೇಳಿ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಅಲ್ಯಾಣ ಅಜ್ಜಿ – ಶಶಿಅತ್ತೆಯ ಅತ್ತೆ ಗೌರಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಂತ್ರ – ಪುಳ್ಳಿ ದೂರ ಹೋತನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರು ಆಗಿಯೇ ಆಗಿತ್ತಾಡ.
ಅಜ್ಜಿ ಪರಂಚಿರೆ ಆರು ಕೇಳ್ತ°, ಶಶಿಅತ್ತೆಯ ಗೌಜಿಯ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲೆ. :-(
~

ಶಶಿಅತ್ತೆ ಕೇಳವು, ಆದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾವ° ಕೇಳದ್ದೆ ಇಕ್ಕೋ!
ಎಷ್ಟಾರೂ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುದು ತನ್ನ ಪುಳ್ಯಕ್ಕೊಗೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೋ? – ಹಾಂಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಹಟಕ್ಕೇ ಒಳುದ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳ – ಹತ್ತರೆಯೇ – ಭಾರತಲ್ಲೇ ಇರ್ತೋರಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದು.

ಹತ್ತರೆ ಹೇದರೆ – ಎರಡ್ಣೇದರ ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವು – ಮೂರ್ನೇದರ ಶುದ್ಧ ಹಳ್ಳಿಯ ತರವಾಡುಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟವು!
ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಂದಾಗಿ.
ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದರಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ನೆಂಪಪ್ಪದಿದ್ದು. ನೆಂಪಾಗಿ ಪಾಪನ್ನೇ ಅನುಸುಲೆ ಇದ್ದು!
~
ಅದೆಂತಕೆ? ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ…

ಮದುವೆ ಸಮ್ಮಾನ ಕಳುಶಿಗೊಂಡು ವೀಣಕ್ಕ° ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟವು.
ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಹಾಂಗೆ ವೀಣಕ್ಕನೂ ಬೆಳಿಬೆಳಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದವು, ಅವರ ಯೆಜಮಾನ್ರು ಅನಂತಭಾವನೂ ಕಪ್ಪೇನಲ್ಲ.
ಹಾಂಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದ ಕೆಂಪುಮುಸುಡಿನೋರ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಗೊಂಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಙ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ ತೋರ್ತು!

ಒರಿಶಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡುವಾರ ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದುಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಬಂದದರ್ಲಿ ಅನಂತ ಭಾವನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಂಡುಗೊಂಡು, ವೀಣಕ್ಕನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ತಂಗೆಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಬಂದಿಕ್ಕುಗು!
ತರವಾಡುಮನೆಗೂ ಬಕ್ಕು, ಸಣ್ಣ ತಂಗೆ ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಕಾಂಬಲೆ.
ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ವೀಣಕ್ಕನ ಕಾಂಬಗಳೂ, ವೀಣಕ್ಕನ ಪ್ರತಿ ಶುದ್ದಿ ಕೇಳುವಗಳೂ – ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ, ಇನ್ನೂ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಲಿ, ಹೊಗೆ ಅಟ್ಟದ ಬುಡಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆತೆಳಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದೆ – ಹೇಳಿ ಅನುಸಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಬಂದುಬಿಡುಗು!
ಅದಿರಳಿ,
ವೀಣಕ್ಕ ಮಾಂತ್ರ ಬಂದೇ ಬಕ್ಕು!
~
ಸುರುಸುರುವಿಂಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬಂದುಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ – ಒರಿಶ ಹೋದ ಹಾಂಗೆ ವೀಣಕ್ಕಂಗೂ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ – ಕಾಲಾವಧಿ ಸೇವೆಯ ನಮುನೆ – ಬಂದರೂ ಒಂದು ಗಳಿಗ್ಗೆ – ಅಷ್ಟೇ.

ವೀಣಕ್ಕಂಗೆ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರೆ ಸುರು ಆತು; ಎರಡು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕೊ ಆದವು.
ಆದವು ಹೇಳ್ತರಿಂದಲೂ ಆದವಡ – ಹೇಳಿ ಮಾಂತ್ರ ಗೊಂತು.
ಅವುಳಿ-ಜೆವುಳಿ ಮಕ್ಕೊ ಅಪ್ಪ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತವು, ಬಾಳಂತನಕ್ಕೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಪಾಸು ಬಂದ ಶಶಿಅತ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕೋಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತಡ!
ಊರಿಂಗೆ ಬಂದ ಎರಡುದಿನ ಮೂರೊತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಉಂಡಮತ್ತೆಯೇ ಅವಕ್ಕೆ ಸಮದಾನ ಆದ್ದಡ. ಅದಿರಳಿ.
ಎಷ್ಟೇ ಬೊಡುದರೂ – ಅಮೆರಕ ಬಯಂಕರ – ಹೇಳ್ತದು ಬೊಡ್ತಿಲ್ಲೆ!
~
ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಅವಕ್ಕಿಬ್ರು ಮಕ್ಕೊ – ಒಬ್ಬ ಮಗ°, ಒಂದು ಮಗಳು.
ಅವು ಹುಟ್ಟಿ ರಜ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪಷ್ಟು ಸಮೆಯ ವೀಣಕ್ಕ° ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೇಡ.
– ಆಹಾರ, ಪರಿಸರ ಬದಲಾಗಿ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿತ್ಯಾಸ ಬತ್ತದು ಬೇಡ – ಹೇಳ್ತ ನಮುನೆಲಿ.
~
ಮಕ್ಕೊಗೆ ಒಂದೂವರೆ-ಎರಡೊರಿಶ ಆಗಿಪ್ಪಗ ಒಂದರಿ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದವು ಊರಿಂಗೆ.
ಅದೇ ಸಮೆಲ್ಲಿ ಆದ ತರವಾಡುಮನೆ ಪೂಜೆಗೂ ಬಯಿಂದವು!
ಬೆಳಿಬೆಳಿ – ಕೆಂಪುಕೆಂಪು, ಶುಬತ್ತೆ ಪಲಾವಿಲಿಪ್ಪ ಬಟಾಟೆ- ಕೇರೆಟ್ಟಿನ ತುಂಡಿನ ನಮುನೆ!

– ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕೊ ಒಳ್ಳೆ ಚುರುಕ್ಕು ಇದ್ದಿದ್ದವು.
ಎಲ್ಲೋರ ಹತ್ರೂ ಸೇರುಗು, ಗುರ್ತ ನೋಡದ್ದೆ ಬಕ್ಕು!
ವೀಣಕ್ಕನ ಮಕ್ಕೊ – ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ – ಕೊಶಿ.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಂಗಳ ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಎಷ್ಟೂ ತೆಚೆಪೆಚೆ ಮಾತಾಡುಗು, ಆದರೆ ಆರಿಂಗೂ ಅರ್ತ ಆಗ! 😉
ಗೌರಜ್ಜಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರೀ ಅರ್ತ ಅಕ್ಕು, ಹಾಂಗಾಗಿ ಅವು ತೆಚೆಪೆಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದುದೇ ಅರ್ತ ಆಗಿಂಡಿದ್ದಿಕ್ಕು! :-)
~

ಮಕ್ಕೊ ದೊಡ್ಡ ಆದ ಮೇಗೆ ಇತ್ಲಾಗಿ ಗ್ರೇಶಿದಾಂಗೆ ಬಂದುಗೊಂಬಲೆ ಎಡಿತ್ತೋ? -ಇಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲೆ!
ಹಾಂಗೆ, ಇತ್ಲಾಗಿಯಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆತದಾ..
ಮುಂದೆಂತಾತು, ಅದುವೇ ಇಂದ್ರಾಣ ಶುದ್ದಿ!!
~
ಆ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಯೇವದೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಲಾಗ ಹೇಳ್ತದು ವೀಣಕ್ಕನ ಪ್ರಥಮ ದ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದತ್ತು.
ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಹಾಂಗೆ ವೀಣಕ್ಕನೂ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸೆರೆಲ್, ಸೆರ್ಲೇಕು, ನೂಡುಲು, ಬ್ರೆಡ್ಡು – ಹೀಂಗಿರ್ತದು ನಿತ್ಯದೂಟ ಆಗಿ ಹೋತು.
ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಳಾಸಿಂಗೆತ್ತುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಲಾಗ – ಹೇಳ್ತ ಕಾರಣಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗಳೇ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಕಲಿಶುಲೆ ಸುರುಮಾಡಿತ್ತು!
ಟೀವಿಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಳೀಶು, ಪೇಪರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಳೀಶು, ಹೆರ ಹೋದರೂ ಇಂಗ್ಳೀಶು, ಶಾಲೆಲೂ ಇಂಗ್ಳೀಶು – ಮಕ್ಕೊಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇಂಗ್ಳೀಶೇ ಇಂಗ್ಳೀಶು!

ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮಿಗೆ ಹವ್ಯಕ ಭಾಶೆ ಬೀಳ್ತದೇ ಬೇಡ- ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವಗಳೂ ಇಂಗ್ಳೀಶಿಳೇ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡವಡ.
ಆ ಮಕ್ಕೊ ಮಾತಾಡುದು, ನೆಗೆಮಾಡುದು, ಕೂಗುದು, ಉಂಬದು, ತಿಂಬದು, ಒರಗುದು – ಎಲ್ಲವೋ ಇಂಗ್ಳೀಶಿಲೇ ಆಗಿ ಹೋತು! :-(
~

ವೀಣಕ್ಕನ ಮನೆಲಿ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಅಕ್ಷರಂಗೊ ಡೇನ್ಸು ಮಾಡ್ತದು!

ಸುರುಸುರುವಿಂಗೆ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ವೀಣಕ್ಕನ ಸಂಸಾರದ್ದು ಸ್ವತಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ಆಗಿದ್ದತ್ತು.
ಆದರೆ ಮಕ್ಕೊ ಹುಟ್ಟೆಕ್ಕಾರೆ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿ ನಿಗಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಂಗೆ ಅವರ ಬೆಳೆಶುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನುದೇ ಮಾಡಿಗೊಂಡತ್ತು.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದ್ವೀಪ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಯೇ ಹೋತು!

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯಾಣದ್ದನ್ನೇ ಅನುಸರುಸುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂಙ ಅಪ್ಪಲಾಗ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಚಮ್ಚ, ಇಸುಮುಳ್ಳಿಲೇ ಉಂಬಲೆ ಕಲುಶಿತ್ತಡ.
ತಾತಾಗುಬ್ಬಿ, ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಸರಿ ಬಾರ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ರೈಮು-ಪೋಯೆಮ್ಮುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟತ್ತಡ. ನವಗೆ ಇಬ್ರಾಯಿಯ ಅಳಿಯ ರೈಮನ ಮಾಂತ್ರ ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪದು! 😉

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೀಪ ಹೊತ್ತುಸದ್ದರೂ ಅಲ್ಯಾಣ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಸುಮಸ್ಸಿಂಗೆ ಕೇಂಡ್ಳು ಹೊತ್ತುಸಲೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟತ್ತಡ.
ಹೀಂಗೆ ಅಮೇರಿಕದ್ದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಅಮೇರಿಕದವರ ನಮುನೆಲೇ ಬೆಳದವು ಆ ಮಕ್ಕೊ. :-(
~
ನವಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಂತಾದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ವೀಣಕ್ಕ° ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಊರಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ.
ಅಂದು ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ ಹೇಳಿ ಕೊಶೀಲಿ ಕೊಣುದಿದ್ದ ಶಶಿಅತ್ತೆಯೇ ಇಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬೇಜಾರುಮಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದವು!

ಅಪ್ಪು, ಮೊನ್ನೆ ವೀಣಕ್ಕ ಊರಿಂಗೆ ಬಂದಿಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ, ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನೆಡದತ್ತಡ.
ಅದೆಂತರ?
~

ಬೆಳಿಬೆಳಿ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಹಾಂಗೆ ಇರ್ತ ಮಕ್ಕೊ ಅವರ ಮಮ್ಮಿಯ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಊರಿಂಗೆ ಬಂದವು.
ಮಕ್ಕೊ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಆಯಿದವು.
ಬೆಳಿವಾತಾವರಣಲ್ಲೇ ಬೆಳದ ಕಾರಣ ಚರ್ಮ ರಜವೂ ಕಪ್ಪಾಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಮಕ್ಕೊಗೆ ನೆಂಪು ಬತ್ತ ನಮುನೆಲಿ ಇದು ಸುರೂ ಬತ್ತಾ ಇಪ್ಪದು.
ಮದಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವಕ್ಕೆ ನೆಂಪಿಲ್ಲೆ. ಬರೇ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗ ಇದಾ..!
ಬಂದದರ್ಲೇ ಯೇವತ್ತಿನಂತೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೂ ಹೋದವು. ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ತರವಾಡುಮನೆಗೂ ಬಯಿಂದವು, ವೀಣಕ್ಕನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾಂಬಲುದೇ ಹೋಗಿಬಂದವು
~
ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾವನ ಅಬ್ಬೆ – ಗೌರಜ್ಜಿ ಈಗಳೂ ಇದ್ದವು, ಇದರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಳೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಈ ಮಕ್ಕೊ ಬಂದಿಪ್ಪಗ ಗೌರಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಶಿಯೋ ಕೊಶಿ!
ಪುಳ್ಯಕ್ಕಳತ್ರೆ ಮಾತಾಡೇಕು – ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಾದ್ದದೇ ಬಂತು, ಪುಳ್ಯಕ್ಕೊ ಬಂದ ಕೂಡ್ಳೇ ತಚಪಚ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು!!
ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಗೌರಜ್ಜಿಗೆ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳ ತೆಚೆಪೆಚೆ ಅರ್ತ ಆಯಿದು, ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂತದೂ ಅರ್ತ ಆಗ!
ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಶೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಳೀಶು ಬಾಶೆ. :-(
~

ಬತ್ತ ಸಂಭ್ರಮ ಬಪ್ಪದು ಸುಲಬ, ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಿಶಿಗೊಂಬದು ಸುಲಭವೋ?
ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಪುಳ್ಯಕ್ಕಳತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕೊಂಗಾಟ ಮಾಡೇಕು – ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಂತ ಮಾಡುತ್ಸು?
ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಅರಡಿಯ, ಮಕ್ಕೊಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಭಾಶೆ ಅರಡಿಯ!
ಅಜ್ಜಿ ಪುಳ್ಯಕ್ಕಳ ತಲೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಂಗಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು, ಮಾತಿಲ್ಲೆ, ಬರೇ ಕೊಂಗಾಟ ಮಾಂತ್ರ!
ತರವಾಡುಮನೆ ಹಟ್ಟಿಲಿಪ್ಪ ಕೆಂಪಿಯ ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಕೊಂಗಾಟಮಾಡಿದ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡುಗೊಂಡಿತ್ತು!
ಆದರೆ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಸುಲೆ ಸುರು ಆತು.
~
ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಂಬಲೆ ಸುರು ಆದ್ದು ಎಂತಕೇ?
ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಭಾಶೆಯೂ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರೀತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಕಂಡೇ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.
~
ಮಕ್ಕೊಗೆ ಕೋಪ ಬಪ್ಪದು ಸಹಜವೇ! ಅವರ ಬೈದಿಕ್ಕಲೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲೆ,
ಎಂತ್ಸಕೆ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆಶೇಕಾದ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕತೆ ಎಂತ್ಸರ?
ನೋಡಿರೆ, ಈಗೀಗ ವೀಣಕ್ಕಂಗೇ ಭಾಶೆ ಮರಕ್ಕೊಂಡು ಬಯಿಂದಡ.
ಮಾತಾಡುವಗ ಒಂದು ಗೆರೆಲಿ ಅರ್ದಕ್ಕರ್ದ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಶಬ್ದಂಗೊ ಬತ್ತಡ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯಂಗೊ ತಲಗೇ ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆಡ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. :-(

ಮಗಳು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋತು ಹೇಳಿ ಅಂದು ಶಶಿಅತ್ತೆ ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಬನುಸಿನ ನಮುನೆ ಉಬ್ಬಿತ್ತಿದ್ದವು!
ಇಂದು, ಮಗಳತ್ತರೆ, ಪುಳ್ಯಕ್ಕಳ ಹತ್ತರೆ ಮಾತಾಡುಲೇ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದ ಹಾಂಗಾಯಿದು.
ಮಗಳಿಂಗಾದರೂ ಇವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ರಜ್ಜ ಅರ್ತ ಅಕ್ಕು. ಆದರೆ ಪುಳ್ಯಕ್ಕೊಗೆ? ಬಾಯಿಬಾರದ್ದೋರ ಹಾಂಗೆ ಕೈಬಾಶೆಲೇ ಮಾತಾಡೆಕ್ಕಟ್ಟೆ.
ಆ ಮಕ್ಕೊಗುದೇ ಇಲ್ಲಿಯಾಣ ಜನಂಗಳ, ಇಲ್ಲಿಯಾಣ ಆಚರಣೆಗಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಯೇವದೋ ಕಾರ್ಟೂನಿನ ಜೋಕರಿನ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ತೋ ಎಂತೊ.
ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಿಸಿಪಿಸಿ ನೆಗೆಮಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದವು!

ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಕ್ಕೊಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತು!
ಅವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಡೆಕ್ಕಾದ ಅವರ ಅಮ್ಮ -ವೀಣಕ್ಕಂಗೇ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮರತ್ತು ಹೋಯಿದು.
ಮೋರೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕುಲೂ ಮರಗು, ಕೈಗೆ ಬಳೆ ಹಾಕುಲೂ ಮರಗು.
ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೆಂಟ್ರತ್ತರೆ ನೇರ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು-ಒಳ್ಳೆದು ಹೇಳ್ಳೂ ಮರದ್ದು!
~
ಬೈಲಿಲಿ ಮರದಿನ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಸಿಕ್ಕಿಪ್ಪಗ ಈ ವಿಶಯ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಶಯ ರೆಜ ಹೇಳಿದವು.
ಅದೆಂತರ? ಭಾಶೆಯೂ – ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಒಂದೇ ಪಾವಲಿಯ ಎರಡು ಹೊಡೆ ಅಡ!
ಭಾಶೆ ನೆಂಪಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ನೆಂಪಿಕ್ಕಡ, ಭಾಶೆ ಮರದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಮರಗಡ!
ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಂಗೊ ಆಯಾ ಭಾಶೆಲಿ ಇರ್ತಾಡ.
ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಶೆಲಿ ಹೇಳುಲೆ ಎಡಿಯ ಅಡ.
~
ಅದಪ್ಪನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆತು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ!!
“ಭಾಶೆ ಇಲ್ಲೆಯೋ?” ಹೇಳಿ ಬೈದರೆ “ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೆಯೋ?” ಹೇಳಿಯೇ ಅರ್ತ ಬತ್ತಲ್ಲದೋ?
ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?
~
ವೀಣಕ್ಕಂಗೆ ಭಾಶೆ ಮರವಲೆ ಕಾರಣ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮರದ್ದಡ!

ಇದು ನಮ್ಮ ವೀಣಕ್ಕನ ಕತೆ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಹಳಬ್ಬರು ತೆಂಕ್ಲಾಗಿ ಹೋದೋರದ್ದುದೇ ಹಾಂಗೇಡ.
ಅವುದೇ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಮರದು ಮಲೆಯಾಳ ಮಾಂತ್ರ ನೆಂಪು ಮಡಗಿ, ಶುದ್ಧ ಮಲೆಯಾಳಿಗಳೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದವಡ.

ಆದರೆ ಇಂಗ್ಳೀಶಿಂಗೆ ಹೋಲುಸುವಾಗ ಮಲೆಯಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಬೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಂತ್ಸಕೆ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಅದು ಎರಡುದೇ ಭಾರತದ ಒಳಾಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅಲ್ಲದೋ?
ನಮ್ಮ ದೇಶಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಳೆ ಭಾಶೆ ಇದ್ದು, ಹಾಂಗಾಗಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದು.
ಹೊಸ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಬಂತು ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಹಳತ್ತರ ಮರದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಾಶ ಅಕ್ಕಾಡ!
~
ವೀಣಕ್ಕನ ಕತೆ ಹಾಂಗಾತು. ಹೇಳಿ ಸುಕ ಇಲ್ಲೆ.
ಆ ಮಕ್ಕೊ ಇನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಒಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತವು.
ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೌರಜ್ಜಿಗೊಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಳ್ಯಕ್ಕೊ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಆವುತ್ತನ್ನೇ!

ಇದರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಶಿರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾವಂಗೆ ಒಂದೊಂದರಿ ಯೀಸಿಚೆಯರಿಲಿ ಕೂದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲೇಡ!

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಭಾಶೆ ನೆಂಪಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ನೆಂಪಿಕ್ಕಡ, ಭಾಶೆ ಮರದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಮರಗಡ..!

ಸೂ:

 • ಪಟ ಇಂಟರುನೆಟ್ಟಿಂದ.
 • ವೀಣಕ್ಕನ ನಿಜ ಹೆಸರು ಹಾಂಗಲ್ಲ! 😉
 • ಅಮೇರಿಕಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಜೆನ ನಮ್ಮ ಭಾಶೆಯ ಒಳುಶಿಗೊಂಡಿದವು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದು.
ಅಮೇರಿಕದ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಭಾಷೆಯೇ ಮರದ್ದಡ!, 4.8 out of 10 based on 8 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 62 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. It is very hard to remember a language if it is not used for a long time. We have to understand their issues as well. It is very easy preaching others. I sometimes can not find a Kannada word and I have been out for only 5 years.

  Ragu
  http://www.thoughtslot.blogspot.com

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘುಮುಳಿಯ Reply:

  ರಾಗು ಅಣ್ಣ,
  ಹಳೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡುವ ಹಾ೦ಗೆಯೇ ಭಾಷೆಯೂ.ಆದರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಹೋದರೆ ಮು೦ದಾಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇ೦ಗಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಈ ಬರಹದ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲದೋ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
  ವಿಷ್ಣು ನಂದನ

  vishnunandana Reply:

  Aarude yellavu nenpili irekku heli helthaville. Maratthu hopadu shabdango idi bhashe alla. Bere desha yenthake ille benglooli iddaru namma halavaru gramya shabdango maratthu hovutthu aadare bhashe alla.

  Bhasheya maratthavakke kshame ille.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. I do not disagree that efforts should be made. I also understand the aspiration behind the post. But some of us get into situation where it is almost impossible even to remember the language. I may not forget it since I find a way to use it but it sure is a overhead when life becomes busy with increasingly complex lifestyle. I was arguing similarly until I came to know the realities of being away. @Vishnu they are people who have almost forgotten but that takes more than 30 years or so. Not because they wanted to but because telephones were expensive 30 years ago and there was no Internet or communication tools of today. Today we have more opportunity to keep the language alive. As for forgetting even in villages English words are used liberally. Guys laughed at me when I said “Car Haralu Yerisu” – instead of “Car Glass Yerisu”. So things are changing.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ರಾಗುಅಣ್ಣಾ..
  ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹವ್ಯಕಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುವ.

  ಹವ್ಯಕ ಯಾವ ಊರಿಂದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಡಿಲೆ.
  ಆದರೆ ಭಾಶೆ ಹವ್ಯಕಾನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಲ್ದಾ? ಎಂತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ?

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಹಾಂಗಾಗಿ ನಿಂಗಕ್ಕೆ ಅದೂ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲೆ – ಹೇಳಿ ಅನ್ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ದಾ?

  ಬೈಲಿಂಗೆ ಸ್ವಾಗತಮ್!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಶಾಂತತ್ತೆ

  tumba laikaidu oppanna koshi aathu.
  nijavagi appadaranne baradde.eega heenge nadetta iddu.
  americalliyu indiyalliyu.
  highschoolinge hopa makkoge kannada odule battille.
  idu ella english prabhava allada oppanno.
  odi kelavu dikke negeyu battappa.
  heenge baravale oppannange oppannane sari.
  good luck.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಶಾ...ರೀಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆದೀಪಿಕಾಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಒಪ್ಪಕ್ಕಪೆಂಗಣ್ಣ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಅಕ್ಷರದಣ್ಣಪವನಜಮಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಅಕ್ಷರ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ