ಮನಿಕ್ಕೊಂಡ ದೇವರ ಬಂಡಾರಲ್ಲಿ ಮನುಗಿ ಉಂಬಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಡ..!

July 8, 2011 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 58 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮೊನ್ನೆ ಗಾಯತ್ರಿಯ ತಂಗೆಯ ಪುಣ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಪಲಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಉಂಡೆಪಚಾದ ಇತ್ತು.
ತೀರ್ತಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟೊಂಡು ಬಂದದು ನಮ್ಮ ನೆಡುಗಳ ರವಿಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲದೋ – ಸುಲಾಬಲ್ಲಿ ಎರಡುಂಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು!
ಜಡಿಮಳೆಯ ಛಳಿಗೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆಪೋಡಿಯೂ, ಎಡೆಡೇಲಿ ಚೀಪೆಗೆ ಸೆಕೆಗೆ ಜಿಲೇಬಿಯೂ ತಿಂದಾತು; ಕುಂಞಿಬಾಬೆಗೆ ಜೇನ ನಕ್ಕುಸಿಕ್ಕಿ, ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಟಾಟಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆರಟಾತು.
ಹೋಪಗ ಜೀಪಿಲಿ ಹೋದರೂ, ಬಪ್ಪಗ ಕಲ್ಮಡ್ಕನಂತನ ಬೈಕ್ಕಿಲಿ ಬಂದದು.
ಕಳುದವಾರ ಅನಂತಂಗೆ ರೂಪತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶುದ್ದಿ ಬೈಲಿಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ° ಹೇಳಿದ್ದನಾಡ.
ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ರೂಪತ್ತೆಗೆ ಎನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಬೇಜಾರಾದ ಸಂಗ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಲಿಲಿ ಕುಶಿಆಗ್ತಡ, ಅಪ್ಪಾ? – ಕೇಳಿದ°.
ಛೆಛೆ, ಇಲ್ಲೆಪ್ಪ – ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ನಿನ್ನ ಹಾಂಗೇ ಬೇಜಾರಾಯಿದು – ಹೇಳಿದೆ! 😉 ಬೇಜಾರಲ್ಲೇ ಒಂದರಿ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ನೆಗೆಮಾಡಿದ°.
~
ನಿಡುಗಳ ಗುಡ್ಡೆಹತ್ತಿ, ಕರಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ, ದೊಡ್ಡಮಾರ್ಗದ ಬೇಳಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಗ.. ಅದಾ, ಮಳೆಹನ್ಕಲೆ ಸುರು ಆತು.
ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಆದರೆ ಹತ್ತರೆ ದಾರಿ, ಅನಂತಂಗೆ ಹಾಂಗಲ್ಲ; ಈ ಮಳಗೇ ಕಲ್ಮಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಯೇಕು ಪಾಪ! ಹಾಂಗೆ ಪ್ಲೇಶ್ಟಿಗಿನ ಕಿಡಿಂಜೆಲು (ರಯಿನುಕೋಟು) ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಯಿಂದ°.
ಬೈಲಿಂಗೆ ಇಳಿತ್ತ ಮಾರ್ಗದ ಹತ್ತರೆ ಎತ್ತುವಗ, ಆನು ಇಲ್ಲೇ ಇಳ್ಕೊಳ್ತೆ, ಯೇವದಾರು ಮಾಡಡಿಲಿ ನಿಂದು, ಮಳೆಬಿರುದ ಮತ್ತೆ ಹೋವುತ್ತೆ, ನೀನು ಈ ಮಳಗೇ ಹೋಯೇಕಲ್ಲದೋ, ಬೇಗ ಮನಗೆತ್ತಿಗೊ – ಹೇಳಿದೆ.
ದಾಕ್ಷಿಣಿ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲದ್ದೆ, ‘ಅಕ್ಕಂಬಗ ಇನ್ನೊಂದರಿ ಕಾಂಬೊ’ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಹೆರಟೆಯೊ°.
ಮಳೆಲೆಕ್ಕದ ಮಾರ್ಗರಿಪೇರಿ ನೆಡೆತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಕಡವಕಲ್ಲುಕಂಜಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಗಲ್ಲುಗೊ ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿಗೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಂಡು, ಮಾರ್ಗ ಎತ್ತರುಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ಮಾರ್ಗರಿಪೇರಿ ಸಮಯ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಜೆನಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ರಿಪೇರಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಶಿಯೂ ಆವುತ್ತು. ಅಲ್ಲದೋ? :-)
ಅದಿರಳಿ.
ರಜ್ಜ ಮಳೆಕಮ್ಮಿ ಆದ್ದೇ, ಆನಂದನ ಅಂಗುಡಿಲಿ ರಜ್ಜ ಹೊತ್ತುನಿಂದು, ಬೈಲಕರೆ ಡಾಮರುಮಾರ್ಗಂದ ಬೀಸಬೀಸಕೆ ನೆಡದು ಬೈಲಿಂಗೆತ್ತಿದೆ.
ಮಳೆಬಿರಿವನ್ನಾರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಯಾರು ನಿಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋತಿಕ್ಕುವೊ°..
ಬಪ್ಪಗ ಬೈಲಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಸರ್ತ ಇಳುದರೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದು ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮನೆ. ಬಲತ್ತಿಂಗೆ ಇಳುದರೆ ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆ!
ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನಗೆ ಕಳುದವಾರ ಹೊಸತ್ತು ಟೀವಿ ತಯಿಂದವು.
ಹೊಸಾ ನಮುನೆ ಟೀವಿ ಅಡ ಅದು. ಶುಬತ್ತೆಯಷ್ಟೇ ತೋರ ಇಪ್ಪ ಶುಬತ್ತೆ ಟೀವಿಯ ನಮುನೆದು ಅಲ್ಲಡ, ಒಸ್ತ್ರಒಗೆತ್ತ ಕಲ್ಲಿನಷ್ಟೇ ದಪ್ಪದ್ದಾಡ!
ಹಳೆಕ್ರಮದ ಹಾಂಗೆ ಮೇಜಿಲಿ ಮಡಗದ್ದೆ, ಗೋಡಗೆ ಅಂಟುಸಲೆ ಆವುತ್ತಾಡ – ಮೊನ್ನೆ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ° ನೋಡಿಕ್ಕಿಬಂದವ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದ°.
ಅವನ ಪೂರ್ತ ನಂಬಿಕ್ಕಲೂ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಇದಾ! 😉
ಹಾಂಗೆ ಒಂದರಿ ನೋಡಿದ ಹಾಂಗೂ ಆತು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬಲತ್ತಿಂಗೆ ಹೋವುತ್ತ ಮಾರ್ಗಲ್ಲೆ ಇಳುದೆ!
~
ಮಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿಯೋ ಏನೊ – ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಮನೆಒಳವೇ ಇದ್ದಿದ್ದವು; ಟೀವಿ ತಂದದಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಅಂದಾಜಿ ಆತು! 😉
ಹೇಂಗಿಪ್ಪ ಟೀವಿ, ಒಂದರಿ ನೋಡಿಕ್ಕುವೊ° – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ಕೇಳಿದೆ.
ಮುಚ್ಚಿಮಡಗಿದ ಅರುಶಿನ ಒಸ್ತ್ರ ತೆಗದು ತೋರುಸಿದ – ಆರಿಂಚಿನ ನಾಕು ಆಣಿಯ ಜೆಗಿಲಿ ಗೋಡಗೆ ಬಡುದು, ಕರಿಟೀವಿಯ ನೇಲುಸಿತ್ತಿದ್ದವು, ಗಡಿಯಾರ ನೇಲುಸಿದ ಹಾಂಗೆ.
ಕರೆಯೇವದು, ಟೀವಿಯೇವದು – ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಗದ್ದ ನಮುನೆ ಕಾರ್ಗಾಣ ಕಪ್ಪಟೆ. ಈಗಾಣದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಂಗೇ ಬಪ್ಪದಡ.
ಗೋಡಗೇ ಅಂಟುಸುತ್ತ ನಮುನೆ ಆದಕಾರಣ ಇದರ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಹಾಳಪ್ಪಲಿಲ್ಲೆ ಇದಾ – ಹೇಳಿದ.
ಹ್ಮ್, ಜಾಗೆ ಹಾಳಾಗದ್ರೂ ಹೊತ್ತು ಹಾಳಾವುತ್ತು – ಹೇಳಿದವು ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪೇಪರು ಓದುತ್ತರ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ.
ಅವು ಹೇಳಿರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಎರಡು ತುಂಡು!
ನೇರ ನಿಷ್ಠುರ ಮಾತಿಂಗೆ ಹೆಸರು ಹೋದ ಅವರ ವೆಗ್ತಿತ್ವ ಈಗಾಣ ಸುಮಾರು ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ತಲೆಬೆಶಿ ಆವುತ್ತು, ಜಮದಗ್ನಿ ಗೋತ್ರದ ಕೇಜಿಮಾವನ ಹಾಂಗೆ! 😉
~
ಆರೇಆಗಲಿ, ಒಂದೇ ನಮುನೆ ಹೇಳಿದ್ದರನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ.
ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಆಗಿರಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾದ್ದೇ ಆಗಿರಳಿ,  ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬರೇಕು, ಎರಡ್ಣೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅದರ ತೂಕ ಹಾಳಾತು – ಹೇಳ್ತವು.
ಇದು ನಿಂಗೊಗೆ ಅರಡಿಗು, ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗರಡಿಗು; ಆದರೆ ಟೀವಿಯೋರಿಂಗೆ ಅರಡಿಗೋ? ಇಲ್ಲೆಪ್ಪ.
ಉದಿಯಾಂದ ಇರುಳೊರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುಗು, ಕೇಳಿಕೇಳಿ ಬೊಡಿತ್ತು. ಮದಲಿಂಗೆ ಗ್ರಾಂಪೋನು ಟೇಪು ಒಂದನ್ನೇ ತಿರುಗುಸಿದ ಹಾಂಗೆ – ಈ ಕಾರಣಲ್ಲೇ ಟೀವಿಯ ನಂದುಸಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಡಗಿದ್ದು.
ಎರಡೇ ದಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಬೊಡುದ್ದು, ಅಂಬಗ ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ನಾಕೊರಿಶಂದ ನೋಡಿಂಡು ಬತ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವಂಗೆ ಬೊಡುದ್ದಿಲ್ಲೆಯೋ?!
ಉಮ್ಮಪ್ಪ! ಲೋಕೋಭಿನ್ನರುಚಿಃ!!
~
ಬಾಣಲೆಯಷ್ಟುದೊಡ್ಡ ತಪಲೆಯ ಮಾಡಿನ ಪಕ್ಕಾಸಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುಸಿದ್ದವು, ಹಸಿ ಸಿಮೆಂಟು ಮಳೆನೀರಿಂಗೆ ಕರಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಹಾಕಿದ ತೊಟ್ಟೆ ಕಾಣ್ತು.
ಮದಲಾಣ ನಮುನೆ ಜಾಲಿಡೀಕ ಕಾಣ್ತ ನಮುನೆ ಡಿಶ್ಶು ಅಲ್ಲಡ ಇದು, ಬೈಲಿನ ಸುಮಾರು ಮನೆಲಿ ಈಗ ಹೀಂಗಿರ್ತದು ಬಯಿಂದು.
ಹೊಸಟೀವಿಲಿ ಪಟ ಹೇಂಗೆ ಕಾಣ್ತು – ನೋಡ್ಳೆ ಒಂದರಿ ಟೀವಿ ಹಾಕಿದ.
ಕೈಲಿ ಹಿಡುದ ರಿಮೋಟಿನ ಗುರುಟಿ, ಎಂತದೋ ಮಾಡುಸಿ, ಕನ್ನಡ ಚೇನಲು ಕಾಣ್ತ ನಮುನೆ ಮಾಡಿದ.
ಕೆಂಪುಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತ ಕಲರುಟೀವಿಯೇ ಇದುದೇ.
~
ಅವು ಹಾಕಿದ್ದು ಬೆಶಿಶುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತ ಚೇನಲು. ಪಾರೆಮಗುಮಾವಂಗೂ ಈ ಚೇನಲು ಭಾರೀ ಕೊಶಿ. ಅಂದೊಂದರಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡುವಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೋ? (ಸಂಕೊಲೆ).
ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಕೋಪ ಬಂದಹಾಂಗಾತು. ಉದಿಯಾಂದ ಅದನ್ನೇ ತೋರುಸುತ್ತವು, ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತವು, ಇವ್ವೆಂತ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುದೋ – ಅಲ್ಲ ಬರದ್ದರ ಬಾಯಿಪಾಟ ಮಾಡುದೋ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು!
ಅದರ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ಶುದ್ದಿ ಅಪುರೂಪದ ವಿಶಯವೇ ಆದರೂ, ಅಷ್ಟುಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಬೊಡುದಿದ್ದತ್ತು!
ಅಪುರೂಪದ ಮಾಂಬುಳ ತಿನ್ನೇಕು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗದೋ!?
~
ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಟೀವಿಲಿ ಅನಂತಶಯನದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲಿ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶುದ್ದಿಯೇ ಬಂದುಗೊಂಡಿದ್ದದು.
ಬೈಲಬಾವಂದ್ರು ಮೊನ್ನೆಂದಲೇ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಶುದ್ದಿಯ “ಬೆಶಿಶುದ್ದಿ” ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು ಈ ಟೀವಿಯವು.
– ಸುಬಗಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆಂದರಿ ತಣುದ ಚಪಾತಿಯ ಅಟ್ಟಿನಳಗೆಲಿ ಬೇಶಿಕ್ಕಿ “ಬೆಶಿ ಚಪಾತಿ ಇದ್ದು, ಬನ್ನಿ” ಹೇಳಿ ಸಮೋಸ ಕಳುಸಿದ ನಮುನೆ! ;-(
ಒಂದರಿ ವಾರ್ತೆ ಓದುತ್ತವ ಹೇಳುದು, ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರಮನೆ ಒಳಂದ ಮೊಬಯಿಲುಪೋನು ಮಾಡಿ ಹೇಳುದು, ಇನ್ನೊಂದರಿ ಅನಂತಶಯನದ ಜಾಲಿಲಿ ಕೆಮರ ಮಡಗಿ ಹೇಳ್ತದು!
ಹೊಸತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದರನ್ನೇ ಹೇಳುದು, ರೂಪತ್ತೆಯ ನಮುನೆ! :-)
~
ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಟೀವಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಗೊಂತಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿರೆ ಬೋಚಬಾವಂಗೂ ಅರಡಿಗು.
ಅದು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹೆರಿಯೋರು ಹೇಳಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಯಿಕತೆಗಳೂ ಗೊಂತಿದ್ದು; ಹಾಂಗೆ ನೋಡ್ತರೆ, ನಮ್ಮೋರ ಜೆನಜೀವನಲ್ಲಿ ತೆಂಕ್ಲಾಗಿಯಾಣ, ಅನಂತಶಯನದ ಕತೆಗೊ ದಾರಾಳ ಇದ್ದು / ಇದ್ದತ್ತು.
ಅನಂತಶಯನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗಾತಡ, ಹೀಂಗಾತಡ, ಅರಸು ಮಾರ್ತಾಂಡ ವರ್ಮ ಹಾಂಗೆಹೇಳಿತ್ತಡ, ಹೀಂಗೆ ಮಾಡಿತ್ತಡ – ಎಲ್ಲವುದೇ ಸುಮಾರು ನೀತಿಕತೆಗಳ ನಮುನೆಲಿ ಅಂಬಗಂಬಗ ಕೇಳಿಗೊಂಡಿರ್ತು ಹಳಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುವಗ.
ಹಾಂಗೆ ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹತ್ತರೆಯೇ ಮಾತಾಡ್ತದು ಒಳ್ಳೆದಾತು ಗ್ರೇಶಿಗೊಂಡೆ.

ಅವ್ವಾದರೂ ಹೊಸವಿಶಯ ಎಂತರ ಹೇಳ್ತದು? ಪುನಾ ಟೀವಿಯೋರು ಹೇಳಿದ್ದರ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿರೆ ನಿಂಗೊಗೂ ಪಿಸುರು ಬಕ್ಕು.!
ಮೊನ್ನೆಂದಲೇ ಬೈಲಿಲಿ ಮಾತಾಡುದು ಕೇಳಿಕೇಳಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೂ ರಜ ಅಂದಾಜಿ ಆಯಿದು.
ಅನಂತಶಯನದ ಗುಂಡದೊಳಾಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಾಲಡಿಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬೀಗವ ತೆಗದು, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ಇಳುದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಣೆಗೊ ಇದ್ದಾಡ; ಕೋಣೆಗೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ತ ಸಂಗತಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗರಡಿಯ..
ಈ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತು ಇಪ್ಪದಡ.
ಅನಂತಶಯನಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇದ್ದಾಡ – ಹೇಳ್ತದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೂ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದರೂ, ದೊಡಾ ಬಂಡಾರ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ತದು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತ ಆಗಿಂಡು ಇದ್ದು.
ಒಂದರಿ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮನ ಅಳಿಯ ಕೇಳಿತ್ತಡ, ಎನಗೆ ಬಂಡಾರ ನೋಡೇಕು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಅಳಿಯನ ಕೈಗೆ ಬೆಡಿಕೊಟ್ಟು –  ಇದಾ, ಮದಾಲು ಎನಗೆ ಬೆಡಿಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ನೋಡು – ಹೇಳಿತ್ತಾಡ.
ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಏಕಮುಖ, ಕೇವಲ ಒಳ ಹೋಪದು ಮಾಂತ್ರ.
ಅದು ಎಷ್ಟಾತು ಹೇಳ್ತದರ ಸ್ವತಃ ರಾಜನೇ ನೋಡ್ಳಿಲ್ಲೆ, ಅದು ದೇವರಿಂಗೆ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳ್ತ ಅರ್ತ – ಇದು ಅಜ್ಜಿಕತೆ.
ನೆಡದ್ದೇ ಆಯಿಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು, ನವಗರಡಿಯ.
ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಈ ಅನಂತಶಯನವನ್ನೇ ಈಗಾಣ ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕೀಯಲ್ಲಿ ತಿರು ಅನಂತಪುರಂ – ಹೇಳ್ತವಾದರೂ, ಮದಲಾಣ ಹಳಬ್ಬರಿಂಗೆ ಅದು ಅನಂತಶಯನವೇ!
~
ಮೊನ್ನೆ ಯೇವದೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋರ್ಟಿಂಗೆ ಹಾಕಿತ್ತಡ, ಅನಂತಶಯನದ ನಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯೇಕು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.

ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಭೂಶಿತ ಅನಂತ ಆನಂದಲ್ಲಿ ಮನುಗಿದ್ದು!

ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾರ ಆಯೇಕೋ ಬೇಡದೋ ಹೇದು ನಿಗಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪಂಡಿತ, ಸ್ಮೃತಿಕಾರ ಇಪ್ಪದೋ – ಏವದೋ ಪುರ್ಬುಕೋಲೇಜಿಲಿ ಕಾನೂನು ಕಲ್ತು ಬಂದ ಜೆನ ಇಪ್ಪದು.
ಜಡ್ಜಂದೇ ’ಅಪ್ಪಪ್ಪು, ಆಯೇಕು’ ಹೇಳಿತ್ತಡ. ಆತು, ಒಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟುಕೋಂಗೊಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು, ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಗರ್ಪಲೆ.
ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಗಿಲುಗಳ ತೆಗದರೆ ಮತ್ತಾಣದ್ದು ಸಿಕ್ಕುಗಷ್ಟೆ ಅಡ. ಇನ್ನಾಣ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿರ್ತದು ಹೇಳ್ತ ಸುಳಿವೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದ ನಮುನೆ ಮಾಡಿದ್ದವಡ.
ಅಂದ್ರಾಣ ಅರಸುಗೊ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದವಸ್ತು ಮಾಡಿ ಹೇಮಾರ್ಸಿ ಮಡಗಿದ್ದವು ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಇವರ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಸಲಕರಣೆಗೊ ಸಾಕೇ ಆಯಿದಿಲ್ಲೇಡ!
ಮಾಂಬಳದ ಹಾಂಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ತಗಡುಗಳ ಮಡಗಿ, ಅದರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಾದಾರ್ಣದವಂಗೆ ತೆಗದಿಕ್ಕಲೆ ಎಡಿಯದ್ದ ನಮುನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದವಡ.
ಮತ್ತೆ ಗೇಸುವೆಳ್ಡು ಇದ್ದಲ್ಲದೋ – ಆ ಜೆನರ ಬರುಸಿ, ಒಂದೊಂದೇ ತುಂಡುಮಾಡಿದ್ದಡ.
ಅಂಬಗಾಣ ಇಂಜಿನಿಯರುಗೊ ಯೇವ ಕೋಲೇಜಿಲಿ ಕಲ್ತದಪ್ಪಾ!! ಅಲ್ಲದೋ?
ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಹೇಮಾರ್ಸಿಮಡಗುವಗ, ಒಳಾಣ ಸೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯದ್ದೋ, ಹೆರಾಣ ಕವಚ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದವಸ್ತು ಆಗಿರ್ತು, ಅಲ್ಲದೋ?!
~
ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯೊಳ ಆರು ಕೋಣೆ ಇದ್ದತ್ತಾಡ, ಎಲ್ಲದರ್ಲಿಯೂ ನಿಧಿ – ನಿಧಿ – ನಿಧಿ!
ಅಷ್ಟ್ರಒರೆಂಗೆ ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹಾಂಗಿರ್ತೋರಿಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಗೊಂತಿದ್ದಿದ್ದ ಆ ’ಬಂಡಾರದ ಗುಟ್ಟು’ ಈಗ ಲೋಕತ್ರ ಗೊಂತಾತು.
ಟೀವಿಯೋರಿಂಗೆ ಬೇರೆಂತ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಮರವನ್ನುದೇ ತೆಂಕ್ಲಾಗಿ ಹಿಡುದವಡ.

ಬಂಡಾರ ಒಡವಲೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಆದೋರು ಮದಲಿಂಗೆ ಜಡ್ಜ ಆಗಿದ್ದೋರಡ; ಈಗ ರಿಠೇರ್ಡು.
ಅವು ಆರು ಕೋಣೆಲಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತೆಗದ ಹಾಂಗೆ – ಅದರ ಕ್ರಯ ಎಷ್ಟಕ್ಕು ಹೇಳ್ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆರಾಂಗೆ ಹೇಳಿದವಡ.
ಅವು ಟೀವಿಯೋರಿಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಟೀವಿಯೋರು ಸಮಸ್ತರಿಂಗೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ….
ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಪಿಸುರು ಎಳಗಿತ್ತು.
ಐದು ಕೋಣೆ ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಕ್ರಯಮಾಡಿದ್ದದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಆತಡ – ಹೇಳಿದವು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ.
~
ಇವು ನಿಧಿ ತೆಗದ ಒಯಿವಾಟು ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಏನೂ ಸಮದಾನ ಆದ ಹಾಂಗಿಲ್ಲೆ.
ಮದಲಿಂಗೆ ರಾಜರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಂಗೇ ಅಡ,
ಒಬ್ಬ ರಾಜಂಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಂತರುಗೊ, ತುಂಡರಸಂಗೊ. ಅವು ಅವರ ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಪಾಲುಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತದು.
ಒರಿಶಾವಧಿ ದೊಡ್ಡರಾಜಂಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳ ಎತ್ತುಸೇಕು. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾಲುಸಿ ಮಡಗುದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಕಾರ್ಯ.
ಕೆಲವು ಜೆನ ಅದರ ಮುಡುಚ್ಚಿ (ಹಾಳುಮಾಡಿ) ವಿಲಾಸಮಾಡಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವಡ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೆನ ಅದರ’ಕಷ್ಟಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಡು’ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ದೇವರ ಕಾಲಬುಡಲ್ಲಿ ಹೇಮಾರ್ಸಿ ಮಡಗ್ಗಡ.
ಅನಂತಶಯನದ ಅರಸುದೇ ಹೀಂಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಡ.
ಸಿಕ್ಕಿದ ಸುವಸ್ತುಗೊ, ಸಂಪತ್ತುಗೊ ಎಲ್ಲವನ್ನುದೇ ತೆಗದು ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ತೆಗದು ಮಡಗಿತ್ತಾಡ.
ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಾಣ ರಾಜರುಗೊ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದ್ದ ನಮುನೆ ನೋಡಿಗೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡಮಾಡಿಗೊಂಡೇ ಹೋದವಡ.
ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಈ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅನಂತಶಯನನ ಕಾಲಬುಡಲ್ಲಿ ತಂದು ತಂದು ಹಾಕಿದವಡ.
ಏನಾರು ಬರಗ್ಗಾಲ, ಪ್ರಕೃತಿವಿಕೋಪ, ಬೆಳೆನಾಶ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗುಸಿ ಹತ್ತರಾಣ ರಾಜ್ಯಂದ ಆಹಾರಂಗಳ ವಿಕ್ರಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲಕ್ಕಾನೇ?!
~

ಇಷ್ಟಾಗಿ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿದವು:
ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ನಾಕು ನಮುನೆ ಜೆನಂಗೊ ಅಡ. ಬೇಡಿ ತಿಂತವ°, ದುಡುದು ತಿಂತವ°, ಕೂದು ತಿಂತವ°, ಮನುಗಿ ತಿಂತವ° ಹೇಳಿಗೊಂಡು.

 • ದೇವಸ್ಥಾನಂಗಳ ಎದುರೆಯೋ ಮಣ್ಣ ಕೂದಂಡು, ಆರಾರ ಪೈಸೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಲಿ ಜೀವನ ತೆಗೆತ್ತವ ಬೇಡಿ ತಿಂತವ° ಅಡ.
  ಸ್ವಂತ ದುಡಿವ ಶೆಗ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ದೋರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದಡ.
 • ತನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶನದ ದಾರಿ ಹುಡ್ಕಿ, ತನ್ನತನಲ್ಲೇ ಪೈಶೆ ಸಂಪಾಲುಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತೆಗೆತ್ತವ ದುಡುದು ತಿಂಬವ°.
  ಮೈಕೈಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪನ್ನಾರ ದುಡುದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ ಕೊಡ್ತ ಕಾರ್ಯ ಇವನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆಡ. ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲದ್ದರೂ, ದುಡುದು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬುಸುತ್ತದು ಈ ವರ್ಗ ಅಡ. ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚಿನಪಾಲುದೇ ಈ ವರ್ಗಲ್ಲೇ ಇದ್ದವಾಡ.
 • ಹೆರಿಯೋರು ಮಾಡಿದ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತಿನ ಚೆಂದಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಗೊಂಡು, ನಾಳೇಣ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಜೀವನ ಸಾಗುಸುತ್ತವ ಕೂದು ತಿಂಬವ°.
  ಅರ್ಥಾತ್, ಇವ° ಕೂದಲ್ಲೇ ಕೂದೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಏನೂ ದುಡಿಯದ್ದರೂ ಇವನ ಜೀವನ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ತೆಗವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
 • ಆದರೆ, ಅಖಂಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅದೇ ನಮುನೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ವೆಗ್ತಿಗೊಕ್ಕೆ ಮನುಗಿ ಉಂಬವ° ಹೇಳ್ತದಡ.

ಮದಲಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ರಾಜರಿಂಗೆ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವಯ ಆಗಿಂಡು ಇತ್ತಾಡ. ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದೊಂಡು, ಏನೂ ಮಾಡದ್ದೇ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮಾಡಿಂಡು, ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಮನುಗಿ ಒರಗಿಂಡು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕೊಶಿಕಾಣ್ತೋರು.
ಈ ನಮುನೆಯೋರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪದಾಡ.
ಹಾಂಗಿರ್ತ ಒಂದು ರಾಜಕುಟುಂಬ ಅನಂತಶಯನದ್ದು ಅಡ.

~
ಆದರೆ, ಆ ರಾಜಪೀಠಕ್ಕೇ ಒಂದು ದೇವರು ಬೇಕಲ್ಲದೋ – ಆ ದೇವರುದೇ ಮನಿಗಿಂಡಿಪ್ಪೋನಡ.
ಶಯನ ಮಾಡ್ತ ಅನಂತ – ಅನಂತಶಯನ ಹೇಳರೆ ಅವನೇ ಅಡ.
ಅವನಿಂದಾಗಿಯೇ ಆ ಊರಿಂಗೆ-  ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತಾಡ.

ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳುಗು:

ಅನಂತಶಯನದ ಭಂಡಾರಲ್ಲಿ ಈ ನಮುನೆದು ಎಷ್ಟಿಕ್ಕು? ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ..!

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಅನಂತಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಲ್ಲದೋ – ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೂಟಿಮಾಣಿ ಪೂಜೆಬಟ್ರಿಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳುವಗ ಲೂಟಿಕೊಟ್ಟೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದನಾಡ,
ಒಂದರಿ ಬಟ್ರು ಕೂದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೈಲಿ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ನೂಕಿದನಾಡ. ಈ ಮಾಣಿ ಬಿದ್ದು, ಓಡ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡಿದನಾಡ – ಸೊರಂಗಲ್ಲಿ.
ಚೆಲ, ಇದಾರಪ್ಪಾ –  ಇಲ್ಲದ್ದ ಸೊರಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿ ಓಡೇಕಾರೆ –ಬಟ್ರಿಂಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಅಪ್ಪಲೆ ಸುರುಆತು.
ಹಿಂದಂದ ಓಡಿದವು, ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಗೊಂತಾತು – ಅವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ “ಅನಂತ”ನೇ ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಓಡಿಓಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದನಾಡ, ಮರದಡಿಲಿ ಮನಿಕ್ಕೊಂಡು.
ಹಶುವಿಲಿದ್ದಿದ್ದ ಆ “ಮಾಣಿ”ಗೆ ಒಂದು ಮಾಯಿನಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟವಡ, ನೇವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಂಬಲೆ.
ಆ ಗಡಿಬಿಡಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿವಾಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದು – ಹತ್ತರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕರಟಲ್ಲಿ ಮಡಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದನಡ.
ಇಂದಿಂಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿನಣ್ಣು ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಇದ್ದಾಡ, ಚಿನ್ನದ ಕರಟಲ್ಲಿ ಮಡಗಿಂಡು! – ಹೇಳಿದವು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ.

ಈಗಾಣ ’ಕೇರಳಲ್ಲಿ’ ಅನಂತಶಯನ ಆಚಕೊಡಿ, ಅನಂತಪುರ ಈಚಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮಂದ!!
ಅಲ್ಲದೋ!
~

ಏನೇ ಆಗಲಿ,
ಇಷ್ಟೊರಿಶಂದ ಮನುಗಿದ ದೇವರ ಕಾಲಬುಡಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಧಿಯ ಕ್ರಯಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ಬೇಡದ್ದ ತಲೆಬೆಶಿ ಎಂತಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೊಂಡವೋ ಈ ಸರಕಾರದೋರು.
ಇಷ್ಟು ಸಮೆಯ ಸ್ವತಃ ಅನಂತಶಯನನೇ ಕಾಪಾಡಿಗೊಂಡು ಬಂದ°. ನಮ್ಮ ಬರೆಗ್ಗಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಳೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು – ಬರಗಾಲ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಶಯ!
ಆದರೆ, ಆ ರಹಸ್ಯ ಭಾಂಡಾಗಾರದ ಒಳ ನಾವಿಳುದು, ಬೀಗಒಡದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಮೇಗೆ – ಅವನ ಜೆವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ.
ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಗೊಂಡು ಬರೇಕು, ಅಲ್ಲದೋ?
ಅನಂತ ಸಂಪತ್ತು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಮನುಗಿದ್ದ ದೇವರ ಕಾಲಡಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆರತೆಗದು ಹಾಕಿದ ಕ್ರಮ ಸರಿಅಲ್ಲ – ಹೇಳ್ತದು ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ವಾದ.
~
ನಿಧಿ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ತದು ಲೋಕಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ಸು ಎಂತ್ಸಕೇ?
ಇನ್ನು ಆ ನಿಧಿಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಬಲೂ ಸಾಕಡ್ಡ, ಹಾಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಳಕ್ಕಲ್ಲದೋ?!
ಮಯಿಸೂರಿಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚು ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದೋರು ಬಂದೋರು ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಪೈಶೆ ಹಾಕುತ್ತವು, ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುಗೋ – ಕೇಳಿದವು.

~
ಮಳೆಬಿಟ್ಟಪ್ಪಗ ಮನಗೆತ್ತಿದೆ.
ಭೂಮಿತಂಪಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಬೆಶಿ ಏರಿಗೊಂಡೇ ಇದ್ದತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ಇರುಳು ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ಪೋನುಮಾಡಿಪ್ಪಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿದ,
ಅನಂತಶಯದ ಒಯಿವಾಟಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಒಯಿವಾಟು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಇದ್ದತ್ತಾಡ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಸಂಪತ್ತು – ಎಲ್ಲವುದೇ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದತ್ತು, ಹಾಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನಂಗೊ ಇದ್ದಿಕ್ಕು!?
ಎಲ್ಲವುದೇ ಬ್ಯಾರಿ ಆಕ್ರಮಣಂಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿದು.
ಮಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿ ಅಂತೂ – ಹದ್ನೇಳು ಸರ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು; ಪ್ರತಿಸರ್ತಿಯೂ ದೇವಸ್ಥಾನಂಗಳ ಗುಂಡದೊಳ ಮೂರ್ತಿ ಒಡದು, ಬಂಡಾರ ದೋಚಿಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಆ ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಅನಂತ ಶಯನದ ಅರಸುಗಳ ಬಂದವಸ್ತು ಮೆಚ್ಚಲೇ ಬೇಕಾದ್ದು – ಹೇಳಿದ.

ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಕಂಡತ್ತು.
ನಿಂಗೊ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ!?

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಮನುಗಿದ್ದ ದೇವರ ಎದ್ದುಕೂಪ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಸರಕಾರ – ಹೇಳಿದವು ನೆರಿಯದೊಡ್ಡಪ್ಪ.

ಸೂ:

 • ಚಿತ್ರ: ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೃಪೆ
ಮನಿಕ್ಕೊಂಡ ದೇವರ ಬಂಡಾರಲ್ಲಿ ಮನುಗಿ ಉಂಬಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಡ..!, 4.8 out of 10 based on 8 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 58 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗಣೇಶ ಮಾವ°
  ಗಣೇಶ ಮಾವ°

  ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಳುದಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಲಿ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನೇ ಕಾದೊಂಡು ಇಪ್ಪ ಸಂಪತ್ತು.ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸಂಪತ್ತು.ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹಸಿವು ತಣಿಶುವ ಸಂಪತ್ತು.ಯುವ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅನೇಕ ರೀತಿಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇಶ ಆಯಿದು ಹೇಳುದರ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲೆ..ನಮ್ಮ ಗುರುಗ ಒಂದು ಪ್ರವಚನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯೊಂಡು ಇದ್ದ ಮಾತು ನೆಂಪಾವ್ತು .ಬೆಳಕಿನ ಹೊಡೆಂಗೆ ಹೋಪ ದೇಶ ನಮ್ಮದು.ಅದಕ್ಕೆ “ಭಾ”,ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವು.ಅದರಲಿ ನಿರತರಾಗಿಪ್ಪವು ಭಾರತರು.ಈ ಮಾತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತು ಅಲ್ದಾ?ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕೊಲೆಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದ್ದು.ಧನ್ಯವಾದ ಮಾವ,
  ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಲೇಖನವ ಚೆಂದಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ,ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಂಗೋ..
  ಅನಂತಪುಅರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೊಡೆಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಸಂಮಂದ ಈ ಕೆಳಾಣ ಕೊಂಡಿಲಿ ಇದ್ದು.
  http://www.udayavani.com/news/80967L15-%E0%B2%85%E0%B2%A8-%E0%B2%A4%E0%B2%B6%E0%B2%AF%E0%B2%A8–%E0%B2%95%E0%B2%B0-%E0%B2%B5%E0%B2%B3–%E0%B2%9C-%E0%B2%B2-%E0%B2%B2-%E0%B2%97%E0%B2%B3-%E0%B2%B8-%E0%B2%AC-%E0%B2%A7.html

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಾರಂದಾಗಿ “ಭಾರ”ತ ಆಗಿದ್ದ ದೇಶ ಈಗ ಸ್ವಿಸ್ ಬೇಂಕಿಲಿ ಮಡಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಪಾಸು “ಬಾರ”ದ್ದ ದೇಶ ಆತಿಲ್ಲೆಯೋ – ಅದೇ ಬೇಜಾರು.
  ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  Gopalakrishna BHAT S.K.

  ಈ ಲಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದರ ಓದಿದರೆ ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಅಕ್ಕೊ ಹೇಳಿ ಸಂಶಯ ಬತ್ತು.ಕೆಲವರು ಅವು ತಿಳಿಕ್ಕೊಂಡ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ದವು.ಮೀಸೆ ಮತ್ತೆ ಎದೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಶೇಖರ ಅಕ್ಕೊ?ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಸಿನ ತೆರಿಗೆ ಇದ್ದಿಕ್ಕು-ಎಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಇದ್ದಿಕ್ಕು-ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಿಕ್ಕು-ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಬರೆದ್ದವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆ!ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರವದು-ಬರವದು-ಇಷ್ಟೆ.ಈ ದುಷ್ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಾತಿಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಗಣೇಶ Reply:

  ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿ೦ಗೊ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಒಪ್ಪೆಕ್ಕಾದ್ದೆ..
  ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದವು ಮಾವಾ.. “ದೋಷೈಕ ದೃಕ್” ಹೇಳ್ತ ಹಾ೦ಗಿಪ್ಪವು. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ೦ಗೊ ಇವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲಿ೦ದಲೋ ಹುಡ್ಕಿ ಎ೦ತಾರು ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ೦ಗಳ ತೆಕ್ಕೊ೦ಡು ಬತ್ತವು.
  ಮೊದಲು ಒ೦ದು ಜನ ಇತ್ತಡ- ಎ೦ತ ಕ೦ಡ್ರೂ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆ ಜನದ ಗೆಳೆಯ ಹೇ೦ಗಾರು ಈ ಜನರ ಹತ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿದು ಹೇಳಿ ಹೇಳುಸೆಕು ಹೇಳಿ ಶ್ರಧ್ಧೆ ವಹಿಸಿ ಒ೦ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಜನದ ಹತ್ರೆ ಕೇಳಿತ್ತಡ, ಹೇ೦ಗಾಯಿದು ಹೇಳಿ. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡ್ಕಿರೂ ಎ೦ತ ಕೊರತ್ತೆ ಕ೦ಡಿದಿಲ್ಲೆ, ಕಡೇ೦ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತಡ- ಮನೆ ತೊ೦ದರೆ ಇಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಮುರಿವಲೆ ತು೦ಬ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ. ಹೀ೦ಗಿರ್ತ ಮೊಸರಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕ್ಕುತ್ತ ಜನ೦ಗಳ ಎ೦ತ ಮಾಡುವದು?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. ಮೋಹನಣ್ಣ

  ತಿರುವಾ೦ಕೂರಿನ ರಾಜ೦ಗೊ ಸ೦ಪತ್ತಿನೊಟ್ಟ್೦ಗೆ ದಾನಧರ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.ಮದಲಿ೦ಗೆ ಮುರಜೆಪ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಸಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಹ್ನಮಣರಿ೦ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟೊಡಿತ್ತಿದ್ದವು ಮಾ೦ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒ೦ದೊ೦ದು ಗಚಿನ್ನದ ಪಾವಲಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟೊ೦ಡಿತ್ತಿದ್ದವಾಡ.ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಹಾಕೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದದು ಪಾತ್ರ೦ಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದು.(ಹುಳಿ,ಮೆಣಸು,ಉಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳದ್ದು)ನಿಜವಾಗಿಯೂನೋಡೇಕಾದ ಅದ್ಬುತ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ ಆ ಅನ೦ತಶಯನನದ್ದು.ಒಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಮೆಚ್ಹೇಕಾದ್ದದು ಆ ರಾಜ ಮನೆತನದವರ ಭಕ್ತಿಯ.ಅನ೦ತ ಶಯನಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಈ ತಿರುವಾ೦ಕೂರಿನ ರಾಜರುಗೊ ಒಳುಸಿ ಬೆಳಸಿದ ಈ ಸೊತ್ತು ಸರ್ವಸ್ವವು ಆ ರಾಜ೦ಗಳ ಸುಪರ್ದೀಲೇ ನಿನ್ನದೇ ವಶಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಹಾ೦ಗೂ ಈ ಬ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗೊ ಎಲ್ಲಿಯಾರೂ ಅದರಹತ್ತರೆ ಬ೦ದರೂ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಆದ ಆ ಅದಿಶೇಷನ ಕಳುಸಿ ಅವರ ವ೦ಶ ನಿರ್ವ೦ಶ ಆವುತ್ತ ಹಾ೦ಗೂ ಮಾಡು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಯೋಳುತ್ತೆ.ಒಪ್ಪ೦ಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ದಾನದರ್ಮದ ಕತೆ ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೂ ಹೇಳಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು.
  ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಯೇವದೋ ಒಂದು ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಒಯಿದೀಕರು ಹೋಯಿದವಡ, ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು.

  ಬೈಲಿಲಿ ನೆಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಮುಣ್ಚಿಕಾನ ಭಾವ

  ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಲೇಖನ. ಒಪ್ಪ ಆಯಿದು.
  {ಮನುಗಿದ್ದ ದೇವರ ಎದ್ದುಕೂಪ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಸರಕಾರ…}
  ಈ ಒಪ್ಪ ಸೂಪರು ಆಯಿದು. ಈಗಾಣ ಜೆನಂಗೊ ಪೈಸೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತರೆ ದೇವರಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಂಟು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಳಾಸು ಹಾಕಲುದೇ ಹಿಂಜರಿಯವು.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಹ ಹ, ಲಾಯಿಕಾಯಿದು ಒಪ್ಪ!
  ಚೆನ್ನೈಬಾವನ ಊರಿಲಿ ಕರುಣಾದೇವರು ಕೂಳಿಂಗ್ಳಾಸು ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲದೋ ಈಗಳೇ? 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಸಕಾಲಿಕ ಲೇಖನ,ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಆತು.”ಆಪದ್ಧನ” ಹೇಳಿ ದೇವರ ಪಾದಲ್ಲಿ ಸ೦ಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಈ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳವೇ ತು೦ಬಿಪ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟ೦ಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕರಗದ್ದರೆ ಸಾಕು . ಶೇಷಶಯನನೇ ಕಾಪಾಡೆಕ್ಕು,ಅಷ್ಟೇ.
  ಈ ರಾಜ ಕುಟು೦ಬದ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಲೆಬಾಗೆಕ್ಕು.ಅವಕ್ಕೆ ಸಕಲವೂ ಗೊಂತಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಆಪದ್ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಆರೇ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ನಮುನೆಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ರಾಜರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ರಾಜಕಾರಣ” ಅರಡಿಗಾದೋರು, ಅಲ್ಲದೋ?

  ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 6. ಶಾಂತತ್ತೆ

  sooper oppanna.
  samayakke sariyada shuddi.
  alliyana sampattina anantha shayanane kaapadekkaste kaapadugude.
  ellavude sulalithavaagi sari akku.
  devaringe yavadude kasta allanne.
  devara badukku devare olishiyongu.
  good luck

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಮೋಹನಣ್ಣ

  ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪ೦ಗಳ ಓದಿಯಪ್ಪಗ ಎಷ್ಟೋ ಜೆನ ಸ೦ಪತ್ತಿನ ಸದ್ವಿನಿಯೂಗದ ಬಗ್ಯೆ ಬರದ್ದದು ಓದಿದೆ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿನಿಯೂಗ ಹೆಳುವದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ೦ಗೆ ಒ೦ದೊ೦ದು ರೀತಿ.ಎನಗೆ ಹೆ೦ಡತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ತ೦ದು ಕೊಡ್ತದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ೦ಗೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಹಾ೦ಗಾಗಿ ಅದು ಪದ್ಮನಾಭನ ಸೊತ್ತಾಗಿ ಪದ್ಮನಾಭನಲ್ಲೇ ಇರಳಿ ಹೆಳಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಆರು ಎ೦ತೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲೆ.ಒಪ್ಪ೦ಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಸುಭಗಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಪವನಜಮಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕವೇಣೂರಣ್ಣಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಗಣೇಶ ಮಾವ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಮುಳಿಯ ಭಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಸಂಪಾದಕ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°ನೆಗೆಗಾರ°ರಾಜಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ