ಬೈಲಿಂಗಿಡೀ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ

November 12, 2010 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 50 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಅಬ, ಪುರುಸೋತಿಲಿ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳೆಕ್ಕು ಗ್ರೇಶುದು, ಈ ನಮುನೆ ಬದ್ಕಾಣಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಒಯಿವಾಟುಗೊ, ಪುರುಸೊತ್ತೆಲ್ಲಿಂದ.!
ಒಯಿವಾಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗುಳೂರಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾವನ ಹಾಂಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಳೆದಲ್ಲ; ಒರಕ್ಕಿಲ್ಲದ್ದೆ ತಲೆತಿಂಬಂತಾದ್ದಲ್ಲ – ಹೊತ್ತು ತಿಂಬಂತಾದ್ದು.

ಬೈಲಿಲಿ ಬೆಳೆತ್ತವಂಗೆ ಹಾಂಗೆ ಅಲ್ಲದೋ – ಊರಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಮನುಶ್ಶರತ್ರೆ ಮಾತಾಡುಸಿಗೊಳೆಕ್ಕು, ಹಟ್ಟಿಲಿಪ್ಪ ದನಗಳ ಮಾತಾಡುಸಿಗೊಳೆಕ್ಕು, ಮನೆಕಾಯ್ತ ನಾಯಿಯತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಗೊಳೆಕ್ಕು, ಪಾಡಿಗೆದ್ದೆ ಕರೆಲಿ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋವುತ್ತ ಜೆನಂಗಳತ್ರೆ ಮಾತಾಡುಸಿಗೊಳೆಕ್ಕು, ಪೋನು ಮಾಡಿದ ಚೆಂಙಾಯಿಗಳತ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಗೊಳೆಕ್ಕು – ಎಲ್ಲರತ್ರುದೇ ರಜ ರಜ ಮಾತಾಡಿಗೊಳೆಕ್ಕು!
ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಹೊಸತ್ತೊಂದಿದ್ದು – ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮಂಗಂಗಳತ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಗೊಳೆಕ್ಕು.
ಹ್ಮ್, ಅಪ್ಪೂಳಿ, ಈಗ ಅದೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಸುರುಆಯಿದು!

ಮೊನ್ನೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಕೆಲವು ಮನೆಲಿ ಪಟಾಕಿ ರಜ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ತಯಿಂದವು, ಕೆಲವು ಮನೆಲಿ ತರೆಕ್ಕಾಯಿದೇ ಇಲ್ಲೆ!
ಕೆಲವು ಮನೆಲಿ ತೋಟಲ್ಲೇ ಪಟಾಕಿ ಹೊಟ್ಟುಸಿದವು. ಕೆಲವು ಮನೆಲಿ ಪಟಾಕಿಯೇ ಹೊಟ್ಟುಸಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ, ನಾಳ್ತಿಂಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡಿದವು.
ಕೆಲವು ದಿಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಕ್ಕೊಂಡೇ ಪಟಾಕಿ ಹೊಟ್ಟುಸಿದವು, ಕೆಲವು ದಿಕೆ ಕೊಶಿಲಿ ಹೊಟ್ಟುಸಿದವು, ಕೆಲವು ದಿಕೆ ಬೆಶಿಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಟ್ಟುಸಿದವು.

ಅಂಬಗ ಎಂತ ಇವರ ಗವುಜಿ? ಅದುವೇ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ!
~
ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ರಜ ಸಮೆಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಈಗ ಪುನಾ ಸುರು ಆತು, ರಗಳೆ.
ತೋಟಂದ ಮನಗೆ ಎತ್ತಲೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಪುನಾ ಬಂತು, ಕೊಬೆಮನಾರ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಪಲೆ, ಮಂಗಂಗೊ!
ಒಂದೋ ಕೆಂಪುಮೋರೆಯ ಮಂಗಂಗೊ, ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಕರಿಮೋರೆಯ ಮುಜುಗೊ!!

ಓಡುಸಿ-ಓಡುಸಿ ಈಚವನ ದೊಂಡೆ ಪಸೆ ಆರುದೊಂದೇ ಬಂತು, ಮಂಗಂಗೊ ಹೋಪಲೇ ಹೋಗವು!
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದಾಂಗೆ ಮಾಡಿರೂ, ಹೋಪದೆಲ್ಲಿಗೆ? – ಆಚವನ ತೋಟಕ್ಕೆ.  ಅವ° ಓಡುಸುವಗ ಇರುವಾರ ಇದೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪದಲ್ಲದೋ?!
ಮನುಶ್ಶರಿಂಗೆ ಗಡಿ ಇದ್ದು, ಮಂಗಂಗಿದ್ದೋ – ತೋಟಪೂರ ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ!!
ಆಚೀಚ ಮನೆಯೋರ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಾರದ್ದರೆ ಸಾಕು ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಹೋಯಿದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕ್ಕಾರರಿಂಗೆ! 😉
~
ಮಂಗಂಗಳ ಕೊಲ್ಲುಲಾಗ ಹೇಳ್ತ ಮಾತಿದ್ದು ಊರಿಲಿ – ಸಾವಗ ಕೈ ಮುಗುದು ಸಾಯಿತ್ತಡ ಅಲ್ಲದೋ – ಹಾಂಗಾಗಿ. (ಆದರೂ ಕೆಲವು ಗೌಡುಗೊ ತಿಂತವಡ, ಪಂಜಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು ಅಂದೊಂದರಿ. )
ಹಾಂಗೆ, ಅದರ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲೆ, ಬರೇ ಓಡುಸೆಕ್ಕಷ್ಟೆ.
ಮಂಗನ ಓಡುಸುತ್ತದು ಹೇಳಿರೂ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಇದಾ! ಓಡುಸುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಬ ಅಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕುದೇ ಬುದ್ದಿ ಅರಡಿಗು!!
ಇಂದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ನಾಳೆ ಮಾಡವು. ನಾಳೆ ತಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿನ ನಾಳ್ತಿಂಗೆ ನೆಂಪು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಗು!
ಇಂದು ನೆಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಡವಗ ಓಡುಸಲೆ ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ಮರದ ಮೇಗೆಯೇ ನಿಂಗು! ನಾಳ್ತಿಂಗೆ ತೆಂಗಿನ ಕೊಬಳಿಲೇ ನಿಂಗು! ಕಾಂಬಲೂ ಸಿಕ್ಕವು!!
ಮಂಗಂಗೊ ಬುದ್ದಿವಂತರಾದ ಹಾಂಗೇ ಮಂಗನ ಓಡುಸುತ್ತವಂದೇ ಬುದ್ದಿ ಬೆಳೆಶಿಗೊಳೆಕ್ಕು ಇದಾ!

ಓಡುಸುತ್ತ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗಿಂಡು ಬಯಿಂದು!
ಮೊದಲು ಮೊದಲಿಂಗೆ ಬರೇ ಬಾಯಿಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡದು ಓಡುಸಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವಡ್ಡ!
ಕ್ರಮೇಣ – ಜೆನಂಗಳ ಸ್ವರ ಗುರ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲೆ!
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆಲಿ ಜಯಗಂಟೆ! ಒಟ್ಟು ಬಡುದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಓಡುಸಿದವು!
ಎಬೆ, ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು – ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಾರು ನಾಟೇಕು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿಡ್ಕಲೆ ಸುರುಮಾಡಿದವು!
ಕೈಲಿ ಇಡ್ಕಿದ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟೆಮರದ ಕೊಬಳಿಂಗೆ ಎತ್ತುಗೋ? ಎಲ್ಲಿಂದ!!
ಅದುದೆ ಪುಸ್ಕ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾದ ಮತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ -ಗರ್ನಲು ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟುಸಿ ನೋಡಿದವು.
ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೆಲಕ್ಕಲ್ಲೇ ಆತಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಮಂಗಂಗೆ ಗೊಂತಾದ ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಲೇ ಸುರು ಮಾಡಿದವು.
ರಾಕೆಟ್ ದೇ ಗುರಿ ನೇರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತದು ಮಂಗಂಗೆ ಅರಡಿಗಾದ ಮೇಗೆ ಬೆಡಿ ತಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು.
ಬೆಡಿ ಹೇಳಿರೆ ಅದು ಗಾಳಿಬೆಡಿ (Air Gun), ಬಟಾಟೆಯ ನಮುನೆದೋ ಏನೋ, ನವಗರಡಿಯ! 😉
ಬೆಡಿಯ ಅರ್ದ ಮುರುದು, ಗಾಳಿ ತುಂಬುಸಿಕ್ಕಿ, ನಳಿಗೆಒಳದಿಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಸೀಸದಚಿಲ್ಲು ಮಡಗಿ – ಗುರಿ ನೋಡಿ ಬಿಡುದು!
ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆ. ಬೀಡಿಪಟಾಕಿಯ ಶೆಬ್ದ ಒಂದು ಯೇವತ್ತಿಂಗೂ ಬಕ್ಕು, ಅದೊಂದು ಲಾಬ. 😉

ಆಚಬೈಲಿನ ತೋಟದ ಕರೆಲಿ ಮಂಗ!

ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆ ನೆಂಪಾತು; ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಬೆಡಿಬಿಟ್ಟದು!:
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಳಿಬೆಡಿ ತಂದ ಸಮೆಯ.
ಒಂದರಿ ಮಂಗನೂ, ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವನೂ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಬಂದವಿದಾ!
ಮಾಷ್ಟ್ರಮನೆ ಅತ್ತೆ ಇವನತ್ರೆ ಹೇಳಿದವೋ ಕಾಣ್ತು, ಒಂದರಿ ಓಡುಸಿಕ್ಕು ಈ ಅಳತ್ತೊಂಡೆಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ಮಂಗಂಗಳ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು!
ಬೆಡಿ ಹಿಡುದ ಸುರೂವಾಣ ಅನುಬವ! ಅವಂಗೂ, ಮಂಗಂಗೂ!
ಕುದುರೆ ಹೇಂಗೆ ಎಳೆತ್ತದು ಹೇಳಿ ಅವಂಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ! ಈ ಕೆಂಪುಕೊದಂಟಿ ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಮಂಗಂಗೆ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ!
ಇವ° ಗುರಿ ನೋಡಿದ°, ಮಂಗ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿತ್ತು! ಸಿನೆಮಲ್ಲಿ ರಾಜುಕುಮಾರ್-ವಜ್ರಮುನಿ ನೋಡಿಗೊಂಡ ಹಾಂಗೆ ಇಬ್ರುದೇ ನೋಡಿಗೊಂಡವು ರಜ ಹೊತ್ತು!
ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಕುದುರೆ ಎಳದೇ ಎಳದ°!!
ಹತ್ತುಮಾರು ದೂರಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ನೀರಡಕ್ಕೆಯ ಮಣ್ಣಳಗೆ ಬುಡಂದ ಪಟಕ್ಕ – ಹೇಳಿ ಕೇಳಿತ್ತು.
ಮಂಗ ಹೆದರಿ ಓಡಿತ್ತು!!! – ಹೇಂಗೂ, ಮಂಗನ ಓಡುಸಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಡಿ ತಂದದಿದಾ! 😉
– ಒಪ್ಪಕ್ಕಂಗೆ ಈಗಳೂ ಇದರ ನೆಂಪಪ್ಪದಿದ್ದು, ಅಂಬಗಂಬಗ!
~
ಕೆಲವು ದಿಕೆ ಆಚ ಬೆಡಿಯನ್ನೂ ಉಪಯೋಗುಸುತ್ತವು.
ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸನ್ಸು ಬೇಕಡ. ತೋಟೆದೋ, ಕೇಪಿಂದೋ ಮಣ್ಣ ಬೆಡಿಗೆ ಈಡುಮಾಡಿ ಮಂಗನ ಹಿಂಡು ಇಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅದರ ಚಿಳ್ಳುಗೊ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಮಂಗಂಗಳ ಮೇಗಂಗೆ ಬೀಳುಗು.
ಅರೆಬರೆ ಬೇನೆ ಆದ ಮಂಗಂಗೊ ಕುಯ್ಯೋ-ಮುರ್ರೋ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಓಡುದೇ ಅವಕ್ಕೆ ಗುಂಡುಬಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಂಗಂಗೊ ಹತ್ತರೆ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಕಿದಾ! ಪಾಪ!
ಕೆಲವು ದಿಕೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ವಿಶ ಮಡಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವಡ.
– ಹಾಂಗೆ ಮಂಗನ ಕೊಲ್ಲುದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದು ಶಂಬಜ್ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಆದರೆ ಹಿಡುಶುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದು!

~

ಮಯಿಸೂರಿನ ಪೇಟೆನೆಡುಕೆದೇ ಮಂಗಂಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದವಡ - ಕೊಳಚಿಪ್ಪು ಭಾವಯ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ°

ಮಂಗನ ಹಿಡಿವೋರ ಉಪದ್ರಂದಾಗಿಯೇ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ ಜೋರಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಪಾರೆಮಗುಮಾವನ ಅನಿಸಿಕೆ!
ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ ಜೋರಾದಷ್ಟು ಮಂಗನ ಹಿಡಿವೋರ ಉಪದ್ರವೂ ಜೋರಾವುತ್ತು!
ಅದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳ್ತದು ಅರಡಿಯೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ಸಂಗತಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಅರಡಿಯೇಕು!
ಅದ್ರಾಮನೂ ಇಬ್ರಾಯಿಯೂ ಬಾವ-ಬಾವಂದ್ರು. ಹೇಂಗೆ ಬಾವ ಹೇಳ್ತದು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗರಡಿಯ! 😉
ಇಬ್ರಿಂಗೂ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗ, ಮಂಗನ ಹಿಡಿತ್ತದು! ಹಿಡುದು ಬಿಡ್ತದು!
ಬಿಡುದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಗೆ ಅಡ!!

ಜೋರು ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ ಯೇವ ಬೈಲಿಲಿ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ತದರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡ್ರಲ್ಲಿ ಯೇವದಾರು ಒಂದು – ಇಬ್ರಾಯಿ – ಬಂದು ಮಾತಾಡುದಡ.
ಅಲ್ಯಾಣ ಎಲ್ಲೋರ ಸೇರುಸಿಗೊಂಡು – ಎಂಗ ಮಂಗನ ಹಿಡುದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತೆಯೊ – ಒಂದು ಮಂಗಂಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು – ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೊಳ್ತಡ.
ಒಂದರಿ ಮಂಗನ ಪೀಡೆ ತೊಲಗಲಿ – ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೋರು ಒಪ್ಪಿ, ಊರವೆಲ್ಲಾ ಪೈಸೆ ಹಾಕಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟಿ, ತಿಂಬಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಡಗಿ ಗೂಡಿಂಗೆ ಹಾಕುಸುದಡ.
ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಂಗಳ ಊರವರ ಎದುರೇ ಗೋಣಿಲಿ ತುಂಬುಸಿ, ಜೀಪಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಶಿರಾಡಿಹೊಡೆಂಗೆ ತಿರುಗುಸಿ ಜೀಪು ಶ್ಟಾರ್ಟು ಮಾಡ್ತಡ!
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬೈಲಿನವರ ತಲೆಬೆಶಿ ಮುಗಿತ್ತು!
ಶಿರಾಡಿ ಹೊಡೆಂಗೆ ತಿರುಗಿದ ಜೀಪಿಂಗೆ ಶ್ಟಯರಿಂಗು ಇಲ್ಲೆಯೋ – ಈ ಬೈಲು ಕಾಣದ್ದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋತೋ – ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಲಿಂಗೆ ತಿರುಗುಸಿತ್ತು ಜೀಪಿನ!
ಅಲ್ಲೇ ಗೋಣಿಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟತ್ತು ಆ ಮಂಗಂಗಳ!

ಇನ್ನು ಆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ! – ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ರಾಮ ಹೋತು, ಇಬ್ರಾಯಿ ಆಚಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಮಾತುಗಳ ಹೇಳಿಗೊಂಡು!
ಹಾಂಗೆ ಒಂದರಿ ಅದ್ರಾಮ ಜೀಪುಬಿಡುದು, ಇನ್ನೊಂದರಿ ಇಬ್ರಾಯಿ ಜೀಪು ಬಿಡುದು!
ಬಾವಬಾವ ಸೇರಿ ಈಗ ಜೀಪು ಮತ್ತೆರಡು ತೆಗದವು!! :-(
ಈ ಬೈಲಿನವು ಹಿಡಿಶಿ ಆಚ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಿಡುದು, ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಿಡುದು.
ನಾವು ಮಂಗನ ಹಿಡುಶುದೇ ಆತು, ಅವು ಹೊಸ ಜೀಪು ತೆಗವದೇ ಆತು! ಇದೇ ಕತೆ!!
~

ಮಂಗಂಗೆ ಈ ನಮುನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಮತ್ತೆಂತದೂ ಬೇಡ! ಸಿಕ್ಕದ್ದರೆ ತೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇವದೂ ಬೇಡ!!

ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿರೆ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ ಇಂದು ನಿನ್ನೇಣದ್ದೋ?
ಮಂಗಂಗೊಕ್ಕೂ ನವಗೂ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿಪ್ಪ ಸಂಮ್ಮಂದ ಮಂಗನೇ!
ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕಪಿ ಲಂಕೆ ಸುಟ್ಟಿತು ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟದಮೇಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆಯೇ ಇದ್ದಡ – ದೊಡ್ಡಮಾವಂಗೆ ಅರಡಿಗು.
ಹನುಮಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಪದು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಲಂಕೆಗೆ ಕಿಚ್ಚುಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಬಂದ ಕತೆಯನ್ನೇ ಹಾಂಗೆ ಗಾದೆಮಾತು ಮಾಡಿದ್ದಡ.
ಅಪ್ಪು, ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೋದ ಅಶೋಕವನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಮರಂಗಳನ್ನೂ ಮುರುದು ಬೀಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚಿನ ಇಡೀ ಲಂಕಗೆ ಮುಟ್ಟುಸಿಗೊಂಡು ಹಾರಿ, ಆರ ಕೈಗೂ ಹಿಡಿವಲೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದ ಆ ಮಂಗನ ಎಂತರ ಮಾಡುತ್ಸು!
ಚೆಂದದ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯ ಮರಂಗಳ ಈಂದುಗುಳಿಯ ಈಂದಿನಮರದ ಹಾಂಗೆ ಕಪ್ಪುಕಪ್ಪು ಮಾಡಿರೆ ಆರಿಂಗಾರು ಪಿಸುರು ಬಾರದ!!
ಹಾಂಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಲ್ಪನೆ!
– ದೊಡ್ಡಮಾವಂಗೆ ಈಗೀಗ ರಾಮಾಯಣದ ಮೇಗೆ ಬಯಬಗ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಆಯಿದೋ ತೋರುತ್ತು; ಮನೆಲೇ ಒಬ್ಬ ಕುಂಞಿರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಮೇಗೆ ಜೋರು ರಾಮಾಯಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂಗೊ ತಲಗೆ ಬಪ್ಪದು!! :-)
~
ಪುರಾಣದ ಸಂಸ್ಕೃತದಷ್ಟು ಹಳೆಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೆಡಿ!
ಓ ಮೊನ್ನೆ – ಹನ್ನೆರಡು-ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನಲ್ಲಿ  ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಸಣ್ಣದೊಂದು ನೆಗೆ ಇದ್ದು, ಈ ವಿಷಯಲ್ಲಿ!

ಆಂಡಯ್ಯ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದ್ದಿದ್ದನಾಡ. ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಬೇಡ, ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಕಾವ (ಕಾವ್ಯದ ತದ್ಭವ) ಬರೆತ್ತೆ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು – ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ – ಹೇಳಿ ಬರದ್ದನಾಡ.
– ಅದರ್ಲಿಯೂ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನಡ!
ಕಬ್ಬಿಗರಕಾವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವರಣೆ ಬತ್ತಡ – ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಂಗಿರ್ತದು, ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕೆರೆಗೊ,ಕಲ್ಲುಗೊ ಹೇಂಗಿದ್ದು – ಹೇಳ್ತದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಪದ್ಯ ಹೀಂಗಿದ್ದಡ:
ಅಡರ್ದೇರಿ ಕೋಡಗಂಗಳ್
ಕಡುಪಿಂದೀಡಾಡೆ ಘಳಿಲನೊಡೆದೆಳಗಾಯಿಂ- |
ದೆಡೆಬಿಡದೊಸರುವೆಳನೀರ್ಗಳ್
ಮಡುಗೊಂಡೋವುತ್ತಮಿರ್ಪವಾ ನಾಡೊಳ್! ||
[ಅಡರ್ದು ಏರಿ ಕೋಡಗಂಗಳ್ ಕಡುಪಿಂದ ಈಡಾಡೆ ಘಳಿಲನೆ ಒಡೆದ ಎಳಗಾಯಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಒಸರುವ ಎಳನೀರುಗಳ್ ಮಡುಗೊಂಡು ಓವುತ್ತಮ್ ಇರ್ಪವು ಆ ನಾಡೊಳ್ ] – ಇಷ್ಟರ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಅರ್ತ ವಿವರುಸಿದವು.
ಪೋಲಿ ಬಂದ ಮಂಗಂಗೊ ಎಳದು ಹಾಕಿದ ಬೊಂಡಂಗೊ ಒಡದು ತುಂಬಿದ ನೀರೋ – ಹೇಳಿ ಕಾಂಬಷ್ಟು ರುಚಿಯ ನೀರಿನ ಕೆರೆಗೊ ಇದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ – ಹೇಳಿ ಆಂಡಯ್ಯಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದನಡ.
ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿಯೂ ಬೊಂಡ ಎಳದು ಹಾಕುತ್ತ ಮಂಗಂಗಳ ಉಪದ್ರ ದಾರಾಳ ಇದ್ದಿಕ್ಕಿದಾ, ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಅವ ಹಾಂಗೆ ಬರೆತ್ತಿತನಿಲ್ಲೆ! 😉
ಕೆರೆತುಂಬುವಷ್ಟಲ್ಲದ್ದರೂ, ಕಿಲೆ ಕಾಲಿ ಅಪ್ಪಷ್ಟು ಎಳದು ಹಾಕುತ್ತವು ಈಗಳೂ- ಹೇಳಿ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಹೇಳಿದವು!

ಮೊನ್ನೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆಚಮನೆಂದ “ಢಂ” ಹೇಳ್ತ ಶೆಬ್ದ ಕೇಳಿತ್ತಿದಾ..
ಹಬ್ಬಕ್ಕೋ, ಮಂಗಂಗೋ – ಅರಡಿಯದ್ದೆ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮನೆ ಜಾಲಿಲೆ ಆಗಿ – ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮಾತಿಲಿ ಬಂದ ಶುದ್ದಿ ಇದು!
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ ಎಂತಾರು ಕುಶಾಲುಮಾಡ್ತರೂ ಕಲಿವದಿರ್ತು, ಅದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ!
~

ಈಗ ಅಪುರೂಪ ಆದರೂ, ಅಜ್ಜನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಜುವಿಂದೇ ಉಪದ್ರ

ಹಾಂಗೆನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಮದಲಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆಡ.
ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋರಾದ್ಸು.
ಎಂತದನ್ನೂ ಮಾಡ್ಳೆಬಿಡ, ಕೃಷಿಕರಿಂಗೆ ದೊಡಾ ಉಪದ್ರ!! – ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಬೈವಲೆ ಸುರುಮಾಡಿದ್ದವು.

ಅಪ್ಪು,  ಮಂಗಂಗೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ನಾವು ನೆಟ್ಟ ಹಸಿತರಕಾರಿ, ಅಡಕ್ಕೆ, ಬೊಂಡ – ಎಲ್ಲವನ್ನುದೇ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತವು.
ಉಪದ್ರವೇ ಕೊಡ್ತವು!
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆರು ಭಾವಯ್ಯಾ?
ಮೊದಲು ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಕಾಡಿಲಿ ಕೂದಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.
ಗೆಣಂಗು, ಚಿಟ್ಕನ ಗೆಂಡೆಯ ಹಾಂಗಿರ್ತ ಕಾಟು ಗೆಂಡೆಗೊ, ಕುಂಟಾಂಗಿಲ – ಸರಳಿ – ಚೇರೆಯ ಹಾಂಗಿರ್ತ ಕಾಟು ಹಣ್ಣುಗೊ, ಕಾಟುಬಾಳೆಯ ಹಾಂಗ್ರುತ್ತ ಸೆಸಿಗೊ, ಎಲೆಗೊ, ಎಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೇ ತಿಂದುಗೊಂಡು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದವು.
ಅಪುರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಿ ಅಡಕ್ಕೆಯ ಚೀಪೆಚೋಲಿ ಚೀಪುಲೆ ಬಂದುಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು, ಅಷ್ಟೇ.
ಈಗ ಆ ಕಾಡುಗೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದು? – ಎಲ್ಲ ಬೋಳುಗುಡ್ಡೆ.

ಕಾಡು ಕಡುದು ಮರ ಮಾರಿದವು, ಆ ಪೈಸೆಲಿ ತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರು ಹಾಕಿದವು!
ರಬ್ಬರಿನ ಮಂಗಂಗೆ ತಿಂಬಲರಡಿಗೋ – ಮಂಗಂಗೊ ಅಡಕ್ಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದವು, ಪಾಪ!!
ನಮ್ಮಂದಾಗಿಯೇ ಮಂಗಂಗೊಕ್ಕೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದದು.
ಮಂಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ನವಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದದು!!
ನಾವೇ ನವಗೇ ಮಂಗಂಗೊ ಆಗಿ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟೊಂಡದು!
~
ಮೊದಲು ಮಕ್ಕೊಗೆ ಪಟಾಕಿ ತಾರದ್ದೋರುದೇ ಈಗ ಮಂಗಂಗೊಕ್ಕೆ ತಂದುಮಡಗುತ್ತವು – ಹೇಳ್ತದು ಆಚಮನೆದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಕುಶಾಲು.
ಮಂಗಂಗಳನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಂಗೇ ನೋಡಿರೆ ಪಟಾಕಿಯೇ ಬೇಕಾಗ, ಅಲ್ಲದೋ?!
ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಂಗಂಗೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಅಲ್ಲದೋ?

ಒಂದೊಪ್ಪ
: ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಶಿದ ಮಂಗಂಗಳ ನಾವು ಒಳಿಶೆಕಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳೆಶಿದ ಕಾಡಿನ ನಾವು ಒಳಿಶೇಕು.

ಬೈಲಿಂಗಿಡೀ ಮಂಗನ ಉಪದ್ರ , 4.8 out of 10 based on 6 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 50 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗಬ್ಬಲಡ್ಕ ಕೇಶವ

  ಲೇಖನ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು….

  ಎಂಗಳ ಹತ್ರಾಣ ಮನೆಲಿ ಮಂಗಂಗಳ ಓಡುಸಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದವು:

  ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿಲಿ ಸತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೀನುಗಳ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಲ್ಲಿ ತೂಗುಸುದು…. 😀

  ಅದರ ವಾಸನೆಗೆ ಮಂಗಂಗೋ ಬತ್ತವಿಲ್ಲೆದ……!!! 😉

  ಈ ಐಡಿಯಾ ನವಗಾಗ ಅಲ್ಲದೋ……??!! :-(

  [Reply]

  ಬಲ್ನಾಡುಮಾಣಿ

  ಆದರ್ಶ Reply:

  ನೆಗೆಭಾವ ಮತ್ತೆ ಬೋಸಬಾವನ ಓಡ್ಸೆಕ್ಕಾರೆ ಆನು ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತದು ಏವತ್ತು! 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಶ್ಯಾಮಣ್ಣಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಚುಬ್ಬಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಪವನಜಮಾವಪುತ್ತೂರುಬಾವದೊಡ್ಡಭಾವವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಕಜೆವಸಂತ°ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶದೊಡ್ಡಮಾವ°ದೀಪಿಕಾಪೆರ್ಲದಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ