ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಳಕ್ಕೋ

October 28, 2016 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡ್ತವು; ಬೋಚಬಾವ ಅಂತೂ ಯೇವತ್ತೂ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತ – ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಳಕ್ಕೋ ಕೇಳಿರೆ ಎಂತ ಅರ್ತ ಅಪ್ಪೋ! – ಹೇದು ಕೇಳುವಿ ನಿಂಗೊ.
ಅಪ್ಪು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಳಕ್ಕೋ ಆಗದೋ – ಹೇದು ಹಲವೂ ಜೆನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತವು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಈ ಶುದ್ದಿ.
~
ಭಾರತದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗೊಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಪ್ಪದಿದ್ದು.
ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ – ಅದು ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕೋ, ಹೀಂಗೆ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕೋ, ಅದು ಏಕೆ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡೇಕು – ಇತ್ಯಾದಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕುಂಟು ನೆಪ, ಕೊಂಕು ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕುಸ್ಸು.
ಆ ದೇವಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಹೋಪಲಾಗ, ಈ ದೇವಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಉಂಬಲಾಗ, ಇನ್ನೊಂದಿಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅಂಗಿ ತೆಗೆಯದ್ದೆ ಹೋಪಲಾಗ – ಇತ್ಯಾದಿ.
ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದೇ ಒಂದು ಕೊಶಿ – ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಊರಿಂಗೇ ಗೊಂತಾವುತ್ತನ್ನೇ’ದು!
~
ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಗೌಜಿ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿ – “ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡವಲಕ್ಕೋ”ದು.
ಎಂತಕೆ ಆಗ? – ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಹಾಂಗೆ ಹೀಂಗೆ, ಲಂಡು ಲುಸ್ಕು – ಹೇದು ಹಲವೂ ಕಾರಣಂಗೊ.
ಆರಿಂಗೆ ಈ ಸಂಶಯ ಬಂದದು? – ದೀಪಾವಳಿಲಿ ಒಂದು ಪಟಾಕಿಯೂ ಹೊಡೆಯದ್ದ, ಹಬ್ಬವ ಆಚರಣೆಯೇ ಮಾಡದ್ದ ಪ್ರಾಂದುಗೊಕ್ಕೆ.

ಪಟಾಕಿ ಹೊಟ್ಟುಸಿರೆ ಎಂತಾವುತ್ತು?
ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ:
ಹಾಂಗಾರೆ ಇದರ ಹತ್ತು ಪಾಲು ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ – ದಿನಕ್ಕೈದು ಸರ್ತಿ ಮೈಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತವು, ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಯೋ? ಅಥವಾ, ಘನವಾಹನಂಗೊ ಮಾಡ್ತವು, ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಯೋ? ಗಣಿಲಿ ಗರ್ನಲು ಹೊಡವಗ ಮಾಡ್ತವು ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಯೋ?

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಒರಿಶದ ಒಂದು ದಿನದ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟಾಕಿ ಹೊಟ್ಟುಸಿ ಹಾಳಪ್ಪದು ಜಾಸ್ತಿಯೋ, ಅಲ್ಲ ದಿನಾಗುಳೂ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೊ ಮಾಡ್ತ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚೋ.
ಪಟಾಕಿಲಿ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದು.
~
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂಗೆ – ಬಕ್ರೀದಿಲಿ ಆವುತ್ತ ಜೀವ ಹಾನಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಪ್ಪ ಪರಿಸರಮಾಲಿನ್ಯ ಗೊಂತಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ?
ರಾಜಕಾರಣಿಗೊ ಯೇವದಾರು ಗೆದ್ದಪ್ಪಗ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆಪಟಾಕಿ ಹೊಟ್ಟುಸುತ್ತವು – ಆ ಪಟಾಕಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಂತೂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ?

ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳತ್ರೆ ಉತ್ತರ ಇರ.
ಏನಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳ, ಪದ್ಧತಿಗಳ, ಕ್ರಮಂಗಳ ನೆಗೆಮಾಡೇಕು, ಏನಾರು ಕಾರಣಕೊಟ್ಟು ಅದರ ನಿಲ್ಲುಸೇಕು – ಇದು ಅವಕ್ಕಿಪ್ಪ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ.
~

ಬೈಲ ನೆಂಟ್ರುಗಳೇ, ದೀಪಾವಳಿ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವೊ.
ನೆಲಚಕ್ರ, ಸುರುಸುರು ಕಡ್ಡಿ, ದುರ್ಸು, ಬೀಡಿಪಟಾಕಿ, ಮಾಲೆಪಟಾಕಿ – ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಸುವೊ, ಹೊಟ್ಟುಸುವೊ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಮಾಲೆಪಟಾಕಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುವೊ.
ಧೈರ್ಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡುವೊ.

ಆದರೆ – ಕಿಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಲಾಗ ತೆಗವಗ ರಜ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು -ಅಷ್ಟೆ.
ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಇರಳಿ, ಆದರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂತೂ ಕಡಮ್ಮೆ ಮಾಡೆಡಿ, ಕೇಳಿತ್ತೋ.
~
ಒಂದೊಪ್ಪ: ದೀಪದ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಪಟಾಕಿ ಸಾಲು, ಗೌಜಿ ನೆಗೆಯ ಸಾಲುದೇ ಬರಳಿ..

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ
  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

  ಈಗೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿಗೋ ಬಪ್ಪದು ಚೀನಂದ…. ಅದರ ನಾವು ತೆಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟುಸೆಕ್ಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲೆ. ಶಿವಕಾಶಿದಾದರೆ ಅಕ್ಕು…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಶಾಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ತ ಶುದ್ದಿ ಏವಗಳೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಲಿ ಬತ್ತಾ ಇತ್ತು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಮೋಹನಣ್ಣ

  ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ.ಒಂದು ಹೇಳ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟತ್ತೋ ಹೇಳಿ.ಪಟಾಕಿ ಬಾಯಿ ಪಟಾಕಿ ಹಾಂಗೇ ಹಿಂದಂದ ಬಿಡ್ತ ಪಟಾಕಿ ಗರ್ನಾಲು ಸುರು ಸುರು ಕಡ್ಡಿ ನೆಲಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಇರಳಿ ಆದರೆ ನವಗೇ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುತ್ತ ಚೈನದವು ಮಾಡಿದ ಪಟಕಿ ಬೇಡ.ಹರೇರಾಮ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S.K.Gopalakrishna Bhat

  ಸ್ವದೇಶಿ ಪಟಾಕಿ ಬೇಕು.ವಿದೇಶಿ ಬೇಡ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಸಂಪಾದಕ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಶಾ...ರೀಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಮುಳಿಯ ಭಾವಬಟ್ಟಮಾವ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿವೇಣೂರಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಶಾಂತತ್ತೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ