ಜಾತಿಯೂ ಬೇಕು, ಪದ್ಧತಿಯೂ ಬೇಕು..!!

ಸಾಲಂಕೃತವಾಗಿಪ್ಪ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಕಾಣ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದ°.
ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನದ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಲಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗಿಂಡು, ಸೇವೆ, ಸುತ್ತು, ಬಲಿಗಳ ಸ್ವೀಕರುಸುತ್ತದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಚಿನ್ನರನ್ನಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಿಸಿದ,
ಮಲ್ಲಿಗೆ-ಗುಲಾಬಿ- ಸೇವಂತಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ,
ಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟೆಂದ ಹೊದದ ಅಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟೆಲಿ ನೆಟ್ಟನೋಟದ ಕುಂಞಿ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ – ಲೋಕದ ಕಷ್ಟನಷ್ಟವ ತಿಳುದು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಸುಂದರ ಸಂಭವ!
~
ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಡಿಗಳು ಆ ಅಟ್ಟೆಯ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಗೆ ಮಡಗಿ, ಬಲದ ಕೈಯ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಜ್ಜವೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದವು!
ಇನ್ನೆಂತೋ – ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಅವಕ್ಕೆ!
ತನ್ನ ಕುಲಾಧಿಪ, ಇಷ್ಟಾಧಿಪ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪ, ಸೀಮಾಧಿಪ ಆದ, ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಪಾದವನ್ನೇ ನೆಂಪುಮಾಡಿಂಡು,
ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಿಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟೊಂಡು,
ಏಕಾಗ್ರತೆಲಿಪ್ಪಗ..

ಅವರ ಎಡದಹೊಡೆಲಿ – ಹತ್ತರೆಯೇ ನಿಂದ ಮಯ್ಯಅಡಿಗಳು ಅಟ್ಟೆಯ ಬುಡವನ್ನೇ ನೋಡಿಗೊಂಡಿದ್ದವು,
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನೇ – ದರ್ಶನದ ಆವೇಶ ಬಂದು ಬಿಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರೇಕನ್ನೇ – ಎಂತದೂ ಅವಗಢ ಅಪ್ಪಲಾಗನ್ನೇ..
– ಹೇಳ್ತ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರದು, ಕೇವಲ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯ ಅಟ್ಟೆಯ ಮಾಂತ್ರ ಏಕಾಗ್ರತೆಲಿ ನೋಡಿಗೊಂಡಿದ್ದವು..
ಇವರಿಬ್ರ ಹಿಂದಂತಾಗಿ ಅಡಿಗಳ ಸಮೂಹ, ಭಟ್ಟಕ್ಕಳ ಸಮೂಹ ತನ್ನೆರಡೂ ಕೈಗಳ ಮುಗುದು ನಿಂದಿದು!
~
ಎದುರಾಣ ಹೊಡೆಂದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕ – ಅಟ್ಟೆಲಿಪ್ಪ ದೇವರಿಂಗೆ ಚಾಮರ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು!
ಹುಲ್ಲಿಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಾಮರವ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕನ್ನಡದ ಹ ಬರದ ನಮುನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಾಂಗೇ ಅಡಿಗಳಿಂಗೆ ದೈವೀಕ ಶೆಗ್ತಿ ಏರಿ ಏರಿ ಬಕ್ಕು!
ದರ್ಶನದ ಹೊತ್ತು ಹತ್ತರೆ ಹತ್ತರೆ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು!
~
ಅದಕ್ಕೆ ಸರೀಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪ ಮಾರಾರುಗಳ ಚೆಂಡೆ ಏರಿ ಏರಿ ಬಕ್ಕು!
ಆರು ಚೆಂಡೆಗೊಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡೋಲು, ಎರಡು ಚಕ್ರತಾಳ; ಪೆಟ್ಟು ಬಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದು!
ದರ್ಶನಬಲಿಯ ಈ ಮಂಗಳ ಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ನೂರಾಯಿದು; ಆಗಂದ ಚೆಂಡೆ ಬಡುದಿದ್ದರೂ – ಅವರ ಮೋರೆಲಿ, ಕೈಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ!
ಏಕಚಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಏಕನಾದಲ್ಲಿ, ಏಕಶೃತಿಲಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಲಿ, ಏಕತಾಳಲ್ಲಿ – ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟು.
ಒಂದೇ ಚೆಂಡೆ, ಒಂದೇ ಡೋಲು, ಒಂದೇ ತಾಳ – ಇದ್ದ ಅನುಭವ! ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ವತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ!
~
ದೇಲಂಪಾಡಿ ತಂತ್ರಿಗೊ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಳೇ ತಂತ್ರತೂಗಿ, ಚಾಮಿಗೆ ಎತ್ತುಸೇಕಾದ್ದರ ಎತ್ತುಸುತ್ತದು ಅನಾದಿಕಾಲಂದಲೂ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು!
ಇಂದುದೇ ಹಾಂಗೇ –  ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪ ಬಲಿಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಹವಾದ ಗಣಂಗೊಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದರ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾದಾನ ಆಗಳೇ ಮಾಡುಸಿದ್ದವು.
ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿ ಒಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಕೂಯಿದವು!
ಅದಿರಳಿ!
~
ಅಡಿಗಳ ಉಸುಲು ಜೋರಾತು, ಚಾಮರ ಬೀಸುದುದೇ ಜೋರುಜೋರಾತು, ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟುದೇ!
ಪಕ್ಕನೆ – ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಸುಲಿನ ಬಲಲ್ಲಿ ಹೆರಬಿಟ್ಟವು, ದೇವರ ಹೊತ್ತ ಅಡಿಗಳು.
ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೇ, ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಒಡದವು, ಅಟ್ಟೆಯ ಬುಡಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ ಕೈಯ ತೆಗದವು!
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದುರುವಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ’ದರ್ಶನ’ದ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನ ಸುರು ಆತು!
ಚಾಮರ ಬೀಸುತ್ತದು ನಿಂದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಜೆನಂಗಳ ಎಡೆಲಿ ಒಂದಾತು.
~

ಅಡಿಗಳು ದರ್ಶನಲ್ಲಿಯೇ ಐದಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಓಡಿದವು, ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟು ತಾರಕಲ್ಲಿತ್ತು!
ಓಡಿ ಓಡಿ ಚೆಂಡೆಯವರ ಹತ್ತರೆ ಎತ್ತಿದವು, ಕೂಡ್ಳೇ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದವು, ಮಧ್ಯಮ ಗತಿಲಿ ಹಾಕಿದ ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟಿನ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸರೀಯಾಗಿ.
ಅಡಿಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟೋ – ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನದ ಚಲನೆಯೋ – ಹೇಳಿ ಕನುಪ್ಯೂಸು ಬಪ್ಪ ನಮುನೆ ಆವುತ್ತೊಂದರಿ!
ಅಷ್ಟುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅದು!

ಅಲ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯ ಸುತ್ತು ಸುರುಆತು.
~
ಅಡಿಗಳು ಪುನಾ ಏಳೆಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಿದ ಹಾಂಗೆ ನೆಡದವು, ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟು ಜೋರಿತ್ತು..
ಐದಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಂತಾಗಿ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು, ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟು ನೆಡವಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು!
ಹಿಂದೆ ಬರೆಕ್ಕಾರೆ ದಾರಿ ನೋಡ್ಳೇಡಿಯ ಇದಾ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಅಡಿಗಳ ಪೈಕಿಯ ಜೆನಂಗೊ ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವೆವಸ್ತೆ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದವು, ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಂದುಗೊಂಡು.
ಅಡಿಗಳ ಹತ್ತರೆ ನಿಂದ ಮಯ್ಯ ಅಡಿಗಳು ಅಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿದೋ – ಏನಾರು ವಿತ್ಯಾಸ ಆಯಿದೋ- ಹೇಳ್ತರ ಗಮನುಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.
~
ಹೋಪದು ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆಯ ದೂರ, ಬಪ್ಪದು ಐದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ದೂರ – ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಯಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋತಿಲ್ಲೆಯೋ –
ಹ್ಮ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಎಲ್ಲೊರುದೇ – ಇಡೀ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವೇ ಅಷ್ಟು ನೆಡದತ್ತು, ಒಟ್ಟಿಂಗೇ!
~
ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವೋ –
ಅಪ್ಪು, ಅದರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಇತ್ತಿದ್ದವು..!
ಆರಾರು?
ದೇವರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡುದ ಜೆನ!
ಅವರ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಸುತ್ತುಮುತ್ತ ನಿಂದ ಬಟ್ಟಮಾವಂದ್ರು,
ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅಂಗಿತೆಗದು ನಿಂದ ಊರೋರು,
ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪೇಂಟಂಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದ ಊರೋರು..

ದೇವರ ಎದುರೆ ದೀಪ ಹಿಡುದ ನಂಬೀಶಂಗೊ,
ಅವರಿಂದ ಎದುರೆ ದೀಟಿಗೆ(ದೀವಟಿಗೆ) ಹಿಡುದ ದೀಟಿಗೆಗಾರಂಗೊ,
ಅವರ ಎದುರಾಣ ಚೆಂಡೆಯ ಮಾರಾರುಗೊ,
ಅವರಿಂದಲೂ ಮುಂದೆ ಇರ್ತ ಬೇಂಡು ವಾಲಗದ ಶೇರಿಗಾರಂಗೊ,
ತುಂಬ ಎದೂರಂದ – ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪತಾಕೆ ಹಿಡುದ ಮೀನುಗಾರಂಗೊ,
ದೇವರ ಕರೆಲಿ ನಿಂದೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಂಗೆ ದಾರಿಬೆಣಚ್ಚಿಂಗೆ ಗೇಸುಲೈಟು ಹಿಡುದ ವೆಗ್ತಿಗೊ,
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಡ್ಯ ರೆಕಾರ್ಡುಮಾಡಿ ಪೇಟೆ ಟೀವಿಗೆ ಕೊಡ್ತ ಕೆಮರದ ಮನಿಶ್ಶ!
– ಎಲ್ಲೋರುದೇ ದರ್ಶನದ ದೇವರ ಅನುಸರುಸಿಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದವು!

ಈ ರಶ್ಶಿಲಿ ಸುಮ್ಮನೇ ಎಂತಕೆ ಇನ್ನುದೇ ರಶ್ಶು ಮಾಡ್ತದು, ನಾವು ಕರೆಲಿ ನಿಂದುಗೊಂಬ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಜೆನ ಬಲಿಕಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಕೆ ನಿಂದುಗೊಂಡವು.
ಬೈಲಿನೋರುದೇ ಇತ್ತಿದ್ದವು ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಡಿಪುಳ್ಳಿ,  ಕುಂಬ್ಳೆಅಜ್ಜಿ, ಕೋಡಿಮೂಲೆದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಡೆಂಟಿಷ್ಟುಮಾವ, ದೇವಸ್ಯತ್ತೆ, ಯೆಯ್ಯೂರುಭಾವ, ಕುಂಬ್ಳೆಅಜ್ಜ – ಇನ್ನೂ…
ಪುರುಸೋತಿಲಿ ಎಂತದೋ ಒಯಿವಾಟು ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದೋರು – ಈಗ ಭಕ್ತಿಲಿ ದೇವರ ಚಲನೆಯ ನೋಡಿಗೊಂಡು ನಿಂದಿದವು!
~
ಚಲನೆ ಆವುತ್ತ ಗುಂಪಿಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಸೇರಿಗೊಂಡತ್ತು ನಾವುದೇ!
ದೊಡ್ಡಬಾವ ಒಟ್ಟಿಂಗಿದ್ದರೆ ನವಗೆಂತ ಹೆದರಿಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜೆನ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಪಲೆಡಿಗು! 😉
ಅಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡಬಾವಂದೇ ದರ್ಶನಬಲಿಯ ಗುಂಪಿಲಿ ಇದ್ದೊಂಡ!

ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಬರೇ ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟಿಂದು ಮಾಂತ್ರ ಶೆಬ್ದವೋ ಹೇಳ್ತ ಅನುಭವ!
ಅದಕ್ಕೆ ಸರೀಯಾಗಿ ದರ್ಶನದ ಅಡಿಗಳ ಚಲನೆ – ಒಂದೊಂದೇ ಅಡಿ!
~

ಕಣಿಯಾರದ ದರ್ಶನಬಲಿ ವೀಡ್ಯ, ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವಂಗೆ ಇಂಟರುನೆಟ್ಟಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು:

ದರ್ಶನಬಲಿಯ ವೀಡ್ಯ: ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ವಿವರಣೆ ಅಂದಾಜು ಆಗದ್ದರೆ ಇದರ ನೋಡಿಕ್ಕಿ!

ಸಂಕೊಲೆ: http://www.youtube.com/watch?v=kDhnEnqTcLk

~
ಈ ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟಿನ ಎಡಕ್ಕಿಲಿಯೂ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂದರಿ ತಿರುಗಿ ದೊಡ್ಡಬಾವನತ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸೊರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ –
ಚೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಲ್ಲದೋ – ಈ ವೆವಸ್ತೆ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು..!
ಅಪ್ಪು – ಹೇಳ್ತ ಹಾಂಗೆ ತಲೆ ಆಡುಸಿಗೊಂಡು ನೆಗೆಮಾಡಿದ° – ಅವನ ಕೆಂಪು ಮೊಬೈಲಿನ ಬೆಣ್ಚಿ ಬಂದ ಹಾಂಗೆ ಆತು ಒಂದರಿ!
~
ಒಂದೊಂದೇ ಸುತ್ತಿಲಿ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ನೇ ಸುತ್ತಿಂಗೆ ದರ್ಶನಬಲಿ ಮುಗಾತು!
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿದಾನದ ಸುತ್ತಿಲಿ ಬಲಿ ಅಕೇರಿ ಆತು, ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೇ ದೇವರು ಒಳ ಹೋವುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಸುರು ಆತು.
~
ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೆರ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ ಹೋವುತ್ತ ಕಾರ್ಯ!
ಎದುರಾಣ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಸೀತ ಒಳ ಹೋದವು, ದೇವರ ಹೊತ್ತ ಅಡಿಗಳು, ದೇವರೊಟ್ಟಿಂಗೇ.
ಒಳಾಣ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ – ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪದ ಬಲತ್ತಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಡಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಣಿ ಬಂದು ಇವರ ಕಾಲಿಂಗೆ ಶುದ್ಧಕೆ ನೀರೆರದ!
– ಹೆರಾಣ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು, ಅಶುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋತಿಕ್ಕಲಾಗ ಇದಾ!
ಕಾಲು ತೊಳದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಕಾಯಂದ ಈ ದೇವರ ಒಳ ಕೂರುಸಿದವು.
ಜಾತ್ರೆಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯೂ, ನಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮೂರ್ತಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೂರ್ತ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣ!
ಎರಡೂ ಮೂರ್ತಿಲಿ ಇಪ್ಪದು ಒಬ್ಬನೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ  – ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ನೈವೇದ್ಯ, ಮಂಗಳಾರತಿ.
– ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆಯ ಗವುಜಿ ಮುಗಾತು!
~
ಆಟ ಸುರು ಆತು, ಹೆರ – ಕಟೀಲಿನ ಐದನೇ ಮೇಳ ಅಡ.
ಹೊಸಾ ಮೇಳದ ಹೊಸಾ ಆಟ ಅಡ, ಎಂತಪ್ಪ – ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣವೋ – ಎಂತದೋ ಹೇಳಿದವು ಅಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಹೊಸತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಂಪೊಳಿಯ!
ಅಂಬಗ ರಜ ನೋಡಿಕ್ಕುವೊ – ಹೇಳಿ ಆತು. ದೊಡ್ಡಬಾವಂದೇ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿದ, ಹಾಂಗೆ ಸೀತ ಆಟ ನೋಡ್ಳೆ ಹೋಗಿಯೂ ಆತು.
ರಶ್ಶಾಗಿ ಕುರ್ಶಿ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ಅಪ್ಪದು ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಓಡಿದ್ದು, ನೋಡಿರೆ ಕುರ್ಶಿಯ ಅಟ್ಟಿ ಪೂರ ಹಾಂಗೇ ಬಿಡುಸದ್ದೆ, ಜೆನಂಗೊ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಕಾಲಿಕಾಲಿ ಕಂಡತ್ತು!
ಚೆ, ಬೇಜಾರಾತೊಂದರಿ!!
ಅಂತೂ ನಾವು ಕೂದುಗೊಂಡು ನೋಡ್ಳೆ ಸುರು ಆತು.
ರಂಗುರಂಗಿನ ರಂಗಮಂಟಪಲ್ಲಿ – ’ಕೇಳಿ’ಬಡಿವಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು.
ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಸುರು ಆತು..
ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು – ಸಾರಡಿಪುಳ್ಳಿಯ ಹೊಸಾ ಲೇಪ್ಟೋಪಿನ ಬಣ್ಣದ – ಶಾಲು ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ವೇಷಂಗೊ ಬಂತು, ಕತೆ ಮುಂದರುದತ್ತು!
~

ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯನ್ನೂ-ವರ್ಣಂಗಳನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣ್ತ ಕಣಿಪುರದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ!

ನಾವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂದರಾಗ, ನಾಳಂಗೆ ಉಪ್ನಾನ ಊಟ ಇದ್ದು – ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಬಾವ ನೆಂಪುಮಾಡಿದ!
ಮರದಿನ ಬೈಲಿಲೇ ಸುಮಾರು ಉಪ್ನಾನ ಇತ್ತು. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ!!
ಸಾಇಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅನಂತಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಆರೆಚ್ಚುಬಾವ ಮಗಂದೊಂದು, ಪೋಳ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಾಜೆ ಅಣ್ಣಂದೊಂದು, ಕೋಳ್ಯೂರಿಲಿ ಒಂದಲ್ಲ- ಎರಡೆರಡು – ಅಪುರೂಪದ ಜೋಡುಪ್ನಾನ, ಚೊಕ್ಕಾಡಿಲಿ ಜೋಯಿಶರ ಪುಳ್ಳಿದೊಂದು.. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಿದ್ದು!!
ಅಪ್ಪೂಳಿ, ಮೂರ್ತ ಇಪ್ಪದು ಲೋಕಕ್ಕೇ ಇದಾ! ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಆ ಮೂರ್ತ ನೋಡಿ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ ಮಡಗುದು, ಆದರೆ ನವಗೆ ಹೋತಿಕ್ಕಲೆಡಿತ್ತೋ?
ಹೋಪಲೆಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಹೋಗದ್ರೆ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ! 🙁

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದರೂ, ಎಂತ ಗುಣ? ಒಂಟೆಯ ನಮುನೆ ಒಂದರಿಯೇ ತುಂಬುಸಿಗೊಂಬ ಗ್ರೇಶಿರೆ – ಹಾಂಗೂ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಇದಾ!
ಹನ್ನೆರಡು ಹೋಳಿಗೆ ಹೊಡದರೆ ಆ ದಿನದ್ದು ಮುಗಾತು! ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಯೇ ತರೆಕ್ಕಷ್ಟೆ! (ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನೂ, ನಮ್ಮನ್ನೂ! 😉 )
ಆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೆರಟೆಯೊ.
ನೂರು ಮಾರು ನೆಡದಪ್ಪಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಜ್ಜಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿದವು, ಟರ್ಕಿಶಾಲು ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಪಾಸು ಮನಗೆ ಹೆರಟೋರು!
~
ಆಗಾಣ ವಿಧವಿಧದ ವೆವಸ್ತೆಯೇ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ತಲೆಲಿ ತಿರುಗಲೆ ಸುರು ಆತು.
ದೊಡ್ಡಬಾವನತ್ರೆ ಆಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದರನ್ನೇ ಪುನ ಒಂದರಿ ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸುರು ಮಾಡಿತ್ತು!
ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಜ್ಜಂದೇ ಇದ್ದವನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಕಣಿಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಡಿಗು.
ಮದಲಿಂಗೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ-ಹೆರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು, ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿಂದಂದಲೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹತ್ತರಂದ ಕಂಡವು.
ಅಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು..
~
ಕುಂಬ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೋಕ್ತೇಸರಿಕೆ ತಲಾಂತರಂದ ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ ಅರಸುವಿನ ಕೈಲಿ ಇದ್ದದಡ. ಈಗ ಎಂಡೊಮೆಂಟು ಆದರೂ, ಹೆಸರಿಂಗಾದರೂ ಅದರ ಹೆಸರು ಹಾಕುತ್ತವಡ.
ಅಲ್ಯಾಣ ಪೂಜೆಹಕ್ಕು ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಡಿಗಳ ಕೈಲಿ; ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಂದ ಹಾಂಗೆ ಬಯಿಂದಡ.
– ದೇವರ ಹೊರ್ತದು ಹೇಂಗೂ ಕುಂಬ್ಳೆಅಡಿಗಳೇ ತಾನೇ! ದೇವರ ಹೊರುವಗ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿವಲುದೇ ಅದೇ ಪೈಕಿಯೋರು.
ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ತೂಗುತ್ತದು ದೇಲಂಪಾಡಿ ತಂತ್ರಿಗೊ! ಅದುದೇ ಹಾಂಗೆ, ಅವ್ವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ’ ಅಡ.
ಕೊಡಿ ಏರುದರಿಂದ ಇಳುಶುತ್ತಲ್ಲಿ ಒರೆಗಾಣ ತಂತ್ರ ತೂಗುತ್ತದು ಅವ್ವೇ ಅಡ!
ಕೊಡಿಯ(ಧ್ವಜವ) ಕಟ್ಟುದು, ವೆವಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತದು, ಏರುಸುತ್ತದು, ಇಳುಶುತ್ತದು – ಎಲ್ಲವುದೇ ಬಾಯಾರಿನ ನಂಬೀಶ ಅಡ.
ದೇವರಿಂಗೆ ಚಾಮರ ( ಬೀಸಾಳೆ) ಬೀಸುತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕನೇ ಅಡ. ಅದು ಅದರ ಮರಿಯಾದಿ!

ಆ ದೇವಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಪೂಜಗೆ / ನಿತ್ಯಬಲಿಗೆ ಡೋಲುಬಡಿತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರಾರು ಅಡ.
ನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ತಾನವ ಉಡುಗಿ ಮನಾರ ಮಾಡ್ತದು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತರಾಣ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರುಗೊ ಅಡ.
ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತದು ಆ ಪರಿಸರದ ಕೊಂಕಣಿಗೊ ಅಡ!
ನಿತ್ಯ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಹಂಚುತ್ತದು ಸ್ಥಾನಿಕಂಗೊ ಅಡ!

ಚೆಂಡಗೆ ತೆಂಕ್ಲಾಗಿಯಾಣ ಮಾರಾರುಗೊ ಬತ್ತವಲ್ಲದೋ – ಅದೆಲ್ಲರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪದೇ..
ಬೇತಾಳ ಪಾತ್ರಂಗೊ ಆಗಿಪ್ಪೋರು – ಅಲ್ಲೇ ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ ಹೊಡೆಣೋರು..
ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಿಕ್ಕಾಡಿ ಹೊಡೇಣ ಯೇವತ್ತಿನ ಸೇವೆಯೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವು!
ಮತ್ತೆ, ಧ್ವಜ-ಪತಾಕೆ ಹಿಡಿವಲೆ ಬೈಲಕರೆ ಮೊಗೇರಂಗೊ ಅಡ! ಅವು ಈಗ ಒಯಿವಾಟಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆತ್ತಿರೂ, ರಜೆ ಮಾಡಿ ಬಕ್ಕಡ ಆ ದಿನಕ್ಕಪ್ಪಗ.
ದೇವರ ಎದುರು ಹಿಲಾಲು* ( = ದೀ(ವ)ಟಿಗೆ) ಹಿಡಿವಲೆ, ದೇವರ ಹತ್ತರೆ ಗೇಸುಲೈಟು ಹಿಡಿವಲುದೇ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರು ಕುಟುಂಬದವಡ, ಅನಾದಿಕಾಲಂದಲೂ. (ಗೇಸುಲೈಟು ಪ್ರಾಕಿಲಿ ಇದ್ದಿರ, ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೇವದೋ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾಯಿಕ್ಕು! – ಹೇಳಿಗೊಂಡವು)

ಜಾತ್ರಗೆ ಚೆಪ್ಪರ ಹಾಕುತ್ತದು ಗಟ್ಟಿಗೊ ಅಡ! ಆ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚೆಪ್ಪರ ಹಾಕಿರೇ ಗೊಂತಾವುತ್ತು, ಅವು ಗಟ್ಟಿಗರು – ಹೇಳ್ತದು!
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಡಿ ದಿನಕ್ಕಪ್ಪಗ ಬೆಡಿಕ್ಕಟ್ಟೆಯ ಮನಾರ ಮಾಡ್ತದು ಅಲ್ಲೇ ದೇವರ ಚಾಕಿರಿಗಾರಂಗಳ ಮರಿಯಾದಿ ಅಡ!
ಬೆಡಿ ಹೊಟ್ಟುಸುತ್ತದು ಆರಿಕ್ಕಾಡಿಯ (ಬೆಡಿಮಮ್ಮದೆಯ ಪೈಕಿ) ಮಾಪಳೆಗೊ, ಗೊಂತಿಪ್ಪದ್ದೇ!
ಮದಲಿಂಗೆ ಆ ಮಮ್ಮದೆ ಇಪ್ಪ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೋಪುರಕ್ಕೇ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಕಡ, ಈಗಾಣವು ಆರುದೇ ಬಪ್ಪದು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ! – ಹೇಳಿದವು. ಅದಿರಳಿ.
.. ಈ ನಮುನೆ ವೆವಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡೇ ಹೋದವು.
ಅವಕ್ಕೆ ಇನ್ನುದೇ ಅರಡಿಗು, ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಈಗ ನೆಂಪಿಲ್ಲೆ! 🙁
ಅವು ಹೇಳಿದ್ದರ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸರದ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲೋರದ್ದುದೇ ಜೆವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊಂತಾಗಿಂಡು ಇತ್ತು!!
~

ಎಷ್ಟೋ ಒರಿಶ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ರಚನೆ ಆಯಿದು.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ ಇಂತಿಂತಾ ಜೆವಾಬ್ದಾರಿ – ಹೇಳ್ತರ ಸಾವಿರ ಒರಿಶ ಮದಲೇ ಹೊಂದುಸಿ ಮಡಗಿ ಆಯಿದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲಕಸುಬು – ಹೇಳ್ತದು.
ಮದಲಿಂಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ, ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಯ ಪ್ರಶ್ಣೆ! ಈಗ ಅದು ಮರಿಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ಣೆ!!
ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಬಾವ ಹೇಳಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಂಗೇ ಬೈಲಿಂಗೆತ್ತಿತ್ತು!
ಮರದಿನದ ಊಟಂಗಳ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ – ನೆಂಪುಮಾಡಿಗೊಂಡು ಮನಗೆತ್ತಿ ಒರಗಿತ್ತು.
ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಚೆಂಡೆಪೆಟ್ಟೇ ತಲಗೆ ಬಿದ್ದುಗೊಂಡು ಇತ್ತು, ಎಷೊತ್ತಿಂಗೆ ನಿಂದು ಒರಕ್ಕು ಹಿಡುದತ್ತೋ – ಉಮ್ಮ…
~
ಮರದಿನ ಉದೀಯಪ್ಪಗ ಜೆಂಬ್ರಕ್ಕೆ ಹೆರಟು ಮಾರ್ಗದ ಕರೆಂಗೆ ಬಂದೆ!
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವಂದೇ, ಆಚಮನೆದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದೇ ಇತ್ತಿದ್ದವು, ಬಸ್ಸಿಂಗೆ ಕಾವೋರು.
ಪೋಳ್ಯದ – ಕುಳ್ಳಾಜೆ ಉಪ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೆರಟೋರು.
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಹತ್ತರೆಯೇ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಸ್ಸಿನ ಟಿಕೇಟಿನ ತಲೆಬೆಶಿ ಇಲ್ಲೆ ಇನ್ನು – ಹೇಳಿ ಒಂದರಿ ಸಮಾದಾನ ಆತು! 😉
ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟು 😉
ಹೀಂಗೇ ಮಾತಾಡುವಗ,
ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಗೊಂತಾದ ಜಾತಿ-ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಷಯ ತೆಗದೆ.
ವಿವರವಾರು ವೆವಸ್ತೆಗಳ ನೆಂಪಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ! – ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಡ, ಹೇಳ್ತ ಕೌತುಕವ!
~
ದೂರಂದಲೇ ಕೇಳಿದ ಆಚಮನೆದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಯ ಹೇಳಿದವು:
ಕುಂಞಿಪ್ಪಕ್ಕಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಪಳೆ ಇತ್ತಡ, ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಂಡು.
ಕುಂಬ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆಲಿ ದರ್ಶನಬಲಿ ಅದ ಮೇಗಾಣ ಗಂಧಪ್ರಸಾದವ ಅದರ ಕುಟುಂಬದವು ಈಗಳೂ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತ ಪರಿವಾಡಿ ಇದ್ದಡ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು!
ನಮ್ಮದೇ ಬೈಲಿನ ಧರ್ಮಸಾಹಿಷ್ಣುತೆ ಕಂಡು ಕೊಶೀ ಆತು ಒಂದರಿ.
~

ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಒಂದರಿ ಎಲೆ ತಿಂಬಷ್ಟು ಪುರುಸೊತ್ತು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಹೋದವು!
ನಮ್ಮದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮ.
ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾ…‘ ಹೇಳಿದ್ದನಡ ಇದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಲಿ.
ವರ್ಣ – ಹೇಳಿರೆ ಸಮಾಜದ ನಾಕು ’ಪಾದಂಗೊ’. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ – ವೈಶ್ಯ – ಕ್ಷತ್ರಿಯ – ಶೂದ್ರ.
– ಅವ್ವವು ಮಾಡ್ತ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಗೆ ಅವರ ವರ್ಣ ನಿಗದಿ ಆಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತಡ.
ಆಶ್ರಮ ಹೇಳಿರೆ ವೆಗ್ತಿಯ ನಾಕು ‘ಪಾದಂಗೊ’: ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ – ಗೃಹಸ್ಥ – ವಾನಪ್ರಸ್ಥ – ಸನ್ಯಾಸ.
ಮದಲಿಂಗೆ -ವೇದಕಾಲಲ್ಲಿ – ಆರು ಯೇವದರ ಬೇಕಾರುದೇ ಪಡಕ್ಕೊಂಬಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಡ.
ಅನುಲೋಮ, ವಿಲೋಮ – ಎಲ್ಲವುದೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಡ.

ಕ್ರಮೇಣ ಪುರಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ (ಸೋಜಂಗಳ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತದಕ್ಕೆ ಎಂಟುನೂರೊರಿಶ ಮದಲೇ) ಅನುಲೋಮ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ವಿಲೋಮ ಅಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಆತಡ.
ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಒಂದೊಂದು ಪಂಗಡಂಗೊ ಆಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು, ಬೇಲಿಗೊ ಬಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಆತಡ.
ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಂಗೊ, ಉಪಪಂಗಡಂಗೊ, ಉಪಜಾತಿಗೊ – ಇದೆಲ್ಲವುದೇ ಬಂದು ನಿಂದತ್ತಡ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಈಗಾಣ ಹಾಳು ರಾಜಕೀಯ ಬಪ್ಪನ್ನಾರವೂ!
ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇತ್ತು!
ಆಚಾರಿಯ ಮಗ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗಳೇ ಕೆತ್ತನೆ ಕಲ್ತಿರುತ್ತು, ಅದರ ಏರುಜವ್ವನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಪ್ಪನಿಂದಲೂ ಮೇಗಾಣದ್ದರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತು!
ಒಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿತ್ತ ಕುಟುಂಬಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಣು(ಹುಡುಗ) ಅದು ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗಳೇ ಹಿಕ್ಮತ್ತುಗಳ ಕಲ್ತುಗೊಳ್ತು.
ಭಟ್ಟಮಾವನ ಮಗ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗಳೇ ವೇದಮಂತ್ರಂಗಳ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ತ!
ಕೊಂಕಣಿಯ ಮಗ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗಳೇ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂಗಳ ಅರ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚೋಡ ಮಾಡ್ಳೆ ಸುರು ಮಾಡ್ತು..
ಇದೆಲ್ಲವುದೇ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯ ಒಳಿತುಗೊ.
~
ಈಗ ಮಾಂತ್ರ ಜಾತಿ ಹೇಳಿರೆ ಬರೇ ಓಟು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶುತ್ತವಡ.
ಮೇಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಮತ್ತುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ.
ಗೌಡ ಓಟಿಂಗೆ ನಿಂದರೆ ಗೌಡಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಓಟು ಹಾಕೆಕ್ಕು, ಬ್ಯಾರಿಗೊ ಬ್ಯಾರಿಗೊಕ್ಕೆ ಮಾಂತ್ರ ಓಟಾಕೆಕ್ಕು, ಬಟ್ಟಕ್ಕೊ ಬಟ್ಟಕ್ಕೊಗೇ ಓಟು ಹಾಕೆಕ್ಕು
– ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಡಗಿದ್ದವಡ, ಇದರಿಂದ ಮದಲಾಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗೊ.
ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯುದೇ ಒಂದೇ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತ ಸರಕಾರ, ಅದರ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಜಾತಿ’ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೊಲಮು ಮಡಗಿದ್ದಡ!
ಇರ್ತಲೆಮಂಡೆ ಹೇಳಿರೆ ಇದುವೇ ಅಲ್ಲದೋ?
ಪೋಳ್ಯಕ್ಕೆತ್ತುವನ್ನಾರವೂ ಇದೇ ವಿಶಯ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡಾತು…
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಅನುಸುಲೆ ಸುರು ಆತು!
ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದರೇ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲದೋ?
ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ – ವಿವಿಧತೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ.
ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪದು.

ಅಂಬಗ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋದರೂ ಸಮಾಜದ ವಿಭಾಗಂಗೊ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತು.
ನಾವೀಗ ಇಪ್ಪದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡ್ಳೆ ಹೆರಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರು ಆಗಿಯೇ ಆವುತ್ತು, ಜಾತಿಬಿಟ್ಟವರಜಾತಿ – ಹೇಳಿ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಸುರು ಅಕ್ಕು.
ಅದರ ಬದಲು ಸಾವಿರಾರು ಒರಿಶದ್ದರ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಬ° – ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು!
~
ಜಾತಿಯೂ – ಜಾತಿಗಿಪ್ಪ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಗೊಂಡು ಇರ್ತದು.
ಒಂದರ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಳೆಡಿಯ, ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡುದೇ ಹೋಕು! ಅಲ್ಲದೋ?
ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಜಾತಿಯನ್ನೂ – ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ – ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಪಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಬಿಡೆಕ್ಕಕ್ಕು, ಅಲ್ಲದೋ?

ಸೂ:

ಒಪ್ಪಣ್ಣ

   

You may also like...

41 Responses

  1. ರಘುಮುಳಿಯ says:

    ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಲಿ ಸಮಾಜ ಹಿಡುದ ದಾರಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆ೦ದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ,ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ.ಜಾತಿ ವೋಟಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆದ್ದದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಾದೃಷ್ಟ.ಮೇಲು ಕೀಳು ಹೇಳುವ ಭೇದ ಇಲ್ಲದ್ದ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ,ಕಸುಬಿನ ವೆವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥ ಇರ್ತಿತೋ ಏನೋ.. ಅಯಸ್ಕಾ೦ತದ ಹಾ೦ಗೆ ಸೆಳದು ಓದುಸುವ ಬರಹದ ಶೈಲಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣ೦ದು.

  2. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ says:

    ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇರುತ್ತು. ಎಲ್ಲೋರು ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೇರಿ ಊರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ ನೆಡಸುವಗ ಆವ್ತ ಕೊಶಿ ಬೇರೆಯೆ. ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದೆಂಡು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಲಿ ಎಲ್ಲೋರು ಇಪ್ಪಲೆ ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನೆಡಸುವ ಕುಂಬ್ಳೆ ಆಯನದ ವರ್ಣನೆ ಲಾಯಕಾಯಿದು. ಓದೆಂಡು ಹೋಪಗ ಆಯನದ ಗೌಜಿಯ ನೋಡಿದವಂಗೆ / ನೋಡದ್ದವಂಗುದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಶಿ ಕೊಡುಗು ಈ ಲೇಖನ. ಚೆಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇಪ್ಪಗ ಅಡಿಗಳು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯದ್ದೆ ದೇವರ ಹೊತ್ತೊಂಡು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬತ್ತದು, ಕೊಣಿವದು, ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆಂಪು ಮಾಡಿತ್ತು ಲೇಖನ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೆಂಡಿಪ್ಪ ಪ್ರಾಯಲ್ಲಿ ಮಧೂರು ಬೆಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮರದಿನ ಎಂಗಳದ್ದೆ ದೇವರ ಬಲಿ ಆಗೆಂಡಿದ್ದದು ನೆಂಪಾತು.! ಚೆಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಜೆನ. ದೇವರು ಹೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಜೆನ ! ಮಕ್ಕೊ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗ, ಅಪ್ಪಂಗುದೆ, ಮಕ್ಕಳ ದೇವರ ಹಾಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದರಿ ಹೊತ್ತೊಂಡು ಹೋಯೆಕಾವ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದ್ದು. ಮುಂದಂಗೆ ನೆಂಪಿರಲಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ !

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *