ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಷಷ್ಟಿ- ಕಿರು ಷಷ್ಟಿ; ಚಳಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪುಷ್ಟಿ!!

December 17, 2010 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 39 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಓ ಮನ್ನೆ ಒರೆಂಗೆ ಚಳಿ ಸುರು ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಊರವೆಲ್ಲಾ ಪರಂಚಿಗೊಂಡವು!
ತೆಕ್ಕೊಳಿ – ಈಗಂತೂ ಚಳಿಯೋ ಚಳಿ; ಸಾಕೋ – ಬೇಕೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಬೇಕಾರೂ, ಬೇಡದ್ರೂ ಅನುಬವಿಸೆಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲದೋ?! ಸುರು ಆದರೆ ನಿಂಬಲೆ ಕೂಪಲೆ ಎಡಿಯದ್ದ ನಮುನೆ ಚಳಿ!
ನಮ್ಮ ಊರಿಲೇ ಚಳಿ ಇದ್ದು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂದಲೂ ಮೂಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಿರೆಡ! ಹೇಳಿ ಕುಂಬ್ಳೆಸೀಮೆಯ ದೊಡ್ಡಮಾವ ಅನುಬವದ ಮಾತು ಹೇಳುಗು.
ಚಳಿ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಇಬ್ರಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಊರಿಂಗೇ; ಅದು ದೇವೆಗೌಡನಿಂದಲೂ ಜಾತ್ಯತೀತ.

ಚಳಿಗೂ ಷಷ್ಟಿಗೂ ಬಾದರಾಯಣ ಸಮ್ಮಂದ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಮಾವ ನಂಬಿದ್ದವು.
ಆದಿಕ್ಕೋ ಏನೋ, ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗರಡಿಯ – ಚಳಿ ಅನುಭವುಸುವೋರಿಂಗೇ ಅದು ಗೊಂತಕ್ಕಷ್ಟೆ, ಕಂಬುಳಿ ಹೊದ್ದು ಮನುಗಿದೋರಿಂಗಲ್ಲ!
ಅದಿರಳಿ,
ಕಳುದ ವಾರ ಸ್ರಷ್ಠಿ ಕಳಾತು. ಚಳಿಯೂ ಸುರು ಆತು.
ಸ್ರಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡಾ ಗವುಜಿ – ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಒರಿಶಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ!

ಜಾತ್ರೆ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಜನಸಾಗರ, ರಥ ಎಳವದು, ಪಟಾಕಿ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಗವುಜಿ ಇದ್ದದೇ.

ಗವುಜಿಯ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗೊ,  ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಂಗೊ ಇರ್ತು. ಅದು ಎಂತರ ಹೇಳಿ ತಿಳುಕ್ಕೊಂಡು ಆಚರುಸಿರೆ ಆ ಗವುಜಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬಕ್ಕು, ಅಲ್ಲದೋ?

ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಷಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುಕ್ಕೊಂಬೊ ಹೇಳಿ ಅನುಸಿತ್ತು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ.
~

ಮೊದಾಲಿಂಗೆ,

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ:
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಡಿಯೇಕಾರೆ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣ ತೆಗೇಕಡ, ಬಟ್ಟಮಾವ° ಹೇಳುಗು.
ಅವರ ಕೈಲಿ ಎಂತಾರು ಕೇಳಿರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುಗು; ಎಂತದೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿವರ ಹೇಳಿ ಆದರೂ ಹೇಳುಗು.
ಮೊನ್ನೆ ಬಟ್ಟಮಾವ° ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದವು; ಹಾಂಗಾಗಿ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣಲ್ಲಿದ್ದು – ಹೇಳಿ ಮಾಂತ್ರ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದವು.
ಅವು ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಹೋವುತ್ತವು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪದು ಅದರ?!
ಗಣೇಶಮಾವನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಪುರಾಣ ಇಕ್ಕು, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿಕ್ಕಷ್ಟೆ, ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ ಪೋರೀನಿಂಗೆ ಹೋಯಿದ, ಅಂಬಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮಂದ ಓದಿಕ್ಕಲೆಡಿಯ.
ಮತ್ತೆಂತರ ಮಾಡುಸ್ಸು, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಸವಾರಿ.

ಸ್ಕಂದಪುರಾಣದ ಕನ್ನಡ ವಿವರಣೆ ಇದ್ದೋ – ಕೇಳಿದೆ; ಪುಸ್ತಕದಕವಾಟು ಹುಡುಕ್ಕಿರೆ ಸಿಕ್ಕುಗು – ಹೇಳಿದವು ಎಲೆ ತಿಂದೋಂಡು.
ಬೇಕಾತಿಲ್ಲೆ ಈ ಜೆಂಬಾರ – ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿಗೊಂಡೆ!
ಅಂಬಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇಂದಿಂಗೆ ಸಾಕು – ವಿವರ ಬೇಕಾರೆ ವಿದ್ವಾನಣ್ಣನತ್ರೆ ಕೇಳುವೊ° – ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ್ದದ ಷಷ್ಟಿ ಗವುಜಿ; ಗೋಪುರ-ರಥ-ಆನೆ-ಜೆನಂಗೊ!!!

~
ಕಾಳಿದಾಸ ಕುಮಾರಸಂಭವ ಹೇಳಿ ಬರದ್ದನಡ, ಇದೇ ಸ್ಕಂದನ ಬಗ್ಗೆ.
ಅದರ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಇದ್ದಡ.

ತಾರಕಾಸುರ ದೇವರಿಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ಳೆ ಸುರು ಮಾಡ್ತನಡ.
ಶಿವನ ಮಗನಿಂದ ಮಾಂತ್ರ ಅವಂಗೆ ಮರಣ ಸಿಕ್ಕುಗು – ಹೇಳಿ ವರ ಇರ್ತ ಕಾರಣ ಅವನ ಹಾಂಕಾರ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ್ತಡ.

ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿ (ಕೃತ್ತಿಕೆ ಹೇಳಿಯೂ ಹೆಸರಿದ್ದಡ) ಹೇಳ್ತ ದೇವತೆ, ಶಿವನಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಪಡೆತ್ತಡ. ಹಾಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾಣಿಯೇ ಈ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅಡ.
ಬಯಂಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತ!
ಕುಮಾರ, ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಣಿ, ಕಂದ, ಮುರುಗ – ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತವಡ.
ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಮಗನೇ ಆದ ಕಾರಣ ಅವಂಗೆ ದ್ವೈಮಾತುರ – ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳ್ತವಡ.
ಮುಂದೆ ಈ ಮಾಣಿ ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳು ದೇವಸೇನೆ ಹೇಳ್ತ ಕೂಸಿನ ಇಂದ್ರನ ಸಂದಾನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆವುತ್ತನಡ.
ಇವ ಮದುವೆ ಆದ್ದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಷಷ್ಟಿ ದಿನ ಅಡ.
ಅದುವೇ ಷಷ್ಟಿ – ಹೇಳ್ತದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ.
~

ಅದೇ ನಮುನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು –
ಯುದ್ಧದೇವತೆ ಆದ ಈ ಮಾಣಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಡ; ವಿಶ ಇಪ್ಪ ಸರ್ಪ ಆಗಿ ಹೋಪಲೆ!
ಮಾಣಿಯ ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮಂಡೆಬೆಚ್ಚ ಅಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಆತು.
ಎಂತ್ಸರ ಮಾಡುಸ್ಸು, ಪುನಾ ಮನಿಶ್ಶ° ಆಯೇಕಾರೆ – ನೂರೆಂಟು ಸರ್ತಿ ಸ್ರಷ್ಟಿ ವ್ರತ ಮಾಡೇಕು ಹೇಳಿದವಡ ಅರಡಿವೋರು.
ಹಾಂಗೆ, ವ್ರತ ಮಾಡಿ, ವ್ರತದ ಉದ್ಯಾಪನೆ ದಿನ ಗವುಜಿ ಮಾಡಿತ್ತಡ. ಆ ಗವುಜಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವೂ ಬಂದ.
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಪರ್ಷಂದಾಗಿ ವಿಷ ಸರ್ಪ° ಆಗಿಪ್ಪ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮನುಶ್ಶ° ಆದ°.
ಪಾರ್ವತಿ ಮಾಡಿದ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಸ್ರಷ್ಟಿ ವ್ರತ – ಹೇಳಿಯೂ, ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ರಷ್ಟಿ / ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿ ಹೇಳಿಯೂ ಹೆಸರಾತಡ.
~
ಎರಡುದೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯೇವದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತದು ಬೇಡ – ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಂಬುವೊ° – ಹೇಳಿದವು ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°.
ಮಾಷ್ಟ್ರೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಗೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಉಸ್ಕು ಇರ್ತೋ!?

ಅಂತೂ ಉಶಾರಿಮಾಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಂಗೊ ಗೊಂತಾತು.
ಪೊಸವಣಿಕೆಯ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮಾಣಿ ಇನ್ನೂ ಉಶಾರಿಕ್ಕು, ಅಲ್ಲದೋ?! – ಹೇಳಿ ಭಿಂಗಿ ನೆಗೆಮಾಣಿ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ°!
~

ಷಷ್ಟಿಯ ಗವುಜಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆಯಾರು

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ:
ಕೊಡೆಯಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮನಾರದ ದೇವಸ್ತಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯವೇ ಆಗಿಕ್ಕಡ; – ಈ ಮಾತಿನ ಶಂಬಜ್ಜನೂ ಒಪ್ಪುಗು.
ಕಡ್ಪ ಕಾಡು – ನಾಕು ಸುತ್ತಿಂಗುದೇ! ನೆಡು ಮದ್ಯಾನ್ನವೂ ಸಮಗಟ್ಟು ಬೆಶಿಲಿರದೋ ಏನೋ – ಆ ನಮುನೆ ಮರಂಗೊ!
ಮರಂಗಳ ಹೊತ್ತು, ಚೆಂದಕೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ! – ಒರಿಶಾನುಗಟ್ಳೆಂದ!
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹರುದು ಬತ್ತ – ಕಣ್ಣಾಟಿ ನಮುನೆ ನೀರಿನ – ಕುಮಾರ ಧಾರೆ!
ಜೆನವಸತಿ ಕಡಮ್ಮೆ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಗಲಾಟೆ ಇರ; ಕುರೆ-ಗಲೀಜುಗಳುದೇ ಇರ.
ಒರಿಶಕ್ಕೊಂದೋ – ಎರಡೋ ದೊಡ್ಡ ಗವುಜಿ, ಜೆನ ಸೇರ್ತ ನಮುನೆದು. ಆ ದಿನ ಮಾಂತ್ರ ನಿಂಬಲೇ ಎಡಿಯದ್ದಷ್ಟು ಜೆನಂಗೊ!
ನೆಡವಲೇ ಎಡಿಯದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೆ-ಅಂಗುಡಿಗೊ; ಮಾರ್ಗದ ಇಡೀಕ.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ- ನಮ್ಮ ಊರವರ ಅಂಗುಡಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸಾಲಾದರೆ; ಗಟ್ಟದ ಮೇಗಾಣವರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು.

ಅಪ್ಪು, ಗಟ್ಟದ ಮೇಗಾಣೋರಿಂಗೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹೇಳಿರೆ ಭಾರೀ ಹತ್ತರೆ ಇದಾ..
ಕಂಬುಳಿಯೋ – ಹೋರಿ,ದನಗಳನ್ನೋ – ತಂದು ಮಾರಿ, ಪೈಸೆ ತೆಕ್ಕಂಡು, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಪ್ರಸಾದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟ ಹತ್ತುಗು – ಮದಲಿಂಗೇ!
ಈಗಾಣ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಶಂಬಜ್ಜನ ಕಾಲಲ್ಲಿ! ಈಗ ತುಂಬ ಬದಲಾಯಿದು;
~

ಪ್ರತಿ ಒರಿಶದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಷಷ್ಟಿಯ ದಿನ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಲ್ಲಿ ಚಂಪಾಷಷ್ಟಿ. ವಿಶೇಷ ಜೆನ ಸೇರ್ತ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ.
ಈ ಒರಿಶದ ಜಾತ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ – ೧೧-ದಶಂಬ್ರ-೨೦೧೦ಕ್ಕೆ ಕಳಾತು.
ಹೋಪಲಾತಿಲ್ಲೆ ನವಗೆ, ಬೇರೆ ಅಂಬೆರ್ಪಿನ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ. :-(
ಆರಾರು ಹೋಯಿದವೋ ಬೈಲಿಂದ, ಉಮ್ಮಪ್ಪ, ಗೊಂತಾಯೆಕ್ಕಷ್ಟೆ.

ಆದರೆ ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮದಲಿಂಗೇ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋರು.
ಪಡುವಲಾಗಿ ಕೊಡೀಯಾಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಂದ ಹಿಡುದು, ಮೂಡ್ಳಾಗಿ ಕೊಡೀಯಾಣ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಒರೆಂಗೂ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು.
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಸ್ರಷ್ಟಿ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರತ್ರೆ ಕೇಳಿರೆ ಹೇಂಗೆ – ಕಂಡತ್ತು. ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನಲ್ಲಿಂದ ಬಪ್ಪಗ ಅವರಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಬಂದೆ..
~
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರ ಸುರುವಿಂಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತ ಹೆಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಡ. ಹಾಂಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದೇವರು ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳ್ತವಡ.
~
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸಂದ ಮದಲಾಣ ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ಒಂದು ಗವುಜಿ ಇದ್ದಡ, ಷಷ್ಟಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನ ಮದಲೇ.
ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಮೂರ್ತ – ಹೇಳ್ತದಡ ಅದರ. ರೂಪತ್ತೆ ಮನೆ ಟಯರೀಸಿನ ಮೇಗೆ ಕಪ್ಪು ಟೇಂಕಿ ಒಂದಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ಆ ಟೇಂಕಿಯಷ್ಟಕೆ ಇಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ!
ಒಂದಲ್ಲ – ಎರಡು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇದ್ದಡ – ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು – ಹೇಳುದಡ ಅದರ. ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಒಲೆಗೆ ಮಡಗುದು.

ಷಷ್ಟಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಪೂರ ಕಳುದ ಮತ್ತೆಯೇ ಅದರ ಒಲೆಂದ ಇಳುಗುದು. ಅಶನ ಬೆಂದೊಂಡೇ ಇಪ್ಪ ಕ್ರಮ ಅಡ ಅದರ್ಲಿ.
~

( ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಷಷ್ಟಿ ರಥ ಎಳವದು. (http://kukketemple.com ಲಿ ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಡ. )

~
ಜಾತ್ರಗೆ ರಥ ವಿಶೇಷ; ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಥ ಇದ್ದು. ಒಂದು ಪಂಚಮಿ ರಥ, ಸಣ್ಣದು. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಥ – ಷಷ್ಟಿಗಿಪ್ಪದು.
ಈ ದೊಡ್ಡ ರಥ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಡ, ಇಡೀ (ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ) ಜಿಲ್ಲೆಲೇ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಅಡ – ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳಿದವು.
ಅಂಬಗ ಮುತ್ತಪ್ರೈಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ರಥವೋ? – ಕೇಳಿದೆ.
ಇದು ಈಗಾಣ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಶಂಬಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಕತೆ; ನೀನು ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಪೆರಟ್ಟು ಕೇಳಿರಾಗ – ಹೇಳಿ ನೆಗೆಮೋರೆಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊರಳುಸಿದವು.
ಪುತ್ತೂರು ರಥ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವೋ – ಉಮ್ಮಪ್ಪ! ಅದಿರಳಿ.
~
ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಇರುಳೇ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದಡ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಲ್ಲಿ.
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ರಥಲ್ಲಿ ಕೂರುಸಿ ಆ ಸಣ್ಣ ರಥಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಲೆ ಹೋಪದು – ಸಣ್ಣ ರಥ ಹೇಳಿರೂ ಸಾದಾರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದಡ ಅದು.
ಮುಂದೆ ಒರೆಂಗೆ ಬಂದು ಆ ಜೋಡುಮಾರ್ಗದ ಹತ್ತರೆ ಒಪಾಸು ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಂತಾಗಿ ಹೋವುತ್ತದು. ಈಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೈಟುಗೊ ಆಯಿದಲ್ಲದೋ – ಮದಲಿಂಗೆ ಪೂರ ದೊಂದಿಯೂ – ಗೇಸುಲೈಟುದೇ ಅಡ.
ಇರುಳಾಣ ಮಂದ ಬೆಣಚ್ಚಿಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಗವುಜಿ ನೋಡ್ತದು ಕೊಶಿಯೇ ಅಡ. ಆ ರಥ ಎಳೆತ್ತದು ಗವುಜಿಯೇ ಗವುಜಿ ಅಡ.
ಮರದಿನ ಷಷ್ಟಿ ರಥ ನೋಡ್ಳೆ ಎಡಿಗಾಗದ್ದೋರು ಮುನ್ನಾಣದಿನವೇ ಬಂದು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಪ್ರಸಾದ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತವಡ.
~
ಮರದಿನ ಷಷ್ಟಿ; ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಮದುವೆ ಆದ ದಿನವೂ ಅಪ್ಪು, ಪಾರ್ವತಿ ವ್ರತಂದಾಗಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿ ಆದ್ದದೂ ಅಪ್ಪು.
ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒರಿಶಂಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಆವುತ್ತು.

ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಿ ಹಾವುಗೊಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.
ಅದರ್ಲಿಯೂ ಹಾವನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವರಿಂಗೆ ಇನ್ನುದೇ ಬೆಲೆ. ಹಾಂಗಾಗಿ, ಊರೂರಿಂದ ಪೂರ ಬಂದು ನೋಡುಗು.

ಗಿರಿಗೆದ್ದೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಒಂದರಿ ಕುಮಾರಪರ್ವತದ ತಲೆಂಗೆ ಹತ್ತಿ, ಒಂದು ದೀಪ ಮಡಗುತ್ತ ಕಾರ್ಯವೂ ಮಾಡುಗಡ, ಗಣೇಶಮಾವ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಅದಲ್ಲದ್ದೆ ಅಲ್ಯಾಣ ಮಠ, ಆದಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಹತ್ತರಾಣ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಕರುದೇ ಬಂದು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಚೆಂದ ನೋಡ್ತದಡ.
ಇಂದು ಜಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಥಲ್ಲಿ.
~
ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾನಪದ ಕತೆ ಹೇಳಿದವು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ – ನಮ್ಮದರ್ಲಿ ಕತೆಗೊಕ್ಕೆ ಏನೂ ಬರೆಗ್ಗಾಲ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ.
ಅದರ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಂಗಿದ್ದರಂತೂ ಏನೂ ಬರೆಗ್ಗಾಲ ಇಲ್ಲೆ!

ಒಂದರಿ ವಾಸುಕಿಗೂ, ಗರುಡಂಗೂ ಜಗಳ ಆತಡ.
ಗರುಡನ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲದೋ, ವಾಸುಕಿ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಜಗಳ ಅಪ್ಪದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ; ಬಟ್ಯಂಗೂ – ಕೋಳಿಗೂ ಆದ ನಮುನೆ!
ವಾಸುಕಿ ಬಂದು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಹುಗ್ಗಿನಿಂದನಡ.
ಹಾಂಗೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಜಾತ್ರೆದಿನ ಗರುಡ ಮೇಗಂದಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿದನಡ, ವಾಸುಕಿಯ ಕಂಡತ್ತು!
ಚೆಲಾ – ಇಷ್ಟು ಗವುಜಿ ಮಾಡ್ತನಾ ವಾಸುಕಿ, ಅವನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲೆ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತರೆ ಬಂದು ನೋಡುವಗ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನನ್ನೂ ಕಂಡತ್ತು.
ಓ -ಇದು ವಾಸುಕಿಯ ರೂಪಲ್ಲಿಪ್ಪ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಗರುಡ ಹೋದನಡ. ಹಾಂಗೆ, ಇಂದಿಂಗೂ ಷಷ್ಟಿದಿನ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ದೊಡ್ಡರಥ ಎಳೇಕಾರೆ ಗರುಡ ಬಂದು ರಥವ ನೋಡಿ ಹೋಕಡ.
~

ದೊಡ್ಡರಥ ಎಳವದೂ ಹಾಂಗೇ, ಮುನ್ನಾಣ ದಿನ ಎಳದ ಹಾಂಗೆ ಆ ಜೋಡುಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲೆ ಇಲ್ಲೆ.
ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದರ ತಿರುಗುಸಲೆ ಸುಲಬ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ! ಹಾಂಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಳಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಕು, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಳಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕು!
~
ರಥ ಎಳವದು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಹೊಡೆಲಿ ನಾಗರಬೆತ್ತ ದಾರಾಳ.
ಒಳ್ಳೆತ ಗಟ್ಟಿ, ಮಾಷ್ಟ್ರನ ಕೈಲಿದ್ದರಂತೂ ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ! 😉
ಹಾಂಗಾಗಿ, ಈ ರಥಕ್ಕೂ ನಾಗರಬೆತ್ತದ್ದೇ ಬಳ್ಳಿ.
ದೊಡ್ಡರಥ ಎಳದ ಬಳ್ಳಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಶೆಗ್ತಿ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಊರಿಲಿ ನೆಡೆತ್ತು.
ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ರಥ ಎಳದ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ತುಂಡುಸಿ ಮನಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಕು. ವಿಷಜಂತುಗೊ, ಸರ್ಪಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ – ಈ ತುಂಡಿನ ಅರದು ಕಿಟ್ಟಿರೆ ಗುಣ ಆವುತ್ತು ಹೇಳ್ತದು ಆ ನಂಬಿಕೆ.
~
ಷಷ್ಟಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಹೇಂಗೂ ಇದ್ದನ್ನೆ, ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಊಟ! ಹಸ್ತೋದಕ ಹಂತಿ ಬೇರೆ, ಹೆರಾಣ ಅಂಬೆರ್ಪಿನ ಹಂತಿ ಬೇರೆ ಅಡ.
~
ಹಸ್ತೋದಕದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಪ್ಪಗಳೇ ಹೆರ ಜೆನಂಗೊ ಕಾದುಗೊಂಡು ಇರ್ತವಡ, ಹಸ್ತೋದಕ ಹಂತಿಯ ಮೇಗೆ ಉರುಳುಸೇವೆ ನಂಬಿಗೊಂಡೋರು ಆ ದಿನ ಉರುಳಿ ಕುಮಾರಧಾರೆಲಿ ಮಿಂದುಗೊಂಡು ಬತ್ತವು.
ಚರ್ಮರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗೊಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತದು ಊರೋರ ನಂಬಿಕೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದು ಲೊಟ್ಟೆ. ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತದು ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ(ಲ್ಲದ್ದ)ಜೀವಿಗೊ, ಮಾಯಾವತಿಯ ಓಟಿನೋರು ಎಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡದವಡ.
ಹರಕ್ಕೆ ನಂಬಿಗೊಂಡದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹುಡ್ಕಿರೆ ಅಕ್ಕೋ ಭಾವಾ? – ನಿಂಗಳೇ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದಲೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕಂಗೊ ಆಚವರ ಹತ್ರೆಯೂ ಇದ್ದು. ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ.
ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ..?
~
ಷಷ್ಟಿ ಕಳುದ ಮೇಗೆ ಆರು ದಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿ ಬತ್ತಲ್ಲದೋ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ!
ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹಿಂದೆ, ಕಳುದ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ಒಲಗೆ ಮಡಗಿದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಇಳುಗಿ, ನೀರೆರದು ತೊಳದು, ಕವುಂಚಿ ಮಡಗುತ್ತ ದಿನ.

ಜಾತ್ರೆ ಹೇಳಿರೆ ಗವುಜಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜೆನರ ಗವುಜಿಯ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ರಜ ರಜ ಮಣ್ಣು, ಮಲಿನವುದೇ ಆವುತ್ತು.
ಇಡೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಆ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಕಳುದ ಕೊಳೆಯ ತೊಳಕ್ಕೊಂಬ ದಿನ.
ನಿತ್ಯಾಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಯಾರಾಗಿಪ್ಪ ಕಾಲ.

ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲುಕೋಲು ನೀರು ಎರ್ಕುಸಿ, ಸಣ್ಣ ರಥಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನ ಕೂರುಸಿ, ಆ ನೀರಿಲಿ ಎಳೆತ್ತ ಕಾಲ.
ರಥ ಎಳೆತ್ತ ಕಾರಣ ಈ ಉತ್ಸವವ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳ್ತವು.
~
ರಥ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಆನೆಯೂ ಬರೆಡದೋ – ಹಾಂಗೆ ರಥಂದ ಮುಂದೆ ನೀರಿಲಿ ಆ ಆನೆಯೂ!
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಆನೆ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ! ಮಹಾ ಪೋಕ್ರಿಬುದ್ಧಿಯುದೇ – ನೆಗೆಗಾರನ ಹಾಂಗೆ.
ನೀರಿಲಿ ನೆಡೆತ್ತ ಆನೆ ಮೇಗಂಗೆ ಪುಳ್ಳರುಗೊ ಕೈಲಿ ನೀರು ರಟ್ಟುಸುದು, ಪೋಲಿ ಎಳಗಿದ ಆನೆ ಒಂದರಿಯೇ ಸೊಂಡಿಲಿಲಿ ಕೊಡಪ್ಪಾನ ನೀರು ತುಂಬುಸಿ ಪುಸೂ..ಲನೆ ಬಿಡುದು.
ಬಿಂಗಿಮಕ್ಕೊ ಪೂರ ಚೆಂಡಿ ಮಕ್ಕೊ ಆದವು! :-)
~
ನಾಳೆ (18, ದಶಂಬ್ರಕ್ಕೆ) ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ.
ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಂಗೆ ಹೊಸಾ ಬೈಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ಹಾಂಗೆ, ಈ ಒರಿಶ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇರುಳಿಂಗೆ ಹೋಪ ಅಂದಾಜಿದ್ದು ಕಾಣ್ತು. ಸರಿ ಅರಡಿಯ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ.
~

ಷಷ್ಟಿ ಕಳುದು ಸರೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಮತ್ತೆ – ಪೌಷ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಿರುಷಷ್ಟಿ ಇದ್ದಡ.
ಷಷ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತ ಕಾರಣ ಕಿರುಷಷ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ಸಡ ಇದರ – ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವಿಶೇಷವನ್ನೂ ವಿವರುಸಿದವು.
ಹಳಬ್ಬರು ಕಿರಿಷಷ್ಟಿ ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳುಗಡ.
ಷಷ್ಟಿಗೆ ಹೋಪಲೆಡಿಯದ್ದೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುಣ್ಯಕಟ್ಟಿಗೊಳ್ತವು.

~

ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯವೇ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ.
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಚಾಮಿ ಆಸ್ತಿಕರ ದೇವರು.
ಷಷ್ಟಿ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಆಸ್ತಿಕರಿಂಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಬೈಲಿಲಿಯೂ ಆ ದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತೇ. ಊಟ ಉಪಾಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ದೇವತಾಧ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದವು.
ಊರು ಸಿಕ್ಕದ್ದೋರುದೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದವು.
– ಮುಳಿಯಬಾವ ಸೌದಿಗೆ(ದೇಶಕ್ಕೆ) ಹೋಗಿ ಸಮಗಟ್ಟು ಊಟ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆಯೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದವಡ, ಅದು ಉಪವಾಸ ಸ್ರಷ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಾರ- ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರುಮಾಡಿಗೊಂಡವಡ, ಕೇವಳದಣ್ಣ ಹೇಳಿ ನೆಗೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು! 😉
~

ಚಳಿಗಾಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ಮೈಂದಿನ ಅಡಿಲಿ ಬೆಶ್ಚಂಗೆ ಇಪ್ಪಗ,
ಉಪವಾಸ, ರಥ, ಜಾತ್ರೆ, ಬಂಡಿ, ಉತ್ಸವ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹೊಡೆಂಗೆ ಎಳೆತ್ತ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವೊ.

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರೆ ಇಡಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ತಂಪಿಲಿ ಮಡಗ್ಗು, ಅಲ್ಲದೋ?

ಸೂ: ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ವೆಬ್-ಸೈಟಿಲಿ ಷಷ್ಟಿ ರಥ ಎಳೆತ್ತದು ಕಾಣ್ತಡ, ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿಅಣ್ಣ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದ°.
http://kukketemple.com

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಷಷ್ಟಿ- ಕಿರು ಷಷ್ಟಿ; ಚಳಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪುಷ್ಟಿ!!, 5.0 out of 10 based on 4 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 39 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. vaishali avinash
  Vaishali bedrady

  Ayyo.oppanna, anu chikkamma alla chikka tange ata?. 😉

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ Reply:

  ಬೇಜಾರು ಮಾಡೆಡ ಕೂಸೇ. ಎಂಗಳ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಮೆಲಿ ನಿನ್ನ ದೂರಂದ ಕಂಡದು. ಅದೂ ಆ ಗೇಸ್ ಲೈಟಿನ ಬೆಣಂಚಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಫ್ಯೂಸು. ನಿನ್ನ ತಂಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳುವೊ. ಬೈಲಿಂಗೆ ಸುರು ಬಂದ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡತ್ತು. ಬೈಲಿಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ.

  [Reply]

  vaishali avinash

  Vaishali bedrady Reply:

  Akku maava.. :) dhanyavadango… Anu bailinge idara modalu bainde.yavaglu bappalille heli aste..

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  { ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಫ್ಯೂಸು }
  ಅಪ್ಪಪ್ಪು, ಆ ಮಂದ ಬೆಣ್ಚಿಲಿ ಎಂತದೂ ಸಮಗಟ್ಟು ಕಾಣ.
  ವೀಡ್ಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೆ ರೂಪತ್ತೆ ಮಗಳ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡತ್ತು, ಬೀಸಾಳೆಲಿ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿಯೊಂಡು, ರಥದ ಮುಂದೆ.
  ಮತ್ತೆ ನೋಡಿರೆ ಅದು ಆನೆಕುಂಞಿ! 😉

  vaishali avinash

  Vaishali bedrady Reply:

  :) :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  Gopalakrishna BHAT S.K.

  Venkateshannange dhanyavaada

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ ಮಹೇಶ

  ಅಲ್ಲ , ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರು ಇದ್ದಲ್ಲ. ಅದರ ಶುದ್ದಿಯೇ ಕಂಡಿದಿಲ್ಲೆ ?. ಅತ್ಯಾಗಿ ಹೋಯಿದಿಲ್ಲೆಯ?

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದ್ದು.
  ಕಂಬುಳಿಯ ಶುದ್ದಿ ಸುರುವಿಂಗೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೋ? ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ?

  ಅಪುರೂಪಲ್ಲಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಕಂಬುಳಿ ನೆಂಪಾದ್ದರ ಕಂಡು ಬೈಲಿನವಕ್ಕೆ ಕೊಶಿ ಆಯಿದಾತ! 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶಾಂತತ್ತೆ

  tumba laikaidu oppnna.namma ajjandra bhasheya sersigondu barava kramavude chendakke odule koshi aavuttu.
  subrahmanyada shashtige hogi banda hange aathu.
  kumara parvatada kodiyange hattule oppannanottinge hopale ondu maja.
  bachhelu gontaga nege hasya ellavu ondu koshiye koshi..
  shashtiya shuddi bhari laikaidu oppanna.
  good luck.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 5. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°
  ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದೆ ಇದ್ದ ವಿವರಂಗ ಈಗ ಗೊಂತಾತು. ಷಷ್ಟಿಯ ವಿವರಣೆ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು.
  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ನೆಗೆಗಾರನ ಪೋಕ್ರಿತನವ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು. ಪೇಪರ್ ಲಿ ದಿನಾ ಅದರ ಪೋಕ್ರಿತನದ, ಬಾಲಲೀಲೆಯ ಪಟಂಗ ಬತ್ತಾ ಇರ್ತನ್ನೇ. ಸಂತೋಷ ಆವುತ್ತು ಅದರ ನೋಡುವಾಗ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಗೆಗಾರ° ಹೇಳಿಯೇ ಅಂದಾಜು ಅಪ್ಪದು ಅದರ. 😉 :-)

  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಯೇಕ್ಕಾದರೆ ಹೇಂಗೆ ಹೋಪ ಕ್ರಮ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗೊಗೆ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು, ಎಂಗೊ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೋದ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ.
  ನಾವು ಮೊದಾಲು, ಅಗ್ರಹಾರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ( ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮೊದಲಾಣ ಕೆಲವು ಗುರುಗಳ ವೃಂದಾವನಂಗ ಇದ್ದು) ಹತ್ತರೆ ಹರಿವ ಕುಮಾರಧಾರೆಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳದು, ಅಥವಾ ಮಿಂದು, ಸೋಮನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ವನದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು, ಆದಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ.

  ಹಸ್ತೋದಕ ಹಂತಿಯ ಮೇಗೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆಗ ನಡದ್ದನ್ನೇ. ಅದು ನಾವು ಉಂಬ ಹಂತಿ ಹೇಳ್ತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುದಲ್ಲದಾ? ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋವುತ್ತು. ಅದೇ ಜನಂಗ, ಕುಮಾರಧಾರೆಲಿ ಮಿಂದು, ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಉರುಳುಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲದಾ, ಅಂಬಗ ಏಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವಿಲ್ಲೇ? ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ? ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೋ? ಬಾಳೆಲಿ ಆರೂ ತುಪ್ಪವು.., ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುದೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆಯಾ? ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಲೆ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನೆಲಲ್ಲಿ ಉಂಬ ಕ್ರಮ ಇದ್ದು. ನಾವು ಬಾಳೆಲಿ ಉಂಬಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತರೆ ಇಪ್ಪವ್ವು ನೆಲಲ್ಲಿ ಉಂಬಗ ನವಗೆ ಉಂಬಲೆ ಎಡಿತ್ತಾ?

  ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಹೊಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆತ್ತದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚುಬ್ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಶುದ್ದಿ ಬರದ್ದಾ° ಇಲ್ಲೆಯಾ? ಹೊಳೇಲಿ ಕಲ್ಲು ರಾಶಿ ಮಡುಗುದು. ಅಂಬಗ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪದು ಸರಿಯಾ? ನಾಳೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಮವೇ ಆಗಿ ಬೆಳದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಆಗಿ ಹೋಕಲ್ಲದಾ? ಈ ನಂಬಿಕೆ ಜನಂಗಳ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಂಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಪದಲ್ಲದಾ?
  ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಗಿಯೇ ಮಡುಗುತ್ತ°. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರಕ.
  ಒಂದೊಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು.

  [Reply]

  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ

  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ Reply:

  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಪಗ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಹ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಂಡು ಮುಂದಂಗೆ ಹೋಯೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತ ವಿವರವ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು ಲಾಯಿಕ ಆತು.
  ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದ ವಿಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.
  ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಯಲಿಂಗೆ ಇಳುದವಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲದ್ದರೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗೊ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಹೇಳುವದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ.
  [ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಗಿಯೇ ಮಡುಗುತ್ತ°. ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರಕ.]- ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊಶೀ ಆತು.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಶ್ರೀಅಕ್ಕಾ..
  ಭಾರೀ ಲಾಯಿಕದ ಒಪ್ಪ ಬರದಿ ನಿಂಗೊ! ಕೊಶೀ ಆತು.
  ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಆ ಗೆರೆ ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಕೊಶಿ ಆತು.

  ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೆದುಮಾಡಲಿ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 6. ಡೈಮಂಡು ಭಾವ
  ಸೂರ್ಯ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ… ಸುದ್ದಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು…‍ ‍ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ‘ಸ್ರಷ್ಟಿ’ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇತಿಹಾಸದ ವಿವವರಣೆ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ…. ಲಾಯ್ಕಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ
  ಅಭಿನಂದಬೆಗೊ…

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಅಪ್ಪು ಕೆಪ್ಪಣ್ಣೋ..
  ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಳೇಬೇಕಾದ ಗವುಜಿ.
  ಮುಂದಕ್ಕೇವಗಾರು ದೇವರೆತ್ತುಸಿರೆ ನಾವೊಂದರಿ ಹೋಪೊ°, ಅಲ್ಲದೋ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿವಿಜಯತ್ತೆವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಅಕ್ಷರ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಅಕ್ಷರದಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°vreddhiಪವನಜಮಾವವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಮುಳಿಯ ಭಾವಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಕೇಜಿಮಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಚುಬ್ಬಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಒಪ್ಪಕ್ಕಪುಟ್ಟಬಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ