ರೂಪತ್ತೆಯ ಕಾರಿಲಿ ಜಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೆಡ..!!

ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಮಾಡಾವಿಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದು ನಾವು, ಅಪುರೂಪಲ್ಲಿ!

ಓ!  ಮಾಡಾವಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಅರಡಿಯದೋ ಏನೋ, – ಪಂಜೆಂದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ಇದ್ದು ಮಾಡಾವಿಲಿ, ಬೈಲಕರೆ ಗಣೇಶಮಾವಂಗೆ ಹತ್ತರೆ ನೆಂಟ್ರು – ಅಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳಿಕೂಸಿನ ಬಾರ್ಸ ಇತ್ತಿದಾ, ನವಗೂ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದು.
ಹಾಂಗೆ ಬೈಲಕರೆಗಣೇಶಮಾವನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೋದ್ದದು…
ಉದೆಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೈಲಿಂದ ಹೆರಟದು, ಮುನ್ನಾದಿನ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡ ಹಾಂಗೆ.
ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವನೋ, ದೊಡ್ಡಬಾವನೋ ಮಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೈಕ್ಕು ಅರಡಿಗು, ನವಗೆ ಬೈಕ್ಕು ಅರಡಿಯ ಇದಾ – ಹಾಂಗಾಗಿ ಉದಿಯಪ್ಪಗಾಣ ಕೃಷ್ಣಬಸ್ಸೇ ಗೆತಿ.

~

ಪುತ್ತೂರಿಂಗೆ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎಂಟೂವರೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟುಬಸ್ಸೇ ಆಯೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಇದಾ, ಅದುದೇ ಹಾಂಗೆ, ಹುಣ್ಣಮಗೊಂದು ಅಮಾಸೆಗೊಂದು ಇಪ್ಪದು!
ಹಾಂಗೆ ಬಷ್ಟೇಂಡಿಲಿ ಕಾದೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆಯೊ. ಪಕ್ಕನೆ ಬಸ್ಸೂ ಬಂತಿಲ್ಲೆ..
ಒಂದು ಪೇಪರು ತೆಗದು ಓದಿ ಆತು – ಎಲ್ಲಾ ಪುಟವುದೇ..
ಗಣೇಶಮಾವ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗದವು, ಅದನ್ನುದೇ ಓದಿ ಆತು. ಎರಡೂ ಪೇಪರಿನ ಎಲ್ಲಾಪುಟವನ್ನೂ ಇಬ್ರಿಂಗೂ ಓದಿ ಆತು, ಉಹೂಂ! ಬಸ್ಸೇ ಬಾರ!!
ಡ್ರೈವರಂಗೆ ಮರದತ್ತೋ ಅಂಬಗ – ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕನುಪ್ಯೂಸು ಬಂತು ಒಂದರಿ.!

ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂತರ ಮಾಡುಸ್ಸು, ಬೇಗ ಹೆರಟ್ರೂ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಿರೆ ಉಂಡದೂ ಉಂಡ ಹಾಂಗೆ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆಡ ಗಣೇಶಮಾವಂಗೆ! 😉
ಕಾರಿಲಿ ಹೋಪೊ° – ಹೇಳಿದವು ಗಣೇಶಮಾವ. ಅಕ್ಕಂಬಗ – ಹೇಳಿ ತಲೆಆಡುಸಿದೆ – ನವಗೆ ಬಸ್ಸಾದರೆಂತ – ಕಾರಾದರೆಂತ?
ಮದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಂಬಲಪ್ಪಗ ಎತ್ತಿರಾತು, ಅವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರತೊಳವಲೆ ತಡವಾಗದ್ರೆ ಆತಿದಾ!
~

ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವಂಗೆ ಅರಡಿಗು – ಅಲ್ಲೇ ಬಷ್ಟೇಂಡಿನ ಬಲತ್ತಿಂಗೆ ಮೇಗಂತಾಗಿ ಹೋದರೆ ಮಾಡಾವು ಕಾರುಗೊ ಇರ್ತು.
ಕಾರಂತಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನ ಶಾಲೆಯ ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡೆಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೋವುತ್ತ ಬಸ್ಸುಗೊ ನಿಂದುಗೊಂಡಿರ್ತಿದಾ, ಆ ಬಸ್ಸುಗಳ ಬೆನ್ನಿಂಗೆ – ಅನಿತಾಮಿಲ್ಲಿನ ಎದುರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಈ ಮಾಡಾವು ಕಾರುಗೊ.
ಮೊನ್ನೇಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರನ ಹಾಂಗೆ ಬೆಳಿಬೆಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು. ಅಂಬಾಸಿಡರು ಮೋಡೆಲು.
ಡೀಸಿಲು ಹಾಕಿ ಓಡುಸುತ್ತದು. ಪೆಟ್ರೋಲು ಪುರೇಸೆಕ್ಕೆ ಈಗಾಣ ರೇಟಿಲಿ!

ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕಾರುಗೊ, ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂದದು!!

ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕಾರುಗೊ, ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂದದು!!

ಅಡಕ್ಕಗೆ ಏರದ್ದೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಏರಿರೆ ಕಷ್ಟವೇ ಇದಾ! ಅಲ್ಲದೋ?

ಸುಮಾರು ಜೆನರ ಕಾರುಗೊ ಇತ್ತು, ಸಾಲಾಗಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು.
ಗಣೇಶಮಾವ ಆ ಸಾಲಿನ ತೋರುಸಿಗೊಂಡು ಹೇಳಿದವು – ನೋಡು ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ಅದು ಕ್ಯೂ ಅದಾ – ಪಷ್ಟು ಬಂದವ° ಪಷ್ಟು ಹೆರಡ್ಳೆ ಅಡ- ಹೇಳಿಗೊಂಡು!
ಮಾಡಾವು ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆಗೆ – ಆಚಕರೆಮಾಣಿಯ ತಂಗೆಯ ಊರಿಂಗೆ – ಹೋವುತ್ತ ಕಾರಣ ಬೆಲ್ಲಾರೆಬೆಲ್ಲಾರೆ ಹೇಳಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತವು ತುಳು ಡ್ರೈವರಂಗೊ.
ಜೆನ ದಿನಿಗೆಳುವಗ ಎಲ್ಲೊರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತವು – ಎಲ್ಲೊರೂ ಸೇರಿ ಸಾಲಿನ ಸುರೂವಿನ ಕಾರಿಂಗೆ ಜೆನ ತುಂಬುಸಿ ಕಳುಸುದು.
ಅವಂದು ಹೆರಟ ಕೂಡ್ಳೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತಾಣ ಕಾರಿಂಗೆ ಜೆನ ತುಂಬುಸುತ್ತ ಕಾರ್ಯ. ದಿನ ಉದಿಯಾದರೆ ಆ ಸಾಲು ಸುರು ಆವುತ್ತು. ಮೂರು ಸಂಧ್ಯೆಯಒರೆಂಗೆ ಇರ್ತು!
ಇದೇ ನಮುನೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಬೆಳ್ಳಾರೆಲಿದೇ ಇದ್ದಡ್ಡ..!
ಎರಡು ದಿಕ್ಕೆದೇ ಕ್ಯೂ ನೋಡಿಗೊಂಬಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೆನ ಇಲ್ಲೆಡ, ಅದರಷ್ಟಕೇ ಅಪ್ಪದು. ಎಲ್ಲೊರುದೇ ಕ್ಯೂಪಾಲಕರೇ.

ಹ್ಮ್, ಅದಿರಳಿ.
ಕ್ಯೂವಿಲಿ ಜೆನ ಹಿಡಿಯದ್ರೆ ಇನ್ನಾಣ ಕಾರು ತುಂಬುಸಿಗೊಂಡು ಬತ್ತು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೆನವೇ ಆಗದ್ರೆ ಅದರ ಹೊತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಹೆರಡುಗು, ದಾರಿಲಿ ಜೆನ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಹಿಡಿತ್ತಷ್ಟೂ ಹಾಕುಗು.
ಹಿಡಿತ್ತಷ್ಟೂ ಜೆನವೂ ಬಕ್ಕು! ಎಲ್ಲೊರುದೇ ಬಕ್ಕು – ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿರೆ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿಂಗೆ ಹೋಪದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳ್ತದು ಮುಖ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಪುತ್ತೂರಿಂಗೆ ಹೋಯೆಕ್ಕಾದ್ದು ಮುಖ್ಯ!
ಬಸ್ಸಿಲಿ ಆದರೂ ಸರಿ, ಕಾರಿಲಿ ಆದರೂ ಸರಿ, ಅಕೇರಿಗೆ ಆರದ್ದಾರು ವಾಹನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸರಿ.
~

ಕಾರಿನವು ತುಂಬುಸಿದಷ್ಟೂ ಜೆನಂಗಳೂ ತುಂಬುಗು!
ಹ್ಮ್, ಅಪ್ಪು, ತುಂಬುಸುದೇ.
ಪೇಟೆಮಟ್ಟಿಂಗೆ ನೋಡಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರು ಕಾರಿಲಿ – ಮೂರು ಜೆನ ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ, ಇಬ್ರು (- ಡ್ರೈವರೂ ಸೇರಿ) ಮುಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ – ಒಟ್ಟು ಐದು ಜೆನ ಹಿಡಿತ್ತದಲ್ಲದೋ!
ಇವು ಐದು ಜೆನವ ಮುಂದಾಣ ಸೀಟಿಲೇ – ಡ್ರೈವರನ ಬಿಟ್ಟು – ಐದು ಜೆನ ತುಂಬುಸುತ್ತವು!!!
ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ? ಕನಿಷ್ಟ ಎಂಟು!!

~

ಅರ್ನಾಡಿಭಾವ° ಕೆರಿಶಿಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಡಗಿದ ಹಾಂಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಒಯಿಶುತ್ತವು, ಕ್ರಮಲ್ಲಿ!
ಡ್ರೈವರಂಗೊಕ್ಕುದೇ ಅಷ್ಟು ಸರುವೀಸು ಇರ್ತು. ಅವಕ್ಕೆ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ – ಹೋಪವಕ್ಕೂ ಕೂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತು!
ಒಂದುವೇಳೆ ಅರಡಿಯದ್ದವ° ಹೋದರೆ ಡ್ರೈವರುಗಳೇ ಹೇಂಗೆ ಕೂರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವು.

ಒಂತೆ ದುಂಬು – ಒಂತೆ ಪಿರವು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು, ಅವಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಆಯೆಕ್ಕಷ್ಟು ಜೆನ ಆಗದ್ದೇ ವಿನಾ ಸಮಾದಾನ ಆಗ.
ಅಂತೂ ಅಂಬಗ ಸಾದಾರ್ಣ ಜೆನ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾರು ತೋರುಸಿ ಎಂಗಳತ್ರೆ ಹತ್ತಲೆ ಹೇಳಿದವು.
ಎದುರಾಣ ಸೀಟಿಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಕೂಪದು. ಗೆಂಡುಮಕ್ಕೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡ್ರೈವರನ ಹತ್ತರಾಣ ಜಾಗೆಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೂರ್ತವು. ಗೇರಿನ ಕುಟ್ಟಿಯ ಆಚೀಚೊಡೆಲಿ ಕಾಲು ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರೆಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂದವಂಗೆ ಒರಗಿಕ್ಕಲೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. ಪ್ರತೀ ಸರ್ತಿ ಗೇರು ಕುಟ್ಟಿಯ ಆಡುಸುವಗ ಈ ಜೆನ ಕಾಲಿನ ಒಂದರಿ ಹಂದುಸೆಕ್ಕು, ಪಾಪ!

ಅಲ್ಲಿಂದ ಅತ್ಲಾಗಿ ಕೂದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಒಬ್ಬ ಸೀಟಿನ ಹಿಂದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೀಟಿನ ಎದೂರು – ಹೀಂಗೇ ಕೂಪಲೆ. ಇನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇ ಹಿಡಿಯ ಹೇಳಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲುಸುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸೀರೆಯ ಇಸ್ತ್ರಿಪೂರ ಹಾಳಕ್ಕು, ಪಾಪ!
ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆರುದೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತದು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ ಮಾಂತ್ರ, ಅದಿರಳಿ!!
ಕಾರಿನ ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ ಕೂರ್ತದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು!!
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಪದುದೇ ಹಾಂಗೆ, ಅಗಾಲ ಸೀಟಿನ ಅಂಬಾಸಿಡರಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೀಟಿನ ಕೊಡೀಲಿ ಕೂಪಲೆ, ಒಬ್ಬ ಸೀಟಿನ ಹಿಂದೆ ಕೂಪಲೆ – ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ- ಇಸ್ಪೇಟು ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಂಗೆ!!
ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ ಎದೂರಾಚಿ ಕೂರ್ತವಂಗೆ ಕೂದ್ದದು ಕೂದ ಹಾಂಗೆ ಆಗ, ಪಾಪ!

ತರವಾಡುಮನೆ ಗೋಣಂಗೊ ಬೈಪ್ಪಾಣೆಲಿ ಮೋರೆ ಮಡಗುತ್ತ ಹಾಂಗೆ – ಎದುರಾಣ ಸೀಟಿನ ಎರಗುತ್ತಕಟ್ಟಗೆ ತಲೆ ಮಡಗಿ ಕೂರೆಕ್ಕು. ಅವನ ಗಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆದರುಸೆಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಎಂತಕೇ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಲೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ..!
ಅವನಿಂದ ಅತ್ಲಾಗಿತ್ಲಾಗಿ ಹಿಂದಂಗೆ ಎರಾಗಿ ಕೂದವ ಪುಣ್ಯವಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿಕ್ಕೆಡಿ, ಅವನ ಕಾಲಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೆನ ಬಪ್ಪಲಿದ್ದು.

ಕಾಲಮೇಲೆ ಕೂದ ಜೆನವುದೇ ಪೂರ್ತಿ ಪುಣ್ಯವಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜಮಾಡ್ಳೆ ಎಡಿಯ – ಅವನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು! ಪಾಪ!
ಇನ್ನು ಎದುರಂಗೆ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೆ – ಹೇಳುವನ್ನಾರವೂ ಒಬ್ಬನ ಕಾಲಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂರ್ತ ಒಯಿವಾಟು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದು.
ಪ್ರಾಯ ಆಗಿ ಗೆಂಟು ಬೇನೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾಲಮೇಲೆ ಕೂದಿಪ್ಪಗ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು. ಅದಲ್ಲದ್ದೆಯೂ ಕೆಲವು ಜೆನಕ್ಕೆ ಎಡೆದಾರಿಗೆತ್ತುವಗ ಎರುಗುಹರದ ಹಾಂಗೆ ಕೊಚ್ಚೆಕಟ್ಟುದುದೇ ಇದ್ದು. ಪಾಪ!
ಊರೊಳದಿಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪದಾದರೆ ಕಾರಿಲಿ ಹೋಪಗ ಕಾಲಮೇಲೆ ಕೂಪಗ ಕೂಸಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಅಪ್ಪು! ಪಾಪ! 😉
ಸೀಟಿನ ಮುಂದೆ ಕೂದವಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಬೆಶಿ ಎಂತರ ಹೇಳಿರೆ, ಮಾಪುಳ್ಚಿಗೊ ಬಂದರೆ ಅವರ – ಪಿಳ್ಳೆಗೊ, ಕುರುಳೆಗೊ ಇರ್ತವಿದಾ ಸುಮಾರು! – ಆ ಪಿಂಡಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಸೀಟಿನ ಮುಂದೆ ಕೂದವರ ಕಾಲಮೇಲೆ! ಪಾಪ!

ಈ ಮಾಪುಳ್ಚಿಗೊ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಪತ್ರೆಯ ಇದ್ದು.
ಅವರ ಕೈಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಕರಿ ತೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆ – ಕೊಳಕ್ಕು ನಾರಟೆ ಮೀನು ಇಪ್ಪಂತಾದ್ದು. ಹತ್ತರೆ ಆರು ಕೂಯಿದವು ಎಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುಲಿಲ್ಲೆ. ಕೈಲಿಪ್ಪದರ ಹತ್ತರಾಣೋರ ಮೈಗೆ ತಾಗುಸಿಗೊಂಡೇ ಕೂರುಗು. ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವಂಗೆ ಒಂದರಿ ಹೀಂಗೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ ನಾಕು ಸರ್ತಿ ಮಿಂದಿದನಡ!

ಇನ್ನು ಮಾಪ್ಳೆಗಳದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಕತೆ. ಘಮ್ಮನೆ ನಾರ್ತ ಸೆಂಟು ಹಾಕಿಗೊಂಡು ಬತ್ತವು. ಮಿಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿರ್ತೋ ಏನೊ ಉಮ್ಮಪ್ಪ! ಹತ್ತರೆ ಕೂದವಂಗೆ ನಾಕು ದಿನಕ್ಕೆ ತಲೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ.
~

ಎಂಟೂ ಐದೂ ಕೂಡಲಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಜೆನ ಆಗದ್ದೆ ಕಾರು ಷ್ಟಾರ್ಟು ಆಗ ಇದಾ!
ಎಂಗಳೂ ಕೂದೆಯೊ. ಗಣೇಶಮಾವಂಗೆ ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ ಎರಾಗಿ ಕೂಪಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಗಣೇಶಮಾವನ ಕಾಲಿಲೇ ಕೂಪಲೆ.
ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕೂಯಿದನೋ – ಏನೋ!
ಈಗ ಈ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಅವಕಾಶ ಆತು. ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂದರೆ ಗಣೇಶಮಾವ ಬಡಿಗೆ ತೆಗಗೋ ಏನೋ – ಕಾರಿಲಿ ಬೇರೆ ಪೋಕಿಲ್ಲೆ ಇದಾ, ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಡ್ರೈವರನೇ ಅಲ್ಲದೋ? – ಹೇಳಿ ನೆಗೆನೆಗೆ ಅನುಸಿ ಗಟ್ಟಿಲಿ ಕೂದೆ ಗಣೇಶಮಾವನ ಮೊಟ್ಟೆಲಿ!

ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೆನ ಎಲ್ಲ ಸರೀ ಕೂರುಸಿ ಹೆರಟಪ್ಪಗ ಡ್ರೈವರನ ಗುರ್ತದೋರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪದೂ ಇದ್ದು.
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಡ್ರೈವರನ ಹತ್ತರೆಯೇ ಕೂರುಸಿಗೊಂಬದು, ಷ್ಟಯರಿಂಗಿನ ಸರೀ ಎದುರೆ! ಅದುವೇ ಕಾರು ಬಿಡ್ತದೋ – ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ ಹಾಂಗೆ. ಆ ಜೆನ ಕೂದ್ದರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರಂಗೇ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೆ!

ಅಂತೂ ಆಡ್ರೈವರ ಅರ್ದ ಸೀಟಿಲಿ, ಅರ್ದ ಅರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂದೊಂಡು ಕಾರು ಬಿಡುದು, ಅದುವೇ ಒಂದು ಗವುಜಿ!
ಕಾಲುನೀಡಿ ಕೂದಂಡು ಎಕ್ಸುಲೇಟ್ರು, ಕ್ಲಚ್ಚು ತೊಳಿವಗ ನವಗೆ ಅದರ ನೋಡ್ಳೇ ಒಂದು ಗವುಜಿ!!
ಕೆಲವು ತಿರ್ಗಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೆರ್ಪು ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಕಾಲಿಲಿ ಪರಡುದರ ಕಂಡ್ರೆ ರೂಪತ್ತೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾರುಬಿಡುದರ ಅನುಸಿ ಹೋವುತ್ತು. ಪಾಪ!!
ಹೆರಟು ಅರ್ದ ಮೈಲು ಬಪ್ಪಗ ಯೇವದಾರು ಅಂಗುಡಿ ಎದುರೆ ನಿಂಬಲಿರ್ತು. ಆರದ್ದಾರು ಎಂತಾರು ಸಾಮಾನೋ – ಗೋಣಿಯ ಕಟ್ಟವೋ – ಎಂತಾರು ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ತುಂಬುಸಲೆ. ಜೆನಂಗೊ ಪುತ್ತೂರಿಂಗೆ ಬಪ್ಪದುದೇ ಹೀಂಗೇ ಎಂತಾರು ಸಾಮಾನಿಂಗೇ ಅಲ್ಲದೋ?!

ಪೇಟಗೆ ಬಂದಕೂಡ್ಳೇ ಅಂಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನುಗಳ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಿ ಮಡಗುತ್ತವು, ಈ ಕಾರು ಬಂದಕೂಡ್ಳೇ ಸಾಮಾನುಗಳ ತುಂಬುಸಿಗೊಂಬದು.
ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರಗೆ ಹೊತ್ತೋಪಗಾಣ ಪೇಪರುಗಳ – ಈ ಕಾರವಲ್ಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲದೋ – ಆ ನಮುನೆದರ ಸಾಗುಸುತ್ತದು ಇದೇ ಯೇವದಾರು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈವರನ ಕೈಗೆ ಪೇಪರುಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟು, ಮೇಗೆ ಹತ್ತು ರುಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಪೇಪರು ಓದಲೆ ಪ್ರೀ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುದು. ಬೆಳ್ಳಾರಗೆ ಐಸ್ಕೀಮು ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಹೋವುತ್ತಿದಾ, ಹೋಪದು ಇದೇ ನಮುನೆ ಯೇವದಾರು ಕಾರಿಲಿ. ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ತುಂಬುಸಿರೆ ಒಳ ಕೂದವಂಗೆ ಎಂತದೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಇದು ಪೇಪರಲ್ಲ – ಅಯಿಸ್ಕೀಮು!

ಅಂತೂ, ದರ್ಬೆ ದಾಂಟುವಗ ಕಾರಿನ ಒಳದಿಕೆ, ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಷ್ಟು ತುಂಬುಗು!!
ಇನ್ನು ಜಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಕಾರೇ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಕೊಶೀಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡುದು. ಮತ್ತುದೇ ಆರಾರು ಜೆನ ಹತ್ತುಲೆ ಕೈ ಹಿಡಿಗು, ಡ್ರೈವರ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆ – ಹೇಳಿ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರುಸುಗು!  🙂
ಪೇಟೆಯ ಗವುಜಿ ಕಳುದ ಮತ್ತೆ ಕಾರಿನ ಒಳದಿಕೆ ಒಂದು ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವುತ್ತು.

ಒಬ್ಬಂಗೊಬ್ಬ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ್ದ ಮೋರೆಗೊ ಇದ್ದರೂ ಹೊತ್ತುಹೋಪಲೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತಾಡುಸಲೆ ಸುರು ಮಾಡ್ತವು!
ಕೇವಲ ಒಂದು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲು ಹೋಪಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತ ಗುರ್ತ ಆಗಿರ್ತು.
ಒಬ್ಬನ ಕಾಲಮೇಲೆ ಕೂಪ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಹೇಳಿರೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಆತ್ಮೀಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹೇಳಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ.
ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪೇಪರು ಕಂಡ್ರೆ, ಅದರ ನಾವು ಓದದ್ರೆ ಸರಿ – ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಎಳಕ್ಕೊಂಗು. ಆ ಎಳವ ರೀತಿಲಿಯೇ ಪೇಟೆಲಿ ಹೇಳ್ತ ಎಕ್ಸು ಕ್ಯೂಸುಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕು! ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಆದಮತ್ತೆ ತೆಕ್ಕೊಂಬಗ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೇ ಮಡುಸಿ ಕೊಡುಗು. ಆ ರಶ್ಶಿಲಿ ಪೇಪರು ಬಿಡುಸಿ ಓದುದುದೇ ಒಂದು ಕಲೆ.

ಪೇಪರು ತೆಕ್ಕೊಂಬಗ ’ದೂರಾ?’ – ಎತ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುಗು. ಮಾಡಾವು ಜೋಯಿಸರಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಎಂತೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಯೋ – ಜಾತಕಪಟ ಹೊಂದುಸುಲೋ ಮಣ್ಣ ಹೋಪದು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಓ ಓ!! ಹೇಳಿತ್ತು ಆ ಜೆನ.
ಮಾಡಾವಿಂದ ಎರಡು ಮೈಲು ಮುಂದೆ ಅಂಕತ್ತಡ್ಕದ್ದಡ ಅದು, ಮೋನಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಡ, ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಎಂತದೋ ಕೆಲಸಲ್ಲಿಪ್ಪದಡ, ಆಯಿತ್ಯವಾರ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಊರಿಂಗೆ ಬಪ್ಪದಡ, ಮನೆಲಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರ ಅಡ, ತಂಗೆಯ ಮದುವೆ ಆತಡ, ಬದಿಯಡ್ಕ ಹೊಡೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದಡ – ಎಂತೆಂತದೋ ಮಾತಾಡಿತ್ತು!

ಎಂಗೊ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಿನೊಳದಿಕೆ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲೊರುದೇ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು.
ವಿಶಯವಾರು ನೋಡಿರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕರೆಂಟು, ಮಳೆ – ಪೋನು, ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟು, ಯೇವದೋ ಜೆನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿ ಇಪ್ಪದು – ಎಲ್ಲವೂ ಬಂತು. ಆರಾರು ಯೇವದರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತದು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ನೆಂಪಿಲ್ಲೆ, ಅದಿರಳಿ.
ರಜ ಮಾತಾಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಕುಂಬ್ರ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಶೆಗ್ತಿ ಅಂಗುಡಿಯ ಎದುರು ಎತ್ತುವಗ ’ಜಪ್ಯರುಂಡೂ..’ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೊರ ಕೇಳಿತ್ತು – ಹಾಂಗೆ ಕಾರು ಒಂದರಿ ನಿಂದತ್ತು. ಎಡತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲು ಲಟಕ್ಕನೆ ತೆಗಕ್ಕೊಂಡತ್ತು, ಬೆಳಿಒಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಜೆನರ ಕಾಲಮೇಲೆ ಕೂದಂಡಿದ್ದ ಪೇಂಟಿನ ಜೆನ ಇಳುದತ್ತು. ಡ್ರೈವರನ ಹತ್ತರೆ ಬಂದು ಆಯೆಕ್ಕಾದ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋತು. ಈ ಜೆನ ಒಪಾಸು ಕೂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಯ್ಕೊಂಡತ್ತು, ಕಾಲು ಕೊಚ್ಚೆಕಟ್ಟಿದ್ದರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಳೆ ಕೂದಲ್ಲೇ ಒಂದರಿ ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಗಣೇಶಮಾವನ ಕಾಲಮೇಲೆ ಕೂದ್ದದು ನೆಂಪಾತು – ಅವಕ್ಕುದೇ ಬೇನೆ ಆವುತ್ತೋ ಏನೋ – ಇಲ್ಲೆಪ್ಪ, ಆಗ – ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾದಿ ಇಲ್ಲೆ! 😉
ಕುಂಬ್ರಂದ ರಜಾ ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪಗ ಇಬ್ರು ಕೈ ಹಿಡುದವು, ಗೆಂಡೆಂಡತ್ತಿ.
ರಶ್ಶಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿದ್ದರೂ ಡ್ರೈವರ ನಿಲ್ಲುಸಿತ್ತು. ರಶ್ಶಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿದ್ದರೂ ಅವು ಹತ್ತಿದವು.
ಕಾರಿಲಿ ಕೂದೋರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗದು ಒಬ್ಬಂಗಿಪ್ಪ ಜಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದವು. ಇಪ್ಪ ಜಾಗೆಲೇ ಹೊಂದುಸಿಗೊಂಡು, ಗೆಂಡ ಸೀಟಿಲಿ ಕೂದಂಡು, ಹೆಂಡತ್ತಿ ಗೆಂಡನ ಕಾಲಮೇಗೆ ಕೂದಂಡು, ಬಾಗಿಲು ಹಾಯ್ಕೊಂಡವು. ಕಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಯೇ ಹೋತು.

ಆ ಜೆನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತದ ಕೆಲವು ಜೆನ ಇತ್ತಿದ್ದವು ಕಾರಿಲಿ.
ಇಷ್ಟರ ಒರೆಂಗೆ ಆಗಿಯೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೊಸ ವೆಗ್ತಿತ್ವ ಸೇರಿತ್ತು. ಆ ಗೆಂಡುಮಕ್ಕೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿತ್ತು, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಯೊಂಡೇ ಇತ್ತು.
ತಿಂಗಳಾಡಿಯ ದೊಡಾ ತಿರುಗಾಸು ಎತ್ತಿತ್ತು. ಚೌಕ್ಕಾರು ಮಾವನ ಪೈಕಿ ಆರೋ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ತೆಗದು ಕೂಯಿದವಡ್ಡ – ಬಡೆಕ್ಕಿಲ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಓ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿಪ್ಪಗ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಬಸ್ಸಿಲಿ ಬಪ್ಪದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆತ್ತುವಗ ಒಂದರಿ ಒರಕ್ಕುಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಳಿದ್ದು. ಇಂದು ಕಾರಿಲಿ ಬಪ್ಪದಿದಾ – ಒರಕ್ಕು ಹಿಡುದ್ದೇ ಇಲ್ಲೆ. ಹಿಡಿವಲೆ ಆರುದೇ ಬಿಟ್ಟಿದವಿಲ್ಲೆ!!

ಜೆನಂಗೊ ಹತ್ತಿಳುದು ಆಯ್ಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು.
ಬೆಳ್ಳಾರೆಗೆ ಹೋವುತ್ತ ಕೆಲವು ಜೆನಂಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಲಿ ಯೇವದೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು. ಎಡೆದಾರಿಲಿ ಹತ್ತಿದ ಜೆನಂಗೊ ಆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪರಿಕರ್ಮಿಗಳ ಹಾಂಗೆ – ರಜರಜ ಹೊತ್ತು ಸೊರ ಸೇರುಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.

ಕಟ್ಟತ್ತಾರು – ಹೇಳ್ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರು ಎತ್ತಿತ್ತು.
ಕೆಲವು ಒರಿಶ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯರ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯಿದವು – ಹೇಳಿದವು ಗಣೇಶಮಾವ. ಗಣೇಶಮಾವಂಗೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದೇವಸ್ತಾನವೂ ಅರಡಿಗಿದಾ!

ಈಗ ನೋಡಿರೆ ಅದು ಕಾಸ್ರೋಡಿನ; ಅತವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ತುಂಡೋ – ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ ಹಾಂಗೆ ಆಯಿದು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆಪಚ್ಚೆ ಬಾವುಟಂಗೊ, ವಿಕಾರ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತದೋ ಬರಕ್ಕೊಂಡು, ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಎದುರೆ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಬ – ಕರೆಲಿ ಒಂದು ಲೋಡು ಜಲ್ಲಿ – ಎಲ್ಲವುದೇ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಒಂದು ಲೋಡು ಜಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ತವು – ಹೇಳಿ ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದರಿ ನೆಂಪಾತು!
ಅದಿರಳಿ,
~
ಕೆಯ್ಯೂರು ದೇವಸ್ತಾನದ ದ್ವಾರ ಎತ್ತಿತ್ತು.
ಅರ್ತ್ಯಡ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಯಿಸೂರಿಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರು ಕಲಿವಲೆ ಹೋವುತ್ತನಡ, ಬಂದನೋ ಏನೋ – ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಯಾರು ಕಾಣ್ತನೋ – ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆ, ಊಹೂಂ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲೆ.
ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕಂದ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ ಕಜೆಮೂಲೆಗೆ ಹೋಪದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದಾ – ಹೇಳಿ ಗಣೇಶಮಾವ ದಾರಿ ತೋರುಸಿದವು.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆನ ಇಳಿವಗ ಡ್ರೈವರಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ – ಓ ನಿಂಗಳೂ ಇದರ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದಿರೋ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಹ್ಮ್, ಗುರ್ತದ ಜೆನವೇ ಹತ್ತಿರೂ ಡ್ರೈವರಂಗೆ ಆ ರಶ್ಶಿಲಿ ಗೊಂತಾಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಇಳಿವಲಪ್ಪಗ ಗೊಂತಾದ್ದು!
ಕೆಯ್ಯೂರು ಶಾಲೆ ನೋಡಿಗೊಂಡು ಹೋದೆಯೊ – ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಡ ಈ ಶಾಲಗೆ.

ಅದರ ಎದುರು ಎತ್ತುವಗ ಕಾರು ಸಾದರ್ಣ ಕಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಎದುರಾಣ ಸೀಟಿಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜೆನ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳುದೇ, ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ ನಾಕೈದು ಜೆನವುದೇ ಇದ್ದದು.
ಶಾಲೆಯ ಎದುರಾಣ ಸರ್ತ ದಾರಿ ಕಳುದು ಒಂದು ಚಡವು ಇಳಿವಗ ಅರ್ದಲ್ಲಿ ನವಗೆ ಇಳಿವಲಾತಿದಾ.
ಮಾಡಾವು ಜೋಯಿಶರ ಮನಗೆ ಹೋಪ ದಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪದು. ಇಳಿವಲಪ್ಪ ಜಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಂಗಳೂ ’ಜಪ್ಯರ ಉಂಡು’ ಹೇಳಿದೆಯೊ – ಕಾರು ನಿಲ್ಲುಸಿತ್ತು. ಇಬ್ರಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೈಸೆ ಗಣೇಶಮಾವ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟವು.
ಕಾರು ಬೆಳ್ಳಾರೆಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೋತು, ಎಂಗೊ ಮಾಡಾವು ಜೋಯಿಶರಮನೆಯ ಮಣ್ಣಿನಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೋದೆಯೊ, ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು.
~
ಗಣೇಶಮಾವಂಗೆ ಕಾಲುಕೊಚ್ಚೆಕಟ್ಟಿದ್ದಡ, ಸರಿಮಾಡಿಗೊಂಡು ಹೋಪಲೆ ರಜ ನೆಡವಲಿಪ್ಪದು ಒಳ್ಳೆದಾತು ಹೇಳಿಗೊಂಡವು.
ಕಾರು ಇಳಿವಗ ಎಂಗೊಗೆ ಬೇಡದ್ರೂ ಆ ಊರಿನ ಸುಮಾರು ಶುದ್ದಿಗೊ ಗೊಂತಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಿಲಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಇದ್ದದು!

ಹೀಂಗೇ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಪಗ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡೆಯೊ:
ಈ ನಮುನೆ ವಾತಾವರಣ ಹೀಂಗಿತ್ತ ಜೆನಂಗಳ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕುಗಷ್ಟೇ. ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಬೆಳದೋರಿಂಗೆ ಈ ಅನುಭವಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಗು?!

ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಗಣೇಶಮಾವ ಇದೇ ಮಾಡಾವು ಜೋಯಿಶರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಕ್ಕಿ, ಮದ್ಯಾಂತಿರುಗಿ ಹೆರಟವಡ. ಮಾರ್ಗದ ಕರೆಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿತ್ತಿದ್ದವು, ಪಕ್ಕನೆ ರೂಪತ್ತೆಯ ಕಾರು ಬಂತಡ! ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾರು ಸರೀ ಬಿಡ್ಳೆ ಅರಡಿತ್ತು, ಮೊದಲಾಣ ಹಾಂಗೆ ಅಲ್ಲ!!
ಗಣೇಶಮಾವಂಗೆ ರೂಪತ್ತೆಯ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವಕ್ಕೆ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ರೂಪತ್ತೆಗೂ ಗೊಂತಾತು! ಚೆ!!
ಇನ್ನು ನಿಲ್ಲುಸದ್ದೆ ಆವುತ್ತೋ – ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತುಮಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುಸಿತ್ತಡ.
ಓ, ಎಂತಬಾವ – ದೂರ – ಹೇಳಿ ಕೇಳಿತ್ತಡ. ಹೀಂಗೀಂಗೆ – ಜೋಯಿಶರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೋನು, ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿಂಗೆ ಹೋಪದು – ಹೇಳಿದವಡ.

ರೂಪತ್ತೆ ಕಾರು, ಜಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲದ್ದದು!!

ರೂಪತ್ತೆ ಕಾರು, ಜಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲದ್ದದು!!

ರೂಪತ್ತೆಯೂ ಪುತ್ತೂರಿಂಗೇ ಹೋಪದಡ, ಆದರೆ ಕಾರಿಲಿ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ – ಹೇಳಿತ್ತಡ!!
ರೂಪತ್ತೆದು ಹದಾ ಕಾರು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ. ಎಂತ- ಐಟೆನ್ನೋ – ಎಂತದೋ ಮೋಡೆಲ್ಲು!
ಆ ಕಾರಿಲಿ ಆದಿನ ಅವರ ಗೆಂಡ ಇತ್ತಿದ್ದವು, ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬೇಗುದೇ ಹೂದಾನಿಯುದೇ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಡ, ಅಷ್ಟೇ.
ಆದರೆ ಹೊಸಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಕೂರ್ತರೆ ರೂಪತ್ತೆಕಾರಿಲಿ ಜಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೆ!!
ಈ ಸಂಗತಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ನೆಡವಗ ಮಾಡಾವು ಜೋಯಿಶರ ಮನೆಮೇಲ್ಕಟೆ ಎತ್ತಿತ್ತು.
ಚೂಂತಾರು ಬಟ್ಟಮಾವ ಜೋರು ಜೋರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುದು ಕೇಳಿಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ರೂಪತ್ತೆಯ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅನುಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತು.

ರೂಪತ್ತೆಯ ಹಾಂಗೆ ಅಂತೇ ಕಾಲಿ ಕಾರು ಓಡುಸಿರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗಪ್ಪಗ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತವು ನಮ್ಮ ನೆಡುಕೆ ಇದ್ದವೋ –ಹೇಳಿ ಆಗಿ ಹೋತು.
ಆ ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಅಜ್ಜನ ನೋಡಿ ನಿಂಗೊ, ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಜೀಪು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಿಡಿತ್ತಷ್ಟು ಜೆನರ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕು! ಆರನ್ನೂ ಬಪ್ಪದು ಬೇಡ ಹೇಳವು. ನೆರೆಕರೆಲಿ ಆರಿಂಗಾರು ಹೋಪಲಿದ್ದಾಳಿ ಅವ್ವೇ ಸ್ವತಃ ಕೇಳುಗು. ಒಪಾಸು ಬಪ್ಪಗಳೂ ಹಾಂಗೆಯೇ. ಗುರ್ತದವರ ಕಂಡ್ರೆ ಕೂಡ್ಳೆ ಹತ್ತುಸಿಗೊಂಗು.

ಅವರ ಜೀಪಿಲಿ ಹೇಂಗೆ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪದು?
ಪುತ್ತೂರುಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕಾರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೆನ ಬೇಕಾರೂ ಹಿಡಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಂಗೆ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪದು?
ಅವ್ವು ಪೈಸೆಗೇ ಮಾಡುದಾದಿಕ್ಕು. ಆದರೆ ಹೋಯೆಕ್ಕಾದವನ ಎತ್ತುಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಲ್ಲದಾ?
ಗುರ್ತ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುಸುವ ಗುಣವೂ ಇದ್ದು.

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಜಾಗೆ ಇರೆಕಪ್ಪದು ಹೃದಯಲ್ಲಿ. ಕಾರಿಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

ಒಪ್ಪಣ್ಣ

   

You may also like...

70 Responses

 1. ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆ says:

  ಮಾಡಾವುಗೆ ಕಾರಿಲಿ ಹೋಪ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲದೋ … 😛
  ಕಾರ್ ಲಿ ಜಾಗೆ ಇದ್ದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋಪದು ಬೇಜಾರಾದ ವಿಷಯವೇ ..
  ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಎಂತರ ಹೇಳಿರೆ…2 ಸರ್ತಿ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದೇ ಜನಂಗೋ ಮತ್ತಾಣ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ ಲಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯೋ ,ಅಡಕ್ಕೆಯೋ,ಹಿಂಡಿಯೋ ಆಗಿ ಕಾರ್ ನ ಲೋಡ್ capacity ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋದರೆ 2 ಸರ್ತಿ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವು ಗ್ರೆಶುತ್ತವಿಲ್ಲೇ …ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೊದ್ದು ತಪ್ಪು ಗ್ರೆಶುತ್ತವು… ಜನಂಗಳ ಈ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವೇ ಕಷ್ಟದ್ದು ..

 2. ರೂಪತ್ತೆಯ ಕಾರಿಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗೀಗ ಕೆಲಾವು ಜನಂಗಳ ಕಾರಿಲ್ಲಿ ಜಾಗೆಯೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹೋಪದು ಅದೇ ದಾರಿಲಿಯೇ ಆದರೂ, “ಎನಗೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ರಜ್ಜ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು… ಹಾಂಗಾಗಿ ನಿಂಗೊಗೆ ತಡವಕ್ಕಾ ಹೇಳಿ…” ಹೇಳಿಯೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಜಾರುಲೆ ನೋಡ್ತವು.
  ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಕಾರು ಇಪ್ಪ ಮನೆಯವಕ್ಕೆ ಮಾಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸುರು ಆವುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಕಾರು ಇಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮಾಂತ್ರ ಇಪ್ಪ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತವು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವಕ್ಕೂ ಇವಕ್ಕೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಜೆಂಬಾರದ ಮನೆಯವಂಗೆ ಗತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಕಾರು ಇಪ್ಪ ಮನೆಯವರ ಮಾಂತ್ರ ಬರ್ಸಿದರೆ ಹಾಲ್ ಎದುರು ತುಂಬ ವಾಹನ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕುಗಿದಾ… ಹಾಂಗೆ.

  • ರಘು ಮುಳಿಯ says:

   ಹರೀಶಣ್ಣಾ.. ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಆದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ,ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಆತು.. ( ಮನೆ ಯ ಕಾರು ಹೇಳಿ ಓದಿಗೊಂಬ)
   ಕಾರಿಲಿ ಹೋದರೂ ನಡದು ಹೋದರೂ ಎತ್ತೊದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲದಾ?? ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊಂತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಕ್ಕು.

   • ನಿಂಗೊ ಹೇಳಿದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಜಂಬಾರಂಗೊಕ್ಕೆ ಕಾರಿಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪವು ಊಟಕ್ಕಪ್ಪಗ ಎತ್ತುವವೇ ಹೆಚ್ಚು. ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು, ಬಸ್ಸಿಲಿ ಬಪ್ಪವು ಚೂರು ಮೊದಲೇ ಬತ್ತವು, ಸುದರಿಕೆಯೂ ಮಾಡ್ತವು. ಕಾರಿಲ್ಲಿ ಬಂದವಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿರ್ತು ಇದಾ… ಹಾಂಗಾಗಿ ಬಡುಸುತ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಜಾರುತ್ತವು.

 3. Krishnamohana(Mohananna) says:

  engala sambandadavu obba ittiddavu aa kaalakke tumba srimantaru Ambasodor caru andinge doddadu avakke navu mudantagiyu avu paduvantagiyu hovuttare duurandale kantittu kushala maataadiye kalusugu.appi tappi navu avvu ebru onde hodenge hoovuttre avakke kanle kaana ati miri sikkibiddare enage oo elli shankara bhavanalli ondu chuuru kelasa eddu hagagi ningo munduvarsi heli helugu.Hangaagi Roopatte carilli jaage elladdadu vishesha alla.

 4. ಉಷೈ says:

  ಒಕ್ಕಣಿಕೆಗೋ, ಬರೆದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ದು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *