ಸೌರ ತಿಂಗಳಿನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ದಿನ – ಪಿತೃಗೊ ಬಪ್ಪ ಸುದಿನ!

February 4, 2011 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 42 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಇಡೀ ಬೈಲಿಂಗೇ ಚಳಿ ಇದ್ದರೂ, ಅಂಬೆರ್ಪಿಂಗೆ ಚಳಿ ಇದ್ದೋ? ಇಲ್ಲೆ!
ಹಾಂಗೇ ಆಯಿದಿದಾ ಈಗ – ಈ ಚಳಿಲಿಯೂ ಬೈಲಿಲಿ ಆರಿಂಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ!
ಸುಮಾರು ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ – ಉಪ್ನಯನಂಗೊ, ಒರಿಶಾವಧಿ ಪೂಜೆಗೊ, ಎಡಕ್ಕೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಮದುವೆಗೊ, ಬದ್ಧಂಗೊ – ಎಲ್ಲವುದೇ ಗವುಜಿಗಳೇ.
ಮನೆಲಿ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರಂತೂ ಕೇಳುದೇ ಬೇಡ, ಮನೆಯೋರಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಬೆರ್ಪೇ ಮತ್ತೆ! 😉
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ್ದೆ – ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೂ ಮಾಣಿಮಟಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದವು!
ಹೀಂಗಿರ್ತ ಅಂಬೆರ್ಪಿನ ದಿನಕ್ಕೇ ಅಡಕ್ಕೆಕೊಯಿತ್ತ ಬಾಬು ಬಂದು ಅಂಬೆರ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ಸು ಇಪ್ಪದೇ. – ಜೆಂಬ್ರಂಗೊಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗದ್ದೆ, ಮನೆಲೇ ಕೂರ್ತ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಂಗೂ ಅಂಬೆರ್ಪೇ ಅಂಬೆರ್ಪು!
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರಿಂಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ.
~
ಮೊನ್ನೆ ಬೀಸ್ರೋಡುಮಾಣಿಯ ಬದ್ಧ ಕಳಾತು, ಕೂಸಿನ ಮನೆಲಿ.
ಬೈಲಿಂದ ಬೀಸ್ರೋಡಿಂಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಸಿನ ಮನಗೆ ಹೋದ್ಸು
ಒಂದು ವೇನಿಲಿ ಜೆನ ಹಿಡಿಯದ್ದೆ ಒಳುದೋರ ಒಂದು ಅಂಬಾಶಿಡ್ರು ಕಾರಿಲಿ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಸು.
ಹೆಚ್ಚಿನೋರು, ಕಳೀಯಬಾರದ್ದೋರೆಲ್ಲ ವೇನಿಲೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಕಾರಿಲಿ ಕಾಲಾಡುಸಲೆ ಜಾಗಿ ಇತ್ತು; ಮಾಡಾವು ಕಾರಿನ ನಮುನೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°, ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎದುರು ಡ್ರೈವರನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ. ಬಾಕಿಒಳುದ ಎಂಗೊ ಕೆಲವು ಜೆನ ಹಿಂದಾಣ ಸೀಟಿಲಿ.
ಅದೆಂತ ಬರೇ ಸಣ್ಣ ಸೀಟಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂಡಿಗೋಣಿಯಷ್ಟು ಅಗಲದ ದೊಡಾ ಸೀಟು. ಬೇಕಾರೆ ಎದೂರಾಚಿ ಕೂಪಲಕ್ಕು, ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಹಿಂದಂಗೆ ಎರಾಗಿಯುದೇ ಕೂಪಲಕ್ಕು! ಹೇಂಗೆ ಕೂದರೂ ಆರಾಮವೇ! ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂದಂಡು ಹೆರಟಾತು.
~
ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋಯೆಕ್ಕಿದಾ, ಕೆಲವು ಜೆನ ಹಾಂಗೆ ಒರಗಲೆ ಸುರುಮಾಡಿದವು. ನವಗೆ ಒರಕ್ಕು ಬತ್ತೋ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ! ಅದೂ ಅಪುರೂಪದ ಪ್ರಯಾಣಲ್ಲಿ, ಅದೂ ನಮ್ಮೋರೇ ಇಪ್ಪಗ!
ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡದ್ರೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಸಮಾದಾನ ಅಕ್ಕೋ –
ಹಾಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಶುರುಮಾಡಿದೆಯೊ°.
ಎದುರಾಣ ಸೀಟಿಂಗೆ ಕೈ ಮಡಗಿ, ಕೈಯ ಮೇಗೆ ಗಲ್ಲ ಮಡಗಿ ಎರಾಗಿ ಕೂದಂಡೆ, ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಮಾತಾಡಿರೆ ಸಾಕಿದಾ – ಎದುರೆ ಕೂದೋರ ಕೆಮಿ ಒಳಾಂಗೇ ಕೇಳುಗು!
~

ನಾವೆಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ, ಕುಳ್ಳಾಜೆ, ಕೋಳಿಯೂರು ಹೇಳಿ ಉಪ್ನಾನ ಹೋಳಿಗೆಗಳ ವಿಶಯ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಇದ್ದದಿನ ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಂಬಲೇ ಇಲ್ಲೆ.
ಅದೆಂತ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ – ಯೇವ ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೆ – ಕೇಳಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ-ಗವುಜಿಯ ಅಂಬೆರ್ಪಿನ ಅದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಂಗೆ ದೊಡಾ ತಾಪತ್ರೆ ಅಡಾ! ಯೇವದಕ್ಕೂ ಹೋಯಿದನಿಲ್ಲೆ ಅಡ.
ಆಚ ಜೆಂಬ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರೂ ಗ್ರೇಶಿದ್ದೇ ಗ್ರೇಶಿದ್ದು 😉
– ಆದರೆ ವಿಶಯ ಎಂತ್ಸರ ಹೇಳಿರೆ, ಅದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಲಿಯೇ ಅಜ್ಜನ ತಿತಿ! ಅದೆಂತ ಅದೇ ದಿನ ತಿತಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡದು – ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಯೇಬಿಟ್ಟ° ನಮ್ಮ ನೆಗೆಮಾಣಿ!
ಆದು ದಿನ ನಿಗಂಟುಮಾಡಿ ಮಡಗುದಲ್ಲ, ಅದು ’ಒದಗಿಬಪ್ಪದು’ ಹೇಳಿದ° ದೊಡ್ಡಣ್ಣ!
~
ಯೇವ ದೇವಕಾರ್ಯಕ್ಕಾರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದ ಆಯ್ಕೆ ಮನುಶ್ಶರಿಂಗೆ ಇರ್ತು, ಆದರೆ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ!
ಸಾವು ಎಷ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತವೋ – ತದನಂತರ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೃಕಾರ್ಯವೂ ಅದರಷ್ಟೇ ಅನಿಶ್ಚಿತ
ಅದು ಮನೆಒಕ್ಕಲಿನ ದಿನ ಬಕ್ಕು, ಪೆರ್ನಾಳಿನ ದಿನ ಬಕ್ಕು, ಮದ್ದು ಬಿಡ್ತ ದಿನ ಬಕ್ಕು, ಓಟಿನ ದಿನ ಬಕ್ಕು – ಅದೇವದೂ ಲಗಾವಿಲ್ಲೆ!
ಅದೆಂತಕೆ ಹಾಂಗೆ – ಎಂತ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಪಿತೃಕಾರ್ಯದ ತಿತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿದು.
~
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಎರಡು ನಮುನೆ ದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದು.
ಒಂದು ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ – ಸೌರಮಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರಂಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ – ಚಾಂದ್ರಮಾನ.
ಎರಡೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದಕಾರಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತು.
ಎಂತಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಂದಿಪ್ಪಗ ಯೇವದಾರೊಂದರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತು ನಾವು
ಆದರೆ ಈ ತಿತಿಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡುದೇ ಬೇಕಾವುತ್ತು
ಸೌರಮಾನದ ’ಮಾಸ’ವುದೇ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ’ತಿಥಿ’ ಯುದೇ!, ಅದುವೇ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಪ್ಪ ಸುದಿನ – ಹೇಳಿದ° ದೊಡ್ಡಣ್ಣ
ಒಂದುಕ್ಷಣ ಕಳುದು ಒಂದು ತಿರುಗಾಸು ಕಳುದಮತ್ತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದರಿ ಹೇಳುಲೆ ಸುರುಮಾಡಿದ°.
~
ಸೌರ ಮಾಸ:
ಆಕಾಶಲ್ಲಿ ಬೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಇರ್ತ ಅವಕಾಶವ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಸೂರ್ಯ ನಿತ್ಯಚಲನೆಲಿ ಹನ್ನೆರಡೂ ರಾಶಿಗೆ ಒಂದರಿ ಹೊಕ್ಕೆರಡುವಗ ಒಂದೊರಿಶ ಆವುತ್ತು.
ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮೂವತ್ತು ದಿನದ ಹಾಂಗೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸೌರಮಾನ ಮಾಸ ಹೇಳ್ತದು.
(ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವೊಂದರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಶೆಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುದ್ದಿಲಿ)

ಚಾಂದ್ರ ಮಾನ ತಿಥಿ:
ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ನೆರಳಾಟಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದಿನಕ್ಕೊಂದುನಮುನೆ ಕಾಣ್ತದು ಗೊಂತಿದ್ದಲ್ಲದೋ?
ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಬ ಶುಭ್ರ ಹುಣ್ಣಮೆಂದ ತೊಡಗಿ, ದಿನದಿನವೇ ನೆರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಕಾಣದ್ದೆ ಆಗಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಏನೂ ಕಾಣದ್ದ ಕರಿ ಅಮಾಸೆ ಒರೆಂಗೆ, ಇರುವಾರ ಇದರ ಪೆರಟ್ಟು ರೀತಿಲಿ ಬೆಳದು ಮತ್ತೆ ಶುಭ್ರ ಹುಣ್ಣಮೆ ಒರೆಂಗೆ.
ಇದೊಂದು ಕಾಲಚಕ್ರದ ಅಂಗವೇ! ಅಲ್ಲದೋ?
(ಅಂದೊಂದರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನೋಡಿದ್ದಿರೋ?)
~

ಸೂರ್ಯ-ಭೂಮಿ-ಚಂದ್ರ: ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯದ ಮುಖ್ಯವಸ್ತುಗೊ

ಎರಡೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣ ಜೆನಂಗೊ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಗೊಳ್ತವು.
ನಿತ್ಯದ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಗ ಸೌರಮಾನ ಅತವಾ ಚಾಂದ್ರಮಾನ, ಲೆಕ್ಕಮಾಡ್ಳೆ ಒಂದು ಕೈ ಸಾಕು.
ಆದರೆ ತಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಗ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಸೌರಮಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ – ಎರಡೂ ಕೈ ಬೇಕಾವುತ್ತು! – ಹೇಳಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೈಲಿ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತನಮುನೆ ತೋರುಸಿ ಬಡಬಡನೆ ನೆಗೆಮಾಡಿದ°.
ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸುರುಅಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ಒರಗಿದ್ದೋರು ಈ ನೆಗೆಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕನೆ ಎದ್ದು ತೊಡಿಉದ್ದಿಗೊಂಡವು. ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂತ್ಸರ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಗದ್ದೆ ಪುನಾ ಒರಗಲೆ ಜಾರಿದವು. 😉

~
ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿಗೊಂಡ ದಿನ ಯೇವ ಸೌರಮಾನ ಮಾಸ ಆಗಿರ್ತೋ,
ಆ ದಿನ ಯೇವ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ತಿಥಿ ಇರ್ತೋ ,
ಒರಿಶಂಪ್ರತಿ ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಪ್ಪಗ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದು –
ಹಾಂಗೆ, ತಿಥಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಗ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ತು ನಾವು.
ತಿಥಿಯ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯವ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತ ಕಾರಣ ಆ ಹೊತ್ತಿಂಗೇ ಆ ತಿಥಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ನಮುನೆ ನೋಡ್ತು.
ಒಂದು ಸೌರ ತಿಂಗಳಿಲಿ ಅಪುರೂಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಅದೇ ತಿಥಿ ಬಪ್ಪದೂ ಇದ್ದು, ಹಾಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ – ಯೇವದಾರು ಒಂದು ದಿನ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೆ ಸಾಕು.
ಪಿತೃಗಳ ನೆಂಪುಮಾಡ್ಳೆ ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪ ಆ ದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೈವೇದ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಸುತ್ತು  – ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ವಿವರುಸಿದ.
(ತಿಥಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನಾವೊಂದರಿ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಗೊಂತಿದ್ದೋ?)
~

ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವಂಗೆ ಪೋನು ಬಂತು ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ.
ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿಪ್ಪ ಮಗಂದಡ. ದಿನ ಇರುಳಾಗಿ ಮನಗೆತ್ತಿದನಾಡ.
ಅಪ್ಪು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಾಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವಂಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ! – ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದೆಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುಳು ಸುರು!
ಯೇವದಾರೊಂದು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವಂಗೆ ಪೋನು ಬಪ್ಪದು ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪೋನೆಲ್ಲ ಮುಗುದ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಮಾತಿಂಗೆ ಸೇರಿದವು.
~
ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದವು:
ತೆಮುಳುನಾಡಿನ ಅಯ್ಯಂಗಾರಿಗೊ ಇದ್ದವಲ್ಲದೋ – ಅವು ಪಿತೃಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನ – ತಾರೀಕು – ಎರಡನ್ನೂ ಸೌರಮಾನವನ್ನೇ ತೆಕ್ಕೊಂಬದಡ!
ಹಾಂಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲೆಂಡರಿನ ಒಂದೇ ತಾರೀಕಿನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬತ್ತಾಡ.

ಹಾಂಗೇ ಉತ್ತರಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಚಾಂದ್ರಮಾನವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತವಡ.
ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಾಟುಕೊಂಕಣಿಗಳುದೇ ಇದೇ ಕ್ರಮವ ಅನುಸರುಸುತ್ತವು – ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ತೋರುಸಿದವು.
ನೆಹರೂ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಹೇಳಿ ರೇಡ್ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲದೋ -ಅದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಮಾಸ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ ತಿಥಿಗೆ ಮಾಡ್ತದು – ಹೇಳಿದವು.
~
ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಹೇಳಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟಿನವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲದೋ – ಅದು ಶುದ್ಧ ತಾರೀಕು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದು.
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೋರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಮುನೆದು – ಹೇಳಿದವು.
~
ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರುಸಿ ಮಾಡ್ತದು.
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸುರು ಆತು ಅರಡಿಯ, ಆದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರುಸಿದ ಸುಂದರ ವೆವಸ್ತೆ- ಹೇಳಿದವು.

ಮದಲಿಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊರನ್ನಾಳು ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುಗಡ.
ಮನೆ ಯೆಜಮಾನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಚರಣೆ.
ಈಗಾಣ ನಮುನೆ ಕೇಂಡ್ಳು ಉರುಗುತ್ತದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗೆಣವತಿ ಹೋಮ, ಗ್ರಾಶಾಂತಿಯೋ ಎಂತಾರು ಮಾಡ್ತದು.
ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಇದೇ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಡ – ಸೌರಮಾನ ತಿಂಗಳು, ಚಾಂದ್ರಮಾನ ತಿಥಿ ದಿನ.
~
ಇಂದು ಅಜ್ಜನ ತಿಥಿ, ದೊಡ್ಡಜ್ಜಿಯ ತಿಥಿ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಒಡೆ ಸುಟ್ಟವು ತಿಂತವು, ಆದರೆ ಆ ತಿಥಿ ಎಂತಕೆ ಅದೇ ದಿನ ಮಾಡ್ತವು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜೆನಕ್ಕೆ ಅರಡಿಗು?
ಹೆರಿಯೋರು ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಪ್ಪಗ ಹೀಂಗೇ ಏನಾರೊಂದು ಶುದ್ದಿ ತೆಗದು ಮಾತಾಡುಸಿರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಗೊಂತಾವುತ್ತಿದಾ..
ಇದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಜ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿಅಪ್ಪಗ ಸುವರ್ಣಿನಿ ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿತ್ತು.
ತಲೆಬೇನೆಯ ಗ್ರೇಶಿಗೊಂಡು ಸೀತ ಮುಂದೆ ಹೋದೆಯೊ°.

ಅಂಬೆರ್ಪಿನ ಎಡಕ್ಕಿಲಿಯೂ ಉಪಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ದಿ  ಕಲ್ತುಗೊಂಡದಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆತು!
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಶಯ ಗೊಂತಾದ ಕೊಶಿ – ಬದ್ಧದ್ದಿನದ ಮದಿಮ್ಮಾಯನಿಂದಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಶಿ – ಆಗಿಂಡೇ ಇತ್ತು.
ಬದ್ಧ ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಕಳಾತು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೊಗೊಂಡು ಪುನಾ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದೆಯೊ°.

ಒಂದೊಪ್ಪ: ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಈ ಸೌರ-ಚಾಂದ್ರ ತಿಥಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಪ್ಪನ್ನಾರ ಇರಳಿ!

ಸೂ: ಚಿತ್ರಕೃಪೆ – ಇಂಟರುನೆಟ್ಟು ಬೈಲಿಂದ

ಸೌರ ತಿಂಗಳಿನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ದಿನ - ಪಿತೃಗೊ ಬಪ್ಪ ಸುದಿನ!, 5.0 out of 10 based on 3 ratings

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 42 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶಂಕರ ಪಿ. ಎಸ್.ಮಂಗಳೂರು

  ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಲೇಖನ ರಜ ಕನ್ಫ಼್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತು.ಎನಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ’ಪೊರನ್ನಾಳು’ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲಂಡರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಪ್ಪ ಜನ್ಮದಿನ.ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಥಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ,ನಕ್ಷತ್ರವ ನೋಡುವದು. ಆನು ಇಂದಿಂಗೂ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸುವದು ಸೌರಮಾನ ತಿಂಗಳಿಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ.ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ-ಕಾರ್ತಿಕಯುಕ್ತ ತುಲಾ ಮಾಸೇ,ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ-ಹೇಳಿದರೆ ಒಕ್ತೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಬಪ್ಪ ತುಲಾ ತಿಂಗಳ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು-(ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಕ್ಷತ್ರ).(ಕಾರ್ತಿಕಯುಕ್ತವ ಬಿಡಕಾವುತ್ತು)
  ತಿಥಿಗೆ ಸೌರತಿಂಗಳಿನ ಚಾಂದ್ರ ತಿಥಿ-ಕರ್ಕಟಕ ಮಾಸದ ಅಷ್ಟಮಿ(ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನದ್ದು)-ಹೀಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ.ತಿಥಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ-ಅಪರಾಹ್ಣಃ ಪಿತೃಣಾಂ-ಹೇಳಿದರೆ ತಿಥಿ ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ-ದಿನದ ದಿವಾ ಪ್ರಮಾಣವ ೫ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅದರ ೪ ನೇ ಪಾಲು ಸುರು ಅಪ್ಪಗ-ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಳೆ ಸುರು ಮಾಡುವದು.
  ಬಯಲಿನವು ಆರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ವಿವರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರಾ?
  ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಚಾರವ ಬಯಲಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಂಗಕ್ಕೆ ತಂದದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಶ್ರೀಕೄಷ್ಣ ಶರ್ಮ. ಹಳೆಮನೆ Reply:

  [ದಿನದ ದಿವಾ ಪ್ರಮಾಣವ ೫ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅದರ ೪ ನೇ ಪಾಲು ಸುರು ಅಪ್ಪಗ-ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಳೆ ಸುರು ಮಾಡುವದು.]-ರೆಜಾ ತಪ್ಪಿತ್ತೋ ಸಂಶಯ.
  ಪಂಚಾಂಗಲ್ಲಿ ೩೦ ಘಳಿಗೆ ದಿನಮಾನ ಇದ್ದರೆ ೧೮ ರ ನಂತರ ೨೪ ಘಳಿಗೆ ವರೆಗೆ ಅಪರಾಹ್ಣ ಹೇಳ್ತವು. ದಿನಮಾನದ ಘಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪರಾಹ್ಣದ ಸಮಲ್ಲಿಯೂ ವೆತ್ಯಾಸ ಬತ್ತು, . ದಿನದ ೫ ಪಾಲಿಲ್ಲಿ ೩ನೇ ಪಾಲಿಂದ ೪ ನೇ ಪಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಹೇಳಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡರೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕು.
  [ತಿಥಿ-ಕರ್ಕಟಕ ಮಾಸದ ಅಷ್ಟಮಿ]ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷವೋ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷವೋ ಹೇಳಿ ಕೂಡಾ ನೋಡೆಕ್ಕಾವ್ತು.
  “ಶ್ರಾದ್ಧ ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯ” ಹೇಳಿ ಯರ್ಮುಂಜ ಪಂಚಾಂಗ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟದರ ಅನು ತಿಳಿಶಿದ್ದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಶ್ರೀಕೄಷ್ಣ ಶರ್ಮ. ಹಳೆಮನೆ Reply:

  ದಿನದ ದಿವಾ ಪ್ರಮಾಣವ ೫ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅದರ ೪ ನೇ ಪಾಲು ಸುರು ಅಪ್ಪಗ-ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಳೆ ಸುರು ಮಾಡುವದು.]-ಸರಿ ಇದ್ದು. ತಪ್ಪಿದ್ದು ಎನಗೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ. ೩ರ ಅಕೇರಿ ಹೇಳಿ ಆನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಗ ೪ ರ ಸುರು ಹೇಳ್ತದು ಮರದ್ದ್ದು!!!

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಬೈಲಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆಗೊ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ..
  ಎಂಗೊ ಕರೆಲಿ ನಿಂದುಗೊಂಡು ಬಿದ್ದದರ ಹೆರ್ಕಿಗೊಳ್ತೆಯೊ°..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಸುಭಗ
  ಸುಭಗ

  ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯವ ಶುದ್ದಿ ರೂಪಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹಂಚಿದ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ. ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಕೈಯಾಡುಸದ್ದ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೆ!
  ಶುದ್ದಿಗೆ ಬಂದ ಒಪ್ಪಂಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
  ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇರಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೇರಳೀಯ ಕ್ರಮದ ರೂಢಿ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಲಿಯು ಮಾಂತ್ರ ‘ಪಿರನ್ನಾಳ್’ ಆಚರಣೆ ಚಾಲ್ತಿಲಿಪ್ಪದು. ಬಡಗಂತಾಗಿಯಾಣ ಕ್ರಮ ಆದರೆ ಬಹುಷಃ ಮನೆ ಎಜಮಾನನ ಷಷ್ಟಿಪೂರ್ತಿಯೋ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವೋ ಮಾಂತ್ರ ಆಚರುಸುದು, ಅಲ್ಲದೊ?
  ‘ಪಿರನ್ನಾಳ್’ ನ ದಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಸೌರಮಾನ ತಿಂಗಳು-ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ. (ಗುರುವಾಯೂರಿಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ಮಾಂತ್ರ ‘ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ’ ಆಚರುಸುದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೇಳಿದ ನೆಂಪು).

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಸುಭಗರಿಂದ ಶುಭ ಶುದ್ದಿಗೊ.. :-)
  ಮಾಹಿತಿಗೊ ಬರಳಿ ಇನ್ನೂ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. Harish Kevala

  ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರತ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳ,ಅಗತ್ಯ ವಿಚಾರ೦ಗಳ,ಸ೦ಸ್ಕಾರ೦ಗಳ ಒಪ್ಪ೦ಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನಾ೦ಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ೦ತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತು೦ಬು ಹ್ರುದಯದ ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ ಒಪ್ಪಣ್ಣ೦ಗೆ.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಕೇವಳದಣ್ಣಾ..
  ದೂರದ ಮಾಪಳೆದೇಶಲ್ಲಿ ಕೂದುಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮತ್ವವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಬೈಲಿನೋರ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟುತ್ತ ನಿಂಗಳ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಬಾರೀ ಕೊಶಿ.

  ಬನ್ನಿ, ಬಂದುಗೊಂಡಿರಿ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಸುಭಗ
  ಸುಭಗ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ಶುದ್ದಿಯ ಓದಿ ನಿನ್ನೆಯೇ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದಾರಿ.

  ಇಂದು ಈಗ ಇರುವಾರ ಓದುವಗ ಶುದ್ದಿಯ ಎಡೆಲಿ ಸಣ್ಣಕೆ ಡಂಕಿದ ಹಾಂಗೆ ಆತು…

  ‘ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಚಾಂದ್ರಮಾನವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತವಡ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ “…ಕೊಂಕಣಿ”ಗಳುದೆ ಇದೇ ಕ್ರಮವ ಅನುಸರುಸುತ್ತವು’ ಹೇಳಿ ಬರದ್ದಿರನ್ನೆ?- ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯವ ಸೂಚುಸಲೆ ಆ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸೆಕ್ಕಾತಿಲ್ಲೆಯೋ ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಕಾಣ್ತು. ರೂಢಿಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಇಪ್ಪದಾಗಿಕ್ಕು, ಆದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ‘ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತರು’/ ‘ಭಾಲಾವಾಲಿಕಾರರು’ ಹೇಳ್ತ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಇದ್ದು. ಕೀಳು ಶಬ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅವರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು, ಅಲ್ಲದೊ?

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರವೇ ಸುಭಗಣ್ಣ,
  ಆದರೆ ಆಡುಮಾತಿಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದು ಅಷ್ಟೆ.

  ಕಾಟು ಹೇಳಿರೆ ಕಾಡು ಹೇಳ್ತ ಶೆಬ್ದ. ಅವು ತೋಟ-ಗೆದ್ದೆಗಳ ಮಾಡಿಗೊಂಡು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚು ಹತ್ತರೆ ಇತ್ತಿದ್ದವು, ಅದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಪೇಟೆಕೊಂಕಣಿಗಳ ಹಾಂಗೆ ಅಂಗುಡಿ ಮಡಗದ್ದೆ.

  ಹಾಂಗಾಗಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದದು.
  ಅವರೊಳ ಮೂರ ಪ್ರಬೇಧಂಗೊ ಇದ್ದಡ. ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವು ಒಂದೊಂದರಿ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ

  ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ Reply:

  ಕೊಂಕಣಿ ಹೇಳ್ತದು ಕೀಳುಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಕೊಂಕಣ ದೇಶಸ್ಥರು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗೋವಕ್ಕೆ ಬಂದಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಡೆಂಗೆ ಬಂದದು. ಗೋವಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣ ದೇಶ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ಅವಕ್ಕೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು, ಸಾರಸ್ವತರು ಹೇಳಿಯೂ ಹೆಸರಿದ್ದು.(ಕೊಂಕು+ಕಿಣಿ=ಕೊಂಕಣಿ ಹೇಳ್ತದು ಶುದ್ಡ ಕುಹಕ)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  Gopalakrishna BHAT S.K.

  ಪೊರನ್ನಾಳು=ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ/ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಷತ್ರ.
  ಮಲೆಯಾಳಲ್ಲಿ ನಾಳ್ ಹೇಳಿದರೆ ದಿವಸ/ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಬತ್ತು.ಅವು ಹಾಂಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವು.
  ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲೂ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಲಿ ಮಲೆಯಾಳದ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಆವುತ್ತು.[ಉದಾಃಮಿನ್ನಂಪುಳು,]
  ಪೊರನ್ನ ನಾಳ್=ಪೊರ್ನಾಳ್ ಸೌರ ತಿಂಗಳಿಲಿ ಬಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಆಚರಣೆ.ಮೊದಲು ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು=ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದು.ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಲಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಬಂದರೆ ಎರಡ್ನೆದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತಡ,ಅದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ತಕ್ಕು ಹೇಳುವ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುದು ಕೇಳಿದ್ದೆ.
  ತಾರೀಕು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿ,ಕೇಕು ತುಂಡು ಮಾಡುದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದದು.ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ.
  [ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದರೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಅಕ್ಕು-ಬೇಡ ಆಗದೊ?]

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಗಣೇಶ ಮಾವ°

  ತಿತಿ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧಿ ಬರದ್ದ ಒಪ್ಪಣ್ಣ.ಮಾಷ್ಟ್ರು ಮಾವನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿತಿ.ಬೈಲಕೆರೆಲಿಯೂ ಎರಡು ತಿತಿ.ಆದರೆ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಅಪ್ಪದು ಮಾಂತ್ರ ಒಂದೇ ತಿತಿಗೆ.ಕಾರಣ,ಒಂದು ತಿತಿ ಕನ್ನಿ ತಿಂಗಳಿಲಿ ಅಪ್ಪದು ಇಬ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ದಿನ.ಹಾಂಗೆ ವಡೆ ಸುಕ್ರುಂಡೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ-ನಷ್ಟ.ಎರಡೂ ಹೊಡೆನ್ಗೆ..ಬೋಸ ಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿವಂತಿಗೆ ಮಾಡಿದ.ಅವ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದರಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಪದು.ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನತ್ರೆ ಕೇಳೆಕ್ಕಷ್ಟೇ!!!
  ಶುದ್ದಿ ಫಷ್ಟಾಯಿದು.ಧನ್ಯವಾದ…

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಗಣೇಶಮಾವಾ..
  ಎರಡೂ ಮನೆಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ತಿತಿ ಬಪ್ಪ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿದಿ ನೊಂಗೊ, ಅಪ್ಪದ್ದೇ ಅದು.
  ಅದಕ್ಕೇ ಇದಾ, ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ತಿತಿ ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ತಪ್ಪಗಳೂ ಹೋಪ ಕ್ರಮ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡದು..!! 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಬೋಸ ಬಾವ
  ಬೋಸ...

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಭಾವೊ..
  ಎನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆತು ಒಡೆ ಸುಟ್ಟವು ಎ೦ತ್ಸಗೆ ಮಾಡುಸ್ಸು ಹೇಳಿ… 😉
  ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪಟಲ್ಲಿ ರ೦ಗೋಲಿ ಬರದ್ದು ಲಾಯಕ ಆಯಿದು ಆತ… 😀

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  { ಈಗ ಅರ್ಥ ಆತು ಒಡೆ ಸುಟ್ಟವು ಎ೦ತ್ಸಗೆ ಮಾಡುಸ್ಸು ಹೇಳಿ }
  ಅಬ್ಬ! ಸಮಾದಾನ ಆತು ಎಂಗೊಗೊಂದರಿ,
  ನಿನಗೆ ಬೇರೆಂತೂ ಅರ್ತ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆನ್ನೇ ಹೇಳಿಗೊಂಡು!! 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ಜೀವನದ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ ಸಾವು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ದಿನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತದು ಪ್ರಾಕಿಲೇ ಇಪ್ಪ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಆದಪ್ಪಗ ಮಾಂತ್ರ ಆ ದಿನ ಯೇವುದಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲದೋ?
  ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಅವ° ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಅವ° ಈ ಲೋಕಂದ ಹೋಪ ದಿನ ಆಗಿಪ್ಪದು ಅಲ್ಲದಾ? ಅದು ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಿಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಯೇವ ತುರ್ತುಗಳೂ ಆಗಿಕ್ಕು.
  ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಯಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ದೇವಲೋಕದ ಹಗಲು ಇರುಳಡ, ಮೊನ್ನೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಗೊಂತಾತದಾ. ನಾವು ವರ್ಶಕ್ಕೊಂದರಿ ಪಿತೃಗೊಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು ಅವಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಉಂಡ ಹಾಂಗೆ ಅಲ್ಲದೋ?
  ದೇವರ ಪೂಜೆಗೊಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ನೊಡಿಗೊಳ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲೆ, ಆ ದಿನ ದೇವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುಸುತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗೊ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋದ ದಿನವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಲೆ ಬಪ್ಪದು. ಆ ದಿನ ನಾವು ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಾಡೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ ಒಪ್ಪಣ್ಣ?
  ಒಂದೊಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸುಭಗವೇಣೂರಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಡೈಮಂಡು ಭಾವಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಅಕ್ಷರ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆರಾಜಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ