ಸರ್ವಶುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಗಂಗಮ್ಮನ ಅಶುದ್ಧದ ಕತೆ..!

June 6, 2014 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 22 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಹಾಲುಮಜಲು ಪುಟ್ಟಬಾವ° ಕಳುದ ವಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪಿದ್ದನ್ನೇ? ಸಾವರ್ಕರನ ಹಾಂಗಿರ್ತ ವೀರಂಗೊ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವ ಬಡುದು ಏಳುಸಿದವು, ಅವರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಾಣ ತಲೆಮಾರುಗಳೇ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವ ಗ್ರೇಶಿ ನಿಂಬ ಹಾಂಗಾತು – ಹೇಳ್ತದು ಪುಟ್ಟಭಾವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

~

ಮೊನ್ನೆ ಮೋದಿಅಜ್ಜ° ಗೋರ್ಮೆಂಟು ಸುರುಮಾಡಿದ್ದು ನಿಂಗೊಗೆ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಅರಡಿಗನ್ನೇ? ಇನ್ನೂ ಅರಡಿಯದ್ರೆ ನಿಂಗೊ ಬೈಲಿಲಿ ಇಲ್ಲೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಾರಡಿ ತೋಡಿಲಿ ಇದ್ದಿ – ಹೇಳುಗು ಎಲ್ಲೋರುದೇ. ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ, ಸರ್ಕಾರ ಸುರುಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿ ಬೈಲಿಲಿಯೂ ಬಯಿಂದು. ಅದಿರಳಿ.
ಮೊದಲಾಣ ಸರ್ಕಾರಂಗಳಲ್ಲಿ – ಸಗಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ – ಹೇಳ್ತಾಂಗೆ ನೂರಾರು ಜೆನ ಮಂತ್ರಿಗೊ ಇದ್ದಿದ್ದವಡ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗೊಕ್ಕೆ ಒಂದೋ – ಎರಡೋ ಕಾರುಗೊ, ನಾಕು ನಾಕು ಜೆನ ಆಳುಗೊ, ಸಂಬಳ ಅದು ಇದು – ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಜೆಂಬ್ರದೂಟ ಐದೊರಿಶಕ್ಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸರ್ತಿ ಮೋದಿಯಜ್ಜ° ಮಾಡಿದ ಗೋರ್ಮೆಂಟಿಲಿ ಲೆಕ್ಕದ – ಹತ್ತೈವತ್ತು ಜೆನರ ಒಳದಿಕ್ಕೆ – ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಂತ್ರಿಗೊ ಇಪ್ಪದಾಡ. ಒಂದೇ ನಮುನೆಯ ಮಂತ್ರ್ಯಾಲಯಂಗಳ ಬೆರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಡ. ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹೇದಾಂಗೆ ಕೇಳೇಕಾದ್ಸು; ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಕ್ಲಾಸಿಲಿ ಮಕ್ಕೊ ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ. ಹಾಂಗೆ –ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ, ನಲುವತ್ತ ನಾಕೋ – ಐದೋ ಮಂತ್ರಿಗೊ, ಅಷ್ಟೇ! ಸುಮ್ಮನೆ ಪೈಶೆ ಹಾಳಪ್ಪಲೂ ಇಲ್ಲೆ, ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಂಗಳೂ ನೆಡೆತ್ತು –ಹೇದು ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಯಿದ°.

~

ಇಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ರಿಗೊ ಇದ್ದರೂ, ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದಾಡ – ಆ ಮಂತ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂತರ ಹೇದರೆ, “ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ”.!!
ಇದರ ಕೇಳಿ ಕುಷಿಯೂ ಆತು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ, ಬೇಜಾರವೂ ಆತು.
ಬೇಜಾರ ಎಂತಕೆ?

~

ಸ್ವರ್ಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಡ ಆ ಗಂಗೆ ಮದಲಿಂಗೆ.
ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಭಗೀರಥ ಹೇಳ್ತೋನು ಭಯಂಕರದ ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುಸಿದ್ದಡ. ಭಗೀರಥಂದಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಭಾಗೀರಥಿ ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳ್ತವು. ಸ್ವರ್ಗಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾರಿ ಬಪ್ಪಗ ಪೆಟ್ಟಾಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಶಿವದೇವರು ಜೆಡೆಬಿಡುಸಿ ನಿಂದದಡ, ಹಾಂಗೆ ಸೀತ ಶಿವನ ಜೆಡೆಗೆ ಬಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಾಗಿ – ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿವದು. ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರ ಕತೆಗೊ, ಪ್ರತೀತಿಗೊ.
ಗಂಗೆ ಹೇಳ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲು ಉದ್ದದ ಜೀವಾಮೃತ ಹುಟ್ಟುದು ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ. ಭಾಗೀರಥಿ, ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿ ಮದಲುಗೊಂಡು ನೂರೆಂಟು ಹೆಸರುಗಳ ಹೊಂದಿದರೂ ಗಂಗೆ ಹರಿವದು ಒಂದೇ ಹಾಂಗೆ!
ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗೆಂದ ಹರಿವಾಗ ಸಣ್ಣ ಕೂಚಕ್ಕನ ಹಾಂಗೆ, ತುಂಬಾ ಚುರ್ಕು – ಗುಡ್ಡೆ ಎಡೆಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳ ಇಡ್ಕಿಂಡು – ದೂಡಿಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಗೊಂಡು ಬಪ್ಪದು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಇಳುದು ಇಳುದು ಬಂದು – ಬಾಲ್ಯದ ಆಟಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಮುಗುಶಿ – ಮುಂದೆ ಸಮತಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಎತ್ತುವಗ ಗಂಭೀರ – ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕೂಸಿನ ಹಾಂಗೆ ಹರಿವದು ಗಂಗೆಯ ಹಿರಿಮೆ.

ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮುಂದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ನೀರುಗಳ, ನದಿಗಳ ಸೇರ್ಸಿಗೊಂಡು – ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮನ ಹಾಂಗೆ, ಗಂಭೀರ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹಾಂಗೆ – ಹರಿವದು ಗಂಗೆಯ ಗರಿಮೆ.
~

ವಿಷಯ ಇಪ್ಪದು ಇಲ್ಲಿಯೇ.
ಗುಡ್ಡೆಗಾಡು, ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಬಪ್ಪಗ ಚೆಂದಲ್ಲೇ ಇರ್ತು. ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಗಳ ಎಡೆಲಿ ಬೆಳಿಬೆಳಿ ಝರಿಗೊ ಆಗಿ ಹರುದು ಬಪ್ಪಗ ಪುಟ್ಟು ಕೂಚಕ್ಕ° ಬೆಳಿಹಲ್ಲು ತೋರ್ಸಿ ನೆಗೆಮಾಡಿಗೊಂಡು ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೇ ಕಾಣ್ತಡ. ಗಂಗೋತ್ರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಹರಿದ್ವಾರದ ಒರೆಂಗೂ ಶುದ್ಧಾತಿಶುದ್ಧ ತಿಳಿನೀರು ತುಂಬಿದ ಚೆಂದದ ನದಿಯಾಗಿ ಹರುದು ಬತ್ತಡ ಗಂಗಕ್ಕ°. ಗಂಗಕ್ಕ° ಹರಿವಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ದದು ನಿನ್ನೆಮೊನ್ನೆಂದ ಅಲ್ಲನ್ನೆ? ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಒರಿಶಂದ ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲುಸದ್ದೆ ತನ್ನದೇ ಗತಿಲಿ ಹರುದು ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಬಪ್ಪ ದಾರಿಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಗವುರವ ತೋರುವೋರ, ಅಬ್ಬೆ ಹೇಳಿ ದಿನಿಗೆಳಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಲಿ ಆಡುವೋರ ಪ್ರೀತಿಲಿಯೇ ಸವರುತ್ತು. ತನಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗವೋರಿಂಗೆ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರ್ಸುದು ಗಂಗಕ್ಕನೇ ಅಲ್ಲದೋ?

ಗಂಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಜಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಹಸ್ರಮಾನಂದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜೆನ ಋಷಿಮುನಿಗ ಗಂಗೆಯ ಕರೆಲಿ ಮಿಂದು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷದಾರಿಗೆ ಹೋಯಿದವು. ಅವರ ತಪಃಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ಕಾಡಿನೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಹರಿವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯಾಣ ಗೆಡುಗಳ ಸತ್ವವನ್ನೂ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಬೆ ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಸುಲೆ ತಪ್ಪ ಹಾಂಗೆದೇ ನವಗೆ ಕಾಣುತ್ತು. ಇದೇ ಗಂಗೆಲಿ ಅಬ್ಬೆಯ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಮಿಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರದ ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಭಾರೀ ಕೊಶಿ. :-)

ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡುಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹರುದರೂ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕೃಪೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲಕ್ಕೂ ಹರಡಿದ್ದು. ಅಂಬಗ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿಂದ ಅಕೇರಿವರೆಗೂ ಹಾಂಗೇ ಇರ್ತೋ. ಗಂಭೀರಳಾಗಿ ಹರುದ ಮತ್ತೆ?

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ? ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ದು.

~

ಜೋರಿಪ್ಪೋರಿಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಇಲ್ಲೇಡ, ಪಾಪ ಇಪ್ಪೋರಿಂಗೇ ಜೆನಂಗೊ ಎಡಿಗಾಷ್ಟು ಉಪದ್ರ ಮಾಡುದಿದಾ!
ಹಾಂಗೇ – ಗಂಗೆ ಯೇವಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ನೀರಿನ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಹರಿತ್ತೋ, ಅಷ್ಟಪ್ಪಗಳೇ ಅದರ ಮಕ್ಕಳ ಉಪದ್ರ ಸುರು ಅಪ್ಪದು!
ಬಳಕೆ ಮಿತಿಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಪದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೇವಗ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತೋ, ಅದು ಉಪದ್ರವೇ ಆಗಿ ಹೋವುತ್ತು.
ಹಾಂಗೇ ಈ ಗಂಗೆಯ ವಿಷಯಲ್ಲಿಯೂ.

ಮನುಷ್ಯನ ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ಕೃಷಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೊಕ್ಕೆ ಮಾಂತ್ರ ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ – ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ವಿಷಯುಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕಂಗಳ ಬಿಡ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೊ – ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಂಗಾತಟವೇ ಆಶ್ರಯ ಆತು. ಗಂಗೆಯ ಒಂದು ಮಗಳಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ನರ್ಮದೇ ಹೇದು. ಅದರ ನೀರಂತೂ – ಕಪ್ಪು ನೀರು ಆಗಿ ಹೋಯಿದಡ, ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಭಾವ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದ. ಕಪ್ಪು ನೀರು ಆಯೇಕಾರೆ ಯೇವ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರಕ್ಕೆ ಆಗಿರೇಕು ಹೇದು ಒಂದರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ!!

ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಂಗಳ, ವಿಷಯಂಗಳ ಒಡಲಿಲಿ ತುಂಬಿಗೊಂಡ ಗಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ – ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪನ್ನೂ ನುಂಗಿದ ಅಬ್ಬೆಯ ಹಾಂಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಹೊಡೆಂಗೆ ಹೋವುತ್ತಾ ಇದ್ದು.

~

ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಪದು ಹೇದು ಅಜ್ಜಂದ್ರು ಮದಲಿಂಗೇ ಹೋಕು. ಎಷ್ಟು ಜೆನ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಎತ್ತಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು ಹೇದು ನವಗರಡಿಯ. ಆದರೆ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವಬಿಡುದು ಹೇದು ಹೇಳಿಕೆ ಮದಲಿಂಗೇ ಇದ್ದು. ಹೇದರೆ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಜೀವಬಿಟ್ಟು, ಶಿವೈಕ್ಯ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ – ಹೇದು ಲೆಕ್ಕ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೋ, ಗಂಗಾತಟಲ್ಲೇ ಭಸ್ಮ ಆಗಿ ಮುಗಿವದಿದಾ.

ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಅಂಬೆರ್ಪೇ – ಗಂಗಾತಟಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟ ಇಪ್ಪದಪ್ಪು, ಚಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮನುಗುಸ್ಸೂ ಅಪ್ಪು; ಆದರೆ ಆ ದೇಹ ಪೂರ್ತಿ ಭಸ್ಮ ಅಪ್ಪಷ್ಟೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ, ತೆಗದ್ದು ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಇಡ್ಕಿ ಬಿಡ್ತವು.

ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಶವದ ಮೇಗಾಣ ಹೂಗುಗೊ, ಬಾಳೆದಂಡುಗೊ – ಹೀಂಗಿರ್ಸ ಹಲವು ಕೊಳವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸೇರ್ಸಿ.

~

ಆಸ್ತಿಕ ಭಕ್ತರು ಇದೇ ನೀರಿಲಿ ಇದಾ – ಮುಳುಗಿ ಏಳುಸ್ಸು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪವ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತ°, ತನ್ನ ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಶರೀರವ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತ ಅಬ್ಬೆ ಗಂಗೆ – ಹೇದು ಶ್ರದ್ಧೆಲಿ ಬಂದು ಮುಳುಂಗಿರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಹೀಂಗಿರ್ಸ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತಂಗೊ!

~

ಯೇವ ಗಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೈಯ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೋ,
ಯೇವ ಗಂಗೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹರುದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಹರಿತ್ತೋ,
ಯೇವ ಗಂಗೆ ತರತರಲವಾಗಿ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ನೆಗೆನೆಗೆಲಿ ಹರಿತ್ತೋ,
ಯೇವ ಗಂಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ – ಹೇದು ಸ್ಥಾನ ಪಡಕ್ಕೊಂಡಿದೋ,
ಯೇವ ಗಂಗೆಯ ಬಿಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಕೊನೆಗಾಲಲ್ಲಿ ದೊಂಡಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳುಸೊತ್ತೋ,
ಯೇವ ಗಂಗೆ ಸದಾಶುಚಿಯೋ,
ಆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಈಗ ಅಶುದ್ಧ, ಅಸಹ್ಯ, ಅಮೇಧ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ ಕುರೆ ವಸ್ತುಗೊ ತುಂಬಿ ನಾರಿಗೊಂಡಿದ್ದತ್ತು.

ಅಬ್ಬೆಗೆ ಮಗನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ನಮನ..
ಅಬ್ಬೆಗೆ ಮಗನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ನಮನ..

ಎಡಿಗಾಷ್ಟು ಸಮಯ ತಡದತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಎಡಿಯಲೇ ಎಡಿಯ – ಹೇದು ಕಂಡತ್ತೋ ಏನೋ.
ಹಾಂಗಾಗಿ,  ಒಬ್ಬ° ಪ್ರಬಲಶಾಲಿ ಮಗನ ಹುಡ್ಕಿ, ವಾರಣಾಸಿಂದ ನಿಂಬಲೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಅವನೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಹಾರೈಸಿ, ವರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಗಂಗಮ್ಮ.

~

ಹಾಂಗಾಗಿ, ವಾರಣಾಸಿಂದ ಆಯ್ಕೆಆಗಿ ಬಂದ ಮೋದಿ ಅಜ್ಜ°– ಅದರ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಗ “ಗಂಗಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ” ಹೇಳ್ತ ಹೊಸಾ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಗೊಳುಸುಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾಡ.
ಮೋದಿ ಅಜ್ಜ ತನ್ನ ಜವ್ವನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಡ. ಹಾಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಗ ಗಂಗೆಯ ಅಬ್ಬೆ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಕ್ಕು. ಅಬ್ಬೆಯ ಈಗಾಣ ರೂಪ ಕಂಡು ಅಬ್ಬೆಗೆ ತನ್ನ ಋಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಪ್ಪದಡ.
ವೈರಾಗಿ, ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಉಮಾಭಾರತಿ – ಹೇಳ್ತ ಸಾಧ್ವಿಯ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜೆಬಾದಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರುಸುಲೆ ಕೇಳಿಗೊಂಡಿದಾಡ. ಹಾಂಗಾಗಿ, ಸದ್ಯಲ್ಲೇ, ಬೇಗಲ್ಲೇ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಕೊಳೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುಗು – ಹೇಳ್ತದು ನಿರೀಕ್ಷೆ.

~

ಶುದ್ಧ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿದ ಕೂಡ್ಳೇ ಶುದ್ಧಮಾಡ್ಳೆ ಅದೆಂತ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನಲ್ಲಿಂದ ಪೂಜಾರಿಗೊ ಕೊಂಡೋಪ ಪುಣ್ಯನೀರಿನ ಚೆಂಬೋ? ಅಲ್ಲ.
ಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತ ಮಳೆನೀರಿಂಗೆ, ಅದರ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ಕಸವಿಂಗೆ ವೆವಸ್ತೆ ಆಯೆಕ್ಕು.
ನದಿಯ ಸುತ್ತು ಹಬ್ಬಿಗೊಂಡು ಬಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೊಕ್ಕೆ ವೆವಸ್ತೆ ಆಯೇಕು. ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಷಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಂಗೊ ಹೊಳೆಗೆ ಬಾರದ್ದ ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿಗೊಳೇಕು.
ಗಂಗೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪ ಗೋಹತ್ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿಲ್ಲುಸಿ, ಗೋರಕ್ತ ಗಂಗೆಗೆ ಬಪ್ಪದರ ತಡೇಕು.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಗೆಯ ಸುತ್ತ ಹರಡಿಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಹರಿದ್ವಾರ, ಪ್ರಯಾಗ, ವಾರಣಾಸಿ, ಪಾಟ್ಣಾ – ಹೀಂಗಿರ್ಸ ಪೇಟೆಪಟ್ಟಣಂಗಳ ಕೊಳೆ-ಕೊಳಚ್ಚೆ-ಕುರೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ವೆವಸ್ತೆ ಆಯೇಕು.
ಯಬ್ಬಾ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆಬೆಶಿಗೊ.
ಇದರಿಂದ ಮದಲೇ ಹಲವು ಸರ್ತಿ ಗಂಗೆಯ ಶುದ್ಧಮಾಡ್ಳೆ ಹೆರಟಿದವಡ. ಆದರೆ, ಅವರ ಕಿಸೆ ಶುದ್ಧ ಆತಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಂಗೇ ಬಾಕಿ – ಹೇದು ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪುಭಾವ° ನೆಗೆಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದ.

ನೋಡುವೊ°, ಈಗ ಆದರೂ ಆ ಗಂಗಾಮಾತೆ ಶುದ್ಧ ಆವುತ್ತೋ ಏನೋ!
ಅದೇನೇ ಇರಳಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶುದ್ಧಮಾಡೇಕಾದ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದದು ನಮ್ಮವರ ಅಸಡ್ಡೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಬೇರೆಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೋ?

~

ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಡ.

ಈ ಸರ್ತಿ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ‘Raise Your Voice, Not the Sea Level’ (ನಿಂಗಳ ಸ್ವರ ಏರುಸಿ, ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟವ ಅಲ್ಲ) ಹೇಳಿ ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಭಾವ° ಹೇಳಿದ°. ಏರುತ್ತ ಇಪ್ಪ ವಾತಾವರಣದ ಬೆಶಿಗೆ ಹಿಮಕಲ್ಲುಗ ಕರಗಿ ಸಮುದ್ರ ಏರ್ಸುದು ಅಲ್ಲ, ಮದಲಾಣೋರು ನವಗೆ ಹೇಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದವೋ ಹಾಂಗೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೆಕ್ಕಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ವಿವರುಸಿ ಹೇಳಿದ°.

ದೇಶದ ನದಿಗಳೂ ಪರಿಸರದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ. ಗಂಗಮ್ಮನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದರೆ, ಪರಿಸರ ದಿನವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಂಗೆ. ಅಲ್ಲದೋ?

ಪರಿಸರದ ದಿನ ಮಾಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋಡಿಗೊಂಬ ದಿನ ಆಗದ್ದೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಸರದ ದಿನ ಆಗಲಿ. ಅಬ್ಬೆ ನವಗೆ ಕೊಡುದರ ಇರುವಾರ ಅಬ್ಬೆಗೇ ಕೊಡುವ ಹಾಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆದ ಮಣ್ಣಿನ, ನೀರಿನ ಅಬ್ಬೆಗೊಕ್ಕೆ ನಾವುದೇ ಬೆಳವಲೆ, ಅವರ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಂದಾದ ಸಕಾಯ ಮಾಡುವೊ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಆಶಯ.

~

ಒಂದೊಪ್ಪ: ವಿಷ ಕೊಟ್ರೂ ಮಾತಾಡದ್ದೆ ನುಂಗೇಕಾರೆ ಅಮ್ಮನೇ ಗಂಗಮ್ಮನೇ ಆಯೆಕ್ಕಷ್ಟೆ.

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 22 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ
  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್

  ಗಂಗಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ 30-40ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯೋರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಎಂಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗೆಲಿ ಮಿಂದು ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರುಶನ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಕರ್ಮವ ಕಳೆದು ಬರಕ್ಕು ಹೇಳುವ ಆಶೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎನಗೆ ಗಂಗೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ,ಸುದ್ದಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು ,ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಯ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪುಟ್ಟಬಾವ°vreddhiಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಶಾ...ರೀಪುತ್ತೂರುಬಾವಪವನಜಮಾವಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ದೊಡ್ಡಭಾವಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಸುಭಗಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ