ಸ್ಥಾವರ ಗೃಹಸ್ಥರ ಎಡೆಲಿ ಜಂಗಮ ಅಲೆಮಾರಿಗೊ..!

April 8, 2011 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 32 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮೊನ್ನೆ ಚೌಕ್ಕಾರುಮಾವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ದರ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡದು ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿಕ್ಕು.
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಸೂಚನೆಲಿ ಕಳುದ ವಾರ ಅದರ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೂ ನಿಂಗೊಗೆ ಅರಡಿಗು.
ಷಡ್ಪದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಬೈಲಿಂಗೆ ತಿಳುದು ಬಂದದು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಕೊಶಿ ಆಯಿದು.
ಶುದ್ದಿ ಹೊಂದುಸಲೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಚೌಕ್ಕಾರುಮಾವಂಗೂ, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವಂಗೂ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲೇಕು!
~

ಅದಿರಳಿ,
ಈಗ ನೋಡಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಂಗೇ ಮವುಢ್ಯ ಬಂತದಾ!
ಅಂದಿಂದ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ ಸೊರುದ್ದು, ಒಂದರಿಯೇ ನಿಂದತ್ತು, ಕೆರೆನೀರು ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯ ನಮುನೆಲಿ!

ಅಪ್ಪಲೆ ಶುಕ್ರಮೌಢ್ಯ ಇಪ್ಪದು ಮೊನ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಾಳ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ್ರ ವರೆಗೆ ಆದರೂ, ಮೌಢ್ಯಂದ ಮೊದಲು ಮೂರುದಿನ, ಮತ್ತೆ ಮೂರುದಿನ – ಒಟ್ಟು ಆರುದಿನ ಒಯಿದೀಕ ಜೆಂಬಾರಂಗೊ ಇರ.
ಅಷ್ಟುದಿನ ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತೇ!  😉
ಹ್ಮ್, ಪುರುಸೋತಿಲಿ ಒಂದೊಂದಿನ ಒಂದೊಂದು ಜೆಂಬ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತದಲ್ಲದೋ ಬೈಲಿನೋರ ಕೆಲಸ ಈಗ!?  ಪೇಪರು ತಿದ್ದಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ನೀಟಂಪ ಒರಗುತಿತ° ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಾವ°! 😉
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಲೇ ಕಾಲುನೀಡಿ ಕೂದಂಡು, ಆರಾಮಕೆ ಹೊತ್ತುಕಳೆತ್ತದು, ಏನಾರು ಮನೆಗೆಲಸ (ಇದ್ದರೆ) ಮಾಡ್ತದು ಇನ್ನು ಮೌಢ್ಯ ಮುಗಿವನ್ನಾರ ಒಳುದಿರ್ತ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ!
ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೇ, ಮವುಢ್ಯಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಮೂರ್ತ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬೈಲಿಲಿ ನೆರೆಕರೆ ನೆಂಟ್ರುಗೊ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದೂ ಇದ್ದು.
~
ಮೌಢ್ಯಲ್ಲಿ ಜೆಂಬ್ರ ತೆಗವಲಾಗ, ಸರಿ.
ಜೆಂಬ್ರದ ಶುದ್ದಿ ತೆಗವಲಾಗ ಹೇಳಿ ಏನಾರಿದ್ದೋ? ಇಲ್ಲೇನೇ!

ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೋಳ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೆಂಬ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಶುದಿ ಪಕ್ಕನೆ ಈಗ ನೆಂಪಾತು.
ಹೇಂಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇದಾ, ಹಾಂಗೆ ನೆಂಪಾತು – ಹೇಳ್ತೆ.
~
ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಆರತ್ರೆ ಕೇಳಿರೂ ಹೆಸರಿನೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತು – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳದ ಮನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನೋರಿಂಗೆ ಹೆರಿಯೋರ ಕಾಲಂದಲೇ ಬಂದು ಒದಗಿದ ಮನೆ. ಕೆಲವು ಜೆನಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಪೈಶೆಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ!
ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ,  ಹೇಳುಲೆ ದಕ್ಕಿತ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲದೋ?
ಅದೂ ಇಲ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗೊ ಇರ್ತವು, ಗೊಂತಿದ್ದೋ?
~
ಮೊನ್ನೆ ಪೋಳ್ಯದ ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರು ಪರಸ್ಪರ ಏನೊಳ್ಳೆದು ಮಾತಾಡುವಗ ಕರೇಲಿ ಕೂದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ನೆಗೆಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿಯ ಕಂಡತ್ತು.
ಆ ಜೆಂಬ್ರದ ಗವುಜಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಎಡಕ್ಕಿಲಿದೇ ತನ್ನದೇ ಶಾಂತಿಯ ಕಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಕೂದಿದ್ದ ಆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಆರುದೇ ಮಾತಾಡುಸುತ್ತ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಯಿದವಿಲ್ಲೆ. ಅವರವರ ಆಪ್ತೇಷ್ಟರ ಹತ್ತರೆ ಮಾತಾಡ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದವು ಬಂದು ಸೇರಿದೋರು.
ಅದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ಈ ಗುಬ್ಬಿ ಆರಿಂಗೂ ಕಂಡೂ ಕಾಣದ್ದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಗುಬ್ಬಿಯೂ ಹಾಂಗೆ, ಮಾಸಿದ ಒಸ್ತ್ರವ ಸುತ್ತಿಗೊಂಡು . . .
–  ಓ! ಗುಬ್ಬಿ ಆರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ!
~
ಗುಬ್ಬಿ ಆರು ಹೇಳ್ತ ವಿವರ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಗೊಂತಿಪ್ಪಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೂ ಅರಡಿಗಷ್ಟೇ! ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಅರಡಿಯ! ಇರಳಿ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೆ..
ಗುಬ್ಬಿ ಹೇಳಿರೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ.
ಅದರ ಹೆಸರು ಆರಿಂಗೂ ಸರಿ ಅರಡಿಯ.
ಕೆಲವು ಜೆನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳ್ತವು, ಕೆಲವು ಜೆನ ಗೌರಿ ಆಗಿರೇಕು ಹೇಳ್ತವು, ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಅದರ ದಿನಿಗೇಳ್ತದು ಗುಬ್ಬಿ ಹೇಳಿಯೇ!.
ಅರೆ ಮಾಸಲು ಸೀರೆ ಸುತ್ತಿಗೊಂಡು ಜೆಂಬ್ರಂದ ಜೆಂಬ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಪದೇ ಅದರ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ.
ಹತ್ತೈವತ್ತೊರಿಶ ಆಗಿಕ್ಕು, ಕಾಂಬಗ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ತು. ತಲಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒರಿಶಂದ ಸಮಗಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮೀಯದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಯಿಸುಗುಡಿನ ಹಾಂಗೆ ಆಯಿದು ತಲೆಗಸವು!
ಪಾವೆಲಿಯಷ್ಟು ಅಗಲಕೆ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕುಗು, ಹಳೆಕಾಲದ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ.
ಆದರೆ ಸಮಗಟ್ಟು ಮೋರೆತೊಳೆಯದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಬೊಟ್ಟು ಹಣೆಇಡೀಕ, ನೋಟಿನಷ್ಟಗಲ ಆಗಿ – ತಲೆಗಸವಿನ ಒರೆಂಗೂ ಎತ್ತಿ, ಬೆಳಿ ತಲೆಕಸವಿನ ಬುಡ ರಜ ಕೆಂಪೋ- ಅರುಶಿನವೋ – ಆಯಿದು.
ಮದಲಿಂಗೆ ಒಂದರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೆಡವಗ ಬಿದ್ದದಾಡ – ಮೋರೆ ರಜ ಗರ್ಪಿದ ಗಾಯ ಇದ್ದು, ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೇ ಎದುರಾಣ ಹಲ್ಲುದೇ ಅರ್ದ ತುಂಡಾಗಿ, ’ತ’ಕಾರ ಹೇಳುಲೆ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತು! ತತ್ತೆ – ಹೇಳುದು ಸತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಕೇಳ್ತಡ, ಬಿಂಗಿಮಕ್ಕೊ ನೆಗೆಮಾಡುಗು.
~
ಇಂತಲ್ಲಿ ಜೆಂಬ್ರ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂತಾದರೆ ಹೇಂಗಾರೂ ಬಂದು ಸೇರಿಗೊಂಗು.
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜೆಂಬ್ರ ಇಲ್ಲದ್ದ ದಿನ ಯೇವದಾರು ದೊಡ್ಡೋರ ಮನಗೆ ಹೋಕು, ಹೊತ್ತಪ್ಪಗ ಉಂಬಲೆ!

ಅಂತೇ ಹೋಗಿ ಕೂರ, ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುಗು.
ಯೇವದಾರು ಮನಗೆ ಹೋದರೆ ತೋಟಂದ ಕೂಂಬಾಳೆ ಹೆರ್ಕಿ ತಪ್ಪದೋ, ಪೂಂಬೆ ಹೆರ್ಕಿ ದನಗೊಕ್ಕೆ ಹಾಕುದೋ, ಹಿಡಿಸುಡಿ ಮಾಡ್ತದೋ, ಹಟ್ಟಿಯ ಕೋಣೆ ಉಡುಗುತ್ತದೋ – ಎಂತಾರು ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಂದ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿನ ಒರೆಗೆ ಹೊತ್ತುಕಳಗು.
ಜೆಂಬ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರುದೇ ಹಾಂಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂದುಗೊಳ್ಳ.
ಅದರ ಊಟದ ಬಾವ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುಗು.
ಮುನ್ನಾಣದಿನವೇ ಬಂದು ಸೇರುಗಿದಾ, ಇರುಳು ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರವಂದ ಮದಲೇ  ಹಿಡಿಸುಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಲು ಉಡುಗ್ಗು.
ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರದಾದ ಮೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗುದ ಮತ್ತೆ – ಮನೆಯೋರುದೇ ಬಚ್ಚುತ್ತು, ಹೇಳಿ ರಜ  ಮನುಗುಲೆ ಹೋದ ಮೇಗೆ – ಹಿಡಿಸುಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಕೆ ಉಡುಗ್ಗು!
ಮರದಿನ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎದ್ದು ನೋಡಿರೆ ಇಡೀ ಜೆಂಬ್ರದ ಜಾಗೆ ಮನಾರ ಆಗಿಕ್ಕು!
ಪಕ್ಕನೆ ನೋಡಿರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಹತ್ತರಾಣ ನೆಂಟ್ರೇ ಆಗಿರೇಕು – ಹೇಳ್ತ ಸೌಂಶಯ ಬಕ್ಕು..
~
ಹೀಂಗೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆರೋ ಪುಣ್ಯಾದಿಗರು ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅದರ ಕೆಂಪು ಮಾರಾಪಿಲಿ – ಅದುವೇ ಅದರ ಪರಮ ಸಂಪತ್ತು. ಬೇರೆ ನೊಗಬಂಗಾರು ಎಂತ್ಸೂ ಇಲ್ಲೆ!
ಹಾಂಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪವೋ, ಹೋದ ಮನೆಯ ಜೆಗಿಲಿಯೋ, ಹಟ್ಟಿಯ ಕೋಣೆಯೋ – ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರೂ ಸರಿ, ಒರಕ್ಕು ಬಂದೇ ಬತ್ತು!
ದಿನ ಉದಿ ಆಯೇಕಾರೆ ಬೆಶಿನೀರಿಂಗಿಚ್ಚಾಕಿ, ಮನೆಯೋರಿಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಅಪ್ಪಂದ ಮದಲೇ ಮಿಂದಿಕ್ಕುಗು, ಎಡಿಗಾದಷ್ಟು ಮನಾರಕ್ಕೆ. ಸಾಬೊನೊ – ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಎಂತ್ಸು? :-(
~
ಒಂದು ದಿಕ್ಕಂದ ಹೆರಡುವಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಪಲೆದಕ್ಕಿತ ಪೈಶೆ ಕೇಳುಗು – ಮನೆ ಯೆಜಮಾನ್ರ ಹತ್ತರೆ.
ಯಜಮಾನಂಗೂ ಅದೊಂದೇ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪದಿದಾ, ದರ್ಪ ತೋರುಸಲೆ – ಜೋರು ಮಾಡಿ ಬೈಗು.
ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಮನೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ರುಪಾಯಿ – ಬಸ್ಸಿಂಗೆ ದಕ್ಕಿತ – ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾಣ ಮನೆಗೆ (/ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪಕ್ಕೆ) ಹೋಕು.
~
ಹೇಳಿಕೆ ಇರ, ಆದರೂ ಬಕ್ಕು.
ಸ್ವತಃ ಮನಾರ ಇರ, ಆದರೂ ಪರಿಸರ ಮನಾರ ಮಾಡ್ಳೆ ಎಡಿಗಾದಷ್ಟು ಸೇರುಗು.
ಆರ ಹತ್ತರೂ ಮಾತಾಡ, ಆದರೂ ಮಾತಾಡುಸಿರೆ ಉತ್ತರಕೊಡದ್ದೆ ಇರ.
ಎಲ್ಲೇ ಕೂದಿರಳಿ – ಹಲ್ಲು ಹೆರಹಾಕಿ ನೆಗೆಮಾಡುದು ನಿಲ್ಲುಸ.
ಕೈಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಅಂತೂ – ತಲೆತೊರುಸಿ ಹೇನುಕುಟ್ಟುತ್ಸು ಬಿಡ!!

ಹಶು ಅಪ್ಪದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಧರ್ಮ!
ಆದರೂ,ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕದ್ದುಗೊಳ.
ಕೊಟ್ಟದರ ತೆಕ್ಕೊಳದ್ದೆಯೂ ಇರ. ಎಂತ ಕೊಟ್ರೂ ತೆಕ್ಕೊಂಗು. ಮಕ್ಕೊ ಆಟ ಆಡುವಗ ಒಂದೊಂದರಿ  – ’ಇದಾ ಗುಬ್ಬಿ, ತೆಕ್ಕೊ’ ಹೇಳಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಓಟೆ ಕೊಡ್ಳೆ ಇದ್ದು. ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮಾರಾಪಿನ ಹತ್ತರೆ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಗು. ರಜಾ ಅರಡಿವ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕೊ ಅದರ ನೋಡಿ, ಬಾಕಿದ್ದೋರಿಂಗೆ ತೋರುಸಿ – ಹೆ ಹೆ, ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಓಟೆಯೂ ಬೇಕಾವುತ್ತೋ – ಹೇಳಿ ನೆಗೆಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಗರಪ್ಪಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ! :-(
ಗುಬ್ಬಿಯೂ ನೆಗೆಮಾಡುಗು, ಅವರೊಟ್ಟಿಂಗೇ!
~

ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೀಂಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆ ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿ,..
ಕ್ರಮದಂತೇ ನಾರ್ತ ಸೆಂಟಿನ ಮೈಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೊಂಡು ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಬೆಳಿಅಂಗಿ ಭಾವಯ್ಯ°!
ಈ ಗುಬ್ಬಿಯ ಹತ್ತರೆ ಎತ್ತುವಗ ಎಂತ ಪೌರುಷ ಬಂತೋ ಅರಡಿಯ – ಇದಾ, ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಸೆಂಟು ಹಾಕುವೊ° – ಹೇಳಿ ಅದರ ಮುಚ್ಚಲು ತೆಗದು ತಲಗೇ ಎರದು ಬಿಟ್ಟ°!
ಹತ್ತರೆ ಇಪ್ಪ ಹತ್ತುಜೆನ ನೆಗೆಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಗ – ಅವಂಗೂ ಕೊಶಿ ಆತಿದಾ!
ಜೆಂಬ್ರ ಇಪ್ಪದು ಸೇರಿದೋರ ಕೊಶಿಗೇ ಅಲ್ಲದೋ!!  :-(
ಪಾಪ, ಯೇವತ್ತೂ ಮೀಯದ್ದೆ ಪರಿಮ್ಮಳ ಬತ್ತ ಗುಬ್ಬಿ – ಆ ದಿನ ಸೆಂಟು ಮೆತ್ತಿ ವಾಸನೆ ಬಂದುಗೊಂಡು ಇತ್ತು.
ಹೇಂಗೂ ಆರೂ ಅದರ ಹತ್ತರೆ ಹೋಗವಿದಾ… ಅದು ಬೇರೆ.
~
ಅದೇನೇ ಇರಳಿ, ಎಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದೆ..? ಹಾಂ..
ಗುಬ್ಬಿಯೂ ಹಾಂಗೆ, ಮಾಸಿದ ಒಸ್ತ್ರವ ಸುತ್ತಿಗೊಂಡು – ಒಂದು ಕರೇಲಿ ಕೂದುಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಬೌಷ್ಷ ಜೆಂಬ್ರ ಸುರುಅಪ್ಪಗ ಆ ಮೂಲೆಲಿ ಕೂದುಗೊಂಡಿದ್ದದು ಉಂಬಲಪ್ಪಗಳೇ ಎದ್ದತ್ತು.
ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋರ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ತಪ್ಪುಸಿಗೊಂಡು, ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಒಂದರಿ – ಬೇಡಿತಿಂತಲ್ಲಿ ಅಶನವೂ – ಬೈಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ತಿಂದತ್ತು.
ಈಗೀಗ ಪ್ರಾಯ ಆದ್ದು ಗೊಂತಾವುತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ.
ತಲೆಕಸವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿ ಆಯಿದು; ಮೋರೆಲಿ ಪ್ರಾಯದ ನೆರಿಗೆಗೊ ಬಯಿಂದು.
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ತಿರುಗುತ್ತದು? ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಡದೋ? ಇನ್ನಂಬಗ ಶಾಶ್ವತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ಗೆತಿಯೋ? ಅದರಿಂದ ಮದಲೇ ಜಂಗಮ ಇಪ್ಪ ಗುಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಒಂದಿ ನಿಂದು ಸ್ಥಾವರ ಅಕ್ಕೋ – ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆಮಾಡಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ.
~
ಹಾಂಗೇ ಆ ದಿನ ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗಣೇಶಮಾವನ ಹತ್ತರೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಆ ಶುದ್ದಿ.
“ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೀಂಗ್ರುತ್ತ ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕರುಣಾಜನಕ ಕತೆ ಇರ್ತು ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ –
ಆ ಕತೆಂದಾಗಿಯೇ ಇವು ಹೀಂಗೆ ಆಗಿಪ್ಪದು” – ಹೇಳಿದವು.
ಗುಬ್ಬಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಶುದ್ದಿ ಕತೆ ಗೊಂತಾತು..
~

ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಿನ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಜ್ಜಿ!

ಗುಬ್ಬಿಯ ಅಪ್ಪ° ಮದಲಿಂಗೆ ಅಡಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿಂಡು ಇದ್ದದಾಡ.
ಅಪ್ಪಂಗೆ ಇದೊಂದು ಚುರುಕ್ಕಿನ ಮಗಳು ಮಾಂತ್ರ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕೊ ಇಲ್ಲೆ!
ಜಾಗೆ ರಜ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇದರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಸಂಸಾರವೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದದಿದಾ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಕೂದು ಉಂಬಲೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.
ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಎರಡು ಜೆನ ಮಾಣಿಯಂದ್ರು – ಇದಕ್ಕಪ್ಪಗ ತಮ್ಮಂದ್ರು.
~
ಇದು ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗಳೇ ಅಮ್ಮ ತೀರಿ ಹೋದಕಾರಣ ಅಪ್ಪನೇ ಆಯೇಕಷ್ಟೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಅದರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟೋ – ಎಂತದೊ ಆಗಿ ಅಕಾಲಮರಣ ಆದವು.
ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಆದರೂ, ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಎಂತದೋ ಸೈನು ಮಾಡುಸಿಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತದೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದ ನಮುನೆ ಆತಡ.
ಬೇರೆ ಹತ್ತರೆ ಪೈಕಿಯೋರು ಹೇಳಿ ಆರನ್ನೂ ಗುರ್ತವೂ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ!

ಒಂದಾರಿ ಜಾರಿಗೊಂಬ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡುಸಲೆ ಹೆರಟನಾಡ.
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ’ಕೂಸಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲೆ, ಜಾಗೆಯೂ ಇಲ್ಲೆ’ ಹೇಳ್ತ ಕಾರಣಲ್ಲಿ ನಿಗಂಟಾದ ಮದುವೆಯನ್ನೂ ಮುರುದನಾಡ ಮದುಮ್ಮಾಯ.
ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೂದು ಉಂಬಲೆ ಜಾಗೆಯೂ ಇಲ್ಲೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುಸಲೆ ಜೆನಂಗಳೂ ಇಲ್ಲೆ – ಹಾಂಗಾಗಿ ರಜಾ ಮನಸ್ಸು ಹದತಪ್ಪಿತ್ತಡ ಈ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ.
ಮದುವೆಯೂ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯೂ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಅಂದಿಂದ ಇಂದಿನ ಒರೆಂಗೂ ಹೀಂಗೇ!
ಮನೆ ಮುರುತ್ತು!
ಮದುವೆಯೂ ಮುರುತ್ತು!!
ಮನಸ್ಸೂ ಮುರುತ್ತು!!!

ಈಗಾಣ ನಮುನೆಲಿ ಕೋರ್ಟಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಡಿರೆ ಧಾರಾಳ ಸಿಕ್ಕುಗು, ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವುದೇ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ? – ಹೇಳಿದವು ಗಣೇಶಮಾವ..
ಒಂದರಿ ಮನಸ್ಸೇ ತೊಳಸಿದ ಹಾಂಗಾತು!
~

ಚೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ನಮುನೆ ’ಜಂಗಮ’ ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ನಮುನೆ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಬಂಧ ಕಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾದ ಶುದ್ದಿ ಇಕ್ಕನ್ನೇ – ಹೇಳಿ ಅನುಸಿ ಹೋತು.
ಪಾಪ, ಅಂತವರ ನಾವು ನೆಗೆಮಾಡಿರೆ ಆವುತ್ತೋ? ಅವ್ವಾರೂ ಎಂತ ಮಾಡುಗು?
ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಳೆಡಿಗು?
ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಮನುಶ್ಶ!  ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಎಂತ ಇದ್ದು!?

ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿರೆ, ಇವು ನಿರ್ಗತಿಕರಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲಸ್ಥರೇ.
ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀನರಲ್ಲ – ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತು.
ಬೇಡ್ತವಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತು ಅವಕ್ಕೆ, ದುಡುದು ತಿಂತವು.
ಇದೇವದೂ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಅಲೆಮಾರಿಗೊ – ಅಷ್ಟೇ.
ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕೆ ನೆಲೆನಿಲ್ಲದ್ದೆ, ಸಮಾಜದ ಒಳ ಒಂದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಮ್ಮೋರು!

ಈಗ ಅವು ಜಂಗಮ ಆಗಿದ್ದವು.
ನಾಳೆ ಎಂತಾರು – ಮಳೆಯೋ, ಪ್ರವಾಹವೋ – ಆಗಿ ನಾವುದೇ ವಸತಿಹೀನರಾದರೆ; ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಇದ್ದರೆಂತ?
ನವಗೆ ಜಂಗಮರಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಗೊಂಬಲೆ ಎಡಿಗೋ?
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಅವ್ವೇ ಅನುಭವಸ್ಥರಾಗಿ ನಮ್ಮಂದ ಹೆರಿಯೋರಾಗಿ ಕಾಂಗಲ್ಲದೋ?!
~
ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿರೆ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಜಂಗಮವೇ – ಸ್ಥಾವರ ಹೇಳಿ ಆರುದೇ ಇಲ್ಲೆ.
ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಲುಸಿರೆ ನಾವು ರಜಾ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿರ್ತು – ಅಷ್ಟೇ!
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಂದ ತಿರುಗಲೆ ಸುರುಮಾಡ್ತು; ಸಾವನ್ನಾರವೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರುದೇ ಇರ್ತು, ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿ ಹೇಳಿದಾಂಗೆ.
ಅದಕ್ಕೇ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ ಒಂದೊಂದರಿ ಜೀವನವ “ಹಿಂದಿರುಗದ ಹಾದಿ” ಹೇಳ್ತದು.. ಅಲ್ಲದೋ?

ಇನ್ನಾಣ ಸರ್ತಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಈ ಶುದ್ದಿ ನೆಂಪಾದರೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆತು!

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಗುಬ್ಬಿಗೂ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೂ ಇಪ್ಪದು ಒಂದೇ ನಮುನೆ ಹೃದಯ! ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ರೂ ಕೊಡದ್ರೂ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತವು!

ಸ್ಥಾವರ ಗೃಹಸ್ಥರ ಎಡೆಲಿ ಜಂಗಮ ಅಲೆಮಾರಿಗೊ..!, 4.8 out of 10 based on 5 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 32 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಆನ. ಸುಬ್ಬ

  ನಮ್ಮ ಜನವೇ ಹೀಂಗೆ…. ಚಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೆಶಿ ಚಾಯ ಕುಡುದವು… ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟತ್ತದ…… ಹಾಂಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಒಳುದವರ ಚಳಿ ಗೊಂತಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ಈ ಗುಬ್ಬಿಹಾಂಗಿಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಜೆನ ಇದ್ದವು. ಆವಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆರಬಪ್ಪಲೇ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತ್ತಿಲ್ಲೆ… ಅಷ್ಟ್ಟು ಪಾಪದವು…ಎಂತ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಅರಡಿಯದ್ದವು… ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ , ಒಂದೊಂದರಿ ಅರಡಿಯದ್ದೆಯೋ … ಆರಡಿಯೋ ಕದ್ದುಕೊಂಬೊದು {ಆಸೆ ಆಗಿ… ಇಲ್ಲದ್ದವಕ್ಕೆ ಯಾವಗಳೂ ಆಸೆಯೆ….ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರತಿಯೇ ಹಾಂಗೆ} ಎಂಥ ಮಾಡೊದು… ಕಡೆಂಗೆ ದೇವರ ದೂರೊದು….. “ದೇವರು ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬರದ್ದ ” ಹೇಳಿ. ಎಡಿಗಾರೆ ಇಂತವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ.. ಎದಿಯದ್ರೆ ನೆಗೆ ಮಾಡೊದು ಬೇಡ…… ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿಪ್ಪ ಪಾಪದವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರದ್ದು ಲಾಯಿಕ್ಕಯಿದು ಒಪ್ಪಣ್ಣ.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಆನ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ..
  ಚಾಯ ಕುಡಿತ್ತದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಪ್ಪಂಗೊ.
  ಕಡೆಂಗೆ ದೇವರ ದೂರ್ತು, ಆದರೆ ಹೀಂಗಿರ್ತ ಗುಬ್ಬಿಗೊಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುವಗ ದೇವರ ನೆಂಪಾಗ ಇವಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲದೋ?

  ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದ್ದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ, ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಗೊಳೆಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದರ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಟಿತ್ತು.
  ಸಮಾಜ ನಡವದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕೆಕ್ಕಾರೆ ಪೈಸೆ ಬಲ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆದರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದ್ದವನ ಜೀವನ ಹೇಂಗೆ ಇಕ್ಕು?
  ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಬರೇ ಪೈಸೆಯ ಮೋರೆ ನೋಡುವದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿತ್ತು ಹೇಳಿರೆ, ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂತ ಬೆಲೆ?
  ಅಶನವೂ ಬೈಗುಳವೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ತಿಂದರೂ, ತಿಂದ ಅಶನದ ಋಣ ತೀರುಸುವೆ ಹೇಳ್ತ ಭಾವನೆಂದ ಮಾಡುವ ಈ ಗುಬ್ಬಿಯ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಬಾಕಿಪ್ಪವು ಕಲಿಯೆಕ್ಕು. ಎಂತಗೆ ಹೇಳಿರೆ, ಜಪಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಗಮಂಗಳೇ. ಅಂಬಗ ಹಶು ಹೇಳಿರೆ ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಕ್ಕು, ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಉಂಟಕ್ಕು.
  ಒಂದೊಪ್ಪ ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು. ಅವು ತೋರುಸುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪಂದನ ತೋರುಸುವಷ್ಟಾದರೂ ಮಾನವತ್ವ ಒಳುಶಿಗೊಂಡರೆ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ.
  ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಡಿಯದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ. ಉಪದ್ರ ಮಾಡದ್ದರೆ ಅದುವೇ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚೀ..
  ತುಂಬಾ ಚೆಂದದ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿ!

  { ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕೇಕಾರೆ ಪೈಸೆ ಬಲ ಬೇಕು } –
  ಕೆಲವು ಜೆನ ಮಾಡ್ತದು ಕಾಂಬಗ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳಿ ಅನುಸುತ್ತು.
  ಧನಸಂಪತ್ತು ಆದರೆ ಮಾಡಿಗೊಂಬಲೆಡಿಗು, ಮನ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದು, ಅಲ್ಲದೋ?

  ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಬೋಚಬಾವಂಗೂ ಎಲ್ಲೋರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತವು ಹೇಳ್ತದೇ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅಲ್ಲದೋ? :-)
  ಒಪ್ಪಂಗೊಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಗೊ ಅಪ್ಪಚ್ಚೀ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. ವಿಷ್ಣು ನಂದನ
  vishnunandana

  ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ತಟ್ಟುವ ಹಾಂಗೆ ಬರದ್ದಿ.

  ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೊಗಸ್ಥ ಮನಸ್ಸುಗೊ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ.

  ಆನು ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ನೊಡಿದ ನೆಂಪಿದ್ದು. “SI (Sabbanakodi Ishwara Bhat)” ಹೇಳಿ. ಈಗಲೂ ಇಕ್ಕು.

  ಆವರದ್ದು ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆ.

  ಸಣ್ನಾದಿಪ್ಪಗ ಆನುದೆ ತಮಾಶೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ಥೆ. ಈಗ ಗ್ರೆಶಿರೆ ಅಸಹ್ಯ ಅವುತ್ತು.

  ಮಕ್ಕೊ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೆ ದೊಡವು ನೆಗೆ ಮಾಡುದರ ಬದಲಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳೆಕ್ಕು.

  ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಪ್ರಬುದ್ದತೆ ಎಲ್ಲರಿಂಗೂ ಬರಲಿ.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಯಸ್ಸೈ ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಗೊ! :-)
  ಮಾಣಿಯ ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೆ ಕಾಯಿತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪುಟ್ಟೋ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಈ ವಾರದ ಶುದ್ದಿ ಓದಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಳಸಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಬರದ್ದೆ.

  ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತಿ ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ತ ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗ. ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಾಂಗೆ ಈ ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗ ಕಾಂಬಲೆ ಒಂದೇ ಹಾಂಗೆ ಇರ್ತವು.
  ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಸ್ವತಃ ಮನಾರ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಸುತ್ತಲೂ ಮನಾರ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಗು. ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗಳೇ ಅಂದಾಜು ಆವುತ್ತು ಅವರ, ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪ ಕತೆ ಎಂತಾಗಿಕ್ಕಪ್ಪಾ ಹೇಳಿ ಆವುತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಅವರ ವಿಚಾರ್ಸುಲೆ ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದಾ? ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬದುಕಿಲಿ ಆರ ಆಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲೆ, ತನ್ನವ್ವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಗೊಂಬಲೆ ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ, ನಾಳಂಗಂಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಡುಗೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಗಳ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಅವರದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಆರದ್ದುದೇ ಮನಸ್ಸು ಹದ ತಪ್ಪುಗು ಅಲ್ಲದಾ? ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಂತ್ರ ಆಗಿರ್ತು. ಅದರ ತುಂಬುಸುಲೆ ಎಡಿಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಾಂಗಿರ್ತವ್ವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬುಸುಗು. ಊಟದ ಋಣ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳವು. ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬೇಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲವುದೇ!! ಒಂದು ತರಹದ ಸನ್ಯಾಸವೇ ಅಲ್ಲದಾ ಇದು? ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ವಿಶೇಷ ಅರಡಿಯ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡದ್ದೆ ಬದುಕ್ಕುಗು ಅಲ್ಲದ? ಗುಬ್ಬಿ ಕದ್ದುಗೊಳ್ಳ, ಕೊಟ್ಟದರ ತೆಕ್ಕೊಂಗು ಅಲ್ಲದಾ? ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಯೇವುದನ್ನಾದರೂ ತೆಕ್ಕೊಂಗು ಅಲ್ಲದಾ? ಮಕ್ಕೊ ಕೊಟ್ಟದರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತವು. ಮಕ್ಕೊ ಬಹುಶ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತವು ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಾಂಗಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕೊ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಮೋರೆಲಿ ಒಂದು ಮಾಸದ್ದ ನೆಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲದಾ ಅದರ ನೋಡ್ಲೆ ಆದಿಕ್ಕು.

  ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ಲಿ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗ ಎಲ್ಲರುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನವ್ವು ಆಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದಾ? ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇಪ್ಪ ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಂಗೆ ಭಿನ್ನ ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗ ಇರ್ತೋ ಹಾಂಗೆ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಅಲೆಮಾರಿ ವೆಗ್ತಿತ್ವಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ತು. ಕೆಲವು ಜನಂಗ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕದ್ದುಗೊಂಬೋರುದೇ ಇರ್ತವು. ಅದು ಸೀರೆ, ಚಿನ್ನ, ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗ ಎಂತದೂ ಆದಿಕ್ಕು. ಬಹುಶ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಜನಂಗಳಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಅನುಭವ ಆದಪ್ಪಗ ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಾಂಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದಂಥವರನ್ನುದೇ ದೂರ ಮಡುಗೆಕ್ಕಾಗಿ ಬಪ್ಪದು ಅಲ್ಲದಾ? ಅದು ನವಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ಪಾಠಂದಾಗಿ ಆಗಿರ್ತು.

  ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಲನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನವಗೂ ಆ ಗೆತಿ ಬಂದರೆ ನವಗೆ ಜಂಗಮ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯವಾ? ಬಹುಶ ಅವ್ವೇ ನವಗೆ ಅನುಭವಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾಂಗು ಹೇಳಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದದು ಸರಿಯೇ! ನಮ್ಮ ಬದುಕುದೇ ಜಂಗಮವೇ ಅಲ್ಲದಾ?

  ಒಂದೊಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು. ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೋ, ತಾತ್ಸಾರವೋ, ದ್ವೇಷವೋ, ಕೋಪವೋ, ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದನ್ನೇ ವಾಪಾಸು ಮಾಡ್ತವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ನಕಲಿ ಜಂಗಮರಿಂದಾಗಿ ಅಸಲಿ ಜಂಗಮರ ಬದುಕ್ಕುದೇ ಹಾಳಗದ್ದೆ ಇರಳಿ.. ಅವರ ಪಾಡಿಂಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕಡೆಂಗೆ ಸಾಗಲಿ..

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಶ್ರೀಅಕ್ಕಾ..
  ಚೆಂದದ “ಶುದ್ದಿ”ಬರದ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಗೊ!

  {ಒಂದು ತರಹದ ಸನ್ಯಾಸವೇ ಅಲ್ಲದಾ ಇದು}
  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ ಅಕ್ಕ ನಿಂಗೊ!
  ಅಪ್ಪಾದ ವಿಚಾರವೇ. ತನಗೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ, ಎಂತದೂ ಮಡಿಕ್ಕೊಳದ್ದೆ, ಕೇವಲ ಸಮಾಜಂದಲೇ ತೆಗದು, ಸಮಾಜದೊಳ ಬದ್ಕುತ್ತ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತ ಇಂತೋರು ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಬೇರೆ ಯೇವ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತವು? ಅಲ್ಲದೋ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 5. ಚುಬ್ಬಣ್ಣ

  ಎಲ್ಲಿಯೊ ಒ೦ದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ “ಗುಬ್ಬಿ” ಹೇಳ್ತ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೆ ಇರ್ತು…
  ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾ೦ಗೆ.. ಕಂಡೂ ಕಾಣದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದು ನವು ಎಷ್ಟು ಸತ್ತಿ ಕ೦ಡಿದಿಲ್ಲೆ..!! ಅಲ್ಲದೊ?
  ಎಷ್ಟೇ ಆದರು ಗುಬ್ಬಿ ಹಾ೦ಗಿಪ್ಪವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೆಕು..
  ಬೆಳಿ ಅ೦ಗಿ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾ೦ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತದು ನೋಡಿಪ್ಪಿಯೊ.. ಒಟ್ಟಿ೦ಗೆ ನೆಗಯೂ ಮಾಡಿಪ್ಪಿಯೊ..
  ಆದರೆ, ನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನೊ೦ದಿಗೊ೦ಡಿದೂ ಹೇಳಿ ಅವಕ್ಕೇ ಗೊ೦ತು.. :(
  ಇದರ ಓದಿಯಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ಹೋತು.. ದೊಡ್ಡಭಾವ೦ಗೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬ೦ದಾ೦ಗೆ ಎನಗೂ ಬ೦ತು… :’(
  ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಭಾವ.. ಎ೦ದಿ ನಾ೦ಗೆ ನಿನ್ನ ಬರಹಲಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಭಾರಿಲಾಕೆ ಆವುತ್ತು… ಅದ್ಭುತ ಲೇಖನ…!!!
  ಬರದ್ದರ ಓದಿದವಕ್ಕೆ ಒ೦ದಾರಿಯ೦ಗೆ ಕೂದಲ್ಲಿಯ೦ಗ ಜುಮ್ಮ್ ಆದಿಕ್ಕು.. :(

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಕೇಜಿಮಾವ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಅಕ್ಷರ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಪವನಜಮಾವಡಾಮಹೇಶಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಶಾಂತತ್ತೆಪೆಂಗಣ್ಣ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಒಪ್ಪಕ್ಕಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಮಾಲಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ