ತರವಾಡು ಮನೆಲಿ ಎರಡಡಿಗೆ ಅಡ..!!

August 12, 2011 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 30 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಆಡಿಆಡಿ ಆಟಿ ಇಡೀ ಕಳಿತ್ತು.
ಹೊಸತ್ತು ಎಂತದೂ ಸುರುಮಾಡದ್ದೆ, ಹಳತ್ತರ  ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯದ್ದೆ ಇಪ್ಪ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಲ್ಲದೋ?
ಒರಿಶ ಇಡೀಕ ಹೇಮಾರ್ಸಿ ಮಡಗಿದ್ದರ ಮುಗುಶಿಗೊಂಡು, ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟುಗೊಂಡು, ಬೈಲಿನೊಳಾಣ ಹಳೆ ಶುದ್ದಿಗಳ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು, ಹೊತ್ತು ಕಳೆತ್ತ ರಜೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದು.
– ರಜೆ ಹೇಳಿರೆ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ರಜೆಯೇ.
ಅಡಕ್ಕೆಗೆ ಮದ್ದು ಬಿಡ್ತ ಸುಂದರಂದ ಹಿಡುದು, ಪೂಜೆಕಾರ್ಯ ಮಾಡುಸುತ್ತ ಬಟ್ಟಮಾವನ ಒರೆಂಗೆ – ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ!
ಒಂದರಿ ಆಟಿ ಕಳಿಯಲಿ; ಕೂಸು ನೋಡ್ತದು, ಜಾಗೆ ನೋಡ್ತದು, ಮನೆ ನೋಡ್ತದು, ಅದು ಇದು – ಎಲ್ಲವುದೇ ಸುರು ಆವುತ್ತು. ಗುಟ್ಟಿಲೇ ತಿರುಗೆಂಡಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಂಗೊ ಬದ್ಧ, ನಾಂದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಆವುತ್ತು!

ಆಟಿಲಿ ಹೊಸ-ಶುಭ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ! ಕಳುದವಾರ ಅಂತೂ – ಅಜ್ಯಕ್ಕಳ ನಿಷೇಧಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು.
– ಅಂತೂ ಆಟಿ ರಜೆಲಿ ಇಡೀ ಹಳೆಶುದ್ದಿಯನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು!
ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಬೇರೆಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ಳೇ ಆಗ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲೆ ಇದಾ!
~

ಸುರುಸುರುವಿಂಗೆ ಮನೆ ಒಳದಿಕೆ, ಅಟ್ಟ, ಹೊಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗೆಂಡಿದ್ದ ರಂಗಮಾವಂಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದಕ್ಕೂ ಹಂದಲೆಡಿಯದ್ದ ನಮುನೆ ಆತು.
ಮೊಳಪ್ಪಿನ ಎಲುಗುದೇ, ಮಾಂಸವುದೇ ಕೂಡ್ತಲ್ಲಿ ಎಂತದೋ ಡೇಮೇಜು ಆಯಿದು, ಒಂದು ಓಪ್ರೇಶನು ಮಾಡಿರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಕ್ಕು – ಹೇಳಿ ಕೊಡೆಯಾಲದ ಡಾಗುಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದವಡ ರಂಗಮಾವನ ಕೈಲಿ.
ಮೊಳಪ್ಪುಸಂದಿಲಿ ವಾತ ಸುರು ಆದ್ದು; ಮೂರೊತ್ತು ಲೇಪ ಹಾಕಿ ನಿತ್ಯವೂ ಶೇಕ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕು – ಹೇಳಿ ಉದ್ದುತ್ತ ಮಾಲಿಂಗಮಾವ° ಹೇಳಿದ್ದವು. ಒಟ್ಟು, ಯೇವದರ ನಂಬುತ್ತದು, ಯೇವದರ ಬಿಡ್ತದು ಹೇಳಿ ರಂಗಮಾವಂಗೆ ತಲೆಬೆಶಿ!!
ಶಾಂಬಾವಂಗೆ ಕೊಡೆಯಾಲದ ಡಾಗುಟ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದರೆ ರಂಗಮಾವಂಗೆ ಮಾಲಿಂಗೆಬಾವನ ಮಾತೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಿತ!
ಅಂತೂ, ಸುರುವಿಂಗೆ ಲೇಪ ಉದ್ದುಸಿ ನೋಡ್ತದು. ಎರಡು ವಾರಲ್ಲಿ ಬೇನೆಇಳಿಯದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಓಪ್ರೇಶನು ಮಾಡ್ತದು – ಹೇಳಿ ಪಾತಿಅತ್ತೆಯ ಕೈಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದವಡ.
ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ – “ಅಕ್ಕು” ಹೇಳ್ತದು ಮಾಂತ್ರ ಅರಡಿಗಷ್ಟೆ! ಶಾಂಬಾವನ ಕೈಲಿ ಪಾತಿ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಸಿತ್ತು.
~

ರಂಗಮಾವಂಗೆ ಏವತ್ತು ಮೊಳಪ್ಪುಬೇನೆ ಜೋರಾತೋ, ಆ ದಿನಂದ ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೂ ಮೊಳಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ ನಮುನೆ ಆಯಿದು.
ಸೊಂಟಬೇನೆ ಇದ್ದರೂ ಲವಲವಿಕೆಲಿ ಮನೆ-ತೋಟ-ಜಾಗೆ ಇಡೀಕ ತಿರುಗೆಂಡಿದ್ದಿದ್ದ ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಂಗಮಾವನ ಹತ್ತರೆಯೇ ಇಪ್ಪದು.
ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೆರ ಹೋವುತ್ತವೇ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲೆ.
ಜಾಲ ಹತ್ತರಾಣ ನೆಟ್ಟಿತರಕಾರಿ ಸೆಸಿ ನೋಡಿಗೊಳ್ತವೇ ವಿನಃ, ಅದರಿಂದ ಹೆರಾಣ ಒಯಿವಾಟಿಲಿ ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆ!

ಹಾಂಗೆ, ಈಗ ಮಾಲಿಂಗಮಾವ° ಕೊಟ್ಟ ಲೇಪದ ಹೊಡಿಯ, ಮದ್ದಿನ ಕೊರಡಿನ, ಮೊಟ್ಟೆಲಿ ಅರದು ಕಾಲಿಂಗೆ ಉದ್ದುತ್ತದು; ನೀಡಿಮಡಗಿದ ಕಾಲಿನ ಮಡುಸದ್ದ ಹಾಂಗೆ, ಉದ್ದಿದ ಮದ್ದು ಹಾಳಾಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ – ಕಾದು ಕೂರ್ತದು ಪಾತಿಅತ್ತೆಯ ನಿತ್ಯಕೆಲಸದ ಬುಹುಮುಖ್ಯ ಸಮಯ ಹಿಡಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ.
ಮದಲಾದರೆ ಉದಿಯಾಂದ ಇರುಳೊರೆಗೆ ನಾಕು ಸರ್ತಿ ತೋಟಕ್ಕೆಹೋಗಿ ಬಕ್ಕು ಪಾತಿ ಅತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹೋಪಲಾವುತ್ತಟ್ಟೆ!
ಆಟಿಯ ಮಳೆ – ಹೇಳ್ತ ಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಾ!
ಎಲ್ಲವುದೇ ಎರಡು ವಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಕಮ್ಮಿ ಆವುತ್ತರೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೊಂತಾವುತ್ತು – ಹೇಳಿದ್ದವಾಡ ಮಾಲಿಂಗಮಾವ°.

ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಳಿಕ್ಕಿರಿಯೇ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಸೊಯ್ಪಿದ ಮಳೆ ನೋಡಿರೆ ಎಂತವಂಗೂ ಮನೆ ಹೆರಡ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾರ, ಅದು ಬೇರೆ!!
ಆದರೆ, ಜಾಲಕರೆಲಿಯೇ ಹಟ್ಟಿಯೊಳದಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತ ಅಬ್ಬೆಕ್ಕಳ ಮಾತಾಡುಸದ್ರೆ ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ ಸಮದಾನ ಅಕ್ಕೋ –
ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳುಲೋ, ಹುಲ್ಲೋ, ಎಂತಾರು ಹಾಕಿ ವಿಚಾರುಸಿಗೊಂಡು ಬತ್ತದು ಕೊಶಿಯ ಕೆಲಸ.
ಸದ್ಯ ಹುಲ್ಲುಮಾಡ್ಳೆ ಸುಂದರಿ ಬತ್ತು – ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ತಲೆಬೆಶಿ ಇಲ್ಲೆ!
~
ರಂಗಮಾವಂಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡದ್ದೆ ಕೂದು ಅರಡಿಯ.
ಒಂದು ದಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪೇಟಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂದ ನಮುನೆ ಆವುತ್ತಾಡ.
ಈಗ ವಾರಗಟ್ಳೆ ಒಳವೇ ಇದ್ದೊಂಡು ಹಟ್ಟಿಲೇ ಕಟ್ಟಿದ ದನಗಳ ಹಾಂಗಾಯಿದು, ಪಾಪ!
ಈ ಮದ್ದಿನಲೇಪ ಒಂದು ಮುಗುದಿಕ್ಕಿರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿ ಪರಂಚಿರೂ ಸಾರ ಇಲ್ಲೆ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಪಲಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿಗೊಂಡಿದ್ದವು ರಂಗಮಾವ°.  ಅಪ್ಪು, ಲೇಪ ಇಪ್ಪಾಗ ಮೆಟ್ಳು ಹತ್ತಲೆ ಆಗದ್ದ ಕಾರಣ ಅಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಅರಟುಲೂ ಎಡಿಯದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಾ!
ಹೆರಾಣ ಜೆಗೆಲಿಲಿಪ್ಪ ಮಂಚಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜ° ಮನುಗಿಪ್ಪದರ ಕಂಡ್ರೆ ಪುಳ್ಳಿಮಾಣಿ ವಿನುವಿಂಗೆ ಸಲೀಸು ಅಪ್ಪದು.
‘ಬೇನೆ ಹೇಂಗಿದ್ದಜ್ಜಾ°..?’ ಹೇಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸರ್ತಿ ಕೇಳ್ತನಾಡ ಅಜ್ಜನ ಕೈಲಿ.
ಶಾಲೆಬಿಟ್ಟು ಬಂದಕೂಡ್ಳೇ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಂಗೆ – ಒಂದೇ ಹೊದಕ್ಕೆಲಿ ಚುರುಂಟಿ ಮನುಗುತ್ತ ಒಂದೊಂದರಿ.
ಜಡಿಮಳೆಗೆ ಬೆಶ್ಚಂಗೆ ಅಜ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಮನುಗುದು ಹೇಳಿರೆ ಎಂತಾ ಕೊಶಿ!
– ಪಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ದಿನ ವಿನು ಬಾರದ್ದರೆ ರಂಗಮಾವನೇ ದಿನಿಗೆಳುಲಿದ್ದು.
ದಿನ ಇಡೀ ಮನುಗಿದ ಅಜ್ಜಂಗೂ ಉರು ಅಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಲಾಯಿಕಾವುತ್ತು, ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲು ಹಾಕಿ ಪುಳ್ಳಿಯ ಎಳಗುಸಲೆ.
– ಶಾಂಬಾಂವಂದೇ ಶಂಬಜ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೀಂಗೇ ಮನಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದನಾಡ!

ವಿನು ಶಾಲೆಂದ ಬಂದಕೂಡ್ಳೇ ಮಾವನ ಮಂಚಲ್ಲಿ ಮನುಗಿ ಒರಗುತ್ತ°.
ಸಮಗಟ್ಟು ಓದಲೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತನಿಲ್ಲೆ – ಹೇಳ್ತದು ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಬೇಜಾರು.
ಇದರ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುಲೆ ಎಡಿಯದ್ರೂ, ಶಾಂಬಾವನ ಕೈಲಿ ಪಿರಿಪಿರಿ ಮಾಡ್ತಡ.
ಅಜ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಪುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಶಾಲೆಪುಸ್ತಕ ಓದುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಂದರ ಕಲ್ತುಗೊಳ್ತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ ಎಂತ ಗೊಂತು, ಅಲ್ಲದೋ?
~
ರಂಗಮಾವನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಶಾಂಬಾವಂಗೆ ಈಗ ಜೆವಾಬ್ದಾರಿ ರಜ್ಜ ಜಾಸ್ತಿ ಬಯಿಂದೋ ತೋರ್ತು.
ಕೆಮ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾಡ.
ಒಂದು ಜೀಪಿಲಿ ಅಡಕ್ಕೆ ತುಂಬುಸಿಗೊಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀಪಿಲಿ ಮನೆಸಾಮಾನು ತಂದು, ಒಳುದ ಪೈಶೆಯ ಒಂದು ಪರ್ಸಿಲಿ ತುಂಬುಸೆಂಡು ಬಂದು ಸೊಸಯಿಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನಾಡ.
ಕಳುದೊರಿಶ ಒರೆಂಗೂ ಮನೆಯ ಅಡಕ್ಕೆ ಒಯಿವಾಟಿಂಗೆ ಮಗ° ಬಂದುಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದನಿಲ್ಲೆ; ಅವಂಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಅಂಗುಡಿ ಇದ್ದನ್ನೇ, ಕಾಸ್ರೋಡಿಲಿ.
ಅದರ ನೋಡಿಗೊಂಡಪ್ಪಗ ಸಾರೋಸಾರ ಆವುತ್ತು.
~
ಮನಗೆ ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂದು ಸುರು ಆವುತ್ತು.
ಮೊನ್ನೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತ ಮುನ್ನಾಣದಿನವೇ ಟೀವಿ ಬದಲುಸುವೊ° – ಹೇಳಿ ಪಿರಿ ಕಾಸಿತ್ತಾಡ.
ಹೊಸ ಮಂಚ ತರೇಕು ಹೇಳ್ತ ಆಶೆಲಿದ್ದಿದ್ದ ಶಾಂಬಾವಂಗೆ ಪಿಸುರೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟತ್ತು!
ಪಿಸುರಿಲಿ ಬೈದ್ದದು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ವರ ಹೆರ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಆ ಸಂಗತಿ ಹೆರಿಯೋರಿಂಗೂ ಗೊಂತಪ್ಪ ಹಾಂಗಾತು.
ಆರಾರಿಂಗೆ ಯೇವದರ್ಲಿ ಆಸಗ್ತಿಯೋ, ಅದೇ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು – ಹೇಳಿಗೊಂಡವು ರಂಗಮಾವ°.
ದೇವರೊಳ ಪೀಠ ಹಳತ್ತಾಯಿದು, ಹೊಸತ್ತು ಈ ಮಳೆಗಾಲವೇ ಮಾಡುಸಿಕೊಡೇಕು – ಹೇಳಿ ರಂಗಮಾವ° ಅಂದೇ ಆಚಾರಿಯ ಕೈಲಿ ನೆಂಪುಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಬಂದಿತ್ತವು. ಅಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಗುರುಟುವಗ ಹಲಸಿನ ಹಲಗೆಗಳ ನೋಡಿ ಮಡಗಿತ್ತಿದ್ದವು.
~
ಹೋ, ತರವಾಡುಮನೆ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡ್ತರೆ ಎಷ್ಟೂ ಇದ್ದು; ಹತ್ತರಾಣ ಮನೆಗಳ ಒಳ-ಹೆರ ಗೊಂತಪ್ಪದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾ!
ಅದಿರಳಿ. ವಿಶಯ ವಿಶೇಷ ಎಂತ್ಸರ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ತರವಾಡುಮನೆಲಿ ಈಗ – ಮದಲಾಣ ಹಾಂಗೆ ಒಂದೇ ಅಡಿಗೆ, ಒಂದೇ ಪಾಕ ಅಲ್ಲ ಅಡ!
ರಜ ಸಮೆಯಂದ ಎರಡಡಿಗೆ ಅಡ.
ಅದು.. ಅದು – ಕೋಪಲ್ಲಿ ಹಾಂಗೆ ಆದ್ದದಲ್ಲ – ಬದಲಾಗಿ ಈಗಾಣ ಕಾಲವೆವಸ್ಥೆಲಿ ಆತಷ್ಟೆ!
ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಎರಡಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂದರ್ಲೇ ನಿವುರ್ತಿ ಆವುತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎರಡಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಳೇ ಬೇಕಾವುತ್ತು.
ಅದೆಂತಕಪ್ಪಾ? – ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪದು ಇಂದ್ರಾಣ ಶುದ್ದಿ!
~
ವಿನುವಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಂದ್ರು ಅಮೇರಿಕ-ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಆಗಿಂಡು ಇಪ್ಪದು; ಅದು ಗೊಂತಿಪ್ಪದೇ. ಅಲ್ಲದೋ?
ಅವರ ಮಕ್ಕೊ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಪೇಟೆಶೈಲಿಲೇ ಬೆಳಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು. ವಿನುವನ್ನುದೇ ಅದೇ ನಮುನೆಲಿ ಬೆಳೆಶೇಕು – ಹೇಳ್ತದು ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಚಿಂತನೆ!
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಳೀಶೇ ಬಾರದ್ದ ಹಳ್ಳಿಮಾಣಿ ಆಗಿಕ್ಕುದು ಬೇಡ ಹೇಳ್ತ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅಪ್ಪು.
ಟೀವಿಲಿ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಮಾತಾಡ್ತ ಷ್ಟೇಶನುಗಳನ್ನೇ ಮಡಗುತ್ತದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕೂಪಲೆ ಬಿಡ್ತದು, ವೇಷ-ಭೂಷಣಂಗಳ ಪೇಟೆನಮುನೆಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದುಸಿಗೊಂಬದು – ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಧವಿವಿಧ ಅಂಗಂಗೊ!
ಈಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಸುರು ಆಯಿದು.
ಅದೇ ಆಹಾರ ವಿತ್ಯಾಸ.
~

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ.. ಬೇಶಿ ತಿಂಬಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ

ಪಾತಿಅತ್ತೆಯ ಅಡಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಯಿಕ! ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಾಗ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದುದೇ ಇದ್ದಿದಾ.
ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ತೋಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೊಡಿಗೊ, ಅಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹೇಮಾರ್ಸಿದ ವಸ್ತುಗೊ, ಎಂತ ಇದ್ದೋ – ಅದರದ್ದೇ ರುಚೀ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಬಳುಸುಗು.
ಉಂಡೆ – ರವೆ, ಪತ್ರೋಡೆ – ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ – ಶುಂಟಿಚಟ್ಣಿ, ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಪಾಕಂಗಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಳುಸುಗು.
ಎಂಗಳಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿಯೇ ಅಡಿಗೆಮಾಡ್ತು – ಹೇಳಿ ರಂಗಮಾವ° ಒಂದೊಂದರಿ ನೆಗೆಮಾಡ್ಳಿದ್ದು ಪಾತಿಅತ್ತೆಯ!
ಎಂತರ ನಿಂಗಳದ್ದು ಯೇವತ್ತೂ – ಹೇಳಿ ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಪರಂಚಿರೆ ನಳಂಗೆ ಕೇಳೆಕ್ಕೆ!
ಮಣ್ಣಳಗೆಲಿ ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಉಂಡೆಮೇಲಾರವ ಉಂಡರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪನ್ನಾರ ನಿಲ್ಲುಸಲೆ ಮನಸ್ಸಿರ ಚೆನ್ನೈಭಾವಂಗೆ!
~
ಸೊಸೆ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ ಈ ಹಳೆ ಆಹಾರಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಜ್ಜ ಸಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ.
ಕಾನಕಲ್ಲಟೆ ಮೇಲಾರ, ಮುಂಡಿ ತಾಳು, ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕಣಿಲೆ ಬೆಂದಿ – ಇದರೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಗ ಇಪ್ಪ ಬಂಙಂಗೊಕ್ಕೆ ಹೋಲುಸುವಗ ರುಚಿ ಸಾಲ – ಹೇಳಿಯೇ ಕಾಂಬದು.
ಆದರೆ, ಸುಲಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತ ನಮುನೆ ಕೆಲವು ಪೆಕೆಟುಗೊ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಪೇಟೆಲಿ – ಮಸಾಲೆಗಳದ್ದು.
ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಲುಗಿ, ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ ಅಶನ ಬಿಕ್ಕಿ, ಈ ಮಸಾಲೆಗಳ ಹಾಕಿ ಎರಡು ನಿಮಿಶ ಕಾಸಿರೆ ಸಮ – ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಶನಂಗೊ ತೆಯಾರು.
ಬದನೆ ಬಾತು, ನಿಂಬೆ ರೈಸು, ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತು, ರೈಸುತ್ತ ಬಾತು, ಆಚ ಬಾತು, ಈಚ ಬಾತು – ಎಲ್ಲವನ್ನುದೇ ವಿದ್ಯಕ್ಕ° ಮಾಡಿನೋಡುಗು. ಪೆಕೆಟಿಲೇ ಬರದಿಪ್ಪ ನಮುನೆ ಮಾಡಿರಾತು, ಎಷ್ಟಾರೂ ಅಶನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಲ್ಲದೋ, ರುಚಿ ಆಗದ್ದೆ ಇರ್ತೋ?!
ತಾನೂ ತಿಂಬದಲ್ಲದ್ದೆ, ವಿನುವಿಂಗೂ ಇದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಡ ಈ ವಿದ್ಯಕ್ಕ°.
ಹೊಸ ನಮುನೆ ತಿಂಡಿಗಳ ತಿಂದು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪದು ಬೇಡ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಈ ವೆವಸ್ತೆ!
ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಂದಲೊ ಮತ್ತೊ ಫೋನು ಬಂದರೆ ಅವು ‘ಕಾಪಿಗೆಂತರ’ ಕೇಳಿಯಪ್ಪಗ ತೆಳ್ಳವು, ಉಂಡೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುಲಾವುತ್ತೋ?
ಆ ರೈಸು ಈ ರೈಸು ಹೇಳಿದರೇ ರಯಿಸುದನ್ನೇ!

~
ರಂಗಮಾವನ ಮೊಳಪ್ಪುಬೇನೆಂದ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಳೆ ಪುರುಸೊತ್ತಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ –ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ, ಅಲ್ಲದೋ?
ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೂ ಹೋಪಲೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!
ಆದರೂ, ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿದು ಭಾವ!
ಅದೆಂತರ?

ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಆದ ಲಾಗಾಯ್ತು, ಮೊನ್ನೆಮೊನ್ನೆ ಒರೆಂಗೂ ಪಾತಿಅತ್ತೆಯೇ ಅಡಿಗೆ ಒಳ ಇದ್ದದು.
ವಿದ್ಯಕ್ಕ° ಅದರ ಕೋಣೆಯೊಳದಿಕ್ಕೇ ಇದ್ದದು ಜಾಸ್ತಿ. 😉
ಈಗ ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ!
ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶುವಿಂಗೆ ಬೇಶೇಕಾದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತು ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ.

ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲಿ ಬೇಶುದು ಬೇರೆ, ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಶುದು ಬೇರೆ!
ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ ಅಡಿಗೆಮಾಡುದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿದು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ?
ಒಂದರಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರೆ ಒಂದು ಕೈಗೆ ತಾಗುದೋ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟು ಮುಟ್ಟುದೋ – ಎಂತಾರು ಅಪ್ಪದಿದ್ದು!
ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ..
ಅತ್ತೆಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಅಲ್ಲದೋ – ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪದು!?
ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಕಾಂಬುಅಜ್ಜಿಯ ಒಟ್ಟೀಂಗೆ ಇದ್ದದು, ಆದರೆ ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ ಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ಈ ಸೊಸೆ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ ಇದಾ!
ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಆತು – ಹೇಳಿ ಅಂಬೆರ್ಪಿನ ಅಡಿಗೆಗಳ ಕೆಲವು ಕಲ್ತುಗೊಂಡಿತ್ತು ವಿದ್ಯಕ್ಕ°,
ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ದು.
ಅಂತೂ, ಯೇವತ್ತು ಅಡಿಗೆಕೋಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೇ ಬಿಟ್ಟತ್ತೋ – ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಯೂ ಈ ಹೊಸ ನಮುನೆದೇ ಅಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಆತು.
ಹಳತ್ತರ ಮಾಡ್ಳೆ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ ಅರಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸತ್ತರ ಮಾಡಿರೆ ಹಳಬ್ಬರಿಂಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲೆ!
~
ಶಾಂಬಾವಂಗೆ ಮದಲೇ ಅಕ್ಕು ಈ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆಗೊ..

ವಾಂಗಿ(ತಿ) ಬಾತು

ವಿನುವಿಂಗೆ ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ಅಡಿಗೆಗಳೂ ಆವುತ್ತು, ವಿದ್ಯಕ್ಕ° ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆಗಳೂ ಆವುತ್ತು..
ಬುತ್ತಿಲಿ ತುಂಬುಸಿಕೊಟ್ರೆ ಆತು, ಹೊತ್ತಪ್ಪಗ ಬಪ್ಪಗ ಬುತ್ತಿ ಕಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತ° ಅಷ್ಟೇ!
ರಂಗಮಾವಂಗಾದರೂ, ಒಂದೊಂದರಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಗೊಂತಿದ್ದು – ಈ ನಮುನೆ ಹೊಸ ತಿಂಡಿಗಳ,
ಆದರೆ, ಪಾತಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಕೇಳಿರೇ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಆ ಮಸಾಲೆಯೋ, ಆ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಘಾಟೋ, ಆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯೋ!
ವಾಂಗಿಬಾತಿನ ಅಂತೂ ವಾಂತಿಬಾತು ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳ್ತು ಪಾತಿಅತ್ತೆ! :-(
ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರುದು ಕಡದರೆ ಅಲ್ಲದೋ ಕೊದಿಲು ಅಪ್ಪದು? ತೊಟ್ಟೆಲಿಪ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಹೊಡಿಯ ಬಾಗಬೇಶಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೆ ಪಾತಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೋ?!
ಅವರ ಆಹಾರ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಈ ಗಟ್ಟದ ಮೇಗೆ ಮಾಡ್ತ ನಮುನೆಯ ತಿಂಡಿಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಮ್ಮಳ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ; ಹಾಂಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಗೊಂಬಲೆ ಬಂಙ ಅಪ್ಪದು.
– ಹೀಂಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತು ತರವಾಡು ಮನೆಲಿ!
~
ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ, ಅಂಬೆರ್ಪು ಇದ್ದರೂ ಮೊನ್ನೆಂದಿತ್ತೆ ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಪುನಾ ಅಡಿಗೆಕೋಣಗೆ ಹೆರಟವಡ.
ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಬೇಶಿ ಹಾಕಲೆ ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ, ರಂಗಮಾವಂಗೆ ದಕ್ಕಿತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ದಿನಾಗುಳೂ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎದ್ದು, ರಜ್ಜ ಅಕ್ಕಿ ಕಡದು ಎಂತಾರು ಮಾಡ್ತದು.
ಉಂಡೆಯೋ, ತೆಳ್ಳವೋ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೋ, ಹಸರೊಗ್ಗರುಸಿದ್ದೋ – ಹೀಂಗೆಂತಾರು.
ಆಚ ಒಲೆಲಿ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂದು ಬಾತುಗೊ ಆವುತ್ತಾ ಇರ್ತು ಇದಾ.
ಇಬ್ರಿಂಗೂ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿದು. ಅಷ್ಟೇ!
~
ಪಾತಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಗೊಂಬದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಕ್ಕ° ಹಳೆ ಆಹಾರ ತೆಯಾರಿ ಕಲ್ತುಗೊಂಬದು ಒಳ್ಳೆದು ಹೇಳಿ ರಂಗಮಾವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಶಾಂಬಾವನ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ಒಪ್ಪುಸುದು ಹೇಂಗೆ?!
ಶಾಂಬಾವನೂ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ, ಉಹೂಂ – ಹಳೆಅಡಿಗೆಗಳ ಮಾಡ್ಳೆ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ ಕೈಯೇ ಬಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಆ ಒಗ್ಗರಣೆ, ಮಸಾಲೆ, ಹೊರಿವದು, ಕಡವದು – ಎಲ್ಲವನ್ನುದೇ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಬಪ್ಪಗ ತಟಪಟ ಆವುತ್ತು!
ಒಂದೋ ಹೊರುದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲದ್ದರೆ ಕಡದ್ದು ಕಮ್ಮಿ – ಎಂತಾರು ಆಗಿ ರುಚಿ ಅನರ್ಥ ಆವುತ್ತು, ಹಾಂಗಾಗಿ ಆನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತದು ವಿದ್ಯಕ್ಕನ ವಾದ.

~
ಮೊನ್ನೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೋಗಿಪ್ಪಾಗ ಶಾಂಬಾವಂದೇ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂದೇ ವಿನುವಿನ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಟಗೆ ಹೋಗಿತ್ತವು.
ಮನೆಲಿ ಪಾತಿಅತ್ತೆ-ರಂಗಮಾವ° ಮಾಂತ್ರ ಇದ್ದದು.
ಮಂಚಲ್ಲೇ ಕೂದುಗೊಂಡು ರಂಗಮಾವ° ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಜ ಹೇಳಿದವು.
ಅಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಡುವ ಹಾಂಗಾಯೇಕು, ವಿದ್ಯನ ಕೈಲಿ ಪಾತಿಅತ್ತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುಸುದು, ಅದು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಅಕ್ಕನ್ನೇ..
ಒಂದೆರಡು ದಿನ ರುಚಿ ಸಮಗಟ್ಟು ಆಗ, ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲವೂ ಎಡಿತ್ತನ್ನೇ,
ಹುಟ್ಟುವಗಳೇ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಕಲ್ತುಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತವಿಲ್ಲೆ, ಕಲಿಯಲೀ.. – ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುಗು ರಂಗಮಾವ°.
~
ಆನು ಎಂತ ಹೇಳಿರೂ ಪಾತಿ ಹೂಂಕುಟ್ಟುಗು. ಆದರೆ ಶಾಮ ಎಂತ ಮಾಡುಗು…?
ಬಾಜಿರಕಂಬಲ್ಲಿರ್ತ ಕೆತ್ತನೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಗೊಂಡು ರಂಗಮಾವ° ಕೂಯಿದವು; ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತೋ…
ಉದ್ದಿದ ಲೇಪ ಒಣಗಿ ಶೇಕ ಕೊಡ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತಿ ಬಪ್ಪನ್ನಾರವೂ.

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಉಂಬ ಊಟ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಚಿಂತನೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತು. ಊಟ ಸಾತ್ವಿಕ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗಿರ್ತು.

ತರವಾಡು ಮನೆಲಿ ಎರಡಡಿಗೆ ಅಡ..!!, 4.7 out of 10 based on 3 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 30 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗಿರಿ

  ಕಾನಕಲ್ಲಟೆ ಮೇಲಾರ, ಮುಂಡಿ ತಾಳು, ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ… ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ? ಆಶೆ ಆವ್ತು..

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಗಿರಿಭಾವಾ,
  ಪೆರ್ಲದಣ್ಣನ ಮನಗೆ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಬಂದಿಪ್ಪಗ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುಗು; ಇಬ್ರುದೇ ಸೇರಿಗೊಂಡು.
  ಅವರ ಇಬ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೇರ್ಲಕ್ಕಿದಾ!! :-)

  ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ವಿಷ್ಣು ನಂದನ
  ವಿಷ್ಣು ನಂದನ

  ಲೇಖನ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾದು ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ…

  ಓದಿ ಮುಗುಶಿಯಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಂತನೆ ಶುರು ಆತು.

  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಡುವಗ ಎನಗುದೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿದು. ಮೈಸೂರಿಲಿ ಎನಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹಿಡಿಶಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಅವರ ಬಾತು ಅವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಶ್ತೆ.

  ನಮ್ಮದು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ. ನವಗೆ ಈ ಘರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಪಯೊಗುಸಿರೆ ಹಿಡಿಶ.

  ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯ ಹಾಂಗೆ ಒಳುಶಿಗೊಂಬದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಹಾಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಲಾಗ.

  ಏವಗಾರು ಒಂದರಿ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಇದುವೆ ನಮ್ಮ ಆಹರ ಪದ್ದತಿ ಅಪ್ಪಲಾಗ.

  ಈಗ ಒಂದು ರಜ್ಜ ವರಷಂದ ನಮ್ಮ ಜೆಂಬಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಲಾವು ಶುರು ಆಯಿದು. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಹಾಂಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಅದು ಇದು ಹೆಳಿ ಕೆಲವರು ಶುರು ಮಡಿದ್ದವು. ಇದು ತಪ್ಪು.

  ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ಭಾಗ ಅದರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳುಶಿ ಬೆಳೆಶೆಕ್ಕು.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ನಂದನಣ್ಣನ ಒಪ್ಪ ಓದಿರೆ ಬೇಜಾರವೇ ನಂದುತ್ತು! :-)
  ಹೇಳೇಕಾದ್ದರ ನೇರವಾಗಿ, ಖಡ್ಪಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಓದುವಗ ಕೊಶಿಲಿ ನೆಗೆಬತ್ತು!

  ಹೊಸ ಅಡಿಗೆಗಳ ಸೇರುಸುತ್ತದು ತಪ್ಪಲ್ಲದ್ದರೂ, ಹಳತ್ತರ ಬಿಡ್ತದು ತಪ್ಪು.
  ಜೆಂಬ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಸರಪಾಯಸವೇ ಕಾಂಬಲಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲದೋ? :-(
  ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ? :-)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಶಾಂತತ್ತೆ

  shuddi bhari koshili odide laaikaidu.
  kottige innude timbale aidille. kottige noduvaga timbalakku heli greshide.
  sooper pata.
  innu mundana talemaringe tumba kambu ajjigo pati attego hutti barali.
  mane belaguva soseyakko sikkali.
  ella maneliyu onde alage ashana undugondu santhosha nemmadi irali.
  good luck.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣರಾಜಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆದೀಪಿಕಾಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುನೆಗೆಗಾರ°ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಸುಭಗಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಬೋಸ ಬಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ವಿಜಯತ್ತೆಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಶಾಂತತ್ತೆಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ