ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಲಘುಬರಹ ದ್ವಿತೀಯ: ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಮುಡಿ 8

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಲಘುಬರಹ ದ್ವಿತೀಯ: ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಮುಡಿ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಲಘುಬರಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಮುಡಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಲಘುಬರಹ ಪ್ರಥಮ: ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ಟ ಸಣ್ಣಕೇರಿ 4

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಲಘುಬರಹ ಪ್ರಥಮ: ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ಟ ಸಣ್ಣಕೇರಿ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಲಘುಬರಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಣ್ಣಕೇರಿ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕವನ ದ್ವಿತೀಯ: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಸ್.ಕೆ 5

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕವನ ದ್ವಿತೀಯ: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಸ್.ಕೆ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಎಸ್.ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕವನ ಪ್ರಥಮ : ಸರಸ ಬಿ. ಕಮ್ಮರಡಿ 5

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕವನ ಪ್ರಥಮ : ಸರಸ ಬಿ. ಕಮ್ಮರಡಿ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಕವನ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಸರಸ ಬಿ ಕಮ್ಮರಡಿ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ದ್ವಿತೀಯ- ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ನೆತ್ರಕೆರೆ 6

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ದ್ವಿತೀಯ- ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ನೆತ್ರಕೆರೆ

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ನೆತ್ರಕೆರೆ (ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ) ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ರಥಮ – ವಂಕಟ್ ಕೋಟೂರ್ 9

ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016: ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪ್ರಥಮ – ವಂಕಟ್ ಕೋಟೂರ್

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2016 ರ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ.
ಚಿತ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರ್ ಇವಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನದುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ಸಮಸ್ಯೆ 117: ವಿಷು ಹಬ್ಬಕೆ ಮೈ ಬೆಗರಿತ್ತು 4

ಸಮಸ್ಯೆ 117: ವಿಷು ಹಬ್ಬಕೆ ಮೈ ಬೆಗರಿತ್ತು

ಈ ವಾರ ಶರ ಷಟ್ಪದಿಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ :“ವಿಷು ಹಬ್ಬಕೆ ಮೈ ಬೆಗರಿತ್ತು” ಸೆಕೆಗೆ ಬೆಗರೊದು ಹೇ೦ಗೂ ಇಪ್ಪದೇ..ಬೇರೆ ಕಾರಣ೦ಗಳೂ ಇದ್ದೋ ನೋಡುವ,ಬನ್ನಿ.

ಪರವೂರಿನ ಬೆಡಿಯ ಅವಘಡ ಬೆಡಿಯನ್ನೇ ತಡದತ್ತೋ!? 2

ಪರವೂರಿನ ಬೆಡಿಯ ಅವಘಡ ಬೆಡಿಯನ್ನೇ ತಡದತ್ತೋ!?

ಸರಿಯಾದ ವೆವಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕ್ಕಿಯೇ ಬೆಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೇಕು – ಹೇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ!?

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016 : ಫಲಿತಾಂಶ 10

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2016 : ಫಲಿತಾಂಶ

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೊಕ್ಕೂ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯರಿಂಗೂ, ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂಗೂ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೊ.
ವಿಜೇತರಿಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ಅಪ್ಪಯ್ಯ 4

ಅಪ್ಪಯ್ಯ

ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗೆ ಮಾಸ್ತರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಶ್ಟಾ ತ್ರಾಸುಸಹಿಸ್ಕಂಡಿ ಕಲಿಸಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೂಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಂಗ್ ತ್ರಾಸಾಯ್ದು ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಹೇಳ್ಕಂಡಿ ಜೀವ್ನಾ ಹಾಳಾಯ್ದು!! ಅಪ್ಪಾದ್ರೂ ಧ್ಯೈರ್ಯ ತಕಂಡಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೀರ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಶೀಕಾರ ಶಾಲೆಗ್ ಮಳೇಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾ ಥಂಡಿ...

“ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮುಂದೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53} 2

“ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮುಂದೆ”-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53}

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾತುಮುಂದೆ-{ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು-53} ಎಂತರಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದೆ….ಕೋಪಕ್ಕೆ…ಮಾತು… ? ಹಾಂ..ಅಪ್ಪು,ಒಂದಾರಿ ನಾವು ನೆಂಪು ಮಾಡಿಯೊಂಬೊಂ.ಅಬ್ಬೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯ!. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಹೆತ್ತಬ್ಬಗೆ!. ಅಪ್ಪ ಬಯ್ಯಲಿ.., ಅಥವಾ ಆರೇ ಬೈಯಲಿ..ಮಕ್ಕೊ ಮದಾಲು ಓಡೆಂಡು...

ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲದ್ದ, ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ್ದ ಜಗತ್ತಿಂಗೆ ಯುಗಾದಿಯ ಗೌಜಿ…! 3

ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲದ್ದ, ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ್ದ ಜಗತ್ತಿಂಗೆ ಯುಗಾದಿಯ ಗೌಜಿ…!

ಮನ್ಮಥ ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿದ ದುರ್ಮುಖಿಗೊ, ದುರ್ಮುಖಿಲಿ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಲಿ.

ಸಮಸ್ಯೆ 116 : ಸೇತು ಮುರುದು ಹೋತು ಕಟ್ಟಿಗೊ೦ಡು ಇಪ್ಪಗ 8

ಸಮಸ್ಯೆ 116 : ಸೇತು ಮುರುದು ಹೋತು ಕಟ್ಟಿಗೊ೦ಡು ಇಪ್ಪಗ

ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯುಗ ಯುಗ೦ಗಳದ್ದು.ತ್ರೇತಾಯುಗಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೊಗ ಕಲ್ಲುಗೊ ಮುಳುಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು.ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಗಳೇ ಮುರುದು ಬೀಳುವ ಸೇತುವೆಗೊಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರವೂ ಇಲ್ಲೆಯೋ? ಸಮಸ್ಯೆ  : “ಸೇತು ಮುರುದು ಹೋತು ಕಟ್ಟಿಗೊ೦ಡು ಇಪ್ಪಗ” ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಲಿ ಇಪ್ಪ...

ಹವ್ಯಕ ಗ್ರಹಣ ಕಳುದ ಮತ್ತಾಣ ಸತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ..! 12

ಹವ್ಯಕ ಗ್ರಹಣ ಕಳುದ ಮತ್ತಾಣ ಸತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ..!

ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಜಗಕೆಲ್ಲ ಬೆಣಚ್ಚು ಕೊಡಲಿ.

ಅಳ್ಯಾ ಮಗ್ಳ ಪ್ರೀತಿ 2

ಅಳ್ಯಾ ಮಗ್ಳ ಪ್ರೀತಿ

ಅಳ್ಯ ಮಗ್ಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಖುಶಿಯಾಗ್ತು ಹೊಂದ್ಕಂಡ್ ಹೊಪ್ದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಳಾ ಭಾಳಾ ಅನ್ಸತು ಗಂಡಂಗ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೂ ಗಂಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ ಪ್ರಾಣಾ ಅಳ್ಯಾ ಮನೆನಾ ಖುಶ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾ ತಕ್ಕಾಂಗ್ ಮಗ್ಳೂ...