Tagged: ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಧ್ಯಾಯಃ 10 ಭಾಗಃ 3 8

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಧ್ಯಾಯಃ 10 ಭಾಗಃ 3

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ   ಸೀತೆಯ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬಪ್ಪಲೆ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತನ ಕಳ್ಸಿದ°. ದುಷ್ಟ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆತು ಹೇಳಿ ತಿಳುದ ಸೀತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟತ್ತು. ಅದು, ಅದರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮನ ಕಾಂಬಲೆ, ಅವನ ಸೇರಿಗೊಂಬಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವ ಕಾದುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಮ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ ಃ10 ಭಾಗ ಃ 2 2

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ ಃ10 ಭಾಗ ಃ 2

(ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ) ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಕೇಳಿದ ರಾವಣಂಗೆ ಸೆಡಿಲು ಬಡುದ ಹಾಂಗಾತು. ಅವ° ಅವನ ಮಗಂದ್ರಾದ ದೇವಾಂತಕ, ನರಾಂತಕ, ತ್ರಿಶಿಲಾಂತಕ ಮತ್ತೆ ಅತಿಕಾಯ ಕೂಡಾ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟ°. ಅವು ವಾನರಂಗಳಷ್ಟು ಉಶಾರಿತ್ತಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ. ಅವುದೆ ಬೇಗನೆ ಯುದ್ಧಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಶುದ್ಧಿ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ -ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ ಭಾಗ ೧ 1

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ -ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ ಭಾಗ ೧

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ                                                   ರಾಮ- ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀತೆಯ ಪತ್ತೆಮಾಡಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಬಂದದು, ರಾಮಂಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವೂ ಆತು, ಸಂತೋಷವೂ ಆತು. ಸುಗ್ರೀವಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಒಳಿಶಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ°. ರಾಮ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಪ, ಸೀತೆಯ ಕಾಪಾಡುವ ಯೋಜನೆ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 9 2

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 9

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ                                                     ಹನುಮ೦ತ ಸೀತೆಯ ಕ೦ಡದು,ಲ೦ಕೆಯ ಸುಡುದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ೦ದ ಹನುಮ೦ತ ಹಾರುವಗ ದೇವತೆಗೊ ಸ೦ತೋಷಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೂಗಿನ ಮಳೆಯ ಬರ್ಸಿದವು,ಅವನ ಹೊಗಳಿದವು.ಸೂರ್ಯ° ಬೆಶಿಲಿನ ಖಾರವ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ°.ವಾಯುದೇವ° ಅವನ ಮಗ° ವಿಜಯಿ ಆಗಿ ಬರಳಿ ಹೇಳಿ ಹರಸಿದ°,ತ೦ಪುಗಾಳಿಯ ಬೀಸಿದ°....

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 7 1

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 7

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ                                                       ಸೀತೆಯ ಹುಡುಕ್ಕೊದು   ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ಹುಡ್ಕಿಗೊ೦ಡು ಮಾರೀಚ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಜಾಗೆಗೆ ಎತ್ತಿದ°.ಸೀತೆ ಅಪಾಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಳಿ ರಾಮ ಲಕ್ಶ್ಮಣರಿಬ್ರಿ೦ಗೂ ಗೊ೦ತಾತು.ಕೂಡ್ಳೇ ಅವು ಪ೦ಚವಟಿಯ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬ೦ದವು.ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಆತು.ಸೀತೆ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಲಿಯೂ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ -6 ಭಾಗ -2 3

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ -6 ಭಾಗ -2

                                                  ಸೀತಾಪಹಾರ ಆ ಹೊತ್ತಿ೦ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ರಾವಣ ಮರದ ಹಿ೦ದೆ ಹುಗ್ಗಿ ಕೂದುಗೊ೦ಡಿತ್ತಿದ್ದ°.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆರ ಹೋಪದು,ಸೀತೆ ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ೦ಟಿ ಆಗಿಪ್ಪದರ ಕ೦ಡ°.ಸೀತೆಯ ಕದ್ದುಗೊ೦ಡು ಹೋಪಲೆ ಇದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿದ°.ಅವ ಬಡ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಹಾ೦ಗೆ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ೦ದ°.”ಭವತಿ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಭಾಗ -1 1

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ – 6 ಭಾಗ -1

                                                     ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಮಾರೀಚ° ಪ೦ಚವಟಿಯ ಕಾಡಿಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಜಿ೦ಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ°.ಗುಡಿಸಲಿನ ಹತ್ತರೆಯೇ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಓಡುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದ°.ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಸೀತೆ ಹೂಗು ಕೊಯ್ವಲೆ ಗುಡಿಸಲಿ೦ದ ಹೆರ೦ಗೆ ಬ೦ತು.ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಕೊಣುದಾ೦ಗೆ ತಿರುಗಿಗೊ೦ಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಜಿ೦ಕೆಯ ಅದು ಕ೦ಡತ್ತು.ಅದು ಉತ್ಸಾಹಲ್ಲಿ ರಾಮನ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಧ್ಯಾಯ – 5 2

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಧ್ಯಾಯ – 5

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ                                          ಕಾಡಿಲಿ ರಾಕ್ಷಸ೦ಗೊ ಕೆಲವು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗೊ ವಾಸ ಮಾಡಿಗೊ೦ಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.ಇನ್ನುದೆ ಕೆಲವು ಹಾ೦ಗಿಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸರು ವಾಸವಾಗಿತ್ತಿದ್ದವು.ಅವು ಕಾಡಿಲಿಪ್ಪದರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಗೊ೦ಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.ಆಶ್ರಮಲ್ಲಿಪ್ಪ ಋಷಿ,ಮುನಿಗೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟುಗೊ೦ಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.ಋಷಿಗಳ ಅವು ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು,ಕೊಲ್ಲುದೂ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಧ್ಯಾಯ – 4 ಭಾಗ – 3 3

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಧ್ಯಾಯ – 4 ಭಾಗ – 3

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೀತೆ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರಾಜಕುಮಾರಂಗಳ ಆಭರಣಗಳ, ಜರಿವಸ್ತ್ರಂಗಳ ಎಲ್ಲ ತೆಗದು ಮಡುಗಿದವು. ನಾರುಮಡಿಯ ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರಂಗಳ ಸುತ್ತಿದವು. ಕಾಡಿಂಗೆ ಹೆರಡುವಗ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗೊ ಬಾಣಂಗಳ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಂಡವು. ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಈ ದುಃಖದ ಶುದ್ದಿ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯಾ ನಗರಕ್ಕೇ ಕಾಡು...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ -ಅಧ್ಯಾಯ – 4 ಭಾಗ – 2 5

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ -ಅಧ್ಯಾಯ – 4 ಭಾಗ – 2

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ಮುದುಕ್ಕಿ ಮಂಥರೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾತು. ರಾಮನ ಮೇಲಾಣ ಪ್ರೀತಿಯ, ಅವನ ಅದರ ಮಗನ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುದರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಕೇಯಿ ಮರದತ್ತು. ಭರತಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೆಕ್ಕಾದ ರಾಜ್ಯವ ಎಳದು ಪಡವ ವೈರಿಯಾಂಗೆ ರಾಮ ಅದರ ಮನಸಿಂಗೆ ಕಾಂಬಲೆ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಭಾಗ 1 2

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಭಾಗ 1

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ                                 ಕೈಕೇಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗೊ  ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಂಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ‘ರಾಮನ ಮದುವೆಯೂ ಆಯಿದು; ಇನ್ನೆಂತಕೆ ತಡವು ಮಾಡುದು? ಇನ್ನು ರಾಮಂಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಲಕ್ಕು’ ಹೇಳಿ ಅವ° ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ°. ಈ ವಿಚಾರವ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ತರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ತರೆ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಭಾಗ 2 2

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಭಾಗ 2

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ   ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಮದುವ ಆದ°.ಅದೇ ಶುಭಲಗ್ನಲ್ಲಿ ಜನಕರಾಜನ ಇನ್ನೊ೦ದು ಮಗಳು ಊರ್ಮಿಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮದುವೆ ಆತು. ಜನಕನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳಕ್ಕೊ ಮಾ೦ಡವಿ,ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯರ ಭರತ,ಶತ್ರುಘ್ನರು ಮದುವೆ ಆದವು.ಈ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿ ಮದುವೆಗೊ ಈ ಮದಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೆಡೆಯದ್ದಷ್ಟು ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲಲ್ಲಿ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಭಾಗ -1 4

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 3 – ಭಾಗ -1

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ                                  ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯ೦ವರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಮಿಥಿಲಾನಗರಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಎತ್ತಿದ°.ಆವಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯ೦ವರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರಲ್ಲಿ ನೆಡಕ್ಕೊ೦ಡಿತ್ತು.ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಾ೦ಗೆ ಸ್ವಯ೦ವರ ನೆಡವ ಜಾಗೆಲಿ ಸಭೆಯ ನೆಡುಕೆ ಶಿವಧನುಸ್ಸಿನ ಮಡುಗಿತ್ತಿದ್ದವು.ಸಭೆಯ ತು೦ಬಾ ಚೆ೦ದಕೆ ಅಲ೦ಕರಿಸಿತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ದೊಡ್ಡ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 2 – ಭಾಗ 2 5

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ 2 – ಭಾಗ 2

ಕಳುದ ವಾರದ ವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಜೆನವೂ ನೆಡದು ಯಜ್ಞ ನೆಡವ ಜಾಗಗೆ ಎತ್ತಿದವು. ಋಷಿ ಮುನಿಗೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಮ ಬ೦ದದು ಸ೦ತೋಷ ಆತು.ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊ ಆ ದಿನ ಮನುಗಿ ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ ಪಡದವು. ಮರದಿನ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಯಜ್ಞ ಸುರು ಆತು.ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಯಜ್ಞದ ಕಾವಲಿ೦ಗೆ ನಿ೦ದವು.ಅಖೇರಿ...

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ಭಾಗ ೧ 8

ಮಕ್ಕೊಗೆ ರಾಮಾಯಣ – ಅಧ್ಯಾಯ ೨ – ಭಾಗ ೧

ಕಳುದ ವಾರದ ವರೆಗೆ                                            ವೀರ ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊ                           ನಾಲ್ಕು ಜೆನ ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ , ಚೆ೦ದಕ್ಕೆ ಬೆಳದವು.ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಅವರ ಗುರು ಆಗಿತ್ತಿದ್ದ°.ವಸಿಷ್ಠಮುನಿ ರಾಜಕುಮಾರ೦ಗೊಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ,ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುಲೆ,ಬೇಟೆ ಆಡುಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಶಿದ°.ಮತ್ತೆ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ,ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥ೦ಗೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತವು.ರಾಜ...