ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ -1

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗ್ಳು ಇದ್ದು ಹೇಳೂದು ನವಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು.
ಕುಂಬ್ಳೆ ಭಾಷೆ, ವಿಟ್ಳ ಭಾಷೆ, ಪಂಜ ಭಾಷೆ, ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಭಾಷೆ, ಶಿರ್ಸಿ, ಸಾಗರ, ಕುಮ್ಟಾ- ಹೀಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಜೀವನದ ಪ್ರಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತು.
ಈಗ, ಪಂಜ ಭಾಶೆಯ ವಾಡಿಕೆ -ಬಳಕೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಂಗ್ಳ “ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ” ವಿಭಾಗಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವು, ನಮ್ಮ ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ.
ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಸಂಗ್ರಹವ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲ್ತುಕೊಂಬ, ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುದ್ರ ಅವ್ಕೆ ಹೇಳುವ; ಬೈಲಿಗೂ ಹೇಳುವ.

ಪಂಜಸೀಮೆ ಹವಿಗನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗೊಕ್ಕೆ ಬೇರೆ (ಕುಂಬ್ಳೆ, ಕೋಳ್ಯೂರು, ವಿಟ್ಲ ಮುಂತಾದ) ಸೀಮೆಗಳ ಹವಿಗನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಲಿಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಎನಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಪದಗ ಮತ್ತು ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯರ, ನೆಂಟರ ಸಹಾಯಂದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬಪ್ಪ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದಲ್ಲದ್ದೆ ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಪದಗ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸುಲಕ್ಕು.
ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ಓದುಲೆ ಉದಾಸಿನ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸುದ್ದಿಲಿ ಹತ್ತು ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊಡುದು ಹೇಳಿ  ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ.

ಇಂದು ‘ಅ’ ಮತ್ತು ‘ಇ’ ಕಾರಂದ ಸುರುವಪ್ಪ ಪದಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದು..ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ದಿ ಸಹಕರುಸಿ.

 • ಅಂಗಳ – ಜಾಲು
 • ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ – ಅಟ್ಟುಂಬಳ, ಕಂಞಿ  ಕೊಟ್ಟಗೆ
 • ಅಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ – ಬೆಶಿನೀರ ಕೊಟ್ಟಗೆ
 • ಅಮ್ಮ – ಅಬ್ಬೆ
 • ಅಡಿಕೆ – ಅಡಕ್ಕೆ
 • ಅಡ್ಡ ಬೀಳು – ಹೊಡಾಡು
 • ಅಲ್ಸಂಡೆ – ಅಲತ್ತೊಂಡೆ, ಎಳಸೆಂಡಿಗೆ
 • ಅನ್ನ – ಅಶನ
 • ಅವಾಗ – ಅಂಬಗ, ಹಾಂಗಾರೆ
 • ಅನ್ನ ಇಕ್ಕು – ಅಶನ  ಬಳುಸು

 • ಇರುಸು – ಮಡುಗು

 

ಇನ್ನಾಣ ಕಂತು ಬಪ್ಪ ವಾರಕ್ಕೆ…

 

ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°

   

You may also like...

18 Responses

 1. ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಮಾಣಿ says:

  ಹವ್ಯಕ ಪದ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ..ಹೀಂಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ..ಕೊನೆಗೆ ಹವ್ಯಕ ಪದಕೋಶವ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುಗು ಬೈಲಿನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ..

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *