ಭೂತವ ಕಂಡಿದಿರಾ.???

June 22, 2011 ರ 10:01 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 24 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನಿಂಗ ಆರದರೂ ಭೂತವ ಕಂಡಿದಿರಾ..? ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಆಯಿದಾ ..?
ಆನು ನೋಡಿದ್ದೆ… ಎನಗೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಆಯಿದು.
ಇದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಲ್ಲ; ನಿಂಗ ಎಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರೊ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ, ಇದಾ ಕಥೆ ಕೇಳಿ…

ಅದು  ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ 1981 ರಲ್ಲಿ ನಡದ ಘಟನೆ .!!
ದಶಂಬರ ತಿಂಗಳು.
ಎಲ್ಲಾ  ಕೃಷಿಕರ ಹಾಂಗೆ ಎಂಗಳ ಗೆದ್ದೆಲಿ ಕೂಡಾ ಏಣಿಲು ಬೆಳೆ ಕೊಯಿದು ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ಸುರು ಆಯಿದಷ್ಟೆ.
ಮೊದಲು ಹೇಂಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ – ನೇಜಿ ಹಾಕಿ ನೆಡುದು ಅಥವಾ ಗೆದ್ದೆ ಬಿತ್ತಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇತ್ತು.
ಇಂದು ನೇಜಿ ಹಾಕುತ್ತ ಅಬ್ಯಾಸವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿದು, ಎಲ್ಲೋರೂ ನೇಜಿ ಹಾಕದ್ದೆ ಗೆದ್ದೆ ಬಿತ್ತಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತವು.
ನೇಜಿ ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೆ – ಹೇಂಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವಿಲ್ಲೆ – ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ ಸುಲಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸುದಾರುಸುವಾ ಹೇಳಿ.
ಸುಗ್ಗಿ ಬೇಸಾಯ ಹೇಳಿರೆ ರಜ್ಜ ಕಷ್ಟದ ಬೇಸಾಯ ಹೇಳಿ ರೂಡಿ.
ಉದಿಯಪ್ಪಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎತ್ತುಗೊಕ್ಕೆ, ಗೋಣಂಗೊಕ್ಕೆ ಕುಡುಮೆರುದು ಮಡ್ಡಿ ಕೊಡೆಕ್ಕು. ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನುಸೆಕ್ಕು ಬೆಣಚ್ಚಿ  ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ ಹೂಡುವ ಜನ ಬಂದು ಹೂಡಲೆ ಸುರು ಮಾಡುದು.
ಬೆಶಿಲು ಜೋರಾಯೆಕ್ಕಾರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಬಿಟ್ಟಾತು. ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾದರಣ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೂಟೆ ಮುಗಾತು.
ಆನು ಕೂಡಾ ಹೀಂಗೆ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿಕ°.

ಗೆದ್ದೆ ಹೂಡೆಕ್ಕರೆ  ಮೊದಲು ಗೆದ್ದಗೆ ನೀರು ಬಿಡೆಕ್ಕಾಲ್ಲದಾ?
ಹೋರಿಗೊಕ್ಕೆ ತಿಂಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೋಟಾರು ಬಿಡುಲೆ ಕೆರೆ ಹತ್ತರಂಗೆ ಹೋದೆ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಸಾದರಣ 5.30 ರ ಸಮಯ. ಚಳಿ ಜೋರಿತ್ತು.
ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೆಟ್ಟರ್, ಅಂಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕುದು ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು ಹೊದಕ್ಕೆಯ ಹೊದ್ದುಗೊಂಡು ಹೋಪದಿದಾ! ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಗ ಅದರ ಮಡುಸಿ ಕರೇಂಗೆ ಮಡಗಿತ್ತು.

ಹಾಂಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಗಾಣ ಗೆದ್ದೆ ಹುಣಿಗೆ ಹತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇಗೆ ಹತ್ತರಣ ಪೊರ್ಬ್ಬುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗೆದ್ದೆ ಅದರ ಹೆಸರು “ಭೂತಾಳಮಾರು ” – ಹೇಳಿರೆ ‘ಭೂತಂಗಳ ಗೆದ್ದೆ’ ಹೇಳಿ!!
ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಗೆದ್ದೆ ಈಗಾಣ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತರೆ 2 ಎಕ್ರೆಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಆನು ನಿಂದ ಜಾಗೆಂದ ಆಚ ಹೊಡೆ ಹುಣಿಗೆ ಸಾದಾರಣ 100 ಫೀಟು ದೂರ ಅಕ್ಕು.
ಆನು ಹೇಳಿದ ಗೆದ್ದೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಅಂದು ಹೂಡಲೆ ಇತ್ತು. ಪೊರ್ಬುಗ 5  ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇತ್ತವು ಎಲ್ಲೋರೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಗೊಂಡಿತ್ತವು.

ಅಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಗಳು ಬೆಣಚ್ಚಿ ಇತ್ತು.
ಆನು ಮೇಗಾಣ ಹುಣಿಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಜನ ಕಂಬಳಿ  ಹೋದ್ದುಗೊಂಡು ಎನಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ದೂರಲ್ಲಿ ಹೋತು. ರಜ್ಜ ಹೊತ್ತಪ್ಪಗ ಇನ್ನೊದು ಬಂತು ಹೀಂಗೆ 6 ಜನಂಗ ಬಂದವು.

ಆನು ಗ್ರೇಶಿದೆ ಇದು ಪೊರ್ಬ್ಬುಗಳೆ ಗೆದ್ದೆಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಗಿ ಸರಿ ಮಾಡುಲೆ ಬಂದದಾದಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ.
ರಜ್ಜ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನೋಡಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಸಾದಾರಣ 100 ಪೀಟು  ದೂರದವರೇಗೆ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದವು..!!
ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಲತ್ತಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ ಹಾಂಗೆ ಎನಗೆ ಕಂಡತ್ತು! ಹೇಳಿರೆ ಆನು ಇಪ್ಪ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತ  ನಮೂನೆ ಕಂಡತ್ತು.
ಆನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂದೆ ಎಂತಕ್ಕೂ ಅವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಮತ್ತೆ ರಜ್ಜ ಮಾತಡುವಾ ಹೇಳಿ – ಸಾದರಣ 5 ಮಿನಿಟು ಕಳುತ್ತು ಆರನ್ನೂ ಕಂಡತ್ತಿಲ್ಲೆ. 10 ಮಿನಿಟಾತು ಊಹೂಂ ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ.

ಛೆಲಾ ಕಥೆಯೇ!
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವು ಒಂದದಾದರೂ ಆನು ಇಪ್ಪಲ್ಲಿಯಂಗೆ ಬರೆಕ್ಕಾತಲ್ಲದಾ!! ಇಲ್ಲೆ ಬೈಂದವಿಲ್ಲೆ !!
ಇನ್ನು ಹೀಂಗೆ ಕಾದರೆ ಆಗ ಆನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಟೊರ್ಚು ಹಿಡುಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬಂದ ಜಾಗಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ!!
ಅತ್ಲಾಗಿ ಇತ್ಲಾಗಿ ಬೆಣಚಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದೆ ಆರೂ ಇಲ್ಲೆ..!!
ಎಲ್ಲೋ ತೋಡಿಂಗೆ ಹೋದಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಆನು ಮನಗೆ ಬಂದೆ.

ಉದಿಯಾತು.
ಪೊರ್ಬ್ಬುಗ ಅವರ ಗೆದ್ದೆಲಿ ಹೂಡುತ್ತಾ ಇತ್ತಾವು. ಆನು ಸೀತಾ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆ “ದಾನೆ ನಿಕ್ಕುಳು ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೇ ಬೇಕ ಬತ್ತುನೆ?” ಆವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿತ್ತು “ಇದ್ದಿಯಪ್ಪಾ ಎಂಕುಳು ಇತ್ತೆ ಬತ್ನಾತೆ, ಕೋಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುದು ಬಚ್ಹಿಕಾರಣ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನಗ ಒಂತೆ ಕಡೆಸುಂಡು..”

ಛೆಲಾ ಇವು ಬಪ್ಪಗ ತಡವಾಯಿದು ಅಂಬಗ ಎನಗೆ ಕಂಡದು ಆರೂ?
ಎನಗಂತೂ ಒಂದರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆತು.. ಎಂತ ಆದಿಕ್ಕೂ…ಹಾಂಗೆ ಬೇರೆಯೋರ ಹತ್ತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಸ್ತ ಹೇಳಿತ್ತು – ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತರೆ ಇಪ್ಪ ವನಂದ ದಿನಾ “ಕಡಪ್ಪು”ಇದ್ದು. ಅದು ಇದರ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೋ ಜೆನಕ್ಕೆ ಕಂಡಿದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೋಚ° ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋತ್ಸು ಹೇಂಗೆ ಬಂತ್ಸು ಕೇಳಿರೆ ನವಗೆ ಅರಡಿಯ.
ನಿಂಗೊಗೆ ಆರಿಂಗಾರು ಗೊಂತಿದ್ದಾ???

ಸೂ:

 • ಇದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ.
ಭೂತವ ಕಂಡಿದಿರಾ.???, 5.0 out of 10 based on 2 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 24 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಬೋಸ ಬಾವ
  ಬೋಸ ಬಾವ

  ಯಬೋ…!!!
  ಆನು ಇನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಇರುಳು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆ..
  ಪಷ್ಟು ನೆಗೆಮಾಣಿ, ಹಿ೦ದೆ ಪೆ೦ಗಣ್ಣ ಮದ್ಯಲ್ಲಿ ಆನು..
  ಹಾ೦ಗಾರೆ ಮಾ೦ತ್ರ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಹೋಪದು….

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘು ಮುಳಿಯ Reply:

  ಏ ಬೋಚ ಭಾವಾ,
  ಕಸ್ತಲೆಲಿ ನಿನ್ನ ಕ೦ಡು ಭೂತ ಹೆದರದ್ದ ಹಾ೦ಗೊ ಈ ಎರ್ಪಾಡು ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +6 (from 6 votes)
 2. ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ
  ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ

  ಮಾವನ ಲೇಖನವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪ ಒಪ್ಪಂಗಳನ್ನೂ ಓದ್ಯಪ್ಪಗ ಪುಕು ಪುಕು ಆವ್ತಾ ಇದ್ದು.
  ಮುಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರ ‘ಅಪಘಾತದ ಆತ್ಮಗಳು’ ಕಥೆಯೂ ನೆಂಪಾತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ದೇವರು ಇದ್ದ ಹೇಳ್ತರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತಂಗೊ ಇಪ್ಪದೂ ಒಪ್ಪೆಕ್ಕಾದ್ದೇ…
  ಆನು ಕಂಡಿದಿಲ್ಲೆ.. ಕಾಂಬಲೂ ಸಾಕು ಹೇಳ್ಲೆಡಿಯ..
  ಒೞೇ ಲೇಖನ..:)

  [Reply]

  ಮುಣ್ಚಿಕಾನ ಭಾವ

  ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಣ್ಚಿಕಾನ Reply:

  {ದೇವರು ಇದ್ದ ಹೇಳ್ತರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತಂಗೊ ಇಪ್ಪದೂ ಒಪ್ಪೆಕ್ಕಾದ್ದೇ…}
  ನ್ಯೂಟನ್ನಿನ ಮೂರನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ… 😉

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ... Reply:

  😉 ಉಮ್ಮಪ್ಪ.. ಆನು scienceಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ…!!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಮುಣ್ಚಿಕಾನ ಭಾವ

  ಅಬ್ಬಾ…! ಭಯಂಕರ ಲೇಖನ…!
  ಲೇಖನ ಓದಿಯಪ್ಪಗ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಭೂತದ ಕಥೆಗೊ ಎಲ್ಲಾ ನೆಂಪಾತು.
  ಎನಗೆ ಭೂತದ ಅನುಭವ ಆಗದ್ದರೂ ನಂಬುತ್ತೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಲೇಖನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಹಂಚಿದ್ದು ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು.
  ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಇಪ್ಪಗ ಹೇಳುಗು ” ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಇದ್ದೋ?” ಹೇಳಿ.
  ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುಗು ” ಹೆದರಿಕೆ ಆದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜೆಪ ಮಾಡು” ಹೇಳಿ
  ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ:
  ಒಂದು ಮೂರ್ಸಂದಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಂಗೊ ಕಾರಿಲ್ಲಿ ಎಂಗಳ ಊರಿನ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೆಯೊ. ಅಲ್ಲಿಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗುಶಿ ಹೆರಡುವಾಗ ರೆಜ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಗುಡ್ಡೆ ದಾರಿ, ವಾಹನ ಹೋವ್ತ ಮಾರ್ಗ. ವಾಪಾಸು ಬಪ್ಪಗ ಅದು ಎಂತ ಆತು ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಿರೂ ವಾಪಾಸು ಬಪ್ಪಲೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕ. ದೇವರ ಜೆಪ ಮಾಡಿ ಅತು.
  ಹಾಂಗೂ ಹೀಂಗೂ ತಿರುಗಿ ಕಡೇಂಗೆ ಮೈನ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿರೆ ಮೈನ್ ಮಾರ್ಗಂದ ಹೋದ ದಾರಿ ಬೇರೆ, ಬಂದ ದಾರಿ ಬೇರೆ.
  “ಗುಡ್ಡೆಲಿ, ದಾರಿ ತಪ್ಪುಸುತ್ತ ಭೂತ ಇದ್ದು” ಹೇಳಿ ಮೊದಲಾಣವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪು ಬಂತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

  ಮಾವನ ಅನುಭವದ ಹಾಂಗೆ ಎನಗೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯ್ದು, ಆದರೆ ಅದು ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಡಿಗಾಯ್ದಿಲ್ಲೆ ! ಕೆಲವು ಅನುಭವಂಗಳೇ ಹಾಂಗೆ, ಆರು.. ಎಂತ.. ಹೇಂಗೆ.. ಹೇಳಿ ನವಗೆ ವಿವರ್ಸುಲೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಗೊಂಡಷ್ಟೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ! :)
  ಈ ಕಥೆ ಓದಿಯಪ್ಪಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆತು…. ಲಾಯ್ಕಾಯ್ದು…
  .
  ಏಣಿಲು , ಕುಡುಮೆರುದು, ಕಡೆಸುಂಡು, “ಕಡಪ್ಪು”– ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಂಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊಂತಾಯ್ದಿಲ್ಲೆ,ವಿವರ್ಸುತ್ತೀರಾ?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°

  ಏಣಿಲು ಹೇಳಿದರೆ ಮಳೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ..ಮತ್ತೆ ಮಾಡುದು ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಬೆಳೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ …ಕುಡುಮೆರುದು ಹೇಳಿರೆ ಕುಡು ಹೇಳುತ್ತ ಧಾನ್ಯ ವ ಗೊಂತಿದ್ದಾ ?Horse gramme ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬಾಶೆಲಿ ಹೇಳುತ್ತವು ಅದರ ಬೇಶಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ತೌಡು ಸೇರ್ಸಿ ಅದರ ಒಣಕ್ಕೆಲಿ ಬತ್ತವ ಮೆರುದ ಹಾಂಗೆ ಮೆರಿವದು ಅದರ ಹೋರಿಗೊಕ್ಕೆ ತಿಂಬಲೆ ಕೊಡುದು ..ಆ ಮೇಲೆ ಹೂಡುಲೆ ಕೊಂಡುಹೋಪದು..ಕಡೆಸುಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ತುಳುವಿಲಿ… ತಡವಾತು ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲದ ಅದೂವೆ…ಕಡಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ಕಾಡಿಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಲಿಗ ಹೋಪ ದಾರಿಯಾ ಹುಲಿ ಕಡಪ್ಪು ..ಹಾಂಗೆ ಭೂತಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೋಪ ದಾರಿ ಹೇಳಿ ಇತ್ತಡ ..ಅದರನ್ನೇ ಕಡಪ್ಪು ಹೇಳಿ ತುಳುವಿಲಿ ಹೇಳುದು…ನಮ್ಮ ಭಾಶೆಲಿ ಕೂಡಾ ಚಾಲ್ತ್ತಿಲಿ ಇದ್ದು ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 8. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಮಾವನ ಅನುಭವ,ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅನುಭವ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ತರದ ಅನುಭವಂಗಳ ಹೇಳುದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೆನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರದ ಅನುಭವಂಗೋ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಇಪ್ಪದು ಆದಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತು…

  ದೇವರ ಆನು ನೋಡಿದ್ದೆ… ನಮ್ಮೊಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪ ದೇವರ ಆರಿಂಗೆ ಬೇಕಾರೂ ನೋಡುಲಕ್ಕು… ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಾದದ್ದು… ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬೆಳೆಸುಲೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಕಜೆವಸಂತ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಕೇಜಿಮಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವದೊಡ್ಡಭಾವಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಒಪ್ಪಕ್ಕಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಪವನಜಮಾವದೀಪಿಕಾಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ