ಮಧುರ ಗೀತಾಂಜಲಿ – ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಕ್ಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಕವಿ ಗುರುದೇವ” ರಬೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರರು. ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ “ಗೀತಾಂಜಲಿ”ಗೆ ಆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇಪ್ಪದು.ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಒಟ್ಟು 103 ಪದ್ಯಂಗೊ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಲಿ ಬರದರೂ, ಇಂಗ್ಲೀಶಿಂಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಠಾಗೋರರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಕವಿತೆಗೊ ದೇಶ ವಿದೇಶಂಗಳ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗೊಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಆಯಿದು. ಕನ್ನಡಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವಾದ ಆಯಿದಡ. ಒಂದು ಕವನವಂತೂ ಮದಲಿಂಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದಡ.

ಎಲ್ಲಿ ಮನಕಳುಕಿರದೊ, ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಿರದೊ|
ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಿಗೆ ತೊಡಕು ತೋರದಿಹುದಲ್ಲಿ||
.………………………………………….
…………………………………………..

ಪುಸ್ತಕದ ಮೋರೆಪುಟ

ಎಲ್ಲಿ ದಣಿವಿರದ ಸಾಧನೆಯು ಸಫಲತೆ ಕಡೆಗೆ|
ತೋಳ ನೀಡಿಹುದೊ ತಾನಾನಾಡಿನಲ್ಲಿ||

ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಂದ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಂಡು,ಠಾಗೋರರ ಗೀತಾಂಜಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕವನ ಕುಸುಮಂಗಳ ಓದಿ,ತೊಡಕಿಲ್ಲದ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಂದ ಮನನ ಮಾಡಿ,ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುದು ಒಬ್ಬನ “ಅಳುಕಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ” ತೋರ್ಸುತ್ತು.  ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತ “ಗೀತಾಂಜಲಿ”ಯ ಒಂದೊಂದು ಕವನವನ್ನೂ ಓದಿ, ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಅವುಗಳ ಭಾವವ ಮನನ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದವು, ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ‘ಬಹುಮಾನ್ಯ’ ಕವಿ – ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಮಧುರಕಾನನ. ಈ ದೀರ್ಘ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಕವನಂಗಳ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಭಾವ-ಅರ್ಥ ವಿಸ್ತಾರ ಆದ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಬರದು,ಬರದು ತಿದ್ದಿ “ಭಾವಾನುವಾದ” ಕಾರ್ಯವ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ‘ಗುರುದೇವ’ರಿಂಗೆ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಪುಷ್ಫಾಂಜಲಿ ರೂಪಲ್ಲಿ “ಮಧುರ ಗೀತಾಂಜಲಿ”ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ,ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ವಾದನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದವು. ಇದು ಕವಿಯ ದಣಿವಿಲ್ಲದ್ದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಫಲತೆ !

ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಮಧುರಕಾನನರ ಕಾವ್ಯ ರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಪರಿಚಯ ‘ಒಪ್ಪಣ್ಣ’ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೊಸತ್ತೇನಲ್ಲ. ವಿಶು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2012 ರ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಇವರ ಕವನ “ಅಬ್ಬಿ”ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವಾರೂ ಮರದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಆ ಮೇಲೆಯೂ ‘ಬಾಲಣ್ಣ’ ಹೆಸರಿಲಿ ಹಲವಾರು ಕವನಂಗಳ ರಚಿಸಿ ಬೈಲಿನೋರ ರಂಜಿಸಿದ್ದವು. ‘ಮಧುರ ಗೀತಾಂಜಲಿ’ಲಿ ಬಾಲಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ಶ್ರದ್ಧೆ,ಆಸಕ್ತಿಂದ ಠಾಗೋರರ ಕವನಂಗಳ ತುಂಬ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ತೋರ್ಸಿದ್ದವು.

ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರದ ನಾಡೋಜ ಶ್ರೀ ಕಯ್ಯಾರರು ಬಾಲಣ್ಣನ ಸಾಹಸವ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದವು. ರಬೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಕೇಳಿರುವುದು ಸಹಜವಾದರೂ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಾರರು.ಅದಾಗಿ ಠಾಕೂರರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಇಂತು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನುವಾದಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಜನತೆ,ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದಾತ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು.ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಮಧುರಕಾನನರು ಈ ಸತ್ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುವಾದದಿಂದ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರತಿಭಾ ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ವಿಶ್ವಕವಿ ರಬೀಂದ್ರನಾಥರ ಅಮರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸರಲ ಅನುವಾದದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬೆಳಗಿದ ಆ ಕವಿ ರಬೀಂದ್ರರಿಗೆ ತನ್ನೀ ಅರ್ಘ್ಯಾಂಜಲಿಯ ಕಾಣ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಮಧುರಕಾನನರು ಜೀವನದ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ, ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಲಿಪ್ಪದರ ನೋಡುವೊ.

ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಾಣ ಪುಟ

ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಾಣ ಪುಟ

Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom,
My Father, let my country awake.

ಅದರ ಭಾವಾನುವಾದವ ಬಾಲಣ್ಣ “ನಾಡನೆಚ್ಚರಿಸಯ್ಯ” ಹೆಸರಿಲಿ ತುಂಬ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಮನಕೆ ನಿರ್ಭಯವೆಲ್ಲಿ ಶಿರವೆಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರದೊ
ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲಿ
ಮನೆಭಿತ್ತಿ
ಬೆಸೆದಿರಲದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕೊಡೆದಿಲ್ಲ
ಒಡೆದು
ಚೂರಾಗದಾ ನಾಡದೆಲ್ಲಿ

ಸತ್ಯಮೂಲದಿನೆಲ್ಲಿ ನಲ್ವಾತು ಹೊಮ್ಮುವುದೊ
ಸದ್ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ
ಹರಿವುದೆಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ
ದಣಿವಿರದ ಗೈಮೆಯು ಕೈಯ್ಯ ನೀಡಿಹುದೊ
ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಸಫಲತೆಯ ಕಡೆಗದೆಲ್ಲಿ.

 ಕೆಡುಕು ಆಚಾರಗಳ ಮರಳಲ್ಲಿ ಇಂಗದಿಹ
ಸದ್ವಿಚಾರವೆ
ಹರಿವ ತೊರೆಯದೆಲ್ಲಿ
ಎಮ್ಮ
ಮನವನು ಮುಂದಕೊಯ್ಯುತಿಹೆ ಬಿತ್ತರಕೆ
ಚಿಂತನಕೆ
ತೊಡಗಿಸುತ ನೀನದೆಲ್ಲಿ.

ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಾ ಸೊಗದ ಸಗ್ಗದಲಿ
ನಾಡನೆಚ್ಚರಿಸಯ್ಯ
ಓ! ಎನ್ನ ತಂದೆ.

 ಕವಿ ಠಾಗೋರರ ಜೀವನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪರ್ವ ಕಾಲ. ತಿಲಕ,ಗೋಖಲೆ,ಗಾಂಧೀಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಷ್ತ್ರ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕರೆಗೆ ಇಡೀ ನಾಡು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಠಾಗೋರರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಿದವು.ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದವು. ‘ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ’ ಗುರುಕುಲಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಜೀವನ ನಡೆಶಿಗೊಂಡು, ವಿಶ್ವ ಜನತೆಗೆ ‘ಸಂತವಾಣಿ’ಯ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿಪ್ಪ ಸಂದೇಶವ ತಮ್ಮ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದವು.ಇಂಥಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ‘ವಿಶ್ವಕವಿ’ಯ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಲಣ್ಣ,ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ.

….ನನ್ನ ಗಾನದ ರೆಂಕೆ ಹರಡಿ ವಿಸ್ತಾರದಲಿ
ಅಂಚುಗಳ
ಸೋಕಿಸಿತು ನಿನ್ನ ಪದಗಳಿಗೆ….
ಇದು ‘ನನ್ನ ಹಾಡು’ಕವನದ ತುಣುಕು.

‘ದುಡಿಮೆಯೇ ದೇವರು’ ಹೇಳ್ತ ಸಂದೇಶವ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಕವನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಲಕ್ಕು.

ಎಲ್ಲಿ ರೈತನು ಒರಟು ನೆಲವ ಹದಗೊಳಿಸುವನೊ
ಎಲ್ಲಿ
ಬೀದಿಯ ಕೂಲಿ ಕಲ್ಲನೊಡೆವಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲೆ
ಇರುವನು ಅವನು ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ
ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ….

ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ೦ಗಳ ಹೆಣೆವ ಒಂದು ಮನೋಜ್ಞ ಕವಿತೆ ‘ನಿದಿರೆ ಕಳೆಯಲಿ’ ಹೀಂಗಿದ್ದು

….ಅವ ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂದುದಾದರೆ ನೀವು
ತಡೆಯದಿರಿ
ಅವಗಾಗಿ ಬಿಡಿದಾರಿಯನ್ನು…..

ನನ್ನ ದೊರೆ ಬಂದೆನ್ನ ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂದರೂ
ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗೆನ್ನ
ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಿಡಿರಿ….

ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳಿಂದ
ಮೊದಲವನು
ಎನ್ನೆದುರು ಬಂದು ನಿಲಲಿ
ಅವನ
ನೋಟಕೆ ನನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಆತ್ಮವದು
ಅಪರಿಮಿತ
ಸಂತಸದಿ ಪುಳಕಗೊಳಲಿ.

 ಜೀವನವ ಪ್ರೀತಿಸುವೆಅದನು ನಾನರಿತಿರುವೆ
ಅಂತೆಯೆ
ಮರಣವನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿಲುವ….

 ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕವನಲ್ಲಿ

ನಾನು ನಿರ್ಗಮಿಸುವೆನು ಬಿಡುವು ದೊರೆತಿದೆ ನನಗೆ
ವಂದಿಸುವೆ
ಬಂಧುಗಳೆ ಬೀಳ್ಕೊಡಿರಿ ನನ್ನ……

ರಾಜ ರಾಯಸವಿಂದು ಬಂದಿಹುದು ನಾನಿದೋ
ಸಿದ್ದವಾಗಿಹೆ
ನನ್ನ ಪಯಣಕೆ.

 ಹೇಳಿ ‘ವಿದಾಯ’ಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ,’ಕೊನೆಯ ಕಾಣ್ಕೆ’ಲಿ,

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಮೃತ್ಯು ನನ್ನ ಬಾಗಿಲಲಿಹನು
ನಿನ್ನ
ಕರೆಯನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದಿಹನು……

ಆರಾಧಿಸುವೆನವನ ಕೈಮುಗಿದು-ಇರಿಸುವೆನು
ಹೃದಯ ಸಂಪದವನ್ನು ಅವನ ಪದತಲದಿ…..

ಕೊನೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಿನಗರ್ಪಿಸಲು ಇದಕೊ
ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೀ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ.

 ಹೀಂಗೆ ‘ಗೀತಾಂಜಲಿ’ಯ ಎಲ್ಲ 103 ಕವನಂಗಳ ವಿಶ್ವಕವಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾವನುವಾದ ಮಾಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಕವಿ ಬಾಲ ಮುಧುರಕಾನನರ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲೋರು ಕೊಂಡಾಡುವಂತದ್ದು.ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವನದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ನಮುನೆಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಂಗೊ ಪುಸ್ತಕದ ತೂಕವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದ ಮೋರೆಪುಟಲ್ಲಿಪ್ಪ ಠಾಗೋರರ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಬಾಲಣ್ಣನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.  ಅವರ ಕೃತಿ’ಮಧುರ ಗೀತಾಂಜಲಿ’ಕೊಂಡು ಓದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೆಕ್ಕು ಹೇಳುದೇ ‘ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ’ಪರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಕವಿ ಪರಿಚಯ : ನೀರ್ಚಾಲು ಮಹಾಜನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಚಿತ್ರಕಲಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಶುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಮಧುರಕಾನನ “ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಷ್ಟ್ರು” ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ.ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ‘ಬಾಲಣ್ಣ’ ಹೇಳಿ ಗುರ್ತಿಸಿಗೊಂಡಿದವು. ಹಲವಾರು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಾಸೇವೆ ಮುಂದುವರುಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಟಿ.ವಿ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡದ ಬಾಲಣ್ಣ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಶಿದ್ದಲ್ಲದ್ದೆ, ಕವನ,ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವೆಗ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿವಹಿಸಿದ್ದವು.

ವಿಳಾಸ/ ಸಂಪರ್ಕ :  ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಮಧುರಕಾನನ
ಅಂಚೆ : ಮಧುರಕಾನನ, ಬೇಳ, ಕಾಸರಗೋಡು – 671321.
ಮೊಬೈಲು : 9995560844.

 


 

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

   

You may also like...

21 Responses

 1. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) says:

  , ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ನಿಂಗೊ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೇ ಎನ್ನದೂ ಕೂಡಾ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಂಗಳೂ ಸಿಕ್ಕುಗು .ಹುಡುಕ್ಕಿ ಹೇಳುವಗ ರೆಜ ದಿನ

  ಕಳಿಗು ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು,

 2. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ) says:

  * ಎಲ್ಲಿ ಮನಕಳುಕಿರದೋ… ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೋಧಿನಿ ಹೇಳುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ್ದದು.. ೧೯೧೭.

  * ಗೀತಾಂಜಲಿಯ ಪದ್ಯದ ಅನುವಾದಕರು ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಎನ್ ಕಾಮತ್ .

  * ನೋಡಿ.. ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಎನ್ ಕಾಮತ್ ಕೃತಿಗಳು ಸಂಪುಟ ೪ ಭಾಗ ೨ ೧೯೯೫

  (ಪ್ರಕಾಶಕರು- ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಘ , ಪುತ್ತೂರು. ೫೭೪೨೦೧ . ಸಂ..ಪ್ರೊ।ಲೀಲಾ ಭಟ್,

  *ಪ್ರಾರ್ಥನೆ .. ಪುಟ ಸಂ. ೨೧೩-೨೧೪ ರಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದವು

  ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೋರು ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರೊ। ವಿ ಬಿ ಅರ್ತಿಕಜೆ . ಅವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *