ಸುಭಾಷಿತ ೯:”ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ..”

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಕೋಟಿಶತೇನ ಚ।
ದುರ್ಲಭಾ ಚಿತ್ತವಿಶ್ರಾಂತಿರ್ವಿನಾ ಗುರುಕೃಪಾಂ ಪರಮ್।।

ಅನ್ವಯ:
ಬಹುನಾ ಉಕ್ತೇನ ಕಿಂ(ಪ್ರಯೋಜನಂ)?
ಪರಂ ಗುರುಕೃಪಾಂ ವಿನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕೋಟಿಶತೇನ ಚ ಚಿತ್ತವಿಶ್ರಾಂತಿಃ ದುರ್ಲಭಾ (ಭವೇತ್)

ಅರ್ಥ:
ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುಲೆಂತ ಇದ್ದು!!
ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ನೂರುಕೋಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿರೂ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಸಿಕ್ಕ!!!

ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

   

You may also like...

1 Response

  1. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

    ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯ ವರ್ಣನೆ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *