ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು – ಶ್ಲೋಕ ಹದಿಮೂರು

February 10, 2014 ರ 7:56 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಪ್ಪ ಬೈಂದಿಲ್ಲೆ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು – ಶ್ಲೋಕ ಹದಿಮೂರು

ಅನ್ಯದೇವಾಹುಃ ಸಂಭವಾದನ್ಯದಾಹುರಸಂಭವಾತ್ |
ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮ ಧೀರಣಾಂ ಯೇ ನಸ್ತದ್ವಿಚಚಕ್ಷಿರೇ ||೧೩||

ಈಶ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಂದ ಬರುವುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಫಲಗಳು
ತತ್ತ್ವ ದರ್ಶಿಗಳಿಂತು ಪೇಳ್ವರು ಶ್ರುತಿ ವಿಚಾರದ ಮಥನವು ||೧೩||
– ಇದು ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವರ ಅನುವಾದ.

ಬೇರೆ ಫಲ ಸಂಭವದೆ ಮೂಲಾತ್ಮ ಭಜನೆಯಿಂ |
ಬೇರೆಯದಸಂಭವದೆ ಲೋಕಸೇವನೆಯಿಂ ||
ಧೀರರ್ ಈ ಯುಕ್ತಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಶ್ವಂಗಳ್ಗೆ |
ಸಾರಿ ಪೇಳಿಹರದನು ನಾವು ಕೇಳಿಹೆವು ||

ಸಂಭೂತಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಯರೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಫಲ ಅಸಂಭೂತಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಯರೆ ಸಿಕ್ಕ. ಹಾಂಗೆಯೇ ಅಸಂಭೂತಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಯರೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಫಲ ಸಂಭೂತಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಯರೆ ಸಿಕ್ಕ. ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅಣಿಮಾದಿಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಂಗೊ ಸಿದ್ಧಿಯಾವುತ್ತು ಹೇಳಿಯೂ ಅವ್ಯಾಕೃತೋಪಾಸನೆಯ ಫಲ “ಅಂಧಂತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ” ಹೇಳ್ತ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಲಯವಪ್ಪದು ಹೇಳಿಯೂ ಈ ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಗೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಷ ಪರಂಪರೆಲಿ ಬತ್ತು. ಹೀಂಗೆ ವ್ಯಾಕೃತಾವ್ಯಾಕೃತೋಪಾಸನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕೊ ಹೇಳಿದ್ದವು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಕಾದ್ದದಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂದೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಾಡಿಯರೆ ಮಾಂತ್ರವೇ ಅದರ ಫಲ ನವಗೆ ಸಿಕ್ಕುಗಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇದು ಹೇಳ್ತವು.

ಗೀತೆಯ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಹೀಂಗೆ ಹೇಳ್ತ°-
ಅಂತವತ್ತು ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತದ್ ಭವತ್ಯಲ್ಪಚೇತಸಾಂ ।
ದೇವಾನ್ ದೇವಯಜೋ ಯಾಂತಿ ಮದ್ ಭಕ್ತಾ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಪಿ ॥೨೩॥

ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತವು ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕವ ಸೇರುತ್ತವು. ಆದರೆ ಎನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವು ಎನ್ನ ಸೇರುತ್ತವು. ಕೇವಲ ದೇವತೋಪಾಸನೆಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೆ, ಭಗವಂತನ ಇರವಿನ ಅರಿಯೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತದು ಸಾರ.
~~~***~~~

 

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆವೇಣೂರಣ್ಣಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಒಪ್ಪಕ್ಕಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಗಣೇಶ ಮಾವ°ಶಾ...ರೀಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿನೆಗೆಗಾರ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಅಕ್ಷರ°ದೀಪಿಕಾಡೈಮಂಡು ಭಾವಚುಬ್ಬಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವಿದ್ವಾನಣ್ಣಸುಭಗ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ