ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು – ಶ್ಲೋಕ ಹನ್ನೊಂದು

January 27, 2014 ರ 9:31 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು – ಶ್ಲೋಕ ಹನ್ನೊಂದು

ವಿದ್ಯಾಂ ಚಾವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋಭಯಗ್‍ಂ ಸಹ |
ಅವಿದ್ಯಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯಯಾSಮೃತಮಶ್ನುತೇ ||೧೧||

ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡ ಜತೆ ಜತೆಯಾಗಿ ಯಾವನು ತಿಳಿವನು
ಮೃತ್ಯುಜಯಿಪನು ಕರ್ಮದಿಂದಲೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲಿ ಅಮೃತವು ||೧೧||
– ಇದು ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವರ ಅನುವಾದ.

ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಗೊಂಬವಂಗೆ ಕರ್ಮಂದ ಮೃತ್ಯುವಿನ ದಾಂಟಿ ಜ್ಞಾನಂದ ಅಮೃತತ್ವವ ಪಡವಲೂ ಎಡಿತ್ತು. ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಮನ್ವಯದ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಂಗಳನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರವಾದ ಸಂಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು. ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಛಾಯಾಪದ್ಯದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದವು. ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪವು ಅದರ ನೋಡುಲಕ್ಕು.

ಜಗತ್ತೊಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ತುಚ್ಛವೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಜಗತ್ತಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದ್ದು. ಕರ್ಮವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಗೊ. ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಹೇಳ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಋಷಿಗಳದ್ದು. ಹಾಂಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿಪ್ಪದು ಹೇಳು ಗೊಂತಾವುತ್ತು.

ಪರತತ್ತ್ವವಾದ ಆ ಪರಮ ಪಾವನ ಚೈತನ್ಯವ ಅರುತಂಡು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಲಿ ಬದುಕ್ಕಿ ಸಾಧಿಸೆಕ್ಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಜಗದೀಶ್ವರನಾದ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯವ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಕಂಡಂಡು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಂಗೊವಕ್ಕೆ ಬಂಧನಂಗೊ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕರ್ಮಂಗಳ ಏವೊತ್ತೂ ಮಾಡಿಗೊಂಡೇ ಇರೆಕ್ಕು. ಆ ಪರತತ್ತ್ವದ ಚೇತನ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಮೀರುಸುತ್ತು. ಆ ಪರತತ್ತ್ವ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿಂಡಿಪ್ಪದು. ಜೀವಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಕಾಂಬವಂಗೆ ತಾನೇ ಅದಾಗಿಂಡಿಪ್ಪದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬತ್ತು.  ಧ್ಯಾನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾವಸ್ಥೆಲಿ  ಸಕಲ ಜೀವಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವಜಂತುಗಳನ್ನೂ ಕಾಂಬಲೆ ಎಡಿತ್ತು. ಆ ಪರತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಆದಿಯೋ ಅಂತ್ಯವೋ ಇಲ್ಲೆ. ಕರ್ಮವೂ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿಂಡಿಪ್ಪದು. ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಂಗಳ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಲಿಪ್ಪ ಕರ್ಮಫಲದ ತೀರ್ಮಾನವ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವದು ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ.

ವಿದ್ಯೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳುವದು ಒಂದು ಮತ. ಕರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಳುವದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡರ ಸಮನ್ವಯವೇ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಜೀವನದ ಸೂತ್ರ. ಸಂಸಾರಿಗಳೂ ಸಾಧನೆಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ಕಿದ ಉದಾಹರಣೆಗೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಷ ಪರಂಪರೆಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.

ಅರಿತು ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಣ್ ಅವಿದ್ಯೆಯಾ ಪಥಯುಗವ
ಚರಿಸುವಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳೆರಡನ್ ಅನುವಿಂ
ದುರಿತ ಮೃತ್ಯುಗಳ ಕರ್ಮದ ಪಾಕದಿಂ ಗೆಲಿದು
ಪರಮಾತ್ಮನಡರುವಂ ಜ್ಞಾನಬಲದಿಂ ||

~~~*~~~~

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಹರೇ ರಾಮ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕರಾಜಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ದೀಪಿಕಾಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಕೇಜಿಮಾವ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಸುಭಗvreddhiಸಂಪಾದಕ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಚುಬ್ಬಣ್ಣಕಜೆವಸಂತ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ