ಗೊ೦ತಿಪ್ಪವು ತಿಳಿಶಿ…

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಲ್ಲಿ ಐದು ತಲೆಯ ಸರ್ಪ ಇದ್ದ? ಇದು ನಿಜವೋ ? ಲೊಟ್ಟೆಯೋ? ನಿಜ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊ೦ತಿಪ್ಪವು ತಿಳಿಶಿ…

ಇದು ನಿಜವೋ?

ಎನಗೆ ಗೊತಾದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ- http://www.frogview.com/show7.php?file=12568

ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°

   

You may also like...

6 Responses

  1. Venkatesh says:

    adu biladwara garden li ippa concrete sarpa. laika iddu. sumaru 10-15 varsha aathu.

  2. Suvarnini Konale says:

    ನಿಜವಾಗಿಯುದೇ ಐದು ತಲೆಯ ಸರ್ಪ ಇಲ್ಲೆ.

  3. Suvarnini Konale says:

    ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಯಾಮಿ ಮಕ್ಕೊ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಂಗೆ ಒಂದೊಂದರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿಯುದೇ ಅಪ್ಪ ಕ್ರಮ ಇದ್ದು, ಅಂಬಗ ಎರಡು ತಲೆ ಹಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬದುಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲೆ.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *