[Gravatar]: ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಟ ಬರೆಕಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡೆಕ್ಕು?

ತುಂಬ ಜೆನ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಹತ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವು, ಪಾಪ – ಅವ° ಆದರೂ ಎಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡುಗು, ಗೊಂತಿದ್ದರೆ ತಾನೇ – ಹೇಳುದು.

ಒಪ್ಪಕೊಡುವಗ ಮೋರೆ ಕಂಡರೆ ಕೊಶಿ ಅಪ್ಪದಿದಾ, ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ..!!
ಶುದ್ದಿ ಬರದು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಂಗಳ ಶುದ್ದಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಸೇರುಸಿಗೊಳ್ತ°, ಅದು ಗೊಂತಿಪ್ಪದೇ.
ಅದಲ್ಲದ್ದೇ ಹೋದರೆ, ಬರೇ ಒಪ್ಪ ಮಾಂತ್ರ ಬರೆತ್ತರುದೇ ನಿಂಗಳ ಪಟ ಬರೆಕ್ಕೋ – ಅದಕ್ಕೆಂತ ಮಾಡೆಕ್ಕು?
ಹಾಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ° – ಈ ಒಪ್ಪ ಕೊಡ್ತ ಒಪ್ಪಣ್ಣ-ಒಪ್ಪಕ್ಕಂದ್ರ ಮೋರೆಕಾಣೆಕ್ಕಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡೆಕು – ಹೇಳಿ.
ಆನು ಹೇಳ್ತೆ, ಕೇಳಿ:

ಗ್ರೇವತಾರ :

ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲೆಯೋ – ಒಂದು ವೆಬ್-ಸೈಟು ಇದ್ದು ಗ್ರೇವತಾರ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. (Gravatar.com).
Globally Recognized AVATAR (http://gravatar.com ) – ಹೇಳಿರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗುರುತುಸಲಕ್ಕಾದ ಅವತಾರ – ಹೇಳಿ ಅರ್ತ ಅಡ. ನಿಂಗಳ ಅವತಾರವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಗುರುತುಸುಲಕ್ಕಾದ ನಮುನೆಯ ನಿಂಗಳ ಪಟವ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೆಕ್ಕಡ.

ಹ್ಮ್, ಅಪ್ಪು! ಅಲ್ಲಿ ಯೇವದೇ ಮಿಂಚಂಚೆಗೆ ಒಂದು ಪಟ ಹೊಂದುಸಲಾವುತ್ತು.
“ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿನ” ಹಾಂಗಿರ್ತ ಸಾವಿರಾರು ವೆಬ್-ಸೈಟುಗೊ ಮಿಂಚಂಚೆಯ ಎದುರಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಪಟಂಗಳನ್ನೇ ಜೋಡುಸುತ್ತು.
ಹಾಂಗೆ ನಿಂಗಳೂ ಆ ವೆಬುಸೈಟಿನ ಒಳಂಗೆ ಒಂದರಿ ಲಾಗ ಹಾಕಿ, ನಿಂಗಳ ಮಿಂಚಂಚೆಯ ಎದುರು ಒಂದು ಚೆಂದದ ಪಟವ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಆಗದೋ?
ಏ°?

ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗಳ ಪಟ ಹಾಕುದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳ್ತದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಎಂತ್ಸೂ ಬೇಕಾಗ, ಬಹು ಸುಲಬದ ಹೆಜ್ಜೆಗೊ.
ಹಾಂಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಕಾರೆ ಇದಾ, ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೆ:

http://gravatar.com


ಸೂ: ನಿಂಗಳದ್ದೇ ಆದ ಪಟ ಹಾಕಿ. ಬೇರೆ ಆರಾರದ್ದೋ ಹಾಕಿರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೊಗೆ ತಾಪತ್ರೆ ಅಕ್ಕು. ಮೊದಲೇ ಅಡಕ್ಕಗೆ ರೇಟಿಲ್ಲೆ. ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಗೊಳ್ಳೆಡಿ, ಹಾಂ! 🙂

ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

30 Responses

 1. ಈಗ ಆನು ಒಪ್ಪ ಕೊಡುವಾಗ ಎನ್ನ ಪಟ ಬಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಗೊಂತಾತೊ?? 🙂

 2. ಬಟ್ಯ says:

  ಓ ಯಾನ್ಲಾ ಪಟ ಪಾಡಿಯೆ.. ಅವ್ವೇ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆನ ಪಟ ಪಾಡಿನ..

  • ನಿನ್ನವು ಪಟ ಇಜ್ಯಾ? ದೆಪ್ಪಾಲ ಒಂಜಿ…… 🙂

   • ಬಟ್ಯ says:

    ಇಂದು ಎನ್ನ ಪಟನೆ ಪಾಡಿನ.. ಶುದ್ದಿ ಬಾಣಾರ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿನ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆನಾ.. ಆರೆಗು ಪಂಡುಜ್ಯೆರ್ ಪಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್..

    • ನಿನಡ್ತ್ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮಾಲೆನ ಕೂಳಿ ಸೋಕುಂಡು….

     • ಬಟ್ಯ says:

      ಕುಂಞಿ ದೆತ್ತಿ ಅಂಚ ಪನಡೆ.. ಸಮ್ಮಲೆ ಬೆಂಗ್ಳುರುಡ್ತು ಬನ್ನಗ ದಾದನೋ ಬೊಲ್ದು ಪೌಡರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್.. ಅಂಚ ಸೋಕು ತೋಜುನೆ..

    • ಒಪ್ಪ ಬಾಣಾರೆಟ ಪಂಡ್‍ತ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆತ ಪಟ ದೆಪ್ಪಾತ್ ಪಾಡೊಡು ಬಟ್ಯಾ….

     • ಬಟ್ಯ says:

      ಮಲ್ಲ ದೆತ್ತಿ.. ಆರೆಗು ಪುರ್ಸೋತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ.. ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬಯ್ಯಗ್ ಕಣ್ಯಾರಟ್ ಇಪ್ಪೆರ್.. ಕುಂಞಿ ದೆತ್ತಿಗು ಓದ್ಯರ ಪಣ್ಲೆ.. ಆರು ಕೋಲೆಜಿಟ್ ಪರ್ಸುಟು ಬರೊಡು.. ಮಲ್ಲ ಬಾಣಾರ್ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಲ್ಲೆ ಮರ್ದು ಬುಡ್ಯರ ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಲೆ..

 3. ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಭಟ್ says:

  ಎನ್ನ ಪಟ ಬತ್ತೋ ಅಂಬಗ?ಚೆಂದ ಪಟ ಬರೆಕಾರೆ ಹಳೆ ಪಟವೇ ಹಾಯೇಕ್ಕಷ್ಟೇ!ಪ್ರಾಯ ಆತದಾ.ಈಗ ಅಜ್ಜನ ಹಾಂಗೆ ಕಾಂಗು.ಸಾರ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲದೋ?

  • ಯೇ ಕೇಜಿಮಾವ°,
   ನಿಂಗಳ ಪಟ ಭಾರೀ ಲಾಯಿಕ ಬಯಿಂದು.

   ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳುದು, ಪಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಚೆಂದ ಬತ್ತು ಹೇಳಿಗೊಂಡು..!! 😉

   • ಅದಪ್ಪು ನಗೆಗಾರಣ್ಣೊ, ಎನ್ನ ಪಟಲ್ಲಿಯಾದರು ತೋರ ಕಾಣ್ತು ಹೇಳಿ ಎನ್ನಮ್ಮಂಗೆ ಸಮಾದಾನ. ಇಲ್ಲದ್ದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆನು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಆನು ಮಾಯ ಅಪ್ಪಷ್ಟು “ತೋರ” ಇದ್ದೆ..

    • ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು says:

     ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಲೆ ಆಗ ಆತ. ಮೊನ್ನೆ ಆಫೀಸಿಲ್ಲಿ ಜೋರು ಫೇನ್ ಹಾಕಿ ಕೂದೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದೆ !!!

     • ಫೇನ್ ನ ಗಾಳಿ ಕಳಂಗೆ ಬಪ್ಪದಿದ,, ಹಾಂಗಾಗಿ ಕುರ್ಶಿ ತಡೆತ್ತು.. ಹೆರ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಪ್ಪಾಗ ಆನು ಎಂತನ್ನಾರು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂಬದು.. 🙂

     • { ಎಂತನ್ನಾರು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂಬದು }

      ಕಳ್ಳಾ°, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೇ..
      ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಆರೋ ಕೈ ಬೇರಿದ್ದವಡ ನಿನಗೆ, ಅಪ್ಪಾ? 😉
      ಅದಾ ಪಟಲ್ಲಿ ಮೋರೆ ತಿರುಗಿದ್ದು..!!

     • ಚೆ ಬಲ್ನಾಡು ಮಾಣಿಗೆ ಹೀಂಗಪ್ಪಲಾಗಿತ್ತು. ಎನಗೆ ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದ.. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿಕ್ಕು ಗ್ರೇಶಿತ್ತಿದ್ದೆ..

     • ಅದೆಂತದು ನಗೆಗಾರಣ್ಣೋ ಕೈ ಬೇರುದು ಹೇಳಿರೆ? ಕೈಗುದೆ ಬೇರಿಂಗುದೆ ಎಂತ ಸಂಬಂಧ? 🙂 ಏವದರ ಬೇರು?? 🙂

    • ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಆನು ಕಂಬವನ್ನೋ, ಕುರ್ಶಿಯನ್ನೊ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಬದು ಹೇಳಿದ್ದು, 🙂 ಇಲ್ಲಿ ಎಂತೋ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದ ವಾಸನೆ ಬಂದ ಹಾಂಗಾತು 🙂 ಇದಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಂಗಿ ಮಾಡೆಡಿ, ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕಂದೆ ಸುವರ್ಣಿನಿಯಕ್ಕಂದೆ ಸೂಜಿ ತೆಕ್ಕಂಡು ರೆಡಿ ಇದ್ದವು.. 🙂

   • ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಭಟ್ says:

    ಅಪ್ಪು ಮಾರಾಯ.

 4. ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆತು. ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ….

  • ಕೇಚಣ್ಣೋ..
   ಅದೆಂತರ ಪಟ ಹೇಳಿಯೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲೆ, ಉಣುಂಗು ಹರದ ಹಾಂಗೆ…

   ಎನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಮೋರೆಕಾಂಬದರ ಹಾಕುಲಾಗದೋ? ಏ°?

   • ಓಹೋಹೋ….!
    ಒಳ್ಳೆ ಪಟ ಹಾಕುಲಕ್ಕು ನೆಗೆಗಾರಣ್ಣೋ. ಹಾಂಗೇ ನಿಂಗೊ ನಿಂಗಳ ನಿಜವಾದ ನೆಗೆಮೋರೆ ತೋರ್ಸಿರಾಗದೋ?

    • ಚೆಲಾ..
     ಕೇಚಣ್ಣಂಗೆ ಎಂತಾಯಿದಂಬಗ!!

     ಇದುವೇ ನೆಗೆಗಾರನ ಮೋರಯೇ..
     ಬೇಕಾರೆ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವನತ್ರೆ ಕೇಳಿ..

     • ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು says:

      ಇದು ನೆಗೆ ಮಾಡ್ತ ಮೋರೆ ಹೇಳ್ಲೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲೆ.
      (ಬೇಕಾರೆ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವನತ್ರೆ ಕೇಳಿ..)
      ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಗೆ ಬೇವಿನ ಕಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಿ

     • ಒಪ್ಪಕ್ಕ says:

      ಅಪ್ಪಪ್ಪು… ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವನತ್ರೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲೆ….

      ನೆಗೆಗಾರಣ್ಣಾ….ಇದು ನೆಗೆಗಾರನ ಪಟ ಹೇಳಿಯೊಂಡು ಮೊನ್ನೆಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ ಹಾಕಿದ್ದಾ?
      ನಿಂಗಳ ಪಟ ಹಾಂಗಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬತ್ತೊ ಅಂಬಗ???????????

     • ಅಪ್ಪಪ್ಪು….! ಈ ನೆಗೆಗಾರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೆಮಿಗೆ ಹೂಗು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೈಲನ್ನೇ ಮಡುಗುಲೆ ಅಂದಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ….

    • ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ says:

     ತನ್ನ ನೆಗೆ ಮೋರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮೇಪಿ ತೋರ್ಸ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಗಾರ ಭಾವ ಆತೋ….

 5. subbu says:

  ಚೆನ್ದ ಕಾಣೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ powder ಹಾಕಿ ತೆಗೆಶಿದ್ದು

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *