ವೇಣಿಯಕ್ಕಂಗೆ

ಹೇಳೇ ನೀ ವೇಣಿಯಕ್ಕ
ಜೀವ್ನ ಹೇಂಗೇ ಮಾಡೂದೇ?
ಬೆಲೆಯೆರ್ಕೆ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಹೇಂಗೇ ಮಾಡೂದೇ?

ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಬೇಳೆಕಾಳು ಮುಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು
ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ರವೆ ದರಾಯೇರಿದ್ದು
ಊಟಾತಿಂಡಿ ಖರ್ಚೆಲ್ಲಾ ಭಾರೀ ಯೇರಿದ್ದು
ಬಾಯರುಚಿ ಇನ್ನೊಂದಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದು||

ಬಾಡ್ಗೆ ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳವೇ?
ಪೆಟ್ರೋಲ ಖರ್ಚು ಮೊಬೈಲವೆಚ್ಚಾಯೆಲ್ಲಿ ಇಡವೇ?
ದಿನಾಪೂರ ದುಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಾಕಾಗ್ತೇ ಇಲ್ಲೆ
ಸಾಲಗೀಲಾ ಮಾಡಗಿದ್ರೆ ಜೀವ್ನವೇಯೆಲ್ಲೇ?
ಸಂಸಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೆಕಾದ ಸುಖವೇ ಇಲ್ಲೆ||

ಹೇಳೇ ನೀ ವೇಣಿಯಕ್ಕ ಸಂಸಾರ್ದ ಸಾರವಾ
ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಉಂಬವಂತಾ ರುಚಿ ಅಡ್ಗೆನಾ
ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಮಾಡುವಂತಾ ಸಾದಾ ಊಟಾನಾ
ಮನೆ ಅಡ್ಗೆ ರುಚೀಲಿ ಬರ್ಲೇ ಹೊಸತನಾ||

You may also like...

2 Responses

  1. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

    ವೇಣಿಯಕ್ಕಂಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿದು.

  2. ಯಮ್.ಕೆ. says:

    ದಿನಾ ಎದ್ದುವ ,ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಮಯಲಿ ಈ ಕವಿಯೋಲೆ ಒಪ್ಪಾ ಆಯಿದು.
    ಡಬಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಸಾ೦ಬಾರಿ೦ದ ಸಿ೦ಗಲ್ ಬೀನ್ಸ್೦ಗೆ ಇಳಿದು ,ಈಗ ನೋಬೀನ್ಸ್ ಕೊದಿಲು ಮಾಡೆಕಟ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಹೇಳುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಟತ್ತು. ಇನ್ನು ಏನಿದ್ದರು ಒನ್ ಟೋಮೇಟೋ ಸಾರ್, ಟೂ ಬದನೆ ಬೋಳುಕೊದಿಲ್ ,

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *