ಹೆಂಗಸ್ರು ಮಕ್ಕೊ…

ಅಮ್ಮಾ ಹೋಗ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ

ಅಪ್ಪಾ ಹೋಗ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ

ಮಕ್ಕೊ ಹೋಗ್ತು ಡೇಕೇರಿಗೆ

ಮನೆಗ್ ಬೀಗ ಬೀಜಿ ಈಗ ಯೆಂತಾ ಮಾಡೂದು? ||

 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯದ್ರೆ ಗಡ್‌ಬಿಡಿ

ಅಡ್ಗೆ ಆಸ್ರಿ ವತ್ತಡಾ

ಡಬ್ಬಿ ತುಂಬ್ಸಿ ಮರೀನ ಕಳ್ಸದ್ರೆ ಹುಶ್‌ಹುಶ್ ಅಂಬ್ದೆಯಾ

ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಪ್ಲೆ ಮತ್ ತಯಾರ ಅಪ್ದೆಯಾ||

 

ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿಲ್ಲೆತಿಂಡಿಲ್ದೆ ಮಕ್ಕೊಯಿಲ್ಲೆ

ಬೆಳ್ಗೆ ಹೋಪಾಗ ಕಿಸೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಮಕ್ಕೊ ಮರೀಗೆ

ಹಾಳುಮೂಳು ತಿಂಬ್ದ ಬೇರೆ, ಗೆಳೇರ್ ಸಂಗ್ತಿಗ್ ಮಜಾ ಬೇರೆ

ಮಕ್ಕೊಯೆಲ್ಲಾ ಹಾಳಾಗ್ತ ಸರಿಯಾಗಲ್ದಿದ್ದೆ||

 

ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಮಾಡುಲಾಗ್ದೆ ಸಮುದಾಯ

ಬೇಜಾರಾದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕಂಡಿದ್ದೊ

ತಂ ತಂ ಸಮಾಚಾರ||

 

ಅಫೀಸಿಗೆ ಹೋಪೊರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ

ಯೆಲ್ಲಾ ಬದಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೆಟ್‌ಗಿಟ್ಟೀಗೆ ಯೆಲ್ದಾರಿ?

ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಗಡಿಬಿಡಿ ಈ ಉಸಾಬರಿ||

 

ತುಟ್ಟಿ ಜೀವ್ನ ಈ ಕಾಲ್ದಲ್

ಒಬ್ನ ಸಂಬ್ಳ ಯೆಲ್ಲೀಗ್ ಸಾಕು

ಹೆಣ್ತಿ ದುಡ್ಯೊ ಸಂಬ್ಳ ತರೋ ಸುಖ್ದ ಜೀವ್ನಕ್ಕೆ

ಗಂಡ ಹೆಣ್ತಿ ದುಡ್ತಾನೇ ಸಂಸಾರ್ದ ನೊಗಕ್ಕೆ||

 

ಹೆಂಗ್ಸರೀಗ ಗಂಡಸ್ರೀಗ ಸಮಾ

ಓದ್ದವ್ರೆಲ್ಲಾ ಗಂಡಂಗ ಸಮಾ

ಹಳೇ ಕಾಲ್ದ ವಿಚಾರೆಲ್ಲಾ ಮೂಲೇಲೀಗ

ಹೊಸ ಬದ್ಕೀಗ್ ಹೊಸ ವಿಷ್ಯ ಕಲಿತೋ ಬೇಗ||

 

ಹೆಂಗ್ಸರಂದ್ರೆ ಮೂಗ್ ಮುರೀದೇ

ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ದೆ

ಸಮಾಜನೇ ಬದ್ಲಾಗೋ ಮುಂದೋದಾಂಗೆ

ಹೆಂಗ್ಸರ ನೋಡೋ ಕಣ್‌ದೃಷ್ಠಿ ಸುಧಾರ್ಸಕಂಡಂಗೆ||

 

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಹೆಂಗ್ಸರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಯೆಲ್ಲಾನೂ ನಿಂತ್ ಹೋದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ದೆಯಾ

ಹೆಂಗ್ಸರು ಗಂಡಸ್ರು ಚಂದಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಾನ ಶುದ್ಧಾಗಿ

ವಳಿಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕಣ್ಣ ವಂಶವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ||

You may also like...

6 Responses

 1. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟ says:

  ಹರೇ ರಾಮ.

 2. ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ says:

  ಸಂಬಂಧಾನ ಶುದ್ಧಾಗಿ ವಳಿಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ತೇ ಸಾಕು-ಚೆಲೋ ಆಜು.

 3. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

  ಏತಡ್ಕ ಮಾವ ಹೇದ್ದೇ ನವಗೂ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಪದ್ಯ ಒಪ್ಪ ಆಯ್ದು.

 4. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್ says:

  ಪದ್ಯ ಚಂದ ಇದ್ದು

 5. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ says:

  ಕಲ್ಪನಕ್ಕ , ಪದ್ಯಲ್ಲಿ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ . ಕೊನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶಯ

 6. kalpanaarun says:

  ನೆಟ್ ಗಿ ಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸಿ

  ನೆಟ್ ಗಿ

  ನೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸಿ

  ನೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸಿಟ್ಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಗೆಯೆಲ್ದಾರಿ ಆಗಕಾಗಿತ್ತು. ತಪ್ಪ ತಿದ್ದಿ ಒದಿ ಆತಾ. ಯೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಕ್ಕೊ ಕ್ರತಜ್ನತೆಗಳು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *