ಜಳುಂಬುಳು ಬೋಚು – (ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಡುಗೊ)

May 8, 2014 ರ 10:30 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಡುಗೊ

(ಸಂಗ್ರಹ : ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವ°)

 

ಕುಂಞಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಡುಸುವ ಪದ್ಯಂಗೊ-

ಜಳುಂಬುಳು ಬೋಚು

ಎಮ್ಮೆ ಬೋಚು ಜಳುಂಬುಳು

ಹಶುವಿನ ಬೋಚು ಚಳಿಪಿಳಿ

ಬೋಚುಕಡವ ನೆಣೆ ಎಲ್ಲೋತು

ನೆರೆಮನೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಡೋಡಿತ್ತು

ಕೊಂಡುಬಾ ಹೇಳಿರೆ ತಿಂದಿಕ್ಕಿ ಬಂತು

ತಿಂದು ಬಾ ಹೇಳಿರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡೇ ಬಂತು

ಏ ಅಜ್ಜಿ, ಇದು ಮರುಳಜ್ಜಿ

ಬೋಚು ಬಾ ಬಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾ ಬಾ ||

~~

 

 ಆನೆ.. ಆನೆ.. ಆನೆ

ಆನೆ.. ಆನೆ.. ಆನೆ

ಆನೆ ಆಡಿ ಬಪ್ಪಾಗ

ಕಾಳುಬೊಗ್ಗ° ಕಚ್ಚಿತ್ತು

ಬೊಳ್ಳುನಾಯಿ ಕೊರಪ್ಪಿತ್ತು

ಮದ್ದು ಮಾಡೋ° ಮಾವಯ್ಯ

ಮದ್ದಿನ ಚೆಟ್ಟಿ ಮನೆಲಿಲ್ಲೆ

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಸೋ° ಅಣ್ಣಯ್ಯ

ಎಣ್ಣೆಯ ಕುಡಿಕೆ ಮನೆಲಿಲ್ಲೆ || ಆನೆ .. ಆನೆ… ಆನೆ ||

ಆನೆ ಬಂದತ್ತೊಂದಾನೆ

ಹಿತ್ಲಿಂಗೆ ಹೊಕ್ಕತ್ತು ಮದ್ದಾನೆ

ಕುಂಟಾರ ದೇವರ ಕುಂಟಾನೆ

ಮದವೂರ ದೇವರ ಮರಿಯಾನೆ || ಆನೆ .. ಆನೆ.. ಆನೆ ||

 

ತಾರಮ್ಮಯ್ಯಾ..

ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ತಂದು ತೋರಮ್ಮಯ್ಯ

ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಯದುಕುಲದ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೆ

ಇಂದಿರಾ ಮಂದಿರವೇ ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಕೈಲಿ

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಕಂಡಿರೋ… ||ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ..||

 

ಜಾಲಕೆತ್ತಿ

ಜಾಲಕೆತ್ತಿ ಸಗಣ ಉಡುಗಿ

ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕಿಟ್ಟಿ ಸೇಡಿ ಬರದು

ಹಂದಾರೊನಕೆಲಿ ಸುಂಗಿನ ಬತ್ತ

ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಬತ್ತ

ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ ಬತ್ತ ||

 

ಜೋಗುಳ

ಕೂಗೇಡ ಮಗಳೂ ಒರಗೀಗ ಸುಖಲ್ಲೀ

ತೂಗುವೆ ಜೋಗುಳ ಪದಂಗಳ ಹೇಳಿ  || ಜೋ.. ಜೋ..||

 

ಎದ್ದಿಕ್ಕಿ ಬಪ್ಪಾಗ ಆಡಲೆ ಕೊಡುವೇ

ಮುದ್ದಿನ ಕೊಟ್ಟಾನು ಎತ್ತ್ಯೊಂಡು ನಡವೇ

ಇದ್ದಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ನಿನಗಾನು ಕೊಡುವೇ

ಮದ್ದಿನ ಕುಡುಸಲೆ ಬೇಜಾರ ಪಡುವೆ || ಜೋ.. ಜೋ..||

 

ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಎಲ್ಲೋರು ಬಂದೂ

ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತೂಗು ನಿಂದೂ

ಸಕ್ಕರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತಂದೂ

ತೆಕ್ಕೊಬ್ಬೊ ತಿನ್ನಬ್ಬೊ ಹೇಳೂಗು ಇಂದೂ || ಜೋ.. ಜೋ ||

 

ರಂಗೀನ ತರ ತರ ಅಂಗೀಯ ಹೊದ್ದು

ನಿನಗಾನು ತೊಡುಸುವೆ ಮಂಗಳೆ ಮುದ್ದು

ಬಂಗಾರ ಬಳೆ ಕುಟುಕಿ ಹಾಕಲೆ ಇದ್ದು

ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೊಡುಸುವೆ ಎದ್ದು || ಜೋ.. ಜೋ..||

 

ಕೂಸು ಕೂಸೇಳಿ ಸಸಾರವು ಜನಕೆ

ಕೂಸೇ ಅಲ್ಲದೊ ಅಬ್ಬೆಯು ನಿಜಕೆ

ಕೂಸೇ ಆಗಿರೆಕ್ಕು ಹೆಂಡತ್ತಿ ಜೋಕೆ

ಕೂಸಾದರೆಂತಾತು ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆದಿರೆಕು || ಜೋ.. ಜೋ..||

 

ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ  ಜೋ ಒರಗು ಕಂದ

ಕೂಗದ್ದೆ ಮನುಗು ನೀ ಮುದ್ದಿನ ಕಣಿಯೇ

ಮುತ್ತಿನ ತೊಟ್ಳಿಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಾಲು

ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಿಂಗೆ ಪಚ್ಚೆಯ ಕೀಲು

ಮುತ್ತೈದೆಯೊರೆಲ್ಲೊರು ನಿಂದು ಸಾಲು ಸಾಲೂ

ಅರ್ತಿಲಿ ಹಾಡಿದವು ಒತ್ತಿ ಮುಂಗಾಲೂ || ಜೋ… ಜೋ..||

 

ಸುಮ್ಮನೆ ಮನುಗದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಆನೀಗ

ಗುಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಡೆವೆ ನಿಲ್ಲುಸುರಾಗ

ದಮ್ಮಯ್ಯ ತಿನ್ನಿದೋ ತೆಕ್ಕೊ ಬಾಳೆಣ್ಣು

ಒಂದಾರಿ ಒರಗು ಕಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನೀ ಕಣ್ಣಾ || ಜೋ.. ಜೋ.. ||

~ ** ~

 

 

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ಆಹಾ.. ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕಿದ್ದು ಪದ್ಯ೦ಗೊ..

  ತೋಳು ತೋಳು ತೋಳೂ
  ತೋಳನ್ನಾರಿ ಬಪ್ಪಾಗಾ..
  ಹೇಳಿ ಒ೦ದು ಇದ್ದನ್ನೆ ಮಾವ.ಆರಿ೦ಗಾರು ನೆ೦ಪಿದ್ದೊ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ
  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್

  ಜಾಲಕೆತ್ತಿ

  ಜಾಲಕೆತ್ತಿ ಸಗಣ ಉಡುಗಿ

  ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕಿಟ್ಟಿ ಸೇಡಿ ಬರದು

  ಹಂದಾರೊನಕೆಲಿ ಸುಂಗಿನ ಬತ್ತ

  ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಬತ್ತ

  ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ ಬತ್ತ || ಈ ಹಾಡಿನ ಸುರುವಿನ ಎರಡು ಗೆರೆ ಗೊಂತಿತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿನ ಗೊಂತಿದ್ದಾ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತರೆ ಕೇಳಿಗೊಂಡು ಹುಡುಕ್ಯೊಂಡು ಇತ್ತಿದೆ .ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕೊಷಿ ಆತು ಧನ್ಯವಾದಂಗ ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವ°

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಅಪ್ಪಪ್ಪು ಮುಳಿಯ ಭಾವ ಹೇದ ಸಾಲುಗೊ ಎಲ್ಯೋ ಕೇಟಾಂಗೆ ಆವ್ತು. ಅರ್ತಿಕಜೆಮಾವ ಹೇದಾಂಗೆ ಆನೆ ಆನೆ ಆನೆ ಪದದ ಪಾಠಾಂತರವೆಯೋ ಇದೂ ಹೇದೂ ಆವ್ತು . ಧಾಟಿ ಒಂದೇ ಹಾಂಗೆ ಇದ್ದಪ್ಪೋ! . ತನ್ನ ಭಂಡಾರಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯಂಗಳ ಬೈಲಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಂದುಮಡುಗುವ ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವಂಗೆ ಹರೇ ರಾಮ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಒಪ್ಪ ಆಯಿದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಅಕ್ಷರ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಮಾಲಕ್ಕ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಶಾ...ರೀಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವಿಜಯತ್ತೆವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಸಂಪಾದಕ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಗೋಪಾಲಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ