ಹವ್ಯಕ ಭೋಜನದೆಡೆಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ

ಹವ್ಯಕರ ಭೋಜನದೆಡಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನೆಡದ ಒಂದೆರಡು ರಸಕ್ಷಣಂಗೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.
ಕಾರ್ಟೂನಿಲ್ಲಿ ಆನು ಕೈ ಆಡುಸಿದ್ದು ಕಡಮ್ಮೆ.
ವಿವಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆನು ಕಳುಸಿದ ಚಿತ್ರಂಗೊ ಇದು. ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವ ಆನು ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿನವನೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ.

ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

   

You may also like...

4 Responses

  1. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

    ಚೊಕ್ಕ ಆಯಿದು

  2. K.Narasimha Bhat Yethadka says:

    ಬೆಳವ ಸಿರಿ ಮುಂಗೆಲಿ ಕಾಣುತ್ತು ಬೊಳುಂಬು ಭಾವ.

  3. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

    ಒಪ್ಪ ಆಯಿದು ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *