ಕಠೋಪನಿಷತ್-ದ್ವಿತೀಯ ವಲ್ಲೀ

ಆತ್ಮೀಯ ಬೈಲಿಂಗೆ,

ಡಾ।ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ

ಡಾ| ಶಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮಡ್ವ ಇವು ಬರದ “ಉಪನಿಷತ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ” ಪುಸ್ತಕಂದ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಇದರ ದ್ವಿಯತೀಯ ವಲ್ಲೀ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಗೀತೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೆ.

ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
~~~~

ಕಠೋಪನಿಷತ್-ದ್ವಿತೀಯ ವಲ್ಲೀ

(ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ಕಠ ಶಾಖಾ)

ಅನ್ಯಚ್ಛ್ರೇಯೋSನ್ಯದುತೈವ ಪ್ರೇಯಸ್ತೇ ಉಭೇ ನಾನಾರ್ಥೇ ಪುರುಷಂ ಸಿನೀತಃ |

ತಯೋಃ ಶ್ರೇಯ ಆದದಾನಸ್ಯ ಸಾಧು ಭವತಿ

ಹೀಯತೇSರ್ಥಾದ್ಯ ಉ ಪ್ರೇಯೋ ವೃಣೀತೇ ||೧||

ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಪ್ರೇಯಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯಮೇತಸ್ತೌ ಸಂಪರೀತ್ಯ ವಿವಿನಕ್ತಿ ಧೀರಃ

ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಧೀರೋSಭಿಪ್ರೇಯಸೋ ವೃಣೀತೇ

ಪ್ರೇಯೋ ಮಂದೋ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾದ್ವೃಣೀತೇ ||೨||

ಸ ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಪ್ರಿಯರೂಪಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್

ಅಭಿಧ್ಯಾಯನ್ ನಚಿಕೇತೋSತ್ಯಸ್ರಾಕ್ಷೀಃ |

ನೈತಾಂ ಸೃಂಕಾಂ ವಿತ್ತಮಯೀಮವಾಪ್ತೋ

ಯಸ್ಯಾಂ ಮಜ್ಜಂತಿ ಬಹವೋ ಮನುಷ್ಯಾಃ ||೩||

ದೂರಮೇತೇ ವಿಪರೀತೇ ವಿಷೂಚೀ ಅವಿದ್ಯಾ ಯಾ ಚ ವಿದ್ಯೇತಿ ಜ್ಞಾತಾ |

ವಿದ್ಯಾಭೀಪ್ಸಿನಂ ನಚಿಕೇತಸಂ ಮನ್ಯೇ ನ ತ್ವಾ ಕಾಮಾ ಬಹವೋSಲೋಲುಪಂತ ||೪||

ಅವಿದ್ಯಾಯಾಮಂತರೇ ವರ್ತಮಾನಾಃ ಸ್ವಯಂ ಧೀರಾಃ ಪಂಡಿತಂಮನ್ಯಮಾನಾಃ |

ದಂದ್ರಮ್ಯಮಾಣಾಃ ಪರಿಯಂತಿ ಮೂಢಾ

ಅಂಧೇನೈವ ನೀಯಮಾನಾ ಯಥಾಂಧಾಃ ||೫||

ನ ಸಾಂಪರಾಯಃ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಬಾಲಂ ಪ್ರಮಾದ್ಯಂತಂ ವಿತ್ತ ಮೋಹೇನ ಮೂಢಮ್ |

ಅಯಂ ಲೋಕೋ ನಾಸ್ತಿ ಪರ ಇತಿ ಮಾನೀ ಪುನಃ ಪುನರ್ವಶಮಾಪದ್ಯತೇ ಮೇ ||೬||

ಶ್ರವಣಾಯಾಪಿ ಬಹುಭಿರ್ಯೋ ನ ಲಭ್ಯಃ ಶೃಣ್ವಂತೋSಪಿ ಬಹವೋ ಯಂ ನ ವಿದ್ಯುಃ |

ಆಶ್ಚರ್ಯೋ ವಕ್ತಾ ಕುಶಲೋSಸ್ಯ ಲಭ್ದಾSSಶ್ಚರ್ಯೋ ಜ್ಞಾತಾ ಕುಶಲಾನುಶಿಷ್ಟಃ ||೭||

ನ ನರೇಣಾವರೇಣ ಪ್ರೋಕ್ತ ಏಷ ಸುವಿಜ್ಞೇಯೋ ಬಹುಧಾ ಚಿಂತ್ಯಮಾನಃ |

ಅನನ್ಯಪ್ರೋಕ್ತೇ ಗತಿರತ್ರ ನಾಸ್ತ್ಯಣೀಯಾನ್ ಹ್ಯತರ್ಕ್ಯಮಣುಪ್ರಮಾಣಾತ್ ||೮||

ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾSನ್ಯೇನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಷ್ಠ |

ಯಾಂ ತ್ವಮಾಪಹ ಸತ್ಯಧೃತಿರ್ಬತಾಸಿ

ತ್ವಾದೃಙ್ನೋ ಭೂಯಾನ್ನಚಿಕೇತಃ ಪ್ರಷ್ಟಾ ||೯||

ಜಾನಾಮ್ಯಹಂ ಶೇವಧಿರಿತ್ಯನಿತ್ಯಂ ನ ಹ್ಯಧ್ರುವೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಹಿ ಧ್ರುವಂ ತತ್ |

ತತೋ ಮಯಾ ನಾಚಿಕೇತಶ್ಚಿತೋSಗ್ನಿ-

ರನಿತ್ಯೈರ್ದ್ರವ್ಯೈಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||೧೦||

ಕಾಮಸ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಕ್ರತೋರಾನಂತ್ಯಮಭಯಸ್ಯ ಪಾರಮ್ |

ಸ್ತೋಮಂ ಮಹದುರುಗಾಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ

ಧೃತ್ಯಾ ಧೀರೋ ನಚಿಕೇತೋSತ್ಯಸ್ರಾಕ್ಷೀಃ ||೧೧||

ತಂ ದುರ್ದಶಂ ಗೂಢಮನುಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಗುಹಾಹಿತಂ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಂ ಪುರಾಣಮ್ |

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಾಧಿಗಮೇನ ದೇವಂ ಮತ್ವಾ ಧೀರೋ ಹರ್ಷಶೋಕೌ ಜಹಾತಿ ||೧೨||

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಸಂಪರಿಗೃಹ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಃ ಪ್ರವೃಹ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಮಣುಮೇತಮಾಪ್ಯ |

ಸ ಮೋದತೇ ಮೋದನೀಯಂ ಹಿ ಲಬ್ದ್ವಾ

ವಿವೃತಂ ಸದ್ಮ ನಚಿಕೇತಸಂ ಮನ್ಯೇ ||೧೩||

ಅನ್ಯತ್ರ ಧರ್ಮಾದನ್ಯತ್ರಾಧರ್ಮಾದನ್ಯತ್ರಾಸ್ಮಾತ್ ಕೃತಾಕೃತಾತ್ |

ಅನ್ಯತ್ರ ಭೂತಾಚ್ಚ ಭವ್ಯಾಚ್ಚ ಯತ್ತತ್ ಪಶ್ಯಸಿ ತದ್ವದ ||೧೪||

ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ |

ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ

ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮ್ಯೋಮಿತ್ಯೇತತ್ ||೧೫||

ಏತದ್ದ್ಯೇವಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ  ಏತದ್ಧ್ಯೇವಾಕ್ಷರಂ  ಪರಮ್

ಏತದ್ಧ್ಯೇವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಯದಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತತ್ ||೧೬||

ಏತದಾಲಂಬನಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೇತದಾಲಂಬನಂ ಪರಮ್ |

ಏತದಾಲಂಬನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ||೧೭||

ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ನಾಯಂ ಕುತಶ್ಚಿನ್ನ ಬಭೂವ ಕಶ್ಚಿತ್ |

ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋSಯಂ ಪುರಾಣೋ

ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ||೧೮||

ಹಂತಾ ಚೇನ್ಮನ್ಯತೇ ಹಂತುಂ ಹತಶ್ಚೇನ್ಮನ್ಯತೇ ಹತಮ್ |

ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ ||೧೯||

ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್

ಆತ್ಮಾSಸ್ಯ ಜಂತೋರ್ನಿಹಿತೋ ಗುಹಾಯಾಮ್ |

ತಮಕ್ರತುಃ ಪಶ್ಯತಿ ವೀತಶೋಕೋ ಧಾತುಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹಿಮಾನಮಾತ್ಮನಃ ||೨೦||

ಆಸೀನೋ ದೂರಂ ವ್ರಜತಿ ಶಯಾನೋ ಯಾತಿ ಸರ್ವತಃ |

ಕಸ್ತಂ ಮದಾಮದಂ ದೇವಂ ಮದನ್ಯೋ ಜ್ಞಾತುಮರ್ಹತಿ ||೨೧||

ಅಶರೀರಂ ಶರೀರೇಷ್ವನವಸ್ಥೇಷ್ವ ವಸ್ಥಿತಮ್ |

ಮಹಾಂತಂ ವಿಭುಮಾತ್ಮಾನಂ ಮತ್ವಾಧೀರೋ ನ ಶೋಚತಿ ||೨೨||

ನಾಯಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋ

ನ ಮೇಧಯಾ ನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ |

ಯಮೇವೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಸ್ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮಾ ವಿವೃಣುತೇ ತನೂಂ ಸ್ವಾಮ್ ||೨೩||

ನಾವಿರತೋ ದುಶ್ಚರಿತಾನ್ನಾಶಾಂತೋ ನಾಸಮಾಹಿತಃ |

ನಾಶಾಂತಮಾನಸೋ ವಾSಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇನೈನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೨೪||

ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಕ್ಷತ್ತ್ರಂ ಚ ಉಭೇ ಭವತ ಓದನಃ |

ಮೃತ್ಯುರ್ಯಸ್ಯೋಪಸೇಚನಂ ಕ ಇತ್ಥಾ ವೇದ ಯತ್ರ ಸಃ ||೨೫||

ಕಠೋಪನಿಷತ್-ಎರಡನೆಯ ವಲ್ಲಿ (ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ)

(ಇಹದ ಭೋಗವ ಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸಲು ನುಡಿದ ಯಮನುಪದೇಶವ)

ಒಳಿತು ಹಿತಗಳು ಎರಡು ವಿಧದಲಿ ಧ್ಯೇಯವಿರುವವು ಜನರಿಗೆ

ಒಳಿತು ಆತ್ಮಾನಂದ ತರುವುದು ಹೀನ ಹಿತ ಸಂಸಾರಿಗೆ ||೧||

ಆತ್ಮ ದೇಹದ ದಾರಿ ಬರುವವು ಮನುಜರೆದುರಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ

ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಆಯ್ಕೆಯಾತ್ಮವು; ದೇಹ ಪ್ರೀತಿಯು ಕ್ಷುದ್ರಗೆ ||೨||

ಪ್ರಿಯದ ಕಾಮದ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವ ಪೂರ್ಣ ಮಥಿಸಿಹೆ ತ್ಯಜಿಸಿಹೆ

ಜನರು ಕೊಳೆವರು ಹಣದ ಮಡುವಲಿ; ಒಲ್ಲೆ ನೀ ನಚಿಕೇತನೆ ||೩||

ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬದವಿದ್ಯೆಯೆಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೆ ದೂರವು

ತಿಳಿವೆ ನಾ ನಚಿಕೇತನೆಂದಿಗೆ ಕಾಮ ಸೆಳೆಯದ ಶಿಷ್ಯನು ||೪||

ತಾವೆ ಪಂಡಿತ ಧೀರರೆನ್ನುತ ವಕ್ರದಾರಿಯ ಮೂಢರು

ಕುರುಡ ಕುರುಡನ ಕೈಯ ಹಿಡಿಯುತ ನಡೆವ ತೆರದಲಿ  ಅಲೆವರು ||೫||

ಮೋಕ್ಷ ರುಚಿಸದು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹಣದ ಮೋಹದ ಮೂಢಗೆ

ಜಗವಿದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಿಲ್ಲವು ಎನುತ ಬರುವರು ಹಿಡಿತಕೆ ||೬||

ಬಹಳ ಜನರಿಗು ಸಿಗದು ಕೇಳಲು ಕೇಳುತಿದ್ದರು ತಿಳಿಯದು

ಕೇಳಲದ್ಭುತ ಪಡೆಯಲದ್ಭುತ ಪಾಠ ಹೇಳಲು ಜ್ಞಾನಿಯು ||೭||

ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಹೀನ ಜನರುಪದೇಶ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಯದು

ತಜ್ಞನೊರೆಯಲು ಜ್ಞಾನ ಖಂಡಿತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವತರ್ಕ್ಯವು ||೮||

ತರ್ಕದಿಂದೀ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕದು ಜ್ಞಾನಿಯರುಹಲು ತಿಳಿವುದು

ಬರಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಸತ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ನಿನ್ನ ತೆರದಲಿ ನಿಷ್ಠರು ||೯||

ನಿಧಿಯು ನಶ್ವರವೆಂದು ತಿಳಿದಿಹೆ ನಿತ್ಯ ದೊರಕದನತ್ಯದಿ

ನಿತ್ಯದಾತ್ಮನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಗ್ನಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿ ||೧೦||

ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮವ ಜಗದ ಗೌರವ ಕೀರ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಸಮೂಹವ

ಬುದ್ಧಿ ಧೈರ್ಯದಿ ಧೀರನಾಗಿಹೆ ತ್ಯಾಗದಿಂ ಸಂಮೋಹವ ||೧೧||

ದೃಶ್ಯವಾಗದ ಗುಹೆಯಲಡಗಿದ ಹೃದಯ ಪುರುಷ ಪುರಾಣನ

ತಿಳಿಯೆ ಯೋಗಾಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದಲೆ ತೊರೆವ ಹರ್ಷವ ಶೋಕವ ||೧೨||

ಕೇಳುತರಿಯುತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧರ್ಮವ ಮನುಜ ಮುಂಗಡೆ ನಡೆದರೆ

ಹರ್ಷಗೊಂಬನು ಹರ್ಷನೀಯನು; ಹೃದಯ ನಿನ್ನದು ತೆರೆದಿದೆ ||೧೩||

(ಯಮನ ಬೋಧನೆ ಕೇಳಿದ ಹುಡುಗನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೇಳ್ದನು)

ಧರ್ಮದಿಂದಲಧರ್ಮದಿಂದಲು ಭಿನ್ನ ಕಾರಣ ಕರ್ಮದ

ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಗು ಅನ್ಯವಾದುದ ಪೇಳು ನೋಡಿದರಾವುದ ||೧೪||

(ಸೂಕ್ಷ್ಮವನು ನಚಿಕೇತನು ಕೇಳಲು ಯಮನು ಹರ್ಷದಿ ನುಡಿದನು)

ಸರ್ವವೇದದ ಧ್ಯೇಯವಾವುದೊ ಸರ್ವ ತಪಗಳ ಗುರಿಯದೆ

ಯಾವುದಾಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಚರಿಸುತಿರುವರದುವೆ “ಓಮ್” ||೧೫||

ಅಕ್ಷರಿದುವೇ ಪರಮ ಆತ್ಮನು ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿದು

ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದುತ ಅಕ್ಷರಿದರಲಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪಡೆವನು ||೧೬||

ಇದುವೆ ಆಶ್ರಯವಿದುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಪರಮ ಆಶ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮನು

ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದಿ ಮಹಿಮನಾತನು ಧ್ಯಾನಗೊಂಡಾಕ್ಷರವನು ||೧೭||

ಈತಗಿಲ್ಲವು ಜನನ ಮರಣವು ಚೇತನಾತ್ಮನನಾದಿಯು

ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯನು ಈ ಸನಾತನ ದೇಹ ನಶಿಸಲು ಗತಿಸನು ||೧೮||

ಕೊಂದನೆನ್ನುತ ಕೊಂದೆನೆನ್ನುತ ನೆನೆವರಿಬ್ಬರು ತಿಳಿಯರು

ಕೊಲ್ಲಲಾಗದು ಸಾಯದೆಂದಿಗು ಅರಿವರೀತೆರ ಧನ್ಯರು ||೧೯||

ಸೂಕ್ಷ್ಮನಣುವಿಗು ಬೃಹತ್ ಮಹಿಮಗು ಪ್ರಾಣಿ ಹೃದಯದಿ ಅಡಗಿದ

ಶಾಂತನಿಂದ್ರಿಯ ಶೋಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಂಬನಾತನ ಮಹಿಮೆಯ ||೨೦||

ಅಚಲನಾದರು ದೂರ ವ್ಯಾಪ್ತನು ಅಡಗಿಯಿದ್ದರು ಅಲೆವನು

ಗರ್ವವಿರದಾನಂದಮಯನಾ ದೇವನರಿಯರು ಇತರರು ||೨೧||

ದೇಹರಹಿತನು ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನು ಶಾಶ್ವತ

ಈತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ತಿಳಿಯಲಾತನ ಧೀರ ಹೊಂದನು ಶೋಕವ ||೨೨||

ಶಾಸ್ತ್ರವಚನದಿಂದ ತಿಳಿಯದು ಬುದ್ಧಿ ಮೇಧಾದಿಂದಲು

ಸತ್ಯ ಸಾಧಕ ಪಡೆವನಾತನ ಆತ್ಮ ತಾನೇ ಒಲಿಯಲು ||೨೩||

ಕೀಳು ನಡತೆಯ ದಾಸನಿಂದ್ರಿಯ ಮನವು ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ

ಶಾಂತಿಯಿರದವ ಅರಿಯನಾತನ ಶುಷ್ಕ ಜ್ಞಾನಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ||೨೪||

ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಉಣ್ಣುವಶನದ ತೆರದಲಿ

ಮೃತ್ಯುವುಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿಯಾತಗೆ ಹೇಗೆ ಇದರನು ತಿಳಿಸಲಿ ||೨೫||

||ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ||

ತೃತೀಯ ವಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾಣ ವಾರಕ್ಕೆ

ಪ್ರಥಮ ವಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಸಂಗ್ರಹ- ಉಪನಿಷತ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಡಾ| ಮಡ್ವ ಶಾಮ ಭಟ್ಟ

ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

   

You may also like...

4 Responses

 1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  ಅಬ್ಬ! ಅದ್ಭುತ ಸಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪಚಿಗೆ. ಕನ್ನಡನುವಾದ ಪದ ರಚಿಸಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋಯ್ದವು ಮಡ್ವದಜ್ಜ°. ನಮನಗಳು.

 2. ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ says:

  ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆಯಿದು.

 3. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ..
  ಒಂದರಿಯಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪದಲ್ಲ…

 4. jayashree.neeramoole says:

  “ತಾವೆ ಪಂಡಿತ ಧೀರರೆನ್ನುತ ವಕ್ರದಾರಿಯ ಮೂಢರು

  ಕುರುಡ ಕುರುಡನ ಕೈಯ ಹಿಡಿಯುತ ನಡೆವ ತೆರದಲಿ ಅಲೆವರು”…

  ಸತ್ಯವರಸಿ ಹೋಪವಂಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆವ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾವುತ್ತು…

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *