ಶ್ಯಾಮಲಾದಂಡಕಮ್

October 6, 2011 ರ 10:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 10 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ವಾರ ದೇವಿಸ್ತೋತ್ರಂಗಳನ್ನೇ ನೆಂಪುಮಾಡಿಗೊಂಡವು ಬೈಲಿಲಿ.
ಒಪ್ಪಣ್ಣಂದೇ ಹಾಂಗೆ – ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ°. ಹಾಂಗಾಗಿ, ನಾವುದೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾದಂಡಕಮ್ ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದೋ – ಹೇದು ತೋರಿತ್ತು.
ಮೂಲ ಪಾಠವೂ, ಸರಳ ಭಾಶೆಲಿ ಅರ್ತವೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೇಳಿಂಡು ಹೋಯಿದು. ಉಪಯೋಗಿಸಿಗೊಳ್ಳಿ.
ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ನ ಪಠಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋರ ಮನೋಕಾಮನೆಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ.
ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು.

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್:

ಧ್ಯಾನ:

ಮಾಣಿಕ್ಯವೀಣಾಮುಪಲಾಲಯಂತೀಂ
ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಲವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಮ್ |
ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗೀಂ
ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ||

(ಮುತ್ತಿನಂಥಾ ವೀಣೆಯ ಪ್ರೀತಿಂದ ನುಡಿಸಿಂಡು ಇಪ್ಪ, ಮಧುರ ಮಾತಿನ ವಿಲಾಸ ಇಪ್ಪ, ಮಹೇಂದ್ರ ನೀಲಬಣ್ಣದ ಮೃದುವಾದ ಶರೀರ ಹೊಂದಿದ, ಮತಂಗ ಋಷಿಯಕನ್ಯೆಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೆ.)

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೇ
ಕುಚೋನ್ನತೇ ಕುಂಕುಮರಾಗಶೋಣೇ |
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಶಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣ-
ಹಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕ ಮಾತಃ ||

(ನಾಲ್ಕು ಭುಜ ಇದ್ದುಗೊಂಡು, ಚಂದ್ರಕಲೆಯ ಮುಡುದಿಪ್ಪ, ಅಂದದ ಶರೀರ ಹೊಂದಿದ, ಕುಂಕುಮದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ, ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ, ಪಾಶ, ಅಂಕುಶ, ಹೂಗಿನ ಬಾಣಂಗಳ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಪ್ಪ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಬ್ಬನೇ ಅಮ್ಮನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ.)

ಮಾತಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾತಂಗೀ ಮದಶಾಲಿನೀ |
ಕಟಾಕ್ಷಯತು ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ ||
(
ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿಪ್ಪ, ಮತಂಗ ಋಷಿಯ ಮಗಳೂ, ಮದಂದ ಕೂಡಿದವಳೂ, ಕಲ್ಯಾಣಕರಳೂ, ಕದಂಬವನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವಳೂ ಆದ ಅಬ್ಬೆ, ಕಟಾಕ್ಷ ಕರುಣಿಸಲಿ.)

ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ಪಲದ್ಯುತೇ |
ಜಯ ಸಂಗೀತರಸಿಕೇ ಜಯ ಲೀಲಾಶುಕಪ್ರಿಯೇ ||

(ಮಾತಂಗಋಷಿಯ ಮಗಳೇ,, ನೈದಿಲೆ ಬಣ್ಣ ಇಪ್ಪೋಳೇ, ಸಂಗೀತ ರಸಿಕಳೇ, ಲೀಲಾಶುಕನ ಪ್ರಿಯಳೇ, ಜಯಶೀಲೆಯಾಗು.)

ದಂಡಕಮ್:

ಜಯ ಜನನಿ ಸುಧಾಸಮುದ್ರಾಂತಹೃದ್ಯನ್ಮಣಿದ್ವೀಪಸಂರೂಢಬಿಲ್ವಾಟವೀಮಧ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾ ಕಲ್ಪ ಕಾದಂಬಕಾಂತಾರವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸಪ್ರಿಯೇ, ಸರ್ವಲೋಕ ಪ್ರಿಯೇ |
ಸಾದರಾರಬ್ಧಸಂಗೀತಸಂಭಾವನಾಸಂಭ್ರಮಾಲೋಲನೀಪಸ್ರಗಾಬದ್ಧಚೂಲೀಸನಾಥತ್ರಿಕೇ, ಸಾನುಮತ್ಪುತ್ರಿಕೇ |
ಶೇಖರೀಭೂತಶೀತಾಂಶುರೇಖಾಮಯೂಖಾ ವಲೀಬದ್ಧಸುಸ್ನಿಗ್ಧನೀಲಾಲಕಶ್ರೇಣಿ ಶೃಂಗಾರಿತೇ, ಲೋಕಸಂಭಾವಿತೇ |
ಕಾಮಲೀಲಾಧನುಃಸನ್ನಿಭಭ್ರೂಲತಾಪುಷ್ಪ ಸಂದೋಹ ಸಂದೇಹ ಕೃಲ್ಲೋಚನೇ, ವಾಕ್ಸುಧಾಸೇಚನೇ|
ಚಾರುಗೋರೋಚನಾಪಂಕಕೇಲೀಲಲಾಮಾಭಿರಾಮೇ, ಸುರಾಮೇ ರಮೇ |
ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ವಾಲಿಕಾ ಮೌಕ್ತಿಕಶ್ರೇಣಿಕಾಚಂದ್ರಿಕಾಮಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿಲಾವಣ್ಯಗಂಡಸ್ಥಲನ್ಯಸ್ತಕಸ್ತೂರಿಕಾಪತ್ರರೇಖಾಸಮುದ್ಭೂತ ಸೌರಭ್ಯಸಂಭ್ರಾಂತಭೃಂಗಾಂಗನಾಗೀತಸಾಂದ್ರೀಭವನ್ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರೀಸ್ವರೇ, ಸುಸ್ವರೇ ಭಾಸ್ವರೇ|
ವಲ್ಲಕೀ ವಾದನಪ್ರಕ್ರಿಯಾಲೋಲ ತಾಲೀದಲಾಬದ್ಧತಾಟಂಕಭೂಷಾ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತೇ, ಸಿದ್ಧ ಸಂಮ್ಮಾನಿತೇ |
ದಿವ್ಯಹಾಲಾಮದೋದ್ವೇಲಹೇಲಾಲಸಚ್ಚಕ್ಷುರಾಂದೋಲನ ಶ್ರೀಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತಕರ್ಣೈಕನೀಲೋತ್ಪಲೇ ಪೂರಿತಾಶೇಷಲೋಕಾಭಿವಾಂಛಾಫಲೇ, ಶ್ರೀಫಲೇ |
ಸ್ವೇದಬಿಂದೂಲ್ಲಸತ್ಫಾಲಲಾವಣ್ಯ ನಿಃಷ್ಯಂದಸಂದೋಹಸಂದೇಹಕೃನ್ನಾಸಿಕಾಮೌಕ್ತಿಕೇ, ಸರ್ವಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ ಕಾಟಿಕೇ|
ಮುಗ್ಧಮಂದಸ್ಮಿತೋದಾರ ಭದ್ರ ಸ್ಫುರತ್ಪೂಗತಾಂಬೂಲಕರ್ಪೂರಖಂಡೋತ್ಕರೇ, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕರೇ, ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರೇ, ಪದ್ಮಭಾಸ್ವತ್ಕರೇ ಶ್ರೀಕರೇ|
ಕುಂದಪುಷ್ಪದ್ಯುತಿ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದಂತಾವಲೀ ನಿರ್ಮಲಾಲೋಲಕಲ್ಲೋಲಸಂಮೇಲನಸ್ಮೇರಶೋಣಾಧರೇ, ಚಾರುವೀಣಾಧರೇ ಪಕ್ವ ಬಿಂಬಾಧರೇ ||1 ||

(ಸುಧಾಸಮುದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಂದದ ಮಣಿದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಪ್ಪ ಬಿಲ್ವದ ಕಾಡಿನೊಳ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಕದಂಬವೃಕ್ಷಂಗಳ ಕಾಡಿಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವೋಳೇ,
ಚರ್ಮಾಂಬರೆಯಾಗಿಪ್ಪ ಶಿವನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರೆಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಯಳಾದವಳೇ, ತಾಯೇ, ಜಯಶೀಲೆಯಾಗು.
ಆದರಂದ ಸುರು ಆದ ಸಂಗೀತದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಲಿ ಸಂಭ್ರಮಂದ ತೂಗಿಂಡಿಪ್ಪ, ಕುಸುಮಂಗಳ ಮಾಲೆಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಕೇಶರಾಶಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವೋಳೇ, ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳು, ಮುಡಿಲಿ ಧರಿಸಿಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಕಲೆಯ ಕಿರಣಂಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ, ಹೊಳೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಮುಂಗುರುಳುಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಹೊಂದಿದೋಳೇ, ಲೋಕಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪಡದೋಳೇ!
ಮನ್ಮಥನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಿಯ ಹೂಗಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳೋ ಹೇಳ್ತ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹೊಂದಿದೋಳೇ, ವಾಕ್ಸುಧೆಯ ಹರಿಸುವೋಳೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋರೋಚನಾ ಕುಂಕುಮಂದ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಲಂಕಾರಂದ ಭೂಷಿತಳಾದೋಳೇ, ಸುಂದರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಳೇ!
ಹೊಳೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಕೆಮಿಯೋಲೆಯ ಮುತ್ತುಗಳ ಸಾಲಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ ಮಂಡಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಕೆಪ್ಪಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರಿಂದ ಕಲ್ಪಿತ ಚಿತ್ರರೇಖೆಯ ಪರಿಮಳಂದ ಸಂಭ್ರಾಂತರಾದ ಭೃಂಗಾಗನೆಯೋರ ಗೀತೆ, ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪಡದ ನಿನ್ನ ವೀಣೆಯ ಮಂದ್ರ ತಂತ್ರಿಯ ಸ್ವರದ ಹಾಂಗೆ ಇದ್ದು, ಮಧುರ ಸ್ವರ ಇಪ್ಪೋಳೇ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನಳಾದೋಳೇ!
ವೀಣೆಯ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂದ ತೂಗಾಡುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ತಾಟಂಕ ಭೂಷಣ ವಿಶೇಷಂದ ಕೂಡಿದೋಳೇ, ಸಿದ್ಧರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪಡದೋಳೇ!!!
ದಿವ್ಯ ಆಸವದ ಮದಂದ ಅತಿಶಯವಾದ ಶೃಂಗಾರಭಾವಂದ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರಳುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಂತಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ, ಕೆಮಿಲಿ ಕೆನ್ನೈದಿಲೆ ಹೊಂದಿದೋಳೇ, ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಗಳ ಪೂರೈಸುವೋಳೇ, ಮುಕ್ತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಕೊಡುವೋಳೇ, ಬೆಗರ ಹನಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಮೋರೆಯ ಸೊಬಗಿಂಗೆ ಹನಿಯ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಮೂಗುತಿಯ ಮುತ್ತು ಹೊಂದಿದೋಳೇ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಳೇ, ಕಾಲಿಕೆಯೇ! ಮುದ್ದಾದ ಮಂದಹಾಸಂದ ಚೆಂದದ ಮೋರೆಲಿ ಹೊಳೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಕರ್ಪೂರದ ಚೂರಿನ ಎಲೆಅಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂದ ಕೈ ಇಪ್ಪೋಳೇ, ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯ ಧರಿಸಿಪ್ಪೋಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಉಂಟುಮಾಡುವೋಳೇ, ಪದ್ಮದ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಇಪ್ಪ ಕೈಯ್ಯೋಳೇ! ಕುಂದಕುಸುಮಂಗಳ ಕಾಂತಿಂದ ಹೊಳೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ದಂತಪಂಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರಭಾತರಂಗದ ನಸುನೆಗೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಂದುಟಿಯೋಳೇ, ಸುಂದರ ವೀಣೆಯ ಹಿಡುದೋಳೇ, ಸುಂದರ ತೊಡಿ ಇಪ್ಪೋಳೇ
||
)

ಸುಲಲಿತನವಯೌವನಾರಂಭಚಂದ್ರೋದಯೋದ್ವೇಲ ಲಾವಣ್ಯದುಗ್ಧಾರ್ಣವಾವಿರ್ಭವತ್ಕಂಬುಬಿಂಬೋಕಭೃತ್ಕಂಧರೇ, ಸತ್ಕಲಾಮಂದಿರೇ ಮಂಥರೇ|
ದಿವ್ಯರತ್ನಪ್ರಭಾಬಂಧು ರಚ್ಛನ್ನ ಹಾರಾದಿ ಭೂಷಾಸಮುದ್ದ್ಯೋತಮಾನಾನವದ್ಯಾಂಶು ಶೋಭೇ, ಶುಭೇ |
ರತ್ನಕೇಯೂರರಶ್ಮಿಚ್ಛಟಾಪಲ್ಲವ ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದೋರ್ಲತಾರಾಜಿತೇ ಯೋಗಿ ಭಿಃ ಪೂಜಿತೇ |
ವಿಶ್ವದಿಙ್ಮಂಡಲವ್ಯಾಪಿಮಾಣಿಕ್ಯತೇ ಜಃಸ್ಫುರತ್ಕಂಕಣಾಲಂಕೃತೇ ವಿಭ್ರಮಾಲಂಕೃತೇಸಾಧುರ್ಭಿ ಸತ್ಕೃತೇ |
ವಾಸರಾರಂಭ ವೇಲಾಸಮುಜ್ಜೃಂಭಮಾಣಾರವಿಂದ ಪ್ರತಿ ದ್ವಂದ್ವಿ ಪಾಣಿದ್ವಯೇಸಂತ ನೋ ದ್ಯದ್ದಯೇ ಅದ್ವಯೇ |
ದಿವ್ಯರತ್ನೋರ್ಮಿಕಾದೀಧಿತಿಸ್ತೋಮಸಂಧ್ಯಾಯಮಾನಾಂಗುಲೀವಲ್ಲವೋದ್ಯನ್ನಖೇಂದುಪ್ರಭಾಮಂಡಲೇ ಸನ್ನುತಾಖಂಡಲೇ ಚಿತ್ಪ್ರಭಾಮಂಡಲೇ ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಕುಂಡಲೇ |
ತಾರಕಾರಾಜಿನೀಕಾಶ ಹಾರಾವಲೀಸ್ಮೇರಚಾರುಸ್ತನಾಭೋಗಭಾರಾನಮನ್ಮಧ್ಯವಲ್ಲೀವಲಿಚ್ಛೇದವೀಚೀಸಮು ಲ್ಲಾ ಸ ಸಂದರ್ಶಿತಾಕಾರ ಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೇ ವಲ್ಲಕೀಭೃತ್ಕರೇ ಕಿಂಕರಶ್ರೀಕರೇ |
ಹೇಮ ಕುಂಭೋಪಮೋತ್ತುಂಗವಕ್ಷೋಜಭಾರಾವನಮ್ರೇ ತ್ರಿಲೋಕಾವನಮ್ರೇ |
ಲಸದ್ವೃತ್ತಗಂಭೀರನಾಭೀಸರಸ್ತೀರಶೈವಾಲಶಂಕಾಕರಶ್ಯಾಮರೋಮಾವಲೀಭೂಷಣೇ ಮಂಜುಸಂಭಾಷಣೇ |
ಚಾರುಶಿಂಜತ್ಕಟೀಸೂತ್ರನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಿತಾನಂಗಲೀಲಾಧನುಃ ಶಿಂಜಿನೀಡಂಬರೇ ದಿವ್ಯರತ್ನಾಂಬರೇ |
ಪದ್ಮರಾಗೋಲ್ಲಸನ್ಮೇಖಲಾ ಭಾಸ್ವರಶ್ರೋಣಿಶೋಭಾಜಿತ ಸ್ವರ್ಣಭೂಭೃತ್ತಲೇ ಚಂದ್ರಿಕಾಶೀತಲೇ ||2||

(ಚಂದ್ರೋದಯಂದ ಉಕ್ಕಿಹರಿವ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಳ್ತ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಂದ ಹೆರಬಂದ ಶಂಖವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥಾ ಕಂಠವ ಹೊಂದಿ ಚೆಂದದ ಯೌವನ ಆರಂಭ ಆದೋಳೇ, ಸತ್ಕಲೆಗಳ ಮಂದಿರಳೇ, ಸುಂದರಿಯೇ!
ದಿವ್ಯ ರತ್ನಂಗಳ ಹೊಳಪ್ಪಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹಾರವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಭರಣಂಗಳಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೆಳಕಿಂದ ರಾಜಿಸುತ್ತಿಪ್ಪೋಳೇ, ಶುಭತಪ್ಪೋಳೇ! ರತ್ನದ ಭುಜಾಭರಣಂಗಳ ಕಾಂತಿ ಸಮೂಹ ಹೇಳ್ತ ಚಿಗುರುಗಳ ಹೊಂದಿದ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ತೋಳುಗಳ ಹೊಂದಿದೋಳೇ,
ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಪಡವೋಳೇ!
ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಚಕ್ರಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಪ್ಪ ಮಾಣಿಕ್ಯಂಗಳ ಕಾಂತಿಂದ ಮೆರೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಕಡಗಂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಳೇ, ಇಂದ್ರಂದ ಸಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವೋಳೇ, ವಿಭ್ರಮಂದ ಅಲಂಕಾರವ ಪಡವೋಳೇ, ಸಾಧಕರಿಂದ ಸತ್ಕಾರವ ಹೊಂದುವೋಳೇ!
ಹೊತ್ತು ಮೂಡುವ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ತಾವರೆಯ ಸಮ ಕೈ ಇಪ್ಪೋಳೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ದಯೆಯ ತೋರುವೋಳೇ! ಅದ್ವಯಳೇ!
ದಿವ್ಯವಾದ ರತ್ನದ ಉಂಗುರಂಗಳ ಕಾಂತಿಲಿ, ಹೊತ್ತಪ್ಪಗಾಣ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಮೂಡುವ ಚಂದ್ರನ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಉಗುರಿಪ್ಪೋಳೇ, ಇಂದ್ರಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟೋಳೇ, ಚಿತ್ಪ್ರಭೆಯ ಮಂಡಲಸ್ವರೂಪಳೇ, ಹೊಳವ ಕುಂಡಲ ಹೊಂದಿದೋಳೇ!
ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಾಲುಗಳೋ ಹೇಳ್ತ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಹಾರಂಗಳಿಂದ ಬಳುಕುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಅಲೆಗಳ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಗರ ಹೊಂದಿದೋಳೇ!
ಕೈಲಿ ವೀಣೆಯ ಧರಿಸಿದೋಳೇ, ಸೇವಕರಿಂಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಡುವೋಳೇ, ಸುಂದರ ಶರೀರಳೇ, ಮೂರು ಲೋಕಂಗಳನ್ನೂ ನಮ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವೋಳೇ!
ನಾಭೀ ಎಂಬ ಸರೋವರದ ತೀರದ ಪಾಚಿಯ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ನೀಲ ರೋಮಾವಳಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಳೇ, ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವೋಳೇ!
ದಿವ್ಯ ರತ್ನದ ಉಡುಗೆ ಹೊಂದಿದೋಳೇ!ಪದ್ಮರಾಗಂಗಳ ಪ್ರಭೆಂದ ಹೊಳೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಮೇಖಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾಂತಿಂದ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಸಾನುಪ್ರದೇಶವ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡುವೋಳೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ ಹಾಂಗೆ ತಂಪಿಪ್ಪೋಳೇ!||
)
ವಿಕಸಿತನವಕಿಂಶುಕಾತಾಮ್ರದಿವ್ಯಾಂಶುಕಚ್ಛನ್ನಚಾರು ಶೋಭಾಪರಾಭೂತಸಿಂದೂರಶೋಣಾಯಮಾನೇಂದ್ರಮಾತಂಗಹಸ್ತಾರ್ಗಲೇವೈಭವಾನರ್ಗಲೇ, ಶ್ಯಾಮಲೇ |
ಕೋಮಲಸ್ನಿಗ್ಧನೀಲೋತ್ಪಲೋ ತ್ಭಾಸಿತಾನಂಗತೂಣೀರಶಂಕಾಕರೋದಾರ ಜಂಘಾಲತೇ, ಚಾರುಲೀಲಾಗತೇ |
ನಮ್ರದಿಕ್ಪಾಲಸೀಮಂತಿನೀಕುಂತಲ ಸ್ನಿಗ್ಧ ನೀಲಪ್ರಭಾಪುಂಜಸಂಜಾತ ದುರ್ವಾಂಕುರಾ ಶಂಕಸಾರಂಗಸಂಯೋಗರಿಂಖನ್ನಖೇಂದುಜ್ವಲೇ, ಪ್ರೋಜ್ವಲೇ ನಿರ್ಮಲೇ |
ಪ್ರಹ್ವದೇವೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಭೂತೇಶ ದೈತ್ಯೇಶ ಯಕ್ಷೇಶ ವಾಗೀಶ ಕೀನಾಶ ತೋಯೇಶ ವಾಯ್ವುಗ್ನೀಕೋಟೀರಮಾಣಿಕ್ಯಸಂಘ್ರುಷ್ಟ ಬಾಲಾತಪೋದ್ಧಾಮ ಲಾಕ್ಷಾರಸಾರುಣ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೃಹೀತಾಂಘ್ರೀ ಪದ್ಮೇ, ಸುಪದ್ಮೇ ಉಮೇ||3 ||

(ಅರಳಿದ ಹೊಸ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂಗಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪೀತಾಂಬರ ಸುತ್ತಿ, ಸಿಂದೂರಾದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರನ ಐರಾವತದ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಸೊಬಗಿನ ಮೀರಿಸಿದೋಳೇ, ಅನರ್ಗಲವಾದ ವಿಭವಂದ ಕೂಡಿದೋಳೇ, ಶ್ಯಾಮಲೇ!
ಕೋಮಲವಾದ ಹೊಳೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ನೈದಿಲೆಗಳಿಂದ ಮನ್ಮಥನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಶರೀರದ ಭಾಗ ಹೊಂದಿದೋಳೇ, ಚೆಂದದ ಲೀಲೆಂದ ಕೂಡಿದ ನಡಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಳೇ!
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ದಿಕ್ಪಾಲ ಕಾಂತೆಯರ ಕುಂತಲದ ಹೊಳೆವ ನೀಲಿಮೆಯ ಗರಿಕೆಯ ಭ್ರಮೆಂದ ಬಂದ ಸಾರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಮೃಗಾಂಕನ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಉಗುರಿನ ಕಾಂತಿ ಇಪ್ಪೋಳೇ, ಪ್ರೋಜ್ವಲಳೇ!
ನಿರ್ಮಲೇ!
ಬಗ್ಗಿ ಇಪ್ಪ ಇಂದ್ರ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ವರುಣ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಮ, ಕುಬೇರ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿಗಳ ಕಿರೀಟಂಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪ್ರಭೆಂದ ಲಾಕ್ಷಾರಸವ ಬಳುದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಂಬ ಯೌವನ ಸಿರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಡಿದಾವರೆ ಇಪ್ಪೋಳೇ!, ಸುಪದ್ಮೇ!
ಉಮೇ!
||
)

ಸುರುಚಿರನವರತ್ನಪೀಠಸ್ಥಿತೇ, ಸುಸ್ಥಿತೇ |
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇ ರತ್ನಪದ್ಮಾಸನೇ, ಶಂಖಪದ್ಮದ್ವಯೋಪಾಶ್ರಿತೇ |
ತತ್ರ ವಿಘ್ನೇಶದೂರ್ವಾವಟುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲೈರ್ಯುತೇ ಮತ್ತಮಾತಂಗಕನ್ಯಾ ಸಮೂಹಾನ್ವಿತೇ, ಮಂಜುಲಾಮೇನಕಾದ್ಯಂಗನಾ ಮಾನಿತೇ, ಭೈರವೈರಷ್ಟಭಿರ್ವೇಷ್ಟಿತೇ |
ದೇವಿ ವಾವಾದಿಭಿಃ ಸಂಶ್ರಿತೆ ಶಕ್ತಿಭಿಃಸೇವಿತೇ ಧಾತ್ರಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕೈಃ ಸಂಯುತೇ |
ಮಾತೃಕಾಮಂಡಲೈರ್ಮಂಡಿತೇ,  ಭೈರವೀ ಸಮೃತೇ |
ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂಗನಾ ಮಂಡಲೈರರ್ಚಿತೇ |
ಪಂಚಬಾಣಾತ್ಮಿಕೇ ಪಂಚಬಾಣೇನ ರತ್ಯಾಚ ಸಂಭಾವಿತೇ |
ಪ್ರೀತಿಭಾಜಾ ವಸಂತೇನ ಚಾನಂದಿತೇ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ ಪರಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ಕಲ್ಪಸೇ |
ಯೋಗಿನಾಂ ಮಾನಸೇ ದ್ಯೋತಸೇ ಛಂದಸಾಮೋಜಸಾ ಭ್ರಾಜಸೇ |
ಗೀತವಿದ್ಯಾವಿನೋದಾತಿ ತೃಷ್ಣೇನ ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಂಪೂಜ್ಯಸೇ |
ಭಕ್ತಿ ಮಚ್ಚೇತಸಾ ವೇದಸಾ ಸ್ತೂಯಸೇ| ವಿಶ್ವ ಹೃದ್ಯೇನವಾದ್ಯೇನ ವಿದ್ಯಾಧರೈರ್ಗೀಯಸೇ ||4||

(ಚೆಂದದ ನವರತ್ನ ಪೀಠಲ್ಲಿ ಕೂದಿಪ್ಪೋಳೇ, ಸುಖವಾಗಿ ಕೂದಿಪ್ಪ ರತ್ನ ಪದ್ಮಾಸನಳಾಗಿಪ್ಪೋಳೇ, ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಪ್ಪೋಳೇ, ಶಂಖ, ಪದ್ಮ ಹೇಳ್ತ ಎರಡು ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವೋಳೇ!
ಅಲ್ಲಿ, ವಿಘ್ನೇಶ, ದೂರ್ವಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೋಳೇ, ಮದಿಸಿದ ಮಾತಂಗಕನ್ಯೆಯರ ಗುಂಪಿಂದ ಕೂಡಿದೋಳೇ, ಮಂಜುಲಾ ಮೇನಕಾದಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಪೂಜಿತಳೇ, ಅಷ್ಟಭೈರವರಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟೋಳೇ!
ವಾಮಾ ಮೊದಲಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವೋಳೇ, ದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಮುಂತಾಗಿ ಎಂಟು ಜೆನ ಶಕ್ತಿಯರಿಂದ ಕೂಡಿದೋಳೇ, ಧಾತ್ರೈ!
ಮಾತೃಕೆಯರಿಂದ ಮಂಡಲದ ಅಲಂಕಾರವ ಪಡದೋಳೇ! ಮನ್ಮಥನ ಆತ್ಮವಾದೋಳೇ, ರತಿ ಮನ್ಮಥರಿಂದ ಪೂಜೆ ಪಡಕ್ಕೊಂಡೋಳೇ!
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ ವಸಂತಂದ ಆನಂದವ ಹೊಂದುವೋಳೇ, ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೋರಿಂಗೆ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕೊಡುವೋಳೇ! ಯೋಗಿಗಳ ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವೇದಂಗಳ ತೇಜಸ್ಸಿಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ.
ಭಕ್ತಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಗೊಂಡಿದೆ, ವಿಶ್ವಮನೋಹರವಾದ ವಾದ್ಯಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ವಿದ್ಯಾಧರರು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
||
)

ಶ್ರವಣಹರಣದಕ್ಷಿಣಾಕ್ವಾಣನಾ ವೀಣಯಾ ಕಿನ್ನರೈರ್ಗೀಯಸೇ |
ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವಸಿದ್ಧಾಂಗನಾಮಂಡಲೈರರ್ಚ್ಯಸೇ |
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯ ವಾಂಛಾವತೀ ಭಿರ್ವದೂಭಿಃ ಸುರಾಣಾಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯಸೇ |
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಾತ್ಮಕಂ ಚಾಟುಗಾಥಾ ಸಮುಚ್ಚಾಟಣಂ ಕಂಠ ಮೂಲೋಲ್ಲಸದ್ವರ್ಣರಾಜಿತ್ರಯಂ ಕೋಮಲಂ ಶ್ಯಾಮಲೋದಾರಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ತುಂಡಶೋಭಾದಿತಿದೂರೀಭವತ್ಕಿಂಶುಕಂ ತಂ ಶುಕಂ ಲಾಲಯಂತೀ ಪರಿಕ್ರೀಡಸೇ |
ಪಾಣಿಪದ್ಮದ್ವಯೇನ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಮಪಿ ಸ್ಫಾಟಿಕೀಂ ಜ್ಞಾನಸಾರಾತ್ಮಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಂಕುಶಂಪಾಶಮಾಬಿಭ್ರತೀ ಯೇನ ಸಂಚಿಂತ್ಯಸೇ, ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾಂತರಾದ್ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಭಾರತೀ ನಿಸ್ಸರೇತ್ |
ಯೇನ ವಾ ಯಾವಕಾಭಾಕೃತಿರ್ಭಾವ್ಯಸೇ, ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಾ ಭವಂತಿ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪೂರುಷಾಃ |
ಯೇನ ವಾ ಶಾತಕುಂಭದ್ಯುತಿರ್ಭಾವ್ಯಸೇಸೋsಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರೈಃ ಪರಿಕ್ರೀಡತೇ |
ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯೇದ್ವಪುಃ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಕೋಮಲಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾನ್ವಿತಂ ತಾವಕಂ ಧ್ಯಾಯತಃ |
ತಸ್ಯ ಲೀಲಾಸರೋವಾರಿಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಲೀವನಂ ನಂದನಂ, ತಸ್ಯ ಭದ್ರಾಸನಂ ಭೂತಲಂ, ತಸ್ಯ ಗೀರ್ದೇವತಾ ಕಿಂಕರೀ, ತಸ್ಯ ಚಾಜ್ಞಾಕರೀ ಶ್ರೀಃ ಸ್ವಯಮ್|
ಸರ್ವ ತೀರ್ಥಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ತಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ಪೀಠಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ತತ್ವಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ಯೋಗಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ನಾದಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ಶಬ್ಧಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ದೀಕ್ಷಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕೇ –
ಸರ್ವಗೇ ಹೇ ಜಗನ್ಮಾತೃಕೇ –
ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಪಾಹಿ ಮಾಂ
ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ,
ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ,
ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ || 5 ||

(ಕೇಳಲೆ ಇಂಪಾಗಿಪ್ಪ ಧ್ವನಿ ಇಪ್ಪ ವೀಣೆಯ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಕಿನ್ನರಂಗ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಸಿದ್ಧವನಿತೆಯರ ಮಂಡಲಂಗ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿರಿ ಸೊಬಗಿನ ಆಶಯಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಣಂಗಳ ರೂಪ ಆದ, ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಶುಕವಿತೆ ಮಾಡುವ, ಕೊರಳಿನ ಬುಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಂಗಳಿಂದ ರಂಜಿತ ಆದ, ಕೋಮಲವಾದ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಚೆಂದದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಹೊಂದಿದ, ಕೊಕ್ಕಿನ ಕಾಂತಿಂದ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂಗಿನನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಆ ಗಿಳಿಯ ಲಾಲಿಸಿಗೊಂಡು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕರಕಮಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕದ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನೂ, ಜ್ಞಾನ ಸಾರ ರೂಪವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ, ಮತ್ತೆರಡು ಕೈಲಿ ಪಾಶಾಂಕುಶಂಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸಿ ಇಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರೂಪರಾಶಿಯ ಆರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತವೋ ಅವನ ವದನಂದ ಗದ್ಯಪದ್ಯಂಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಕವಿತೆ ಹರಿದು ಬತ್ತು.
ಅರಗಿನ ಹಾಂಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇಪ್ಪೋಳು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಆರು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೋ ಅವಂಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲರೂ ವಶವರ್ತಿಗೋ ಆವುತ್ತವು.
ಆರು ಹೊನ್ನಿನ ಬಣ್ಣದೋಳು ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತನೋ ಅವಂಗೆ ಸಾವಿರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗ ದೊರೆತ್ತು.
ಚಂದ್ರನ ಮುಡುದಿಪ್ಪ ಕೋಮಲವೂ, ಶ್ಯಾಮಲವೂ ಆದ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವವಂಗೆ ಎಂತ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ಇಕು?
ಸಾಗರ ಅವನ ಕ್ರೀಡಾ ಸರಸ್ಸು ಆವುತ್ತು. ನಂದನ ಅವನ ವಿಹಾರೋದ್ಯಾನ, ಭೂಮಂಡಲವೇ ಅವನ ಭದ್ರಾಸನ. ವಾಗ್ದೇವಿ ಅವನ ಸೇವಕಳಾವುತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾನೇ ಅವನ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕೆ ಆವುತ್ತು. ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ವರೂಪಳೇ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಯೇ, ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಂಗಳ ರೂಪಳೇ, ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಂಗಳನ್ನೂ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪೋಳೇ, ಎಲ್ಲ ಪೀಠಂಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಂಗಳ ಮೂಲವೇ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪಳೇ, ಎಲ್ಲ ಯೋಗಂಗಳ, ಎಲ್ಲ ನಾದಂಗಳ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ಧಂಗಳ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ, ಎಲ್ಲದರ ಆತ್ಮವಾಗಿಪ್ಪೋಳೇ, ಎಲ್ಲೆಡೆಲಿಯೂ ಇಪ್ಪೋಳೇ…
ಪಾಹಿಮಾಂ ದೇವಿ.. ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ…
ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ದೇವಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ||
)

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |
(ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕ ಮುಗಾತು )

ಸೂ:

 • ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಹಾಡಿದ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಲಿ ಕಳುಸಿಕೊಟ್ಟ ಚೆನ್ನೈಭಾವಂಗೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗೊ.
  [audio:audio/SHYAMALA_DANDAKAM.mp3]
 • ಪುಟವ ಚೆಂದಮಾಡ್ಳೆ ಸೇರಿದ ಕಾನಾವು ಶ್ರೀಅಕ್ಕಂಗೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗೊ.
ಶ್ಯಾಮಲಾದಂಡಕಮ್ , 4.7 out of 10 based on 3 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ
  ಅನುಪಮ

  ಒಳ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ . ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕ ಶುದ್ದಿ ನೋಡಿ ಖುಶೀ ಆತು. ಸರಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಂಗೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟಮಾವಂಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೊ. ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆಯ ಒಲುಮೆ ಇರಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವದು -‘ಚೆನ್ನೈವಾಣಿ’.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. shobhalakshmi

  ಬಹಳ ಒಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಬಟ್ಟ ಮಾವ.. ಅರ್ಥಸಹಿತ ಓದ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ೦ತೋಷ ಆತು..ಎಲ್ಲಾ ಓದಿ ಕೇಳಿದೆ.. ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೋ..ಇನ್ನು ಮು೦ದೆಯೂ ಹೀ೦ಗೆ ಪರ್ವದಿನ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿನಕ್ಕೆ ಸ೦ಭ೦ಧ ಪಟ್ಟ ಸ್ತುತಿಗಳ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಬರದರೆ ಎ೦ಗೊಗೆ ತಿಳುಕೊ೦ಬಲೆ ಅನುಕೂಲ ಆವುತ್ತು..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಮೊನ್ನೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಲೇಖನಲ್ಲಿ, ಕಾಳಿದಾಸಂಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲುದು ಹೇಂಗೆ ಕವಿರತ್ನ ಆದ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ, ಅವನ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೂಡಾ ಕೊಟ್ಟ.
  ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಗೊಗೆಲ್ಲರಿಂಗೂ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಹರಸಿದ ನಿಂಗೊಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 5. ದೀಪಿಕಾ
  ದೀಪಿಕಾ

  ಬಟ್ಟ ಮಾವ೦ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ..ಅರ್ಥದೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಓದುಲೆ ಎಡಿಗಾದ್ದು ಖುಶಿ ಆತು..ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಹಾಡಿದ್ದರ ಕೇಳುಲೆ ಅ೦ತೂ ತು೦ಬಾ ಖುಶೀ ಆತು!!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಮುಣ್ಚಿಕಾನ ಭಾವ

  ಈ ಪದ್ಯವ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೂ ಬೊಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಇದೇ ಪದ್ಯವ ಡಾ. ರಾಜ್ “ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ” ಹೇಳುವ ಸಿನೆಮಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದವಿದಾ… ನೋಡೆಕ್ಕಾರೆ ಕೆಳ ನೇಲಿಸಿದ ಸಂಕೊಲೆಗೆ ಹೋಗಿ
  http://www.youtube.com/watch?v=mM8VCfyQn7U

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವ ಅರ್ಥವಿವರದೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಟ್ಟಮಾವ೦ಗೆ ನಮನ೦ಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. Kaantanna

  ಶ್ಯಾಮಲಾದಂಡಕ ರಚನೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದ, ಕವಿರ‍್ನ ಕಾಳಿದಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಅದು ಕಾಳಿದಾಸಂದಾ ?

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ Reply:

  ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುvreddhiದೀಪಿಕಾವೇಣಿಯಕ್ಕ°ವೇಣೂರಣ್ಣಶಾಂತತ್ತೆಸುಭಗಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಶಾ...ರೀಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಮುಳಿಯ ಭಾವಸಂಪಾದಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಒಪ್ಪಕ್ಕವಿಜಯತ್ತೆಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ