ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ!!

ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಲಿಲಿ ಶುದ್ದಿ ಬಂದದರ ಕಂಡು ಆ° ಬರದ ನೆಗೆ-ಶ್ಲೋಕಂಗೊ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಕ್ಷಮೆಕೋರಿ; ಅವರ ಶ್ಲೋಕದಷ್ಟು ಲಾಯ್ಕಾಗಿರ, ಆತೋ?
ಸೂ: ಇದು ಕೇವಲ ನೆಗೆಗಾಗಿ, ಅಟ್ಟೇ!

|| ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ ||

ಚೆನ್ನೈಭಾವ ದಿನಾ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುದು ಖಂಡಿತಾ |
ಎಲೆ ತಿಂದ ಪ್ರತೀ ಸರ್ತಿ ಹಲ್ಲಿನೊಕ್ಕುದು ಖಂಡಿತಾ ||

ಚೂರಿಬೈಲಿನ ದೀಪಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡುಗೊ
ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಡಗಿಕ್ಕುಗೋ? ||

ತೆಕ್ಕುಂಜೆಮಾವ ಎನ್ನತ್ರೆ ಮಗ್ಗಿ ಕೇಳುಲೆ ಬಕ್ಕಡಾ |
ಒಂದೊಂದ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ತಿಕ್ಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳಿರೆ ಸಾಕಡಾ ||

ರಘುಭಾವನ ಕಾರಿಂಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿರೆ ಸಾಕಡಾ |
ಬೋಚಬಾವಂಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಡಾ ||

ಕಾನಾವಕ್ಕನ ಜಾಲಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಳ ಬಂದದು ಕಂಡಿರಾ |
ತೊಕ್ಕು ಸೆಂಡಗೆ ನೀರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳ ಹೋಪದು ಖಂಡಿತಾ ||

ಅಜ್ಜಕಾನದ ಬಾವಂಗೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಬೇಕಡಾ |
ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣಂಗೆ ಉಶಾರಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಆರಾರು ಮಾಡುಗೋ ||

ನೆಗೆಮಾಡಿಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುದು ಕಂಡಿರೋ? |
ಪುರುಸೋತಿಲಿ  ಓದಿಂಡ್ರೆ ನೆಗೆ ಬಪ್ಪದು ಖಂಡಿತಾ! ||

~*~*~

ಬೈಲಿಲಿ ಪಷ್ಟಿಂಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಟು ಪ್ರೈಸು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಮಾತಾಡಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವು. 😉
ನಿಂಗಳೂ ಅದರ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ “ಲಾಯಿಕಿದ್ದು” ಹೇಳಿಕ್ಕಿ, ಆತೋ?

~

ನೆಗೆಮಾಣಿ

ನೆಗೆಗಾರ°

   

You may also like...

14 Responses

  1. ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಯ್ದು……..

  2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

    ಹಲ್ಲಿನ್ನುದೆ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ ತಲೆಕುಚ್ಚಿ ಬೆಳದ್ದಿಲೇ ।
    ಬಾಯೊಡದು ಬರದ್ದನ್ನೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಡೆಕ್ಕು ನಾವುದೇ ॥

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *