ವಾಸದ ವಸುಧೆಯ ರಜೆಯೇ “ಕೆಡ್ವಾಸ”

February 11, 2011 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 41 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಬೈಲಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ದಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು.
ಹಳೇ ಕಾಲದ ಆಟಿಯ ಶುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡುದು, ಆಧುನಿಕದ ಇಂಟರುನೆಟ್ಟಿನ ಶುದ್ದಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು!
ಎರಡೂ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಅಂತೇ ನೇರಂಪೋಕು ನೆಗೆಯ ಶುದ್ದಿಗಳೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು.
ಯೇವ ಶುದ್ದಿಯೇ ಆಗಿರಳಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಕೊಶಿಯೇ ಅದು!
ಶುದ್ದಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಬೈಲಿಂಗೂ ಕೊಶಿ ಅಕ್ಕು; ಎಂತ್ಸಕೇ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಅದು ’ನಮ್ಮದು’.
ಹಾಂಗೆಯೇ,
ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿ ಆಚರಣೆ ಕ್ರಮಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಮಾತಾಡುವೊ° ಆಗದಾ?
~

ನಮ್ಮ ಹೆರಿಯೋರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಂಗೊಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೆ! ಧಾರಾಳ ಇಕ್ಕು.
ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರೇಮ, ದೇವತಾ ವಿನಿಯೋಗ, ಅಂತಃಕರಣ, ಮಾನವೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ – ಇವು ಎದ್ದು ಕಾಂಗು.
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆಚರುಸುತ್ತ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯೇ “ಕೆಡ್ವಾಸ“.
ಅದೆಂತರ, ಅದರ ಶುದ್ದಿ ಎಂತಕೆ ಬಂತು ಹೇಳದ್ದೆ ಸೀತ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಮ ಆಗ!
~
ಬೈಲಿಲೇ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆಲ್ಲಮೊನ್ನೆ ತರವಾಡುಮನೆಗೆ ಹೋದೆ.
ರಂಗಮಾವ ಪಂಚಾಂಗಲ್ಲಿ ಕೂದಂಡು ಕೋಕ ಕೆರಸಿಗೊಂಡು ಇದ್ದಕಾರಣ, ಒಳ ಹೋಗದ್ದೆ ಸೀತ ಅವರ ಕರೆಲೇ ಕೂದೊಂಡೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಎತ್ತುದೂ, ಕೋಟಿ ಎತ್ತುದೂ ಸರೀ ಆತು.
(ಕೋಟಿಯ ಗುರ್ತ ಇದ್ದಲ್ಲದೋ ನಿಂಗೊಗೆ? ಬೈಲಿನ ಕೋಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೂತಕಟ್ಟುತ್ತ ಸನಾತನಿ!
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾವು)

ಆ ದಿನ ಕೋಟಿ ನಿತ್ಯದ ಹಾಂಗೆ ರಂಗಮಾವನತ್ರೆ ಪಟ್ಟಾಂಗವುದೇ, ಎಲೆಡಕ್ಕೆಯುದೇ ಹೊಡವಲೆ ಮಾಂತ್ರ ಬಂದದಲ್ಲ, ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದದು. ಕರ್ತವ್ಯವೋ?
ಬಾಣಾರೇ – ಹೇಳಿ ರಂಗಮಾವನ ಒಂದರಿ ದಿನಿಗೆಳಿಗೊಂಡು ಕೆಡ್ಡಸೊದ ಹೇಳಿಕೆ ಸುರುಮಾಡಿತ್ತು.
(ನಮ್ಮೋರು ಇದರ ಕೆಡ್ವಾಸ ಹೇಳ್ತರೂ, ಬಟ್ಯನ ಹಾಂಗೆ ತುಳುಮಾತಾಡುವೋರು ಕೆಡ್ಡಸೊ – ಹೇಳುಗು)
~

ಕೋಟಿ ಕೆಡ್ವಾಸದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ದದು!!

ರೂಪತ್ತೆಯ ವೇನಿಟಿಬೇಗಿನಷ್ಟಕೆ ಇಪ್ಪ ದುಡಿಯ ಹೆಗಲಿಂಗೆ ನೇಲುಸಿಗೊಂಡಿದು;
ಬಲದ ಕೈಮುಷ್ಟಿಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು -ದುಡಿಯ ಡೊಂಯ್ಡೊಂಯ್ ಹೆಟ್ಟಿಗೊಂಡು –
ಬಡುದತ್ತಯ್ಯಾ – ಯೇವ ತಾಳವೋ – ಉಮ್ಮ, ಸಂಗೀತದ ಕುಡ್ಪಲ್ತಡ್ಕ ಭಾವನತ್ರೇ ಕೇಳೆಕ್ಕಷ್ಟೆ.
ಎಡದ ಕೈಲಿ ರಜಾ ದಪ್ಪದ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದುಡಿಯ ಮೈಗೆ ಒರಸಿಗೊಂಡಿತ್ತು;
ಒರಸುತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಂಗೆ ಬತ್ತ ಗುಂಯ್ಗುಂಯಿ ಶಬ್ದವೇ ಬಲದ ಕೈ ಪೆಟ್ಟಿಂಗೆ ಶೃತಿ ಆತು!
ಇದೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುಲೆ ಸುರು ಅಪ್ಪಗ ಪಾಡ್ದನ ಹೇಳುಲೆ ಸುರುಮಾಡಿತ್ತು;
ಸರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ – ಡೆನನೋ-ಒಬೇಲೆ… – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಕೇಳಿತ್ತು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ! (ನೆಗೆಮಾಣಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಬೇಲೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿತು ಅವಂಗೆ) 😉

ಹೇಳ್ತದು ಹೇಳಿಗೊಂಡೇ ಇತ್ತು, ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು; ರಂಗಮಾವ ಕೆಮಲಿ ಕೇಳಿಗೊಂಡು – ಅಡಕ್ಕೆ ಕೆರಸಿಗೊಂಡೇ ಇತ್ತಿದ್ದವು.
ಕೋಟಿ ಹೇಳ್ತದರ ಕೆಮಿ ಅಗಾಲುಸಿ ಕೇಳಿಗೊಂಡಿದ್ದದು ನಾವು ಮಾಂತ್ರ! ಆದರೂ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಪ್ಪದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ! :-(
~
ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಶ ಹೇಳುದರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಜೋರು ಒಂದರಿ ದುಡಿಬಡುದು ನಿಲ್ಲುಸಿತ್ತು, ತುರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂದಂಡತ್ತು, ಜಾಲಕರೆಲಿ.
ರಂಗಮಾವ ಒಂದು ಎಲೆಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣವ ಕುಣಿಯ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ತುಂಡಿನೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಡಗಿ ಬೀಡ ತೆಯಾರುಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಬಂದವು.
ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಲಾಯಿಕಿದ್ದು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡಿತ್ತು ಕೋಟಿ!
ಸಮಪ್ರಾಯದ ರಂಗಮಾವನೂ, ಕೋಟಿಯೂ – ಮಾತಾಡುದು ಇಂದು – ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಮಾತಾಡಿದವು.
ನೆಗೆ, ಕುಶಾಲು, ಪ್ರಾಯ ಆತು ಹೇಳುವ ಚಿಂತೆ, ಕಳುದೊರಿಶ ಬಂದ ಗೆಂಟುಬೇನೆ, ಬೂತ ಕಟ್ಳೆ ಎಡಿಯದ್ದೆ ಅಪ್ಪದು – ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿದವು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಧರುಸಿದ ಅನುಭವಿ ಜೀವ ಅದು!
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಹತ್ತರೆಯೂ ರಜ ಕುಶಲೋಪರಿ ಮಾತಾಡಿತ್ತು.
~
ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಇಪ್ಪಗಳೇ ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಒಳಂದ  – ಒಂದು ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಇಡಿ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಐದಾರು ಅಡಕ್ಕೆಯ – ಒಂದು ಪಡಿಗೆಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು – ಕೋಟಿಯ ಎದುರು ಮಡಗಿದವು.
ಪಡಿಗೆಂದ ಸುವಸ್ತುಗಳ ಜೋಳಿಗೆಲಿ ತುಂಬುಸಿಕ್ಕಿ, ಗವುರವಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬಾಣಾರೆ – ಹೇಳಿಕ್ಕಿ ಮುಂದುವರುದತ್ತು.
ಪುನಾ ಬತ್ತೋ – ಹೇಳಿ ಆತೊಂದರಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ :-)

ಕೋಟಿ ಹೆರಟ ಮತ್ತೆ ರಂಗಮಾವನ ಹತ್ತರೆ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ಕೇಟೆ: ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಬಪ್ಪದು ನವಗೆ ಅರಡಿಗು, ಇಬ್ರು ಬಕ್ಕು. ಇಂದು ಒಂದೇ ಬಂತು, ಇದೆಂತರ ಅಂಬಗ? – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಇದು ಕೆಡ್ವಸದ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತದು ಇದಾ, ಹಾಂಗೆ ಒಬ್ಬನೇ – ಹೇಳಿದವು ರಂಗಮಾವ.
ಓ, ಅದು ಪಕ್ಕನೆ ಅಂದಾಜಿ ಆಗದ್ದೆ ಹೋತನ್ನೆ! – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬೇಜಾರಾತೊಂದರಿ!
~

ನಾವು ವಾಸಮಾಡ್ತ ಭೂಮಿ ಬರೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಹೇಳ್ತದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತ ಅಮ್ಮ – ಹೇಳ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಜೀವಿಗೊ ಹುಟ್ಟೇಕಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೇಕಾರೆ, ಬೆಳದು ಬದ್ಕೇಕಾರೆ, ಬದ್ಕಿ ಸಾಯೇಕಾರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದ್ದೆ ಆಗಲೇ ಆಗ.
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಹಾರ ಆಗಿ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹಾರಂಗೊ ಆಗಿ, ಸಂಹಾರಂದಾಗಿ ಜೀವಿಯ ಹಶು ಪರಿಹಾರ ಅಪ್ಪ ಕತೆಯ ಹುಟ್ಟುಸಿ, ಚೆಂದ ನೋಡ್ತದೇ ಭೂಮಿ ಮಾತೆ.
ಭೂಮಿ ಒಂದು ಮಾತೆ ಹೇಳಿ ಆದರೆ, ಆ ಮಾತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೆಯೋ? ಇದ್ದು!
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹನೆ ಇಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೇ ಅಡ.
ಮಣ್ಣು ಗರ್ಪುವಂದ ಮೊದಲು ಸಹನಾ ಧರಿತ್ರೀ – ಹೇಳ್ತವು. ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಗರ್ಪುವೋರುದೇ ಇದರ ಒಪ್ಪುತ್ತವು!
ಈ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳ ಮಾಡುದು ಬೇಡ, ಒಂದರಿ ಮೈ ಆಡುಸಿರೆ ಸಾಕು, ಮನುಷ್ಯ-ಪ್ರಾಣಿ – ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಂಗೊ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತು!
ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಭೂಮಿಯ ಅಮ್ಮ- ಹೇಳ್ತ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಳೆ ಸುರುಮಾಡಿದವು.
ಹಾಂಗಾಗಿ, ಭೂಮಾತೆ – ಭೂತಾಯಿ (ಬಟ್ಯನ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಒಂದಿದ್ದು, ಅದು ಬೇರೆ! 😉 ) ಹೇಳ್ತ ಹೆಸರುಗೊ ಕೊಟ್ಟವು.
ಅಲ್ಲದೋ?
ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆಬೇರೆದಿಕ್ಕೆ – ಬೇರೆಬೇರೆ ನಮುನೆಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತವಡ.
ನಮ್ಮ ಊರಿಲಿಯೂ ಸೇರಿಗೊಂಡು!
~
ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಲಿಯೇ ಅನೇಕ ವಿಧಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೆಭೂಮಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತವಿದಾ..
ವಾಸ್ತುಪೂಜೆಯ ದಿನ ಬಟ್ಟಮಾವ ಒಯಿದಿಕ ವಿಧಾನಲ್ಲಿ ’ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ’ ಮಾಡುಗು,
ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಗೊ ತಂತ್ರಮುಖೇನ  ಭೂಮುಖ ಪೂಜೆ ಮಾಡುಗು.
ಭೂತಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಅದರ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಳಿಕಡುದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುಗು,
ಇದೇವದೂ ಇಲ್ಲದ್ದ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗೊ  ಎರಡು ಸೆಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕ್ಕುಗು.
ಒಟ್ಟಿಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಭೂಮಿಯ, ಅದರ ಸಹನೆಯ, ಜೀವಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಉಪಕಾರವ ನೆಂಪು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿಗೊಂಗು!
~
ತರವಾಡುಮನೆ ಪಂಚಾಂಗಲ್ಲಿ ಕೂದಂಡು ಯೋಚನೆಮಾಡುವಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಶಿ ಹೋತು!
ಎಂತಕೆ? – ಇಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲದೋ?
– ಆ ಕೆಡ್ವಸವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮದ ಭೂಮಿಪೂಜೆಯೇ!
~

ಮೊನ್ನೆ ಮಕರಮಾಸ ಸುರು ಅಪ್ಪಗಳೇ ಶೆಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಗವುಜಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಸುರು ಆಯಿದು.
ಹಾಂಗೆಯೇ, ಕೆಡ್ವಾಸ ಹೇಳಿರೆ – ಮಕರಮಾಸದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಹೊದ್ದಿಂಗೆ (ದಿನಕ್ಕೆ) ಸುರು ಆಗಿ – ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ
ಮುಗಿತ್ತ ಹಾಂಗೆ – ಮೂರು ನಾಕು ದಿನ – ಮಾಡ್ತ ಆಚರಣೆ.
ಭೂಮಿಯೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಹೇಳ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲಿ – ಭೂಮಿತಾಯಿ ರಜೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಈ ದಿನಂಗಳೇ ಕೆಡ್ವಾಸ – ಹೇಳ್ತದು ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಲ್ಪನೆ.

ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕೊ ಎಂತದೂ ಬೇನೆಕೊಡವು, ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಭೂಮಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತು.
ಹಾಂಗೆ, ಕೆಡ್ವಾಸದ ದಿನಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆಯ ಮಣ್ಣು ಗರ್ಪುಲಿಲ್ಲೆ,
ಕಾಡಿನ ಮರ ಕಡಿವಲಿಲ್ಲೆ ,
ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಳಿಲ್ಲೆ,
ಅಡಕ್ಕೆ ಜಾಲು ಹೊಳಿವಲಿಲ್ಲೆ
– ಅಂತೂ ಯೇವದೇ ಬಂಙದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಅಬ್ಬೆಯ ಬೇನೆ ಮಾಡುಸುಲೆ ಇಲ್ಲೆ!
ಇಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲೆ, ಇಡೀ ಊರಿಂದ ಊರಿಂಗೇ! ಬೈಲಿಂದ ಬೈಲಿಂಗೆ!!
ಈಗಾಣ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ, ಆದರೂ – ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಯೋರು ಈಗಳೂ ಇದರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುಗು. ಮೂರೂ ದಿನ ಅಲ್ಲದ್ದರೂ – ನಡುಕೆಡ್ಡೊಸದ ದಿನ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುಗು.

ನಡುಕೆಡ್ಡೊಸ:
ಮಕರಮಾಸ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಸುರು ಆದ ಕೆಡ್ವಾಸ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತೆ – ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು, ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತು – ಮೂರು ದಿನ ಇಕ್ಕು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಒರಿಶದ ಮಕರಮಾಸಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಹೊದ್ದು(ದಿನ) ಬಂದರೆ, ಕೆಡ್ಡೊಸ ನಾಕು ದಿನ ಆವುತ್ತು.
ಮೂರು ದಿನದ ಕೆಡ್ಡೊಸದ ಆಚರಣೆಲಿ ಮಧ್ಯದ ದಿನ ನಡು ಕೆಡ್ವಾಸ, (ನಾಕು ದಿನದ ಆಚರಣೆಲಿಯೂ ಅದೇ ದಿನ ಅಡ)
ಕೆಡ್ವಸದ ಒಳುದ ದಿನ ಎಂತಾರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದರೂ, ನಡು ಕೆಡ್ವಸದ ದಿನ ಎಂತದೂ ಕೆಲಸ ಇರ.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತೋರು ಆ ದಿನ ರಜೆಯೇ!!
ಬಟ್ಟಮಾವಂಗೆ ಅಮವಾಸೆಯ ಅನಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಂಗೋ – ಬಟ್ಯಂಗೆ ಇದು!
ಮದಲಿಂಗೆಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಆರುದೇ ಯೇವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೆರ ಹೋಪಲಿಲ್ಲೆ – ಕೃಷಿಕಾರ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಂಗೊಕ್ಕೂ ರಜೆ!

ಮನೆಲೇ ಇಪ್ಪ ಈ ದಿನಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿಗೊ ಮಾಡುಗು.
ಕೊಯಿಶಕ್ಕಿಯ ಲಾಯಿಕಕ್ಕೆ ಹೊರುದು, ಹೊರಿಯಕ್ಕಿಯ ಹಾಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆಂದಕೆ ಕರುಕುರು ತಿಂಬಲೆ ರುಚಿಗೆ ನನ್ನೆರಿ ಮಾಡ್ತದು.
ಹಾಂಗೆಯೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಪೆತಿಂಡಿ – ಅಕ್ಕಿಯ ಹೊರುದು, ಬೆಲ್ಲಪಾಕಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಬೆಶಿಬೆಶಿ ಇಪ್ಪಾಗಳೇ ಉಂಡೆಕಟ್ಟಿ
ತಂಬಿಟ್ಟುಂಡೆಯೂ ಮಾಡುಗು.
ಎರಡುದೇ ತಿಂಬಲೆ ಭಾರೀ ರುಚಿ!
ನಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಹೀಂಗಿರ್ತ ತಿಂಡಿಗೊ ಈಗಾಣ ಜವ್ವನಿಗರಿಂಗೆ ಅರಡಿಗೋ?
(ಬೈಲಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಡಿಅಜ್ಜಿ ಹೀಂಗಿರ್ತ ಅಪುರೂಪದ ತಿಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಹಿರಿಯರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆದೂಗುವೊ.!)
ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರದ ತಂಬಿಟ್ಟುಂಡೆ ಶುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು:
http://oppanna.com/adige/tambittunde

ಇದೆರಡು ಚೀಪೆ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲದ್ದೆ, ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಬೆಂದಿ – ನುಗ್ಗೆಬದನೆ ಬೋಳುಬೆಂದಿ!
ನುಗ್ಗೆ ಸೆಸಿಗೊ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕು. ಬಟ್ಯ ಅಂತೂ ಅಪುರೂಪದ ನುಗ್ಗೆಯ ಎಲ್ಲಿಂದಾರು ಕೊಯಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೈಲಿಲಿ ಹಂಚುಗು!!
ಬದನೆ ಹೇಂಗಾರುದೇ ಬೈಲಿಲೇ ಇಕ್ಕನ್ನೆ! ಬೈಲಿನ ತರಕಾರಿ ಗೆದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಿರಾತು!
ನುಗ್ಗೆ-ಬದನೆಯ ಈ ಒರಿಶ ಸುರೂ ತಿಂತದು ಕೆಡ್ವಾಸಕ್ಕೇ – ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದು.

~

ನಿಂಗಳ ವಳಚ್ಚಲಿಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಯೋ? - ಇಲ್ಲಿದ್ದು ತೆಕ್ಕೊಳಿ!

ಕೆಡ್ವಸ ಮುಗುದ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಕುಂಬಾ ಸಂಕ್ರಮಣ.
ಭೂಮಿ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಮಿಂದು, ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಈ ಒರಿಶದ ಫಲ ಕೊಡ್ತದು – ಹೇಳ್ತ ನಂಬಿಕೆ.
ಹಾಂಗಾಗಿ, ಈ ಶೆಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಇರುಳಿಂಗೆ ತೊಳಶಿಕಟ್ಟೆಲಿ – ಒಂದು ಗಿಣ್ಣಾಲು ಎಣ್ಣೆಯ – ಭೂಮಿತಾಯಿ ಮೀವಲೆ ಹೇಳ್ತ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ – ಮಡಗುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದು.
ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೂಗಿನ ಮಾಲೆ, ಸುವಸ್ತುಗೊ – ಎಲ್ಲ ಮಡಗುತ್ತದೂ ಇದ್ದಡ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ.
ಹಳಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇನ್ನುದೇ ಇದರ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದು, ಹೊಸಬ್ಬರು ಇದು ಪೂರಾ ಮರುಳು ಹೇಳಿ ನೆಗೆಮಾಡುಗು, ಅದು ಬೇರೆ!
ಬೈಲಿಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಳಬ್ಬರೇ! ಅಲ್ಲದೋ? ಅದಿರಳಿ.
ಕೆಡ್ವಾಸಂದ ಮತ್ತೆ ಬೋಂಟೆಗೆ(ಬೇಟಗೆ) ಹೋಪದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದ್ದು. ಮೊಲವೋ – ಕಾಡಂದಿಯೋ – ಎಂತಾರು ಬೇಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಂಚಿ ತಿಂಗು, ತಿಂತೋರು.
~

ಈ ಒರಿಶದ ಮಕರ ಮಾಸ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗುರುವಾರ ಬತ್ತಾಡ (ನಿನ್ನೆ).
ಹಾಂಗಾಗಿ ಇಂದು ಸುರು ಆದ ಕೆಡ್ವಾಸ, ನಾಕು ದಿನ ಕಳುದು, ಬಪ್ಪ ಸೋಮವಾರದ ಕುಂಬಾಸಂಕ್ರಮಣದ ಒರೆಂಗೆ ಮುಂದರಿತ್ತು.
ಹೇಳ್ರೆ, ತಾರೀಕು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ – ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಂದ, ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕೊರೆಂಗೆ ಬತ್ತಡ.
ಹಾಂಗಾಗಿ, ಹತ್ತು, ಹನ್ನೊಂದು, ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಕೆಡ್ವಾಸ.  ಹನ್ನೊಂದು ಇರುಳಿಂಗೆ ನಡುಕೆಡ್ವಾಸ- ನುಗ್ಗೆಬದನೆ ಬೆಂದಿ!

ಭೂಮಿ! ನಾವೊಳುಶಿರೆ ನಮ್ಮ ಒಳುಶುಗು!!

ಬೈಲಿಲಿ ಆರಿಂಗೂ ಮರೆಯದ್ದೆ – ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ – ಹೇಳ್ತದರ ನೆಂಪುಮಾಡ್ಳೇ ಕೋಟಿ ದುಡಿ ಹೆಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಪದು!
ಬೈಲಿನ ಆಚಕರೆಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಇಪ್ಪ ಕೋಟಿ – ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಡಿಗಾದಷ್ಟು ಜೆನರಿಂಗೆ ಕೆಡ್ವಾಸವ ನೆಂಪುಮಾಡ್ತ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತರೆ, ಬೈಲಿಡೀ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತ ನಾವು ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲದೋ – ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ!
~
ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು-ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆದ ಅಮ್ಮ – ಭೂಮಿಯ ನೆಂಪುಮಾಡಿಗೊಂಬನಾ?
ಭೂಮಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ, ಪರಿಸರಲ್ಲಿ – ಇಪ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವನಾ?
ಎಡಿಗಾದ ಹಾಂಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಗೊಂಬನಾ?
ನನ್ನೆರಿ, ತಂಬಿಟ್ಟುಂಡೆ ಚೀಪೆಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ, ನುಗ್ಗೆಬದನೆ ಬೆಂದಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಬನಾ?
ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಉಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದುವೇ ಅಲ್ಲದೋ – ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಶಿ?!

ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಪರ್ಕಂದಾಗಿ ಬಂದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚರಣೆಗೊ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಯಿದು.
ಮತ್ತೆ ಪುನಾ ಮರದು ದೂರ ಅಪ್ಪಂದ ಮದಲೇ ಮತ್ತೊಂದರಿ ನೆಂಪು ಮಾಡಿಗೊಂಬ.
– ಕೋಕದ ರಾಶಿಂದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತೆಗದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಂಡು, ತಲೆಲಿ ಇದೇ ಅಲೋಚನೆ ಇದ್ದಂಡು – ಜಾಲಿಳುದು ಬೈಲಕರೆ ಹೊಡೆಂಗೆ ಮುಂದುವರುದೆ..

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಭೂಮಿಯ ತಂಪು ಒಳಿಶೇಕು ಹೇಳಿ ಅಮೇರಿಕದವು ಹೇಳಿರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತು, ಕೋಟಿ ಹೇಳಿರೆ ಏಕೆ ಕೇಳ್ಳಾಗ?
ಅಲ್ಲದೋ?

ಸೂ: ಪಟಂಗೊ ಇಂಟರುನೆಟ್ಟಿಂದ

ವಾಸದ ವಸುಧೆಯ ರಜೆಯೇ "ಕೆಡ್ವಾಸ", 4.8 out of 10 based on 4 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 41 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಅರ್ಗೆ೦ಟು ಮಾಣಿ
  argentumaani

  ಈ ‘ಕೆಡ್ವಾಸ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಉಬ್ಬಸ ಬಪ್ಪಲೆ ಶುರುವಾತಣ್ನೊ ಒಪ್ಪಣ್ಣೋ!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ
  ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ

  ಕೆಡ್ವಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ತಿಳಿಶಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ಶುದ್ದಿ ಓದಿ ಕುಶಿ ಆತು. ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದ ವಿಶಯಂಗಳ ತಿಳುದ ಹಾಂಗೂ ಆತು. ಬರದ ಶೈಲಿ ಏವತ್ರಾಣ ಹಾಂಗೆ ಸೂಪರ್.
  “ರೂಪತ್ತೆಯ ವೇನಿಟಿಬೇಗಿನಷ್ಟಕೆ ಇಪ್ಪ ದುಡಿಯ ಹೆಗಲಿಂಗೆ ನೇಲುಸಿಗೊಂಡಿದು;
  ಬಲದ ಕೈಮುಷ್ಟಿಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು -ದುಡಿಯ ಡೊಂಯ್ಡೊಂಯ್ ಹೆಟ್ಟಿಗೊಂಡು –
  ಬಡುದತ್ತಯ್ಯಾ…”
  ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಯ ಹತ್ರವೇ ಬಡಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ನಿರೂಪಣೆ.

  “ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಉಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದುವೇ ಅಲ್ಲದೋ – ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಶಿ?!”
  ಖಂಡಿತಾ ಅಪ್ಪು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿದೊಡ್ಡಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಕೇಜಿಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶಾ...ರೀಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಡೈಮಂಡು ಭಾವಶಾಂತತ್ತೆಸಂಪಾದಕ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುದೀಪಿಕಾಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣಮುಳಿಯ ಭಾವಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ರಾಜಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ