ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ – ದ್ವಿತೀಯೋsಧ್ಯಾಯಃ – ಶ್ಲೋಕಂಗೊ 21 – 30

March 22, 2012 ರ 6:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 57 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಶ್ಲೋಕ

ವೇದಾವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ಯ ಏನಮಜಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥ ಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿ ಕಮ್ ॥೨೧॥

ಪದವಿಭಾಗ

ವೇದ ಅವಿನಾಶಿನಮ್ ನಿತ್ಯಮ್ ಯಃ ಏನಮ್ ಅಜಮ್ ಅವ್ಯಯಮ್ । ಕಥಮ್ ಸಃ ಪುರುಷಃ ಕಮ್ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿ ಕಮ್॥

ಅನ್ವಯ

ಹೇ ಪಾರ್ಥ!, ಯಃ ಏನಮ್ ಅವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಮ್ ಅಜಮ್ ಅವ್ಯಯಂ ವೇದ, ಸಃ ಪುರುಷಃ ಕಥಂ ಕಂ ಘಾತಯತಿ, ಕಂ ಹಂತಿ?

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಹೇ ಪಾರ್ಥ – ಏ ಪೃಥೆಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನ!, ಯಃ – ಆರು,  ಏನಮ್ – ಇದರ (ಆತ್ಮವ), ಅವಿನಾಶಿನಮ್ – ನಾಶವಿಲ್ಲದ, ನಿತ್ಯಮ್ – ಏವತ್ತೂ ಅಸ್ತಿತ್ವಲ್ಲಿಪ್ಪ, ಅಜಮ್ – ಜನನರಹಿತನಾದ, ಅವ್ಯಯಮ್ – ವಿಕಾರರಹಿತನಾದ, ವೇದ – ತಿಳಿತ್ತನೋ, ಸಃ – ಆ , ಪುರುಷಃ – ಪುರುಷ°, ಕಥಮ್ – ಹೇಂಗೆ,  ಕಮ್ – ಆರ, ಘಾತಯತಿ – ಕೊಲ್ಲುಸುತ್ತನೋ, ಕಮ್ – ಆರ,  ಹಂತಿ – ಕೊಲ್ಲುತ್ತ°.  

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಹೇ ಪಾರ್ಥ!, ಆತ್ಮವು ಅವಿನಾಶಿ, ನಿತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲೆ, ಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲೆ ಹೇದು ತಿಳುದವ° ಹೇಂಗೆ ಆರನ್ನಾರು ಕೊಲ್ಲುಗು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುಸುಗು ?

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ದೋಷ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ್ದ, ನಿತ್ಯವಾದ, ಎಂದೂ ಬದಲಾಗದ್ದ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವ ಆರು ತಿಳಿತ್ತವೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಆರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವದು ವಾ ಕೊಲ್ಲುಸುವದು ಹೇಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ವರೂಪತಃ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ತಿಳುದಪ್ಪಗ, ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆತ್ತು ಹೇದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಗೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಆರು ಆರ ಕೊಲ್ಲುದು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುಸುವದು?!. ಹುಟ್ಟು-ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿಪ್ಪ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿಯ ನಾವು ಅರ್ತುಗೊಳ್ಳೆಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಂಗೂ ವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯೆಯ ನೆಲೆ ಇಪ್ಪೋನಿಂಗೆ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನದ, ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಂಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗುಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿರುತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಗೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದು. ಹಿಂಸೆಯ ಹೇಂಗೆ ಬಳಸಿಗೊಳ್ಳೆಕ್ಕು ಹೇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಕೊಲೆಮಾಡಿದವ° ಹೇದು ಸಾಬೀತು ಅಪ್ಪಗ ನ್ಯಾಧೀಶ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತ°. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಹಾಂಗಿಲ್ಲೆ. ಎಂತಕೆ ಹೇದರೆ , ಅವ° ನ್ಯಾಯಸಂಹಿತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಯೋಗುಸುತ್ತ°. ಕೊಲೆಮಾಡಿದವ° ತಾನು ಮಾಡಿದ ಹೇಯ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಾಣ ಜನ್ಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡದ ಹಾಂಗೆ ಅವಂಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡೆಕು ಹೇದು ಮನುಸಂಹಿತೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಡ. ಹಾಂಗಾಗಿ ರಾಜ° ಕೊಲೆಗಡುಕಕ್ಕೆ ನೇಣುಹಾಕೆಕು ಹೇಳಿ ವಿಧಿಸಿಯಪ್ಪಗ ಅವಂಗೆ (ಕೊಲೆಗಡುಕಂಗೆ) ಉಪಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತ°. ಹಾಂಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ° ಅರ್ಜುನನತ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಹೇದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಯಪ್ಪಗ ಈ ಹಿಂಸೆಯು ಪರಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಅವನ ಆತ್ಮವ  ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲೆ. ನ್ಯಾಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಹಿಂಸೆ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿತಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉದ್ದೇಶ ರೋಗಿಯ ಬೇನೆ (ಘಾಸಿ) ಮಾಡುದೋ, ಕೊಲ್ಲಲೆ ಹೆರಡುವದೋ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಆ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡುಸುವದು. ನೋವೆಂಬ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರತೋರಿಕೆ ಕಾಂಬದು. ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದ ಹಾಂಗೆ ಅರ್ಜುನ° ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಆಧಾರ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲೆ.

ಹಾಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲೆ, ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಆದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಬ ಸಾವಿಂಗೆ ಎಂತರ ಅರ್ಥ ? ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತ° ಕೃಷ್ಣ ° –

ಶ್ಲೋಕ

ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋsಪರಾಣಿ ।
ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನ್ ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹೀ ॥೨೨॥

ಪದವಿಭಾಗ

ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರಃ ಅಪರಾಣಿ । ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹೀ।

ಅನ್ವಯ

ಯಥಾ ನರಃ ಜೀರ್ಣಾನಿ ವಾಸಾಂಸಿ ವಿಹಾಯ, ಅಪರಾಣಿ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ, ತಥಾ ದೇಹೀ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಅನ್ಯಾನಿ ನವಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಯಥಾ – ಹೇಂಗೆ, ನರಃ – ಮನುಷ್ಯ°, ಜೀರ್ಣಾನಿ – ಹಳತ್ತಾಗಿ ಹರುದುಹೋದ, ವಾಸಾಂಸಿ – ವಸ್ತ್ರಂಗಳ, ವಿಹಾಯ – ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅಪರಾಣಿ – ಬೇರೇ, ನವಾನಿ – ಹೊಸ (ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಂಗಳ) ಗೃಹ್ಣಾತಿ – ಸ್ವೀಕರುಸುತ್ತನೋ, ತಥಾ – ಅದೇ ರೀತಿಲಿ, ದೇಹೀ – ದೇಹಗತವಾದವ° (ಆತ್ಮ),   ಜೀರ್ಣಾನಿ – ಹಳೆಯದಾದ ಮತು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದ, ಶರೀರಾಣಿ – ದೇಹಂಗಳ, ವಿಹಾಯ – ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅನ್ಯಾನಿ – ಬೇರೇ, ನವಾನಿ – ಹೊಸತ್ತಾದ, ಸಂಯಾತಿ = ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರುಸುತ್ತ°.

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ° ಹೇಂಗೆ ಹಳತ್ತು ಹರುದ ವಸ್ತ್ರಂಗಳ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರಂಗಳ ಸ್ವೀಕರುಸುತ್ತನೋ, ಹಾಂಗೆಯೇ, ಆತ್ಮವು ಜೀರ್ಣವಾದ ದೇಹವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ದೇಹವ ಸ್ವೀಕರುಸುತ್ತು.

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ಹೇಂಗೆ ಅಬ್ಬೆ ಮಗುವಿಂಗೆ ಅಂಗಿ ಬದಲುಸುತ್ತೋ ಹಾಂಗೆ ಭಗವಂತ° ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇಹ ಬದಲುಸುತ್ತ°.  ಜೀವಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ದೇಹ ಬದಲುಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡದ ಯೋಗಿಗೊಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ನೈಜ ಜೀವನಲ್ಲಿ ನವಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿದ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಅಂಗಿ ಬದಲುಸುತ್ತ ಹಾಂಗೆ.

ಶ್ಲೋಕ

ನೈನಂ ಛಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ।
ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ॥೨೩॥

ಪದವಿಭಾಗ

ನ ಏನಮ್ ಛಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನ ಏನಮ್ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ । ನ ಚ ಏನಮ್  ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪಃ  ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ॥

ಅನ್ವಯ

ಏನಂ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನ ಛಿಂದಂತಿ, ಏನಂ ಪಾವಕಃ ನ ದಹತಿ, ಏನಮ್ ಆಪಃ ನ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ, ಏನಂ ಚ ಮಾರುತಃ ನ ಶೋಷಯತಿ ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಏನಮ್ – ಇದರ (ಈ ಆತ್ಮವ), ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ – ಶಸ್ತ್ರಂಗೊ, ನ ಛಿಂದಂತಿ – ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರುಸುತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಏನಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವ, ಪಾವಕಃ – ಕಿಚ್ಚು, ನ ದಹತಿ – ಸುಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಏನಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವ, ಆಪಃ – ನೀರು,  ನ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ – ಚಂಡಿಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಚ – ಕೂಡ, ಮಾರುತಃ – ಗಾಳಿಯು,  ನ ಶೋಷಯಂತಿ – ಒಣಗುಸುತ್ತಿಲ್ಲೆ.

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಆತ್ಮವ ಶಸ್ತ್ರಂಗೊ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರುಸವು, ಅಗ್ನಿಯು ಸುಡ, ನೀರು ಚಂಡಿಮಾಡ, ಮತ್ತೆ , ಗಾಳಿಯೂ ಒಣಗುಸ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ಸೂಕ್ಷಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿಪ್ಪ ಆತ್ಮವ ಯಾವ ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆ ಬೆತ್ತ ಬಡಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಂಗೊ ತುಂಡುಮಾಡಿ ಕತ್ತರುಸ. ಕತ್ತಿ, ವಾ  ಈಗಾಣ ಕಾಲದ ಆಧುನಿಕ ಕಿಚ್ಚಿನುಂಡೆ ತುಪ್ಪುವ ಅಣು ಅಸ್ತ್ರಂಗಳ ಹಾಂಗೆ ಮದಲಿಂಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ, ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರ, ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರಂಗೊ ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮವ ಕೊಲ್ಲ.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೂ ಜೀವಾತ್ಮವ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗಾಂಶ. ಇದು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಂದ ಆವೃತವಾದ್ದು. ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಗೊ ಗುಣಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅದು ಕಿಚ್ಚಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಪ್ಪಗ ಆರಿಹೋವುತ್ತು. ಹಾಂಗೆಯೇ, ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸಂಗಮಂದ ಬೇರೆ ಆವ್ತು. ಬೇರೆ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಜೀವಾತ್ಮವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಲ್ಲಿ ಇರ್ತು.

ಅಂಬಗ ಇದು ಇಂದು ನಾಶಮಾಡ್ಳೆ ಎಡಿಯದ್ದ ಆತ್ಮ ನಿರಂತರ ಮುಂದೆಯೂ ನಾಶ ಆಗದ್ದೇ ಉಳಿತ್ತೋ?! –

ಶ್ಲೋಕ

ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋsಯಮದಾಹ್ಯೋsಯಮ್ ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋsಶೋಷ್ಯ ಏವ ಚ ।
ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಅಚಲೋsಯಂ ಸನಾತನಃ ॥೨೪॥

ಪದವಿಭಾಗ

ಅಚ್ಛೇದ್ಯಃ ಅಯಮ್ ಅದಾಹ್ಯಃ ಅಯಮ್ ಅಕ್ಲೇದ್ಯಃ ಅಶೋಷ್ಯಃ ಏವ ಚ । ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣು ಅಚಲಃ ಅಯಮ್ ಸನಾತನಃ ॥

ಅನ್ವಯ

ಅಯಮ್ ಅಚ್ಛೇದ್ಯಃ, ಅಯಮ್ ಅದಾಹ್ಯಃ, ಅಯಮ್ ಅಕ್ಲೇದ್ಯಃ, ಅಯಮ್ ಅಶೋಷ್ಯಃ ಚ ಏವ । ಅಯಂ ನಿತ್ಯಃ, ಸರ್ವಗತಃ, ಸ್ಥಾಣುಃ, ಅಚಲಃ, ಸನಾತನಃ ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಅಯಂ – ಈ ಆತ್ಮವು, ಅಚ್ಛೇದ್ಯಃ – ಒಡೆಯಲಾಗದ್ದು, ಅಯಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವು, ಅದಾಹ್ಯಃ – ಸುಡಲಾಗದ್ದು, ಅಯಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವು, ಅಕ್ಲೇದ್ಯಃ – ಕರಗಿಸಲಾಗದ್ದು, ಅಯಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವು, ಅಶೋಷ್ಯಃ – ಒಣಗುಸಲಾಗದ್ದು, ಚ – ಕೂಡ, ಏವ – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅಯಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವು, ನಿತ್ಯಃ – ನಿತ್ಯವಾದ್ದು, ಸರ್ವಗತಃ – ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ್ದು, ಸ್ಥಾಣುಃ- ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದ್ದು, ಅಚಲಃ – ಸ್ಥಿರವಾದ್ದು,  ಸನಾತನಃ – ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಪ್ಪದು.

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಜೀವಾತ್ಮ° ಒಡೆಯಲಾಗದ್ದು, ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲಿ ಸುಡ್ಳೆ ಎಡಿಯದ್ದು, ನೀರಿಲ್ಲಿ ಕರಗುಸಲೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು, ಒಣಗುಸಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮ° ನಿತ್ಯ°, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿಪ್ಪದು, ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಅಚಲವಾಗಿಪ್ಪಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸನಾತನವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಒಂದೇ ಆಗಿಪ್ಪದು .

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ಜೀವಾತ್ಮ° ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಚೇತನದ ಅಣುವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಣುವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಅದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು. ಸರ್ವಗತಃ ಹೇದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದದು-  ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಂತಹ (ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿಪ್ಪಂತಹ) ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಅರ್ಥ. ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿರೆ, ಜೀವಿಗೊ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ನೀರಿಲ್ಲಿ, ವಾಯುವಿಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಒಳ, ಹೆರ, ಅಕಾಶಲ್ಲಿಯೂ, ಅಗ್ನಿಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿಪ್ಪದ್ದು. ಹೀಂಗೆ ತನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮಂದ ವಾ ಪರಸರದ ಪ್ರಭಾವಂದ ಎಂದೂ ಬದಲಾಗದ, ಸರ್ವಗತನಾದ, ವಿಚಲಿತನಾದ, ಭಗವಂತನ ಪಡಿಯಚ್ಚು, ಯಾವ ಆಯುಧಕ್ಕೂ ನಿಲುಕದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿಯೂ ಏಕರೂಪಲ್ಲಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ  ಇಪ್ಪ ಗುಣಧರ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ.

ಶ್ಲೋಕ

ಅವ್ಯಕ್ತೋsಯಮಚಿಂತ್ಯೋsಯಂ ಅವಿಕಾರ್ಯೋsಯಮುಚ್ಯತೇ ।
ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವೈನಂ ನಾನುಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥೨೫॥

ಪದವಿಭಾಗ

ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅಯಮ್ ಅಚಿಂತ್ಯಃ ಅಯಮ್ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಅಯಮ್ ಉಚ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಮ್ ವಿದಿತ್ವಾ ಏನಮ್ ನ ಅನುಶೋಚಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ॥

ಅನ್ವಯ

ಅಯಮ್ ಅವ್ಯಕ್ತಃ, ಅಯಮ್ ಅಚಿಂತ್ಯಃ, ಅಯಮ್ ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಉಚ್ಯತೇ । ತಸ್ಮಾತ್ ಏನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ತ್ವಮ್ ಅನುಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಅಯಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವು, ಅವ್ಯಕ್ತಃ – ಅಗೋಚರವು, ಅಯಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವು, ಅಚಿಂತ್ಯಃ – ಅಚಿಂತ್ಯವು,  ಅಯಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವು, ಅವಿಕಾರ್ಯಃ – ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳದ್ದು,  ಉಚ್ಯತೇ – ಹೇದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತು. ತಸ್ಮಾತ್ – ಹಾಂಗಾಗಿ, ಏನಮ್ – ಇದರ, ವಿದಿತ್ವಾ – ಲಾಯಕಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ತ್ವಮ್ – ನೀನು, ಅನುಶೋಚಿತುಮ್ – ದುಃಖಿಸಲೆ, ನ ಅರ್ಹಸಿ – ಅರ್ಹನಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಆತ್ಮವು ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಾಣದ್ದೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿಯೂ, ಗ್ರಹಿಸಲೂ ಎಡಿಯದ್ದೆಯೂ, ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳದ್ದೆಯೂ ಇಪ್ಪದು ಹೇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಇದರ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸಲಾಗ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ಈ ಮದಲೇ ಹೇದಾಂಗೆ, ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದ, ಕಣ್ಣಿಂಗೂ ಕಾಣದ , ಅಗೋಚರವಾಗಿಪ್ಪ, ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿಪ್ಪಂತದ್ದು. ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವ ಪ್ರಜ್ಞೆಂದ ಮಾತ್ರ ಅರ್ತುಗೊಂಬಲೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮವ ಅರ್ಥಮಾಡಿಗೊಂಬಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆಂದ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೊಂಬಲೆ ಸಾಧ್ಯ. ತನ್ನ ಅಬ್ಬೆ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಆರು ಹೇಳಿ ಹೇಳುವದರ ಆರೂ ತಿರಸ್ಕರುಸಲೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪ ಆರು ಹೇದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಲೆ ಅಬ್ಬೆಯ ಮಾತಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಶೀಲ. ಇದು ವೇದಂಗಳ ಹೇಳಿಕೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪೆಕ್ಕಾವ್ತು. ದೇಹಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವ್ತು ಆದರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆ. ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವಿಕಾರವಾಗಿ ಉಳಿವ ಆತ್ಮವ ಪರಮಾತ್ಮಂಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅತ್ಮ ಅಣುಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದ್ದ ಆತ್ಮವ ಪರಮಾತ್ಮಂಗೆ ಹೋಲುಸಿದರೆ ಎಂದೆಂದಿಂಗೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಮಾನ ಅಪ್ಪಲೆಡಿಯ.

ಶ್ಲೋಕ

ಅಥ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಮ್ ।
ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ನೈನಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥೨೬॥

ಪದವಿಭಾಗ

ಅಥ ಚ ನಿತ್ಯ-ಜಾತಮ್ ನಿತ್ಯಮ್ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಮ್ । ತದಾ ಅಪಿ ತ್ವಮ್ ಮಹಾ-ಬಾಹೋ ನ ಏನಮ್ ಶೋಚಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ॥

ಅನ್ವಯ

ಅಥ ಚ ಏನಂ ನಿತ್ಯ-ಜಾತಮ್, ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮೃತಂ ಮನ್ಯಸೇ । ತಥಾ ಅಪಿ, ಹೇ ಮಹಾ-ಬಾಹೋ!, ತ್ವಮ್ ಏನಂ ಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಅಥ ಚ – ಹಾಂಗೇ,  ಏನಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವ, ನಿತ್ಯ-ಜಾತಮ್ – ಸದಾಹುಟ್ಟಿಪ್ಪ, ನಿತ್ಯಮ್- ನಿತ್ಯವೂ (ಸದಾ), ವಾ – ಅಥವಾ, ಮೃತಮ್ – ಸತ್ತ° ಹೇದು, ಮನ್ಯಸೇ – ಭಾವುಸುವೆ, ತಥಾ ಅಪಿ – ಹಾಂಗೆ ಆದರೂ, ಹೇ ಮಹಾ-ಬಾಹೋ – ಏ ಮಹಾಬಾಹುವೇ!, ತ್ವಮ್ – ನೀನು, ಏನಮ್ – ಈ ಆತ್ಮನ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ, ಶೋಚಿತುಮ್ – ದುಃಖಿಸುತ್ತಕ್ಕೆ, ನ ಅರ್ಹಸಿ – ಎಂದಿಂಗೂ ಅರ್ಹನಾಗಿಲ್ಲೆ.

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಆತ್ಮವು ಯಾವತ್ತೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿಪ್ಪದೇದೂ, ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯುವಂತದ್ದಾಗಿಯೂ ನೀನು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ, ಏ ಮಹಾಬಾಹು ಅರ್ಜುನ!, ನೀನು ಶೋಕಿಸೆಕ್ಕಾದ್ದಿಲ್ಲೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡಿರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೆ, ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತ ಅಪ್ಪದು, ಸಾವಿನ ಮೂಲಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಪ್ಪದು. ಹುಟ್ಟು-ಸಾವಿನ ಮೀರಿ ನಿಂಬಲೆ ಎಂದಿಂಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಚಿಂತೆಸುಕ್ಕಾದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾದ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧಂಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಬಾರದ್ದ ಇಲ್ಲದ್ದ ಚಿಂತೆ ಈಗ ಎಂತಕೆ? ನೀನು ಮಾಡುತ್ತ ಇಪ್ಪದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ ಹೊರತು  ಬೇರೆಂತದೂ ಅಲ್ಲ.

ಶ್ಲೋಕ

ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ।
ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರ್ಯೇsರ್ಥೇ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥೨೭॥

ಪದವಿಭಾಗ

ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವಃ ಮೃತ್ಯುಃ ಧ್ರುವಮ್ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ । ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಿಹಾರ್ಯೇ ಅರ್ಥೇ ನ ತ್ವಮ್ ಶೋಚಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ॥

ಅನ್ವಯ

ಜಾತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಧ್ರುವಃ , ಮೃತಸ್ಯ ಚ ಜನ್ಮಂ ಧ್ರುವಂ ಹಿ। ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಿಹಾರ್ಯೇ ಅರ್ಥೇ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಜಾತಸ್ಯ – ಹುಟ್ಟಿದವನ, ಮೃತ್ಯುಃ – ಸಾವು,  ಧ್ರುವಃ – ನಿಶ್ಚಿತ, ಮೃತಸ್ಯ – ಸತ್ತವನ, ಚ – ಕೂಡ, ಜನ್ಮಮ್- ಜನನ, ಧ್ರುವಮ್ – ನಿಶ್ಚಿತವೇ,  ಹಿ – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ತಸ್ಮಾತ್ – ಹಾಂಗಾಗಿ, ಅಪರಿಹಾರ್ಯೇ ಅರ್ಥೇ – ತಪ್ಪುಸಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ (ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ),  ತ್ವಮ್  – ನೀನು, ಶೋಚಿತುಮ್ – ದುಃಖುಸಲೆ, ನ ಅರ್ಹಸಿ – ಅರ್ಹನಾಗಿಲ್ಲೆ.

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಹುಟ್ಟಿದವ° ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಸತ್ತವ° ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತ°. ಹಾಂಗಾಗಿ ತಪ್ಪುಸಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ (ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ) (ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ) ಚಿಂತಿಸೆಕ್ಕಾದ್ದಿಲ್ಲೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕರ್ಮಂಗೊಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರೇ ಆಗಲಿ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮಂಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗುದ ಮತ್ತೆ ಅವ° ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟ್ಳೆ- ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ° ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ್ದೆ ಹುಟ್ಟು-ಸಾವುಗಳ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಕ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತ°. ಆದರೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಈ ಚಕ್ರ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿನಾಶ, ಯುದ್ಧಂಗಳ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಿಸುಲೆ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕೆಲವೊಂದರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೋರಾಡೆಕ್ಕಾದ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡೆಕ್ಕಪ್ಪದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಸಾವಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೆದರೆಕ್ಕಾದ್ದಿಲ್ಲೆ, ದುಃಖಿಸೆಕ್ಕಾದ್ದಿಲ್ಲೆ. ತನ್ನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಕರ್ತ್ಯವ್ಯವ ಮಾಡ್ಳೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಉಳುದರೂ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಸಾವಿನ ತಡವಲೆ ಅವನಿಂದ ಎಡಿಯ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ.

ಶ್ಲೋಕ

ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ।
ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನ್ಯೇವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನಾ ॥೨೮॥

ಪದವಿಭಾಗ

ಅವ್ಯಕ್ತ-ಆದೀನಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತ-ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ । ಅವ್ಯಕ್ತ-ನಿಧನಾನಿ ಏವ ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನಾ ॥

ಅನ್ವಯ

ಹೇ ಭಾರತ!, ಭೂತಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಆದೀನಿ ವ್ಯಕ್ತ-ಮಧ್ಯಾನಿ ಅವ್ಯಕ್ತ-ನಿಧನಾನಿ ಏವ। ತತ್ರ ಪರಿದೇವನಾ ಕಾ ?

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಹೇ ಭಾರತ! – ಏ ಭರತ ಕುಲದವನೇ!, ಭೂತಾನಿ – ಸೃಷ್ತಿಯಾದ ಎಲ್ಲವೂ, ಅವ್ಯಕ್ತ-ಆದೀನಿ – ಸುರೂವಿಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಪ್ಪ,  ವ್ಯಕ್ತ-ಮಧ್ಯಾನಿ – ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ, ಅವ್ಯಕ್ತ-ನಿಧನಾನಿ – ನಾಶವಾದಪ್ಪಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದ್ದು, ಏವ – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ,  ತತ್ರ – ಅಲ್ಲಿ (ಅದರ್ಲಿ), ಪರಿದೇವನಾ – ಶೋಕ, ಕಾ – ಎಂತರ?

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗೊ ಮದಾಲು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹೀಂಗಿಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ (ಅದರ್ಲಿ/ಆ ವಿಷಯಲ್ಲಿ) ಶೋಕಿಸೆಕ್ಕಾದ ಕಾರಣ ಎಂತರ?

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ಒಬ್ಬ° ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಅಪ್ಪದು ಅವ° ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತೆಯೇ.  ಆದರೆ, ಹುಟ್ಟಿನ ಮದಲು ಅವ° ಎಂತಾಗಿತ್ತಿದ್ದ°, ಎಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದ? ಅಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋವ್ತ°?. ಈ ಹುಟ್ಟು-ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನವಗೂ  ಆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜೀವದ ನಿರಂತರ ಬದುಕಿನ ಸರಳ ರೇಖೆಲಿಪ್ಪ ಒಂದು ಬಿಂದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ನವಗೆ ವ್ಯಕ್ತ. ಉಳುದ್ದದು ಅವ್ಯಕ್ತ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಲ್ಲಿ ನಿಂದು ದುಃಖಿಸಿಗೊಂಬದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಂಗೇದು ನಾವು ಬದುಕ್ಕಿಪ್ಪಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಸಲೆ ಆಗ ಹೇದು ಅಲ್ಲ. ಇದ್ದಿಪ್ಪಗ ಪ್ರೀತಿಸು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲದಪ್ಪಗ ಭಗವಂತ° ಕರಕ್ಕೊಂಡ° ಹೇದು ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯ ತರಭೇತಿ ಕೊಡು ಹೇದು ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶ ಹೇದು ಬನ್ನಂಜೆ ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದವು.

ಶ್ಲೋಕ

ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ ವದತಿ ತಥೈವ ಚಾನ್ಯಃ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚೈನಮನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಪ್ಯೇನಂ ವೇದ ನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್ ॥೨೯॥

ಪದವಿಭಾಗ

ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏನಮ್ ಆಶ್ಚಯವತ್ ವದತಿ ತಥಾ ಏವ ಚ ಅನ್ಯಃ । ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಚ ಏನಮ್ ಅನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಅಪಿ ಏನಮ್ ವೇದ ನ ಚ ಏವ ಕಶ್ಚಿತ್ ॥

ಅನ್ವಯ

ಕಶ್ಚಿತ್ ಏನಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ, ತಥಾ ಏವ ಚ ಅನ್ಯಃ  ಏನಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ವದತಿ, ಅನ್ಯಃ ಚ ಏನಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಶೃಣೋತಿ । ಶೃತ್ವಾ ಅಪಿ ಚ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏವ ನ ವೇದ ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಕಶ್ಚಿತ್ – ಆರೋ ಒಬ್ಬ°, ಏನಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವ, ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ – ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಬ ಹಾಂಗೆ, ಪಶ್ಯತಿ – ನೋಡುತ್ತ°, ತಥಾ – ಹಾಂಗೆಯೇ, ಏವ – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚ – ಕೂಡ,  ಏನಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವ, ಅನ್ಯಃ – ಇನ್ನೊಬ್ಬ°, ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ – ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಬ ಹಾಂಗೆ, ವದತಿ – ಹೇಳುತ್ತ°, ಅನ್ಯಃ – ಇನ್ನೊಬ್ಬ°, ಚ – ಕೂಡ, ಏನಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವ, ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ – ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಬ ಹಾಂಗೆ, ಶೃಣೋತಿ – ಕೇಳುತ್ತ°, ಶ್ರುತ್ವಾ – ಕೇಳಿಕ್ಕಿ,  ಚ – ಕೂಡ,  ಕಶ್ಚಿತ್  ಅಪಿ- ಆರಾರೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ, ಏವ – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ನ ವೇದ – (ಸರಿಯಾಗಿ) ತಿಳಿತ್ತನಿಲ್ಲೆ

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಕೆಲವೊಬ್ಬ° ಆತ್ಮವ ಆಶ್ಚರ್ಯಂದ ಕಾಣುತ್ತ°, ಕೆಲವೊಬ್ಬ° ಆತ್ಮವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಹೇದು ವರ್ಣುಸುತ್ತ°, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ° ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವುದರ ಕೇಳುತ್ತ°, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಾದರೋ ಅವನ ವಿಷಯ ಕೇಟರೂ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಗೊಳ್ತವಿಲ್ಲೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ಇದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪ ವಿಚಾರ. ಭಗವಂತನ ಕಂಡವು ವಿರಳ. ಒಂದುವೇಳೆ ಬಹಳ ಸಾಧನೆಂದ ಅವನ ಕಂಡುಗೊಂಡರೆ, ಕಂಡವರ ಉದ್ಗಾರ ಕೇವಲ ಅಚ್ಚರಿ!. ಅದೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ!, ಈ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ!, ಹಾಂಗಿಪ್ಪಗ, ಈ ವಿಶ್ವವ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಭಗವಂತ° ಅದೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೆಡ!. ಹಾಂಗಾಗಿ ಅವನ ಕಂಡವಂಗೆ ಅವನ ವರ್ಣುಸುಲೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಒಂದುವೇಳೆ ವರ್ಣಿಸಿರೆ ಕೇಳುವವಂಗೆ ಅಚ್ಚರಿ!. ಆರು ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೂ ಹೇಳಿರೂ ಅಕೇರಿಗೆ ಭಗವಂತ° ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿತ್ತ°. ಎಂತಕೆ ಹೇದರೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಂಬದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜೀವ., ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪದು ಕೇವಲ ವಿಸ್ಮಯ. ಅದರ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಜೀವ ಒಂದು ಬೆಣಚ್ಚಿನ ಪುಂಜ. ಅದೊಂದು ಮಹಾನ್ ಅಚ್ಚರಿ. ಅದು ಸೂರ್ಯಂದಲೂ ಪ್ರಖರ, ಚಂದ್ರನಿಂದಲೂ ತಂಪು. ಜೀವ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಪ್ಪದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಶ್ಲೋಕ

ದೇಹೀ ನಿತ್ಯಮವಧ್ಯೋsಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥೩೦॥

ಪದವಿಭಾಗ

ದೇಹೀ ನಿತ್ಯಮ್ ಅವಧ್ಯಃ ಅಯಮ್ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ । ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಮ್ ಶೋಚಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ॥

ಅನ್ವಯ

ಹೇ ಭಾರತ!, ಸರ್ವಸ್ಯ ದೇಹೇ ಅಯಂ ದೇಹೀ ನಿತ್ಯಮ್ ಅವಧ್ಯಃ, ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶೋಚಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ ।

ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ

ಹೇ ಭಾರತ! – ಏ ಭರತವಂಶ ಸಂಜಾತನೇ!, ಸರ್ವಸ್ಯ – ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ (ಎಲ್ಲೋರ), ದೇಹೇ – ಶರೀರಲ್ಲಿ , ಅಯಮ್ – ಈ ಆತ್ಮವ, ದೇಹೀ – ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ಒಡೆಯ°,  ನಿತ್ಯಮ್ – ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ಅವಧ್ಯಃ – ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ°,  ತಸ್ಮಾತ್ – ಹಾಂಗಾಗಿ, ಸರ್ವಾಣಿ – ಎಲ್ಲ , ಭೂತಾನಿ – (ಹುಟ್ಟಿದ) ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತು , ಶೋಚಿತುಮ್ – ದುಃಖಿಸಲೆ, ನ ಅರ್ಹಸಿ – ನೀನು ಅರ್ಹನಾಗಿಲ್ಲೆ.

ಅನ್ವಯಾರ್ಥ

ಹೇ ಭರತವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನ!, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ದೇಹಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಇವನ (ಆತ್ಮವ) ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಯಾವ ದೇಹೀಯೂ ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಜೀವಿಗಾಗಿಯೂ ದುಃಖಿಸೆಕ್ಕಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ / ವಿವರಣೆ

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆರೊಬ್ಬನ ದೇಹಲ್ಲಿಪ್ಪ ಜೀವವನ್ನೂ ಸಾಯಿಸುಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೆ. ದೇಹ ಸಾಯೆಕು ಹೇಳ್ವದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೂ ದುಃಖ ಪಡೆಕ್ಕಾದ್ದಿಲ್ಲೆ. ತನ್ನ ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಂದ ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆ. ‘ಅಯಮ್ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ’ – ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನೇ ಒಳ ಕೂದೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಂಗೆ ನೀನು ಹೊಣೆಯಾಗೆ. ಭರತವಂಶಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ನೀನು ಈ ಸತ್ಯವ ತಿಳುಕ್ಕೊ.

ಮುಂದೆ ಎಂತಾತು .. , ಬಪ್ಪ ವಾರ ನೋಡುವೋ°

http://snd.sc/w0dtP9 SHLOKAS 21 -30 by CHENNAI BHAAVA

….. ಮುಂದುವರಿತ್ತು.

ಧ್ವನಿ ಕೃಪೆ: ಟಿ. ಎಸ್. ರಂಗನಾಥನ್, ಗಿರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಚೆನ್ನೈ
ಗೀತೆ ಇಳುಶಿಗೊಂಬಲೆ: www.addkiosk.in ; www.giri.in
Audio courtesy: T.S. Ranganathan, Giri Trading P. Ltd. Chennai
To Download  : www.addkiosk.in ; www.giri.in

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 57 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ
  ಈ ವಿಷಯ ಬರವಲೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು | ಮನುಷ್ಯನ ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ದ ಬಾಗಿಲಿಂಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊಪದುದೆ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ಯೇ | ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಲಿ ಯೂ ಮೂರು ವಿಧ – ೧. ಸಾತ್ವಿಕ ೨. ರಾಜೆಸಿಕ ೩. ತಾಮಸಿಕ | – ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೆತ್ತೆ ||
  ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ – ಗೆಳತಿ ಯ ವಿಚಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ || ವಿಷಯಂಗೋ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದೆ ಹೇಳುಲೇ ಕಷ್ಟ | ಒಂದು ಸಲಹೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದ ಶ್ಲೋಕ ೫ ಮತ್ತು ೬ (೬-೫ ಮತ್ತು ೬-೬ )
  ಉದ್ಧರೆತ್ ಆತ್ಮನಾ —————– ಇದರ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೆಕ್ಕು || ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ದ ಮತ್ತು ಚಿನ್ಮಯಾ ದ ವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಓದುಲಕ್ಕು||

  [Reply]

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ಧನ್ಯವಾದ ಮಾವ… ಖಂಡಿತ ನಿಂಗ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕಂಗಳ ಓದಿ ನೋಡುತ್ತೆ… ಈ ವಿಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂತಿಪ್ಪ ವಿಷಯಂಗಳ ಹೇಳುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಎನಗೂ ಅನುಭವ ಇದ್ದು…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಪಗ, ಹಿಂದಾಣ ದೇಹದ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೆಂಪು ಎಂತ ಇರದ್ದದು?
  ಆತ್ಮ ದೇಹ ಬದಲುಸುವಾಗ, ಮನಸ್ಸು – ಬುದ್ಧಿ – ಚಿತ್ತ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ?
  ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳೋ?
  ಈ ಚಿತ್ತ ಹೇಳುದು, ಹಳತ್ತರ ಎಲ್ಲ store ಮಾಡಿಮಡಗುತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ?

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° Reply:

  ಮಂಗ್ಳೂರು ಭಾವನ ಸಂಶಯಂಗೊ ಸಹಜವಾದ್ದೇ. ಮುಂದಾಣ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು. ನಿಂಗೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೇಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರ ಆದಿಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಲಿ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತಾಣ ಭಾಗಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ° ವಿವರಿಸಿದ್ದ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗದ್ದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೊಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರವಲೆ ಹೆರಟಿದ್ದಿಲ್ಲೆ. ಆನುದೇ ಈಗಷ್ಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಯಾ ವಾರದ್ದರ ಓದಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಗೊಂಡು ಎನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ರೀತಿಲಿ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಂಚಿಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಇಪ್ಪದು. ಆನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೋ ತಪ್ಪುಗಳೊ ಇದ್ದರೆ ತಿದ್ದಿಕೊಡೆಕು ಹೇಳಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೀಪಿಕಾಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಬೋಸ ಬಾವಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವೇಣೂರಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಡಮಾವ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶಾಂತತ್ತೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ