ಜೀವನದ ಹಶು ಬಿಡುವ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ...
ಜೀವನದ ಹಶು ಬಿಡುವ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ…

ಮೋಕ್ಷ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ - ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಬರದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ತ ಆಗದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ, ಹಳೆಯ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಕಲ್ತು ನೆಡಕ್ಕೊಂಬವಕ್ಕೆ ಅರ್ತ...

ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗರ - ನಾಗರನ ಆದರ..!
ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗರ – ನಾಗರನ ಆದರ..!

ನಮ್ಮ ಊರು ಹೇದರೆ ಅದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಡ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇರ್ತವು - ಹೇದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರೇ ನಾಗದೇವರಿಂಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿದವಾಡ. ಹಾಂಗಾಗಿ, ಒರಿಶಕ್ಕೊಂದರಿ - ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿಯ ವಿಶೇಶ...

ಛಾತ್ರರ ಚಿತ್ತ – ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದತ್ತ
ಛಾತ್ರರ ಚಿತ್ತ – ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದತ್ತ

15-ಅಗೋಸ್ತು-2015ಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾದಪೂಜೆ. ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಬನ್ನಿ - ಹೇದು ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಹೇಳಿಕೆ...

ಸ್ವಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಮರಿಯಾದಿ ಕಳವ ಮೂರ್ಖತನ..!
ಸ್ವಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಮರಿಯಾದಿ ಕಳವ ಮೂರ್ಖತನ..!

ಮರಿಯಾದಿ ನಮ್ಮದು, ಜೀವ ದೇವರದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದರ ಕಳಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದರ ಒಳಿಶಿಗೊಳೇಕು - ಅದೇ...

ಸಲಾಂ ಹೊಡವ ಕಲಾಂ, ಏಕೂ ಬೇಡದ್ದ ಯಾಕೂಬ್!
ಸಲಾಂ ಹೊಡವ ಕಲಾಂ, ಏಕೂ ಬೇಡದ್ದ ಯಾಕೂಬ್!

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದರೆ ಗುರುಗೊ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತವು ಹೇಳ್ತದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸತ್ಯ. ಹಾಂಗಾಗಿ ನಾವುದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಹೋಪೊ° ಹೇದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪದು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಲಿ. ಎಡೆಮಾಡಿಗೊಂಡು ಹೋಯೇಕು; ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆತ್ತ ಬಾಬು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತ...

ಆಟಿಲಿ ಮರವಲಾಗದ್ದ ಮರಕೆಸವು ಪತ್ರೊಡೆ..!
ಆಟಿಲಿ ಮರವಲಾಗದ್ದ ಮರಕೆಸವು ಪತ್ರೊಡೆ..!

ಮರ ಕಡಿವನ್ನಾರವೂ ಕೆಸವಿನ ಬುಡ ಹಾಂಗೇ ಇಕ್ಕು. ಮರವೂ ಕೆಸವಿನ ಕೊಲ್ಲ, ಕೆಸವುದೇ ಮರವ ಕೊಲ್ಲ. ಒಂಥರಾ – ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರಾವಲಂಬನೆ...

ಮಂತ್ರವೂ, ವಾದವೂ ಸೇರಿರೆ ಮಾಂತ್ರ ಮಂತ್ರವಾದ ಫಲಿಸುಗು..!
ಮಂತ್ರವೂ, ವಾದವೂ ಸೇರಿರೆ ಮಾಂತ್ರ ಮಂತ್ರವಾದ ಫಲಿಸುಗು..!

ಕಾರ್ಯಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ, ಆಧುನಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ ಎರಡೂ...

ಹಾಕು ಮಣೆ ಅಳಿಯ, ನೂಕು ಮಣೆ ಅಳಿಯ, ತೆಕ್ಕೊ ಮಣೆ ಅಳಿಯ..
ಹಾಕು ಮಣೆ ಅಳಿಯ, ನೂಕು ಮಣೆ ಅಳಿಯ, ತೆಕ್ಕೊ ಮಣೆ ಅಳಿಯ..

ಈ “ಅಪರೂಪತೆ” ಇರೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಬಲಾಗ ಇದಾ! ಆತ್ಮೀಯರ ಒಳ, ಚೆಂಙಾಯಿಗಳ ಒಳ ಹಾಂಗೆಂತೂ ಇಪ್ಪಲಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ನೇರಾನೇರ ಸರಳ ಸಂಬಂಧ ಇರೇಕು – ಹೇದು ನೆಂಪುಮಾಡಿಗೊಳ್ತವು ಭದ್ರಾವತಿ...

ಸಂಕಟಬಂದಿಪ್ಪಗ ಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ವೆಂಕಟ್ರಮಣಂಗೊ..
ಸಂಕಟಬಂದಿಪ್ಪಗ ಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ವೆಂಕಟ್ರಮಣಂಗೊ..

ಬಟ್ಟಮಾವ ಅಂಬಗಂಬಗ ಹೇಳುವ ಹಲವು ಸುಭಾಷಿತಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು: ಲಬ್ಧವಿದ್ಯಾ ಗುರುರ್ದ್ವೇಷ್ಟಿಃ ಲಬ್ಧಾರೋಗ್ಯಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಕಃ | ಲಬ್ಧ ಪುತ್ರಾ ಪತಿರ್ದ್ವೇಷ್ಟಿಃ ಲಬ್ಧ ಭಾರ್ಯಾಚ ಮಾತರಮ್ || ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲುಶಿದ ಮತ್ತೆ ಗುರುವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡ್ತ,...

ಸಾಬೊನು ಮಾಡ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು; ಎಣ್ಣೆ ತೆಗವಲೆ ಸಾಬೊನು ಬೇಕು..!!
ಸಾಬೊನು ಮಾಡ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು; ಎಣ್ಣೆ ತೆಗವಲೆ ಸಾಬೊನು ಬೇಕು..!!

ಕೊಳೆ ತೊಳವ ಸಾಬೋನು ಒಂದೊಂದರಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೂ ಹೊಳೆಗೆ ಹಾಕುಗು. ಜಾಗ್ರತೆ...

ಬಟ್ಟಮಾವನ ದೇವತಾರಾಧನೆಯೂ, ಕೋಟಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆಯೂ..
ಬಟ್ಟಮಾವನ ದೇವತಾರಾಧನೆಯೂ, ಕೋಟಿಯ ದೈವಾರಾಧನೆಯೂ..

ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೂ ವಿತ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಹೇದು ನಾವು ಗ್ರೇಶಿರೂ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬೇರು ಒಂದೇ – ಹೇಳ್ತ ಸತ್ಯ ಇದರ್ಲಿ ಗೊಂತಾವುತ್ತು....

ಅಂಧತೆ ಕಳವ ಸೂರ್ಯ° ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನೂ ಕಳೆತ್ತನೋ?
ಅಂಧತೆ ಕಳವ ಸೂರ್ಯ° ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನೂ ಕಳೆತ್ತನೋ?

ಸೂರ್ಯನ ದಿನ ಆದ ಆ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಕ, ಹಲವು ಯೋಗಾಸನಂಗಳ ಮಾಡುವದರ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಯೋಗದ ದಿನವ ಆಚರುಸುವ ಆಲೋಚನೆ - ಹೇದು ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಮಾಣಿ...

ಬೇವಿಲ್ಲದ್ದ ಸೇಮಗೆಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿದ್ದಾಡ...!!!
ಬೇವಿಲ್ಲದ್ದ ಸೇಮಗೆಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿದ್ದಾಡ…!!!

ತರವಾಡುಮನೆ ಶ್ಯಾಂಬಾವಂಗೆ ಅಂಗುಡಿ ಒಯಿವಾಟು ಇಪ್ಪದು ನಿಂಗೊಗೆ ಅರಡಿಗನ್ನೆ? ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಯೇಕಾರೆ – ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಮನೆಂದ ಬೇಗ ಹೆರಡೆಕ್ಕಾವುತ್ತು. ಶ್ಯಾಂಬಾವ° ಬೇಗ ಎದ್ದು ತೆಯಾರಪ್ಪಗ ಪಾತಿ ಅತ್ತೆಯೂ ಏಳ್ತವು, ಮಗಂಗೆ ಎಂತಾರು ಪಲಾರ...

ಮೂರ್ತಿಭಂಜಕ ಧರ್ಮಾಂಧರಿಂಗೆ ಪಲ್ಮೇರ ಒಳಿಶುತ್ತ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ..!
ಮೂರ್ತಿಭಂಜಕ ಧರ್ಮಾಂಧರಿಂಗೆ ಪಲ್ಮೇರ ಒಳಿಶುತ್ತ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ..!

ಒಂದು ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಮೆರದ ಪಲ್ಮೇರಾ, ಈಗ ಅದರ ಮೇಗೆ ಅಲ್ಯಾಣ ಆರಿಂಗೂ ಒಲ್ಮೆ...

ಪಟ(ಹ)ದ ಗುಡ್ಡೆ
ಪಟ(ಹ)ದ ಗುಡ್ಡೆ

ದೇವರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಬೇಕು. ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಒಂದೇ ತಾಳಲ್ಲಿ ಇರೆಕ್ಕು. ಹಾಂಗಾರೆ ಮಾಂತ್ರ ದೇವರಿಂಗೆ, ದೇವಗಣಂಗೊಕ್ಕೆ ಕುಶಿ ಅಕ್ಕು....

ಜೀವನದ ಹಶು ಬಿಡುವ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ...
ಜೀವನದ ಹಶು ಬಿಡುವ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ…

ಮೋಕ್ಷ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ - ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಬರದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ತ ಆಗದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ, ಹಳೆಯ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಕಲ್ತು ನೆಡಕ್ಕೊಂಬವಕ್ಕೆ ಅರ್ತ...

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ - ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2015  ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡದ ಕವನ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ – ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2015 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡದ ಕವನ

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಶಿದ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015″ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ...

ಸಮಸ್ಯೆ  100 : ಮಳೆಯ ಹನಿ ಹನಿ ಬಿದ್ದರೀ ಬೈಲಿನೊಳ ಬೆಳೆ ಬೆಳಗು
ಸಮಸ್ಯೆ 100 : ಮಳೆಯ ಹನಿ ಹನಿ ಬಿದ್ದರೀ ಬೈಲಿನೊಳ ಬೆಳೆ ಬೆಳಗು

“ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ” ದ ಅ೦ಕಣ ಡ೦ಕಿಗೊ೦ಡು ಮೆಲ್ಲ೦ಗೆ ಮು೦ದ೦ಗೆ ನೆಡದು ನೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ದಾ೦ಟುತ್ತಾ...

ಜೀವನದ ಹಶು ಬಿಡುವ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ...
ಜೀವನದ ಹಶು ಬಿಡುವ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ…

ಮೋಕ್ಷ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ - ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಬರದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ತ...

ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ರಯ ಏರಿದ್ಸಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನೋರ ಪ್ರತಿಕ್ರೊಯೆಗೊ:
ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ರಯ ಏರಿದ್ಸಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನೋರ ಪ್ರತಿಕ್ರೊಯೆಗೊ:

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ° : ಸದ್ಯ ಎನಗೆ ಅದು ತಲೆಬೆಶಿ ಇಲ್ಲೆ. ಮನೆಲಿ ಬೇಕಾವುತ್ತಿಲ್ಲೆ,...

15-ಅಗೋಸ್ತು-2015 : ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಬೈಲಿನ ಮಿಲನ - ವರದಿ
15-ಅಗೋಸ್ತು-2015 : ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಬೈಲಿನ ಮಿಲನ – ವರದಿ

ಬೈಲಿನವೇ ಆದ ಹಿರಿಯರಾದ ವಿದ್ವಾನಣ್ಣನೂ, ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ ಭಟ್ರೂ -...

ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗರ - ನಾಗರನ ಆದರ..!
ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗರ – ನಾಗರನ ಆದರ..!

ನಮ್ಮ ಊರು ಹೇದರೆ ಅದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಡ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ...

ಛಾತ್ರರ ಚಿತ್ತ – ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದತ್ತ
ಛಾತ್ರರ ಚಿತ್ತ – ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದತ್ತ

15-ಅಗೋಸ್ತು-2015ಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾದಪೂಜೆ. ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಬನ್ನಿ - ಹೇದು ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಹೇಳಿಕೆ...

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು...
ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು…

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಈಗ ಕಲ್ತಕಂಡ್ ಕೂಸೆಯೋ ನನ್ನ ಜೀವ್ನ ಮಾಡ್ಕಂಬಷ್ಟು ತಾಕತ್ ಇದ್ದವ್ಳೊ ನನ್ನ...

ಸ್ವಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಮರಿಯಾದಿ ಕಳವ ಮೂರ್ಖತನ..!
ಸ್ವಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಮರಿಯಾದಿ ಕಳವ ಮೂರ್ಖತನ..!

ಮರಿಯಾದಿ ನಮ್ಮದು, ಜೀವ ದೇವರದ್ದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದರ ಕಳಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದರ ಒಳಿಶಿಗೊಳೇಕು...

ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಬದ್ಲಾವಣೆ

ಹವೀಕ್ರ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗೋ ಹೇಳಿ ಬರೆತಾ ಇರ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೆ ಇದ್ರೆ ದಿನಾನೂ...

ಸಲಾಂ ಹೊಡವ ಕಲಾಂ, ಏಕೂ ಬೇಡದ್ದ ಯಾಕೂಬ್!
ಸಲಾಂ ಹೊಡವ ಕಲಾಂ, ಏಕೂ ಬೇಡದ್ದ ಯಾಕೂಬ್!

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಂದರೆ ಗುರುಗೊ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತವು ಹೇಳ್ತದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸತ್ಯ. ಹಾಂಗಾಗಿ ನಾವುದೇ...

ಆಟಿಲಿ ಮರವಲಾಗದ್ದ ಮರಕೆಸವು ಪತ್ರೊಡೆ..!
ಆಟಿಲಿ ಮರವಲಾಗದ್ದ ಮರಕೆಸವು ಪತ್ರೊಡೆ..!

ಮರ ಕಡಿವನ್ನಾರವೂ ಕೆಸವಿನ ಬುಡ ಹಾಂಗೇ ಇಕ್ಕು. ಮರವೂ ಕೆಸವಿನ ಕೊಲ್ಲ,...

ಹಿತ್ತಿಲ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ
ಹಿತ್ತಿಲ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ

    ಮಾನವರಿಂಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಪ್ಪ, ಮದ್ದಿನ ಗುಣ ಇಪ್ಪಂತಹ ಹಲವಾರು ಗಿಡಂಗೊ ವಿನಾಶದ...

ಮಂತ್ರವೂ, ವಾದವೂ ಸೇರಿರೆ ಮಾಂತ್ರ ಮಂತ್ರವಾದ ಫಲಿಸುಗು..!
ಮಂತ್ರವೂ, ವಾದವೂ ಸೇರಿರೆ ಮಾಂತ್ರ ಮಂತ್ರವಾದ ಫಲಿಸುಗು..!

ಕಾರ್ಯಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ, ಆಧುನಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ ಎರಡೂ...

ಹಸುರು ದಿನಿಗಿತ್ತೆನ್ನ ಮತ್ತೊಂದರಿ
ಹಸುರು ದಿನಿಗಿತ್ತೆನ್ನ ಮತ್ತೊಂದರಿ

ಹಸುರು ದಿನಿಗಿತ್ತೆನ್ನ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಗೋಳಿ,ಮಾವಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಹಲಸು, ಅತ್ತಿಯ...

ಬೆಳವ ಬೈಲಿಂಗೆ ಏಳು ಒರಿಷದ ಸಂಭ್ರಮ
ಬೆಳವ ಬೈಲಿಂಗೆ ಏಳು ಒರಿಷದ ಸಂಭ್ರಮ

ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಂಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಬೆಣಚ್ಚು ಇದ್ದಲ್ಲದೋ - ಆ ಬೆಣಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರಭೆ ಹೊಂದುಸುವೊ°. ಸಮಾಜದ ಸೇನಾನಿಗೊ ಅಪ್ಪೊ°. ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಒಪ್ಪಣ್ಣ-ಒಪ್ಪಕ್ಕಂದ್ರು ಅಪ್ಪೊ°. ಎಲ್ಲಾ ನೆಂಟ್ರುಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೇರಿರೆ ಇದೆಲ್ಲ...

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ೦ಗೊ ….ಆದರೆ….
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ೦ಗೊ ….ಆದರೆ….

ಈ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕ೦ಡಪ್ಪಾಗ ಪ್ರತೀ ಸರ್ತಿಯೂ ಎನಗೆ ಕಾ೦ಬದು... ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳದೋರು...

ಕೈಪ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರೀ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾತು
ಕೈಪ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರೀ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾತು

ಇದೀಗ ಈಶ್ವರಿ ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮನೆಸೇರಿದ್ದವು. ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಯಿದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ದಿಂಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು...

ಕಾವ್ಯ ಗಾನ ಯಾನ : ಫೋಟೋ ಸಂಗ್ರಹ
ಕಾವ್ಯ ಗಾನ ಯಾನ : ಫೋಟೋ ಸಂಗ್ರಹ

ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ನಡದ ವಿಷು-ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014ರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ & ಕಾವ್ಯ ಗಾನ ಯಾನ - ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋ...

ಕಾವ್ಯ - ಗಾನ - ಯಾನ: ನೇರಪ್ರಸಾರ Live
ಕಾವ್ಯ – ಗಾನ – ಯಾನ: ನೇರಪ್ರಸಾರ Live

ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಇಂದು ನಡವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ"ದ ನೇರಪ್ರಸಾರವ ಬೈಲು ಆಯೋಜನೆ...

ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ "ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ" - ಹೇಳಿಕೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ “ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ” – ಹೇಳಿಕೆ

ಇದೇ ಬಪ್ಪ ಎಪ್ರಿಲ್ 27, ಆದಿತ್ಯವಾರ - ಪುತ್ತೂರಿನ ಜೈನಭವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು. ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸೇವಾಸ್ಪರ್ಧೆ "ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2014"ರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯೂ, "ಲಲಿತಕಲೆ" ವಿಭಾಗಂದ "ಕಾವ್ಯ- ಗಾನ-ಯಾನ" - ಹೇಳ್ತ...

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ....
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ….

'ಜ್ಯೋತಿ' ಹೇಳ್ತ ಒಪ್ಪಕ್ಕ°೦ಗೆ ಮತ್ತೆ 'ಜ್ಯೋತಿ'ಯ ಗೆಂಡ°೦ಗೆಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ°೦ಗೆ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹವ್ಯಕ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸಮಾಜದ...

2014 - ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ
2014 – ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂತು.ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎದ್ದಿಕ್ಕಿ ಮನೆಲಿಪ್ಪ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿನ ತೆಗದು ಹೊಸತ್ತರ ನೇಲ್ಸಿ ಆತು.ಚೆನ್ನೈಭಾವ ಕಳುಸಿದ ಹೊಸ ಡೈರಿಲಿ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹೆಸರು ಬರದೂ ಆತು.”ಇಂದು ಆಫೀಸಿಂಗೆ ರಜೆ” ಹೇದು ಶುರುವಾಣ ತಿಂಗಳಿನ ಶುರುವಾಣ...

2014: ಬೈಲಿಂಗೆ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ – Responsive Theme
2014: ಬೈಲಿಂಗೆ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ – Responsive Theme

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಗುರುಗಳಿಂಗೆ, ಪ್ರೀತಿಂದ ಸಾಂಕಿ ಬೆಳೆಶಿದ ನೆರೆಕರೆಯೋರಿಂಗೆ, ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ, ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಹೊಲುಶಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣಂಗೆ...

‘ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಪುಣ’ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ
‘ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಪುಣ’ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣನ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯಿದು.ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿ “ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೊಳ್ ಕಡುಬಂ ತುರುಕಿದಂತೆ” ಆಗದ್ದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿಯೇ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ಇರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೂ,”ಕರ್ಮಣಿ ಸರದೊಳ್...

17-02-2013ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಬೈಲಿನ ಯಶಸ್ವೀ "ಕರಸೇವೆ"
17-02-2013ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಬೈಲಿನ ಯಶಸ್ವೀ “ಕರಸೇವೆ”

ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೆಂಕ ಹೊಡೆಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಗುಸಿ ಎದುರಾಣ ಗೆದ್ದೆಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತು. ಎರಡೆರಡು ಜೆನರ ಜೆತೆಲಿ ಕೈಯಾನ ಕೈ ದಾಂಟುಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು "ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಗೆ" ಹಿಡುದ ಕೈಕನ್ನಾಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಣ್ಣ ಕೆಲಸ...

"ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2013" : ಹೇಳಿಕೆ
“ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2013″ : ಹೇಳಿಕೆ

ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರುಗಳ ವಿಷುವಿನಂದು (14-04-2013ರಂದು) http://oppanna.com ಅಂತರ್ಜಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆವುತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸುಲೆ ಕೊನೇ ದಿನ :...

2013: ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೈಲಿಂಗೆ ನಾಕನೇ ಒರಿಶ
2013: ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೈಲಿಂಗೆ ನಾಕನೇ ಒರಿಶ

ಬೈಲಿನ ನಾಕನೇ ಒರಿಶದ ಬಾಬ್ತು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ...

ಶತಾವಧಾನದ ಕೊನೆ : ಕಾವ್ಯವಾಚನದ ಸುತ್ತು
ಶತಾವಧಾನದ ಕೊನೆ : ಕಾವ್ಯವಾಚನದ ಸುತ್ತು

ಶತಾವಧಾನದ ಪದ್ಯಶತಕ೦ಗಳ ಮುಗುಶಿದ ಅವಧಾನಿಗೊ "ಕಾಲಪುರುಷ೦ಗೆ ನಮೋನಮಃ" ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಗಮಕಿ ಶ್ರೀ ಚ೦ದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯರ ಕ೦ಚಿನ ಕ೦ಠ೦ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ...

'ಬಿದ್ದಗರಿ'ಯ ಕುಂಞಿಹಿತ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ
‘ಬಿದ್ದಗರಿ’ಯ ಕುಂಞಿಹಿತ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ

ಕವಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರರ ‘ವಿದಾಯ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹಿನ್ನುಡಿಲಿ(16-3-1956) ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಲೋಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವರ್ಧನಮಾನರಾಗಿದ್ದ ತರುಣ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು….. ಇಂಥ ತರುಣರ ಸಾವು ಬಂಧುಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರ ಅಪಾರಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು...

ಸೌಂದರ್ಯಮಾಧುರ್ಯಶೋಭೇ!  (ಅನುರಾಗ-ಗೀತಮ್)
ಸೌಂದರ್ಯಮಾಧುರ್ಯಶೋಭೇ! (ಅನುರಾಗ-ಗೀತಮ್)

ಸೌಂದರ್ಯಮಾಧುರ್ಯಶೋಭೇ!  (ಅನುರಾಗ-ಗೀತಮ್) ಸೌಂದರ್ಯಮಾಧುರ್ಯಶೋಭೇ! ಕಮನೀಯ-ಸುಸ್ವಪ್ನಸಮ್ರಾಜ್ಞಿ! ಆನೀಯ ಆನಂದಸರಣಿಮ್ ಸಂರಂಜನೀಯಂ ಮಮ ಜೀವನಮ್॥   ಹೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾಧುರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಶೋಭೆಯೇ! ಚೆಂದದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯೇ! ಆನಂದದ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ತಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನವ ರಂಜಿಸುವ ಹಾಂಗೆ...

ಅನುರಾಗ ರಾಗ
ಅನುರಾಗ ರಾಗ

ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅನುರಾಗಗೀತೆ ಇದ್ದು. ಒಂದರಿ ಕೇಳಿ ಹೇಂಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪದ್ಯದ ಗೀತರೂಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಸರಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಚೆಂದಕೆ ಹಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದು. ಸಾಹಿತ್ಯವ ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ಳೆ - https://soundcloud.com/oppanna3/anuraga-raga-1 ಪದ್ಯದ ಲಿಖಿತರೂಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಸರಳ ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿದ್ದು. ಶಬ್ದದ...

ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು?  - ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ
ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು? – ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ

ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು?  ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ರುದೆ ಗೊಂತಾವ್ತಡ. ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಣದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಂತದೋ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾವ್ತಲ್ಲದ ಹಾಂಗೆ! ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಆಚಾರಃ ಕುಲಮಾಖ್ಯಾತಿ ದೇಶಮಾಖ್ಯಾತಿ ಭಾಷಣಮ್| ಸಂಭ್ರಮಃ...

ಮಹಾನಗರಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ
ಮಹಾನಗರಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ

ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಇದ್ದು. ಕರೋಲ್ ಬಾಗಿನ ಹತ್ತರೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು – ಪಿಂಜಾರಪೋಲ್ ಗೋಶಾಲೆ. ಇದು ಆರಂಭಗೊಂಡದು -1895 ನೇ ಇಸವಿಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿರೆ 118 ವರ್ಷ ಆತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಗೋವುಗಳ...

ಅಂತರ್ಜಾಲೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುಶಿಕ್ಷಣಮ್ (Online Samskrit Tutorials)
ಅಂತರ್ಜಾಲೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುಶಿಕ್ಷಣಮ್ (Online Samskrit Tutorials)

ಅನುಶಿಕ್ಷಣ – ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕೊಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ. ಈ ಅಕಾರಾಂತ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು? ಲಕಾರ ಎಂತದು? ವಿಭಕ್ತಿ ಎಂತದೋ? ಉಮ್ಮಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗ ಬೇಕಾಷ್ಟು...

ಸುಭಾಷಿತ - ೩ (ಸದುಪಯೋಗ)
ಸುಭಾಷಿತ – ೩ (ಸದುಪಯೋಗ)

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು-ವಿಷಯಕ್ಕುದೆ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತು. ಉಪಯೋಗ ಇರ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಇಕ್ಕು. ಅದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇಲ್ಲಿದ್ದು - ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿಃ ಪರೇಷಾಂ ಪರಿಪೀಡನಾಯ। ಖಲಸ್ಯ...

 ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ?
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ?

      ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ? ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತಿಳಿಯೆಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳ್ಯಪ್ಪದ್ದೇ ‘ವೇದಪಾಠ’ ಅಥವಾ ‘ಮಂತ್ರ ಕಲಿವದು’ ಹೇಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನವಕ್ಕುದೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಪದು! ಒಂದರಿ ಹೀಂಗಾಗಿತ್ತು –...

ಇಂದು ಯುಗಾದಿ - ಪಂಚಾಂಗ ಸುರುವಪ್ಪ ದಿನ
ಇಂದು ಯುಗಾದಿ – ಪಂಚಾಂಗ ಸುರುವಪ್ಪ ದಿನ

ಇಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸಂವತ್ಸರದ ಆರಂಭ. ಯುಗಾದಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಿನ. ಕಲಿಯುಗಲ್ಲಿ 5114 ವರ್ಷ ಕಳುದು 5115ನೇ ವರ್ಷ ಸುರುವಾತು. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕಲ್ಲಿ  – 1935 ವರ್ಷ ಕಳಾತು. 1936 ನೇದು ಈಗ. `ವಿಜಯ’...

ನಮಗೆಂತಗೆ ರಾಜಕೀಯ?
ನಮಗೆಂತಗೆ ರಾಜಕೀಯ?

ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಂತಗೆ? ಹೀಂಗೆ ಮಾತಾಡುವವು-ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದವು-ರಾಜಕೀಯ ಹೊಲಸು.ಅದು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರಿಂಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಂಗಾದರೆ,ರಾಜಕೀಯ ಒಳ್ಳೆದಾಯೆಕ್ಕಾದರೆ ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೆಕ್ಕು,ಕೆಸರು ತೊಳೆಯೆಕ್ಕು! ಆನು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ,ಎನಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಕೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ...

ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಜೀವಂತ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳೆಕಾರೆ ಅದು ಹರಿವ ನೀರಿನ ಹಾಂಗಿರೆಕು. ಆ ಭಾಷೆಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೃಷಿ ಆವ್ತಾ ಇರೆಕು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಆಯೆಕು. ಅದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ...

ಸುಭಾಷಿತ - ೩
ಸುಭಾಷಿತ – ೩

ಸುಭಾಷಿತಮ್ ಹೀಂಗೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದ್ದು - ಗಚ್ಛನ್ ಪಿಪೀಲಕೋ ಯಾತಿ ಯೋಜನಾನಿ ಶತಾನ್ಯಪಿ। ಅಗಚ್ಛನ್ ವೈನತೇಯೋಪಿ ಪದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ॥ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರದರೆ ಹೀಂಗೆ ಓದ್ಲಕ್ಕು - ಗಚ್ಛನ್ ಪಿಪೀಲಕಃ ಶತಾನಿ...

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗ
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗ

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದೊಂದರಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗಳ ನಾವು ಕಲ್ತದು ನೆಂಪಿದ್ದಾ? ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗುಸುವ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದುದೆ ರಜ್ಜ ತಿಳ್ಕೊಂಬನಾ? ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಮದಲು ನೋಡುವೊ. ‘ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ’ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಂಗ ಇದ್ದಲ್ಲದಾ?...

ಮತ್ತೆರಡು ಸುಭಾಷಿತಂಗ
ಮತ್ತೆರಡು ಸುಭಾಷಿತಂಗ

ಸುಭಾಷಿತಮ್ ಅಂದೊಂದರಿ ನಾವು ಸುಭಾಷಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದು ನೆಂಪಿದ್ದೊ? ಈಗ ಕೆಲವು ಸುಭಾಷಿತಂಗಳ ಕಲ್ತುಗೊಂಬ. ೧. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಲಸಂಗ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುವದಿದ್ದು. ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೀಂಗಿದ್ದು. ವೃಥಾ ವೃಷ್ಟಿಃ ಸಮುದ್ರೇಷು...

ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ
ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ

ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ ಈ ವಹಿವಾಟು ಈಗ ಭಾರೀ ಜೋರಾಯಿದಡ. ಸೈಟ್ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟು.  ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಯೊಳ್ಳದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಜಾಗೆ ಕ್ರಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೊಂಡೇ ಇಪ್ಪದಲ್ಲದೊ! ಹಾಂಗಾಗಿ ಜಾಗೆ ಮಾಡುವದು, ಮಾರುವದು,...

ದೀಪಾವಳಿ
ನ೦ಗಳ ಊರ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗಿರ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೊ?!

ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿ೦ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ೦ಗೊ. ದೀಪಾವಳಿ ಭರತನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಏವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ೦ತುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತು. ನ೦ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
15-ಅಗೋಸ್ತು-2015 : ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜೆ, ಬೈಲಿನ ಮಿಲನ – ವರದಿ
ಬೈಲಿನವೇ ಆದ ಹಿರಿಯರಾದ ವಿದ್ವಾನಣ್ಣನೂ, ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ ಭಟ್ರೂ - ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದವು.... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಬೋಸ ಬಾವಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಶಾಂತತ್ತೆಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಡೈಮಂಡು ಭಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಒಪ್ಪಕ್ಕಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಮಾಲಕ್ಕ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಪುತ್ತೂರುಬಾವದೀಪಿಕಾಗೋಪಾಲಣ್ಣಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ರಾಜಣ್ಣತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ - ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2015  ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡದ ಕವನ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ರಯ ಏರಿದ್ಸಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನೋರ ಪ್ರತಿಕ್ರೊಯೆಗೊ:

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ