ಒಪ್ಪಣ್ಣ
ಎಲ್ಲಾ 275 ಒಪ್ಪಂಗೊ

ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!
ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!

"ಆಸಕ್ತಿಲಿ ಹಳತ್ತನ್ನೂ ಒಳಿಶಿಗೊಂಬ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತನ್ನೂ ಬಳಸಿಗೊಂಬೊ" - ಹೇಳ್ತ ಧ್ಯೇಯ ಎದ್ದು...

ರಾವಣ – ಜರಾಸಂಧ – ಕೀಚಕ – ಯಮ....!
ರಾವಣ – ಜರಾಸಂಧ – ಕೀಚಕ – ಯಮ….!

ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇದರೆ ರಾವಣನ ಹಾಂಗೆ ಸಂಘಟಕನೂ, ಜರಾಸಂಧನ ಹಾಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧೂಳಿಂದ ಎದ್ದು ಬಪ್ಪ ಛಲವೂ, ಕೀಚಕನ ಹಾಂಗೆ ಬಾಹುಬಲವೂ, ಯಮನ ಹಾಂಗೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯೂ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕು. ಅದೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ರಾವಣನ ಹಾಂಗೆ...

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಮಠಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿಯ ಸಂಚು..!!
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಾನ ಮಠಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿಯ ಸಂಚು..!!

ಪಾರುಅತ್ತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಿಯಭಾವಂಗೆ ಉಪ್ನಾನಕ್ಕೆ ವೆವಸ್ತೆಮಾಡಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿಗೆ ಓಟುಹಾಕಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಶಾಂಬಾವಂಗೆ ಅಡಕ್ಕೆಸೊಲುಶಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ, ಕುಂಟಾಂಗಿಲ ಭಾವಂಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಮಾಡ್ಸಿ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ. ಇದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ನವಗೆ, ಬೈಲಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿಯೂ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ. ಈ...

ಮರುಳು ಆರಿಂಗೆ..!??
ಮರುಳು ಆರಿಂಗೆ..!??

ಬೇನೆ ಆದರೂ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿರೂ, ಆ ಬೇನೆಲಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಂಪು ಬಂದದು ಅದರ ಯಜಮಾನನನ್ನೇ....

ಸಂಸಾರ ಮಾಡೇಕಾರೆ ಮದಲು ಮನಸಿಲಿ ಆಯೇಕು..!!
ಸಂಸಾರ ಮಾಡೇಕಾರೆ ಮದಲು ಮನಸಿಲಿ ಆಯೇಕು..!!

“ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವ ಮದಲು ಮನಸಿಲಿ ಆಯೇಕು ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ. ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಳೆ ಆವುತ್ತಷ್ಟೆ, ಈಗ ಮನಸಿಲಿ...

ಸುಭಗಣ್ಣ ಪಾತೇರಿಲಿ ಮೆಡಿ ಕೊಯಿಶುದು!!
ಮೆಡಿ ಉಂಬಲೇ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂತಕೆ..!?

ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೂ ಯೇವಗಳೂ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು. ಅದರ ಚೇರ್ಚೆಯ ಮೆಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅದರ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಗೊಳೇಕು....

ತಲೆಮಾರಿನ ವೆತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!! – ಉತ್ತರಾರ್ಧ
ತಲೆಮಾರಿನ ವೆತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!! – ಉತ್ತರಾರ್ಧ

ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋರನ್ನೂ ಹತ್ತರೆ...

ತಲೆಮಾರಿನ ವೆತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!!
ತಲೆಮಾರಿನ ವೆತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಿ..!!

ಅಳಿಯ° ಮಾವಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನೆಗೇ!...

ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯೊಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರ…ಸಂಗತಿ ಎರಡು!
ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯೊಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರ…ಸಂಗತಿ ಎರಡು!

ಕಾಲ ಬದಲಿದ ಹಾಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿದರೆ ಮನೆಯೂ...

ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯೊಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರ…
ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯೊಳ ಶುದ್ಧಾಚಾರ…

ತಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಹೇದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ!! ಅಷ್ಟೂ ಶುದ್ಧಾಚಾರ. ಸುಬ್ರಾಯಜ್ಜ° ಚೆಂದಕೆ ಒಳಿಶಿಗೊಂಡು...

ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಎರಡಾತು, ಪೇಟೆ ಮನೆ ಆಸೆಯೂ ಎರಡು ಭಾಗ ಆತು..!
ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಎರಡಾತು, ಪೇಟೆ ಮನೆ ಆಸೆಯೂ ಎರಡು ಭಾಗ ಆತು..!

ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗೆಯ ಮರವದೂ ಒಂದೇ, ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರವ ಮರವದೂ...

ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯೂ, ಪೇಟೆ ಮನೆಯ ಆಸೆಯೂ…
ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯೂ, ಪೇಟೆ ಮನೆಯ ಆಸೆಯೂ…

ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಇಡೀ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವೋ? ಅಲ್ಲ; ಜಾಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ – ಸ್ವರ್ಗವ ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿಗೊಂಡದು. ಒಬ್ಬನೆಯೋ? ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ರಾಜೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯೂ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮನೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದದು. ಅಣ್ಣನ ಅನುಭವವೂ, ತಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೂ – ಎರಡೂ...

ಕಾಡಿನ ಗೆಡು – ಚಟ್ಟಿಯ ಗೆಡು
ಕಾಡಿನ ಗೆಡು – ಚಟ್ಟಿಯ ಗೆಡು

ಕಾಡಿಲಿ ಗೆಡುಗೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ಕುದು. ಚಟ್ಟಿಯ ಗೆಡುಗೊ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ಕುದು....

ಇಂದು ಶುಕ್ರ ವಾರಾ; ಹಣ್ಣು ತಿಂಬ ವಾರಾ....
ಇಂದು ಶುಕ್ರ ವಾರಾ; ಹಣ್ಣು ತಿಂಬ ವಾರಾ….

ಪಾರ್ವತಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಪ್ರತಿಮ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಂತ್ರ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲೋರನ್ನುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದ್ದೇ, ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಪೂರ್ತ ದೇವತಾರಾಧನೆಲಿ ತೊಡಗಿಂಡು, ಇಂದಿಂಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಯಕ್ಕಳ ಸಕಾಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ-ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತ ಸಂಗತಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದು. ಶುಕ್ರವಾರಂಗೊ...

"ಕುಂಬ್ಳೆಜ್ಜ°" - ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಂಗೆ ಪುತ್ರರೂಪ, ತಮ್ಮಂದ್ರಿಂಗೆ ತೀರ್ಥರೂಪ..!
“ಕುಂಬ್ಳೆಜ್ಜ°” – ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಂಗೆ ಪುತ್ರರೂಪ, ತಮ್ಮಂದ್ರಿಂಗೆ ತೀರ್ಥರೂಪ..!

ಓ ಮನ್ನೆ ಸೂರಂಬೈಲಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮನಗೆತ್ತಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಸುಭಗಣ್ಣನ ಪೋನು – “ಕುಂಬ್ಳೆಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋದವಾಡ” - ಹೇದು. ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ...

ಶುದ್ದಿಗೊ
ಬೈಲಿನ 2,506 ಶುದ್ದಿಗೊ

ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!
ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!

"ಆಸಕ್ತಿಲಿ ಹಳತ್ತನ್ನೂ ಒಳಿಶಿಗೊಂಬ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತನ್ನೂ ಬಳಸಿಗೊಂಬೊ" - ಹೇಳ್ತ ಧ್ಯೇಯ ಎದ್ದು...

--ತಿಥಿ-- {ಹವ್ಯಕ ಕತೆ - ೨೦೧೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ}
–ತಿಥಿ– {ಹವ್ಯಕ ಕತೆ – ೨೦೧೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ}

—ತಿಥಿ— ಲೇಖಿಕೆ:-ಉಷಾನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ, ಹೊಸಳ್ಳಿ,ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು. { ಕಳುಸಿದ್ದು  ವಿಜಯಾಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ,ಕುಂಬಳೆ. ಸಂಚಾಲಕಿ,ಕೊಡಗಿನಗೌರಮ್ಮ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆ} ————————————————————————————————————————————————- ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬೋಗುಣಿಲಿ ಬೇಯ್ತಾಇದ್ದ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಪರಿಮಳ ಮನೆತುಂಬ ತುಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರ ಮನೆಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಳಿಗೆ...

ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!
ಕುಟುಂಬ, ವೇಷ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧ –ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮದಿರಳಿ!!

"ಆಸಕ್ತಿಲಿ ಹಳತ್ತನ್ನೂ ಒಳಿಶಿಗೊಂಬ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತನ್ನೂ ಬಳಸಿಗೊಂಬೊ" - ಹೇಳ್ತ ಧ್ಯೇಯ ಎದ್ದು...

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ - 51 (ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ)
ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ – 51 (ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

1 ಈಗೀಗ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ, ನವಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ. ಅಂದರೂ ಬೈಲಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳದ್ದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲೆ. ಸಂಗತಿ ಹೀಂಗಿಪ್ಪಗ ಓ ಮನ್ನೆ ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತದ...

ಅನಂತನ ಮದುವೆ
ಅನಂತನ ಮದುವೆ

ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮದಲು ಎಂಗಳ ಸೋದರಳಿಯನ ಮದುವೆ ದಿನ ಬರದ ಪದ್ಯ. ಅಂಬಗಂಬಗ ನೆಂಪಾವ್ತು. ಇದರ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಂಚಿಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಂಗೆ -  ಅನಂತನ ಮದುವೆ ಕಳುದತ್ತು ಅನಂತನ ಮದುವೆ ಎಂಗಳ ಸೋದರ ಅಳಿಯನ ಮದುವೆ ಅಡ್ಯನಡ್ಕದ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನ ಹೆರಿಮಗ ಅನಂತನ ಮದುವೆ ||...

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ - ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು
ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ – ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು

ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಬಳಕೆ ಇಪ್ಪ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇದು .ಅವ ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು ಮಾಡಿದ ,ಅದು ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು ಹೇಳಿ ! ಎಂತದು ಮುಂಗೈ ಪತ್ತು ಹೇಳ್ರೆ ?ಅಂಗೈ ಹಾಂಗೆ ಮುಂಗೈ...

ಮಾಂಬಳ
ಮಾಂಬಳ

ಮಾಂಬಳ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: ಮಾವಿನಹಣ್ಣು (ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆದು) ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು, ತೊಟ್ಟು ತೆಗದು, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಚೋಲಿಯನ್ನೂ, ಗೊರಟನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಚೋಲಿಗೆ ರೆಜ್ಜ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪುರುಂಚಿ, ಎಸರಿನ ಗೊರಟು ಇಪ್ಪ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ...

ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014: ಫಲಿತಾಂಶ
ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014: ಫಲಿತಾಂಶ

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆ "ಒಪ್ಪಣ್ಣ ನೆರೆಕರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ"ದ ಮೂಲಕ ನೆಡದ "ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2014"ಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನ ಜೆನಂಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದತ್ತು. ಅಂಚೆ, ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೂಲಕ ಬಂದ ನೂರಾರು ಕತೆ, ಕವನ, ಲಘುಬರಹ, ಪ್ರಬಂಧ,...

ಪ್ರೀತಿ ನೆನ್ಪು
ಪ್ರೀತಿ ನೆನ್ಪು

ಗಳ್ಗೆ ಗಳ್ಗೆಗೂ ನಿಂಗ್ಳ ನೆನ್ಪು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂಗ್ಳ ಹುರ್ಪು ಸವಿಕನ್ಸ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಮೆಲು ಮಾತು ವಪ್ಪು ನಂಗಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂತೋಷಾ ಮುಗ್ಲು ನಂಗ್ಳ ಜೀವ್ನ ದಾರೀಗೆ ಹಿಡ್ದಾಂಗೆ ಬಗ್ಲು||   ನಿಂಗ್ಳ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ...

ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ "ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ" - ಹೇಳಿಕೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಪುತ್ತೂರಿಲಿ “ಕಾವ್ಯ-ಗಾನ-ಯಾನ” – ಹೇಳಿಕೆ

ಇದೇ ಬಪ್ಪ ಎಪ್ರಿಲ್ 27, ಆದಿತ್ಯವಾರ - ಪುತ್ತೂರಿನ ಜೈನಭವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು. ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸೇವಾಸ್ಪರ್ಧೆ "ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2014"ರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯೂ, "ಲಲಿತಕಲೆ" ವಿಭಾಗಂದ "ಕಾವ್ಯ- ಗಾನ-ಯಾನ" - ಹೇಳ್ತ...

ರಾವಣ – ಜರಾಸಂಧ – ಕೀಚಕ – ಯಮ....!
ರಾವಣ – ಜರಾಸಂಧ – ಕೀಚಕ – ಯಮ….!

ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇದರೆ ರಾವಣನ ಹಾಂಗೆ ಸಂಘಟಕನೂ, ಜರಾಸಂಧನ ಹಾಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧೂಳಿಂದ ಎದ್ದು ಬಪ್ಪ ಛಲವೂ, ಕೀಚಕನ ಹಾಂಗೆ ಬಾಹುಬಲವೂ, ಯಮನ ಹಾಂಗೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯೂ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕು. ಅದೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ರಾವಣನ ಹಾಂಗೆ...

ಹವ್ಯಕ ಮುಕ್ತಕಂಗೊ
ಹವ್ಯಕ ಮುಕ್ತಕಂಗೊ

ಹವ್ಯಕ ಮುಕ್ತಕಂಗೊ ಸಭೆಲಿ ಭಾಷಣ ಬೇಕು ಮೈಗೆ ಭೂಷಣ ಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ನೋಟಕ್ಕೆ ಚೆಂದವು ಬೇಕು ಮಾತಿಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಸೇರಿರೆಕು ಮುದ್ದುತಮ್ಮ ||   ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪದವಿಯೆ ಭೂಷಣ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಕಾವಿಯೆ...

 ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ -ತಲೆ ತುಂಬ ಸಂಸಾರ
ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ -ತಲೆ ತುಂಬ ಸಂಸಾರ

ಎಂತಕೆ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ , ಎನಗೆ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗಳೇ ಎನ್ನ ಕೆಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾತುಗಳ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳ್ರೆ ಎಂತ ? ಹೀಂಗೆ ಹೇಳ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು ! ಮಾತಿನ ನಡುವೆ...

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿರಪ್
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿರಪ್

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿರಪ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 80-100 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು(ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆದು) 15-20 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಕ್ಕರೆ 5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ನೀರು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಕಾಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಾಯಿಕಲಿ ತೊಳದು, ತೊಟ್ಟು ತೆಗದು, ಕೆಳಾಣ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ಹಾಂಗೆ ಚೋಲಿಯನ್ನೂ, ಗೊರಟನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಚೋಲಿಯನ್ನೂ, ಗೊರಟನ್ನೂ ಲಾಯಿಕಲಿ ಪುರುಂಚಿ, ಹಿಂಡಿ, ಎಸರಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರೆಜ್ಜ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗ್ಸಿ....

ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಹವ್ಯಕ ಪಡೆನುಡಿ ಕೋಶ)
ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಹವ್ಯಕ ಪಡೆನುಡಿ ಕೋಶ)

ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಹವ್ಯಕ ಪಡೆನುಡಿ ಕೋಶ) (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹವ್ಯಕರ ಪಡೆನುಡಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ) ಸಂಪಾದಕರು : ಡಾ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ & ಡಾ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭರಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕರು...

ಈಗ್ನ ಕಾಲ
ಈಗ್ನ ಕಾಲ

ಈಗ್ನ ಕಾಲ್ದಲ್ ಮದ್ವೆಯಾಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಡೊ ಜಾತಿ ಮತ ಬೇಕೂಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಲ್ ಇರೋ ನೌಕ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾಡ್ಗೆ ಮನೆ ಗಾಡಿ ತಕಳೊ ಮಾಡರ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾದ್ರಿ ವೇಷಾ ತಳ್ಯೊ||   ಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನು...

ವಿಶೇಷ
ವಿಶೇಷದ ಲೇಖನಂಗೊ

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ....
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ….

'ಜ್ಯೋತಿ' ಹೇಳ್ತ ಒಪ್ಪಕ್ಕ°೦ಗೆ ಮತ್ತೆ 'ಜ್ಯೋತಿ'ಯ ಗೆಂಡ°೦ಗೆಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ°೦ಗೆ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಮ೦ತ್ರಾಕ್ಷತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹವ್ಯಕ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸಮಾಜದ...

2014 - ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ
2014 – ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂತು.ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎದ್ದಿಕ್ಕಿ ಮನೆಲಿಪ್ಪ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿನ ತೆಗದು ಹೊಸತ್ತರ ನೇಲ್ಸಿ ಆತು.ಚೆನ್ನೈಭಾವ ಕಳುಸಿದ ಹೊಸ ಡೈರಿಲಿ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹೆಸರು ಬರದೂ ಆತು.”ಇಂದು ಆಫೀಸಿಂಗೆ ರಜೆ” ಹೇದು ಶುರುವಾಣ ತಿಂಗಳಿನ ಶುರುವಾಣ...

2014: ಬೈಲಿಂಗೆ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ – Responsive Theme
2014: ಬೈಲಿಂಗೆ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ – Responsive Theme

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಗುರುಗಳಿಂಗೆ, ಪ್ರೀತಿಂದ ಸಾಂಕಿ ಬೆಳೆಶಿದ ನೆರೆಕರೆಯೋರಿಂಗೆ, ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ, ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಹೊಲುಶಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣಂಗೆ...

‘ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಪುಣ’ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ
‘ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿಪುಣ’ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣನ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯಿದು.ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿ “ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೊಳ್ ಕಡುಬಂ ತುರುಕಿದಂತೆ” ಆಗದ್ದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿಯೇ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ಇರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೂ,”ಕರ್ಮಣಿ ಸರದೊಳ್...

17-02-2013ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಬೈಲಿನ ಯಶಸ್ವೀ "ಕರಸೇವೆ"
17-02-2013ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಬೈಲಿನ ಯಶಸ್ವೀ “ಕರಸೇವೆ”

ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೆಂಕ ಹೊಡೆಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಗುಸಿ ಎದುರಾಣ ಗೆದ್ದೆಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕುತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತು. ಎರಡೆರಡು ಜೆನರ ಜೆತೆಲಿ ಕೈಯಾನ ಕೈ ದಾಂಟುಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು "ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಗೆ" ಹಿಡುದ ಕೈಕನ್ನಾಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮಣ್ಣ ಕೆಲಸ...

"ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2013" : ಹೇಳಿಕೆ
“ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – 2013″ : ಹೇಳಿಕೆ

ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರುಗಳ ವಿಷುವಿನಂದು (14-04-2013ರಂದು) http://oppanna.com ಅಂತರ್ಜಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆವುತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸುಲೆ ಕೊನೇ ದಿನ :...

2013: ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೈಲಿಂಗೆ ನಾಕನೇ ಒರಿಶ
2013: ಕಲ್ಪನೆಯ ಬೈಲಿಂಗೆ ನಾಕನೇ ಒರಿಶ

ಬೈಲಿನ ನಾಕನೇ ಒರಿಶದ ಬಾಬ್ತು ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ...

ಶತಾವಧಾನದ ಕೊನೆ : ಕಾವ್ಯವಾಚನದ ಸುತ್ತು
ಶತಾವಧಾನದ ಕೊನೆ : ಕಾವ್ಯವಾಚನದ ಸುತ್ತು

ಶತಾವಧಾನದ ಪದ್ಯಶತಕ೦ಗಳ ಮುಗುಶಿದ ಅವಧಾನಿಗೊ "ಕಾಲಪುರುಷ೦ಗೆ ನಮೋನಮಃ" ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಗಮಕಿ ಶ್ರೀ ಚ೦ದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯರ ಕ೦ಚಿನ ಕ೦ಠ೦ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ...

'ಬಿದ್ದಗರಿ'ಯ ಕುಂಞಿಹಿತ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ
‘ಬಿದ್ದಗರಿ’ಯ ಕುಂಞಿಹಿತ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರ

ಕವಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರರ ‘ವಿದಾಯ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹಿನ್ನುಡಿಲಿ(16-3-1956) ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಲೋಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವರ್ಧನಮಾನರಾಗಿದ್ದ ತರುಣ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು….. ಇಂಥ ತರುಣರ ಸಾವು ಬಂಧುಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರ ಅಪಾರಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು...

ಮುಗುಟು ಅರಳುವ ಮದಲೆ ಮುರುಟಿ ಹೋದ ಪ್ರತಿಭೆ - ಕವಿ ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಮುಗುಟು ಅರಳುವ ಮದಲೆ ಮುರುಟಿ ಹೋದ ಪ್ರತಿಭೆ – ಕವಿ ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರ

ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಕೃಷಿಯೇ ಯರ್ಮುಂಜ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೆ ಯರ್ಮುಂಜ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಂಗೆ ಆವುತ್ತಿಲೆ.ಶಂಕರ ಜೋಯಿಸರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಯರ್ಮುಂಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಕೃಷಿ...

ದೀಪಾವಳಿ
ನ೦ಗಳ ಊರ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗಿರ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೊ?!

ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿ೦ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ೦ಗೊ. ದೀಪಾವಳಿ ಭರತನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಏವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ೦ತುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತು. ನ೦ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು...

ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣ
ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣ

ಹೆಂಡತ್ತಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಸರಿ, ಗೆಂಡನೋ ಮಹಾ ರಸಿಕ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಕವಿ ಬೇರೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಬಿಡದ್ದೆ ಬತ್ತ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸೆಡ್ಲಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಗೆಂಡನ ಆಸರೆಗೆ ಬಂದ ಮನೋ ರಮಣೆ...

ಕರೆ೦ಟನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊ೦ಬುದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ?... ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಸತ್ಯ!!
ಕರೆ೦ಟನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊ೦ಬುದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ?… ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೂ ಸತ್ಯ!!

  ನಿ೦ಗಳು ನೋಡಿಕ್ಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿ೦ದೆ ಖಾಸಗಿ ದೂರದರ್ಶನವೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರೆ೦ಟ್ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ದ. , ಅವ ಕೇರಳದವನಾಗಿದ್ದ. ಅವ live (ಕರೆ೦ಟ್ ಇಪ್ಪ) ತ೦ತಿ ಹಿಡ್ಕ೦ಡು ಏನೂ ಆಗ್ದ ಹಾ೦ಗೆ ನಿ೦ತಿದ್ದ.ನ೦ಗ್ಳಿಗೆ...

ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗೋ
ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗೋ

ಕಲ್ಮಡ್ಕ ಅನಂತನ ಸಂಗ್ರಹಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಜ್ಜಕಾನದಜ್ಜ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗೊ.. ತರವಾಡುಮನೆಲಿ ಕಾಂಬ ಅಪುರೂಪದ ಸಲಕ್ಕರಣೆಗೊ.....

ಭಾವಗೀತಾ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ಭಾವಗೀತಾ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಆವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 22, ಶನಿವಾರ, ಸ೦ಜೆ ಐದು ಘ೦ಟೆ. ಸುಮಾರು 800ಜನ ಹಿಡಿಸೋ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿನ ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕು೦ತ್ಕಳಕ್ಕೆ ಜಾಗಇಲ್ದೆ ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡಿದ್ದೊ. ಗಾಯನ ಸಮಾಜ ಸಭಾ೦ಗಣಕ್ಕೆ ಅದೆ೦ತೂ ಹೊಸ್ದಲ್ಲ. ಎ೦ತಕ್ಕೆ ಅ೦ದ್ರೆ...

ಸಂಸ್ಕೃತ
ರಸಧಾರವಾಹಿನೀ

ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು? - ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ
ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು? – ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ

ಏನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು?  ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ರುದೆ ಗೊಂತಾವ್ತಡ. ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಣದ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಂತದೋ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾವ್ತಲ್ಲದ ಹಾಂಗೆ! ಹಾಂಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಆಚಾರಃ ಕುಲಮಾಖ್ಯಾತಿ ದೇಶಮಾಖ್ಯಾತಿ ಭಾಷಣಮ್| ಸಂಭ್ರಮಃ...

ಮಹಾನಗರಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ
ಮಹಾನಗರಲ್ಲೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ

ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಇದ್ದು. ಕರೋಲ್ ಬಾಗಿನ ಹತ್ತರೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು – ಪಿಂಜಾರಪೋಲ್ ಗೋಶಾಲೆ. ಇದು ಆರಂಭಗೊಂಡದು -1895 ನೇ ಇಸವಿಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿರೆ 118 ವರ್ಷ ಆತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಗೋವುಗಳ...

ಅಂತರ್ಜಾಲೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುಶಿಕ್ಷಣಮ್ (Online Samskrit Tutorials)
ಅಂತರ್ಜಾಲೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುಶಿಕ್ಷಣಮ್ (Online Samskrit Tutorials)

ಅನುಶಿಕ್ಷಣ – ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕೊಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ. ಈ ಅಕಾರಾಂತ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು? ಲಕಾರ ಎಂತದು? ವಿಭಕ್ತಿ ಎಂತದೋ? ಉಮ್ಮಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗ ಬೇಕಾಷ್ಟು...

ಸುಭಾಷಿತ - ೩ (ಸದುಪಯೋಗ)
ಸುಭಾಷಿತ – ೩ (ಸದುಪಯೋಗ)

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು-ವಿಷಯಕ್ಕುದೆ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತು. ಉಪಯೋಗ ಇರ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಇಕ್ಕು. ಅದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇಲ್ಲಿದ್ದು - ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿಃ ಪರೇಷಾಂ ಪರಿಪೀಡನಾಯ। ಖಲಸ್ಯ...

 ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ?
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ?

      ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆಂತರ? ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತಿಳಿಯೆಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳ್ಯಪ್ಪದ್ದೇ ‘ವೇದಪಾಠ’ ಅಥವಾ ‘ಮಂತ್ರ ಕಲಿವದು’ ಹೇಳಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನವಕ್ಕುದೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಪದು! ಒಂದರಿ ಹೀಂಗಾಗಿತ್ತು –...

ಇಂದು ಯುಗಾದಿ - ಪಂಚಾಂಗ ಸುರುವಪ್ಪ ದಿನ
ಇಂದು ಯುಗಾದಿ – ಪಂಚಾಂಗ ಸುರುವಪ್ಪ ದಿನ

ಇಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸಂವತ್ಸರದ ಆರಂಭ. ಯುಗಾದಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಿನ. ಕಲಿಯುಗಲ್ಲಿ 5114 ವರ್ಷ ಕಳುದು 5115ನೇ ವರ್ಷ ಸುರುವಾತು. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕಲ್ಲಿ  – 1935 ವರ್ಷ ಕಳಾತು. 1936 ನೇದು ಈಗ. `ವಿಜಯ’...

ನಮಗೆಂತಗೆ ರಾಜಕೀಯ?
ನಮಗೆಂತಗೆ ರಾಜಕೀಯ?

ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಂತಗೆ? ಹೀಂಗೆ ಮಾತಾಡುವವು-ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದವು-ರಾಜಕೀಯ ಹೊಲಸು.ಅದು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರಿಂಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಂಗಾದರೆ,ರಾಜಕೀಯ ಒಳ್ಳೆದಾಯೆಕ್ಕಾದರೆ ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೆಕ್ಕು,ಕೆಸರು ತೊಳೆಯೆಕ್ಕು! ಆನು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ,ಎನಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಕೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ...

ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಜೀವಂತ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳೆಕಾರೆ ಅದು ಹರಿವ ನೀರಿನ ಹಾಂಗಿರೆಕು. ಆ ಭಾಷೆಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೃಷಿ ಆವ್ತಾ ಇರೆಕು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಆಯೆಕು. ಅದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ...

ಸುಭಾಷಿತ - ೩
ಸುಭಾಷಿತ – ೩

ಸುಭಾಷಿತಮ್ ಹೀಂಗೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಇದ್ದು - ಗಚ್ಛನ್ ಪಿಪೀಲಕೋ ಯಾತಿ ಯೋಜನಾನಿ ಶತಾನ್ಯಪಿ। ಅಗಚ್ಛನ್ ವೈನತೇಯೋಪಿ ಪದಮೇಕಂ ನ ಗಚ್ಛತಿ॥ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರದರೆ ಹೀಂಗೆ ಓದ್ಲಕ್ಕು - ಗಚ್ಛನ್ ಪಿಪೀಲಕಃ ಶತಾನಿ...

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗ
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗ

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದೊಂದರಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗಳ ನಾವು ಕಲ್ತದು ನೆಂಪಿದ್ದಾ? ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗುಸುವ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದುದೆ ರಜ್ಜ ತಿಳ್ಕೊಂಬನಾ? ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಮದಲು ನೋಡುವೊ. ‘ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ’ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಂಗ ಇದ್ದಲ್ಲದಾ?...

ಮತ್ತೆರಡು ಸುಭಾಷಿತಂಗ
ಮತ್ತೆರಡು ಸುಭಾಷಿತಂಗ

ಸುಭಾಷಿತಮ್ ಅಂದೊಂದರಿ ನಾವು ಸುಭಾಷಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದು ನೆಂಪಿದ್ದೊ? ಈಗ ಕೆಲವು ಸುಭಾಷಿತಂಗಳ ಕಲ್ತುಗೊಂಬ. ೧. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಲಸಂಗ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುವದಿದ್ದು. ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೀಂಗಿದ್ದು. ವೃಥಾ ವೃಷ್ಟಿಃ ಸಮುದ್ರೇಷು...

ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ
ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ

ಬಯಲು ಸುನಾಮಿ ಈ ವಹಿವಾಟು ಈಗ ಭಾರೀ ಜೋರಾಯಿದಡ. ಸೈಟ್ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟು.  ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಯೊಳ್ಳದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಜಾಗೆ ಕ್ರಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೊಂಡೇ ಇಪ್ಪದಲ್ಲದೊ! ಹಾಂಗಾಗಿ ಜಾಗೆ ಮಾಡುವದು, ಮಾರುವದು,...

ದೀಪಾವಳಿ
ನ೦ಗಳ ಊರ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗಿರ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೊ?!

ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿ೦ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ೦ಗೊ. ದೀಪಾವಳಿ ಭರತನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಏವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ೦ತುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತು. ನ೦ಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು...

ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗ
ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗ

ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಂಗ   ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗುಸುವ ಶಬ್ದಂಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಬ.   ಸ್ವಾಗತಮ್ ಈ ಶಬ್ದವ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡುವೊ°. ಸು+ಆಗತಮ್ = ಸ್ವಾಗತಮ್ `ಸು’ ಹೇಳುವದು ಲಾಯಕ, ಚೆಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತು. ಆಗತಮ್ = ಬಂದದು. ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಪ್ಪಗ ಮನೆಯವು `ಸ್ವಾಗತ’ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತವು.  “ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಂಗಾತು?” “ಕಷ್ಠ ಆಯಿದಿಲ್ಯೋ” ಹೇಳಿ. [ಕಿಂ] ಸ್ವಾಗತಮ್ ?  ಹೇಳಿ। “ಹೇಂಗೆ ಸ್ವಾಗತವೋ” ಹೇಳಿ. “ಬರುವಿಕೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಆತೋ?” ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಾಗತವ ವಿಚಾರುಸುವದು. “ಸ್ವಾಗತ” ಕೇಳಿಯಪ್ಪಗ  ಬಂದವನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಎಂತದು ಆಗಿರೆಕು?...

ಅಪಾಯ
ಅಪಾಯ

ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ್ಯೊಂದು “ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ದ್ವಾರಕಾ” ಶಾಲೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಸೈನಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಪ್ಪದು. ವಿಶೇಷ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಂಗೊ
ಯುನಿಕೋಡ್ ೭.೦ ಬೀಟಾ

ಈ ವಿಷಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕು. ಯುನಿಕೋಡ್ ೭.೦.೦ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಬೀಟ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದ್ದು – http://www.unicode.org/versions/beta-7.0.0.html. ಅದು ನವಗೆಂತಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನವಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅಪ್ಪಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದು. ವಿವರಕ್ಕೆ ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ – http://www.unicode.org/Public/7.0.0/diffs/6.3.0-7.0.0.all.changes.diffs. ಅದರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ನೋಡಿ – 0C81 reserved -> char KANNADA SIGN CANDRABINDU ಇದು ನವಗೆ ಒಳ್ಳೆದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ “°” ಅಕ್ಷರ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಇದರ […]

ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
 • ವಿಜಯತ್ತೆ: ಹರೇರಾಮ, ವಿಜೇತರೆಲ್ಲರಿಂಗೂ ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನಗೊ
 • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಬೈಲಿಲಿ ಕಾ೦ಬೋರಲ್ಲದ್ದೆ, ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗ ಸೇರಿಗೊ೦ಡದು ಸ೦ತೋಷ. ಎಲ್ಲೊರಿ೦ಗೂ...
 • ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಮನೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಕಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ , ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದ ಹ೦ತಿ ಊಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ...
 • ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ: ವಿವರಣೆ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು.
 • ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ: ಹಾಲು ಕುಡಿವ ಶುದ್ದಿ ಪಷ್ಟಾಯಿದು.
 • ಕೆ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಏತಡ್ಕ: ಪದ್ಯ ಹಳತ್ತಾದರೂ ಭಾವನೆ ಹೊಸತ್ತು.ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು ಅರ್ತಿಕಜೆ ಅಣ್ಣ.
 • ಗೋಪಾಲ್ ಬೊಳುಂಬು: ಹೊಸತ್ತು ಬಂದರೂ ಹಳತ್ತರ ಮರವಲಾಗ. ಶುದ್ದಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಸಾರವ ಕಡೇಣ ಒಂದೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೆಂದಕೆ...
 • .Laxmi G prasad: ಪದ್ಯ ರೈಸಿದ್ದು ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಾವ
 • ಅದಿತಿ: ಓ, ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಃ-) ಅ೦ಬಗ ಪದ್ಯವ ಹೀ೦ಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತೆಃ ತುತ್ತು ಹೀರುವ ನೆಪಲಿ ದುಂಬಿಯು ಮುತ್ತು ಮಳೆಯನೆ...
 • ಯಮ್.ಕೆ.: ಕಯಿಪತ್ತ್ತ್ತು
 • ಯಮ್.ಕೆ.: ವ್ಯಾಜ ,ಚರ್ಚೆ ಮೊದಲಾದ—– ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದಡ.
 • ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ: ವಿಜೇತರಿ೦ಗೆ ಅಭಿನ೦ದನೆಗೊ. .
 • ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ: ಹಸುರೆಲೆ ಚಿಗುರಿಲಿಯರಳಿದ ಮುಕುಟಾ ಬಿಸಿಲಿಲಿ ಬೆಳಿಕೊಡೆ ಹರಡಿ ಕೊಶಿಕೊಶಿಲೇ ಸೆಸಿಯಿದು...
 • ಶೈಲಜಾ ಕೇಕಣಾಜೆ: ಅದಿತಿಯಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇ೦ದಿರತ್ತೆಯ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಖೊಶಿಯಾತು.. ೨ನೆ ಸಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬ೦ತ...
 • ಕೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟ: ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಉದಾಹರಣೆ—- ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೋ ಹಗರಣ ನಡದರೂ...
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿvreddhiದೊಡ್ಡಭಾವವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕವಿಜಯತ್ತೆಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣರಾಜಣ್ಣಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ - 51 (ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ
Powered By Indic IME